Privacyverklaring


1.    Privacyverklaring

Bosch Power Tools GmbH (hierna „Bosch Power Tools” of „wij” of „ons”) verheugt zich over uw bezoek aan onze internetpagina's evenals mobiele applicaties (samen ook „online-aanbod”) en over uw interesse in ons bedrijf en onze producten.


2.    Bosch Power Tools respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens is onze eerste zorg en hier houden wij ook rekening mee bij onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan ons online-aanbod worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend volgens de wettelijke bepalingen.
Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.


3.    Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is Bosch Power Tools, uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.
Onze contactgegevens luiden als volgt:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

4.1    Verwerkte gegevenscategorieën

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:
•    plannings- en besturingsgegevens
•    bewegingsgegevens

4.2    Principes

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contract-, boekings- en afrekeningsgegevens die uitdrukking zijn van de identiteit van een persoon.
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (met inbegrip van IP-adressen) alleen, wanneer hiervoor een wettelijke rechtsgrond bestaat of u ons hiervoor, bijv. in het kader van een registratie, uw toestemming hebt gegeven.

4.3    Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Wij en dienstverleners die wij hiervoor opdracht geven, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:
4.3.1    Beschikbaarstelling van dit online-aanbod
(Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang onzerzijds bij direct marketing, zolang dit gebeurt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en het mededingingsrecht.)
4.3.2    Voor het opsporen van storingen en uit veiligheidsoverwegingen
(Rechtsgronden: nakoming van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van de gegevensbeveiliging en een gerechtvaardigd belang bij het verhelpen van storingen en de betrouwbaarheid van ons aanbod.)
4.3.3    Zelfpromotie en promotie van derden, marktonderzoek en bereiksmeting voor zover wettelijk toegestaan resp. op basis van toestemming.
(Rechtsgrond: toestemming/gerechtvaardigd belang onzerzijds bij direct marketing, zolang dit gebeurt in overeenstemming met privacyrechtelijke en concurrentierechtelijke voorschriften.)
4.3.4    Handhaving en verdediging van onze rechten
(Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang onzerzijds bij het handhaven en verdedigen van onze rechten).

4.4    Log-bestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, wordt er door uw internetbrowser automatisch bepaalde informatie doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde log-bestanden.

Om storingen te kunnen opsporen en uit veiligheidsoverwegingen (bijv. voor het onderzoeken van aanvalspogingen) worden deze log-bestanden door ons gedurende 30 dagen bewaard en daarna weer gewist. Log-bestanden die voor bewijsdoeleinden langer bewaard moeten blijven, worden niet gewist tot het betreffende incident definitief is opgehelderd en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

In de log-bestanden wordt de volgende informatie opgeslagen:
-    IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat van waaraf toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;
-    internetadres van de website van waaruit het online-aanbod is opgevraagd (zgn. bron- of referrer-URL);
-    naam van de serviceprovider via welke er toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;
-    naam van de opgevraagde bestanden resp. informatie;
-    datum, tijd en duur van het opvragen;
-    verzonden datavolume;
-    besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bijv. voor de Flash Player);
-    http-statuscode (bijv. „aanvraag geslaagd” of „opgevraagd bestand niet gevonden”).

4.5    Kinderen

Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

4.6    Doorgeven van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken

Uw persoonsgegevens worden door ons principieel alleen doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wij of de derden een gerechtvaardigd belang hebben bij het doorgeven van de gegevens of u hiervoor toestemming hebt gegeven. Details over de rechtsgronden en de ontvangers of de categorieën van ontvangers vindt u in de paragraaf Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden.
Bovendien kunnen gegevens worden doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover wij hiertoe op grond van wettelijke bepalingen of een afdwingbare overheidsbeschikking resp. gerechtelijk bevel verplicht zijn.

4.6.1    Dienstverleners (algemeen)
Wij geven opdrachten zoals programmering en datahosting in opdracht aan externe dienstverleners. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren hen regelmatig, in het bijzonder met betrekking tot het zorgvuldig omgaan met en beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door ons verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

4.7    Duur van de opslag; bewaartermijnen

Wij slaan uw gegevens principieel zolang op als voor het leveren van ons online-aanbod en de daaraan gerelateerde diensten nodig is resp. als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag (zo kunnen wij bijv. ook na uitvoering van een overeenkomst nog een gerechtvaardigd belang hebben bij marketing per post). Daarna wissen wij uw persoonsgegevens met uitzondering van gegevens die wij opgeslagen moeten houden om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen (zo zijn wij bijv. vanwege fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplicht om documenten zoals overeenkomsten en facturen gedurende een bepaalde tijd ter beschikking te houden).


5.    Externe links

Ons online-aanbod kan links bevatten naar internetpagina's van derden − aanbieders die los van ons staan. Nadat u de link hebt aangeklikt, hebben wij geen invloed meer op de verzameling, de verwerking en het gebruik van eventuele bij het aanklikken van de link aan derden verzonden persoonsgegevens (bijv. het IP-adres of de URL van de pagina waarop de link staat), omdat het gedrag van derden uit de aard der zaak buiten onze controlesfeer valt. Voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door deze derden dragen wij geen verantwoordelijkheid.


6.    Veiligheid

Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die handelen in opdracht van ons, zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving.
Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen en om uw door ons beheerde gegevens in het bijzonder te beschermen tegen de risico's van onbedoelde en onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking resp. onbevoegde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.


7.    Rechten van de gebruikers

Gebruik om u op uw rechten te beroepen, de gegevens in de paragraaf Contact. Zorg er daarbij voor dat wij eenduidig kunnen identificeren wie u bent.

Recht op informatie en inzage:
U hebt het recht om door ons geïnformeerd te worden over de verwerking van uw gegevens. Hiervoor kunt u zich beroepen op uw recht op informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op rectificatie en wissing:
U kunt van ons verlangen dat wij onjuiste gegevens rectificeren en – voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan – dat wij uw gegevens vervolledigen of wissen.
Dit geldt alleen voor gegevens die nodig zijn voor afrekenings- en boekhoudingsdoeleinden of waarop de wettelijke bewaarplicht van toepassing is. Voor zover toegang tot dergelijke gegevens niet nodig is, wordt de verwerking daarvan echter beperkt (zie hierna).

Beperking van de verwerking:
U kunt van ons – voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan – verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

Overdraagbaarheid van gegevens:
U hebt bovendien het recht om gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm toegezonden te krijgen resp. – voor zover technisch mogelijk – te verlangen dat de gegevens worden doorgezonden naar een derde.

7.1    Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit waaronder uw woonplaats (resp. uw deelstaat) ressorteert, of tot de toezichthoudende autoriteit waaronder wij ressorteren. Dit is:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Bezoekadres:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
DUITSLAND

Postadres:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
DUITSLAND

Tel.: +49 (0)711/615541-0
FAX: +49 (0)711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


8.    Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze veiligheids- en privacymaatregelen te wijzigen. In dergelijke gevallen zullen wij ook onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Neem daarom altijd de actuele versie van onze privacyverklaring in acht.


9.    Contact

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken op het in de paragraaf 'Verwerkingsverantwoordelijke' vermelde adres.

Als u zich wilt beroepen op uw rechten of melding wilt maken van incidenten op het gebied van de gegevensbescherming, gebruik dan de volgende link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Als u suggesties wilt doen of een bezwaar/klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, adviseren wij u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:
Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
DUITSLAND
of
mailto: DPO@bosch.com


Stand: 27-09-2019