Paziņojums par konfidencialitāti


 1. Paziņojums par konfidencialitāti

Robert Bosch Power Tools GmbH (turpmāk “Bosch Power Tools” vai “Mēs”) ir gandarīts par jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē un mobilajām lietojumprogrammām (kopā arī “tiešsaistes piedāvājums”) un jūsu interesi par mūsu uzņēmumu un mūsu produktiem.


2. Bosch Power Tools ievēro jūsu privātumu

Jūsu privātuma aizsardzība, apstrādājot personas datus, kā arī visu komercdatu drošība mums ir ļoti svarīga, un mēs to ņemam vērā mūsu darījumu procesos. Personas datus, ko esam ieguvuši, kad apmeklējat mūsu tiešsaistes lapu, mēs apstrādājam konfidenciāli un tikai saskaņā ar likumu noteikumiem.
Datu aizsardzība un informācijas drošība ir mūsu uzņēmuma politikas daļa.


3. Atbildīgā persona

Atbildīgā persona par jūsu datu apstrādi ir Bosch Power Tools; izņēmumi ir norādīti šajā paziņojumā par konfidencialitāti.
Mūsu kontaktinformācija ir šāda:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Personas datu iegūšana, apstrādāšana un izmantošana

4.1 Apstrādātās datu kategorijas

Tiek apstrādātas šādas datu kategorijas:

•    Plānošanas un kontroles dati
•    Darījuma dati

4.2 Pamatprincipi

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, adreses, tālruņu numuri, e-pasta adreses, līguma, rezervāciju un norēķinu dati, kas izsaka personas identitāti.

Mēs iegūstam, apstrādājam un izmantojam personas datus (ieskaitot IP adreses) tikai tad, ja tam ir tiesisks pamats vai jūs, piemēram, reģistrācijas ietvaros, esat sniedzis savu piekrišanu.

4.3 Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Mēs un mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji apstrādājam jūsu personas datus šādos apstrādes nolūkos:

4.3.1 Šī tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšana

(Juridiskais pamats: piekrišana / likumīga interese par mūsu tiešo tirdzniecību, ja vien tas tiek darīts saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences tiesību prasībām.)

4.3.2 Traucējumu noteikšanai un drošības apsvērumu dēļ

(Juridiskais pamats: mūsu juridisko saistību izpilde datu aizsardzības jomā un likumiska interese par traucējumu novēršanu un mūsu piedāvājumu drošību.)

4.3.3 Mūsu tiesību ievērošana un aizstāvēšana

(Juridiskais pamats: likumiskā interese no mūsu puses par mūsu tiesību izpildi un aizstāvēšanu.).

4.4    Žurnālfaili

Katru reizi, kad lietojat internetu, no jūsu interneta pārlūkprogrammas automātiski tiek nodota noteikta informācija, ko mēs saglabājam žurnālfailos.

Žurnālfailus mēs saglabājam 30 dienas, lai noteiktu traucējumus un drošības apsvērumu dēļ (piemēram, lai izmeklētu nesankcionētas piekļuves mēģinājumus), un pēc tam dzēšam. Žurnālfaili, kas kalpo kā pierādījums un tādēļ jāglabā ilgāk, netiek dzēsti līdz attiecīgā gadījuma galīgai noskaidrošanai un vajadzības gadījumā var tikt nodoti izmeklēšanas institūcijām.

Žurnālfailos tiek saglabāta šāda informācija:

-    galiekārtas IP adrese (interneta protokola adrese), no kuras notiek piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;
-    tīmekļa vietnes adrese, no kuras atvērts tiešsaistes piedāvājums (tā sauktā izcelsmes vai atsauces URL);
-    izgūto failu vai informācijas nosaukums;
-    izguves datums, laiks, kā arī ilgums;
-    operētājsistēma un informācija par izmantoto interneta pārlūku, ieskaitot instalētās pievienojumprogrammas (piemēram, Flash Player);
-    – http statusa kods (piemēram, “pieprasījums veiksmīgs” vai “pieprasītais fails nav atrasts”).

4.5 Bērni

Šis tiešsaistes piedāvājums nav paredzēts bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem.

4.6 Datu nodošana citām atbildīgajām personām

Jūsu personas datus nododam citām atbildīgajām personām tikai tad, ja tas nepieciešams līguma izpildei, mums vai trešajai personai ir likumiska interese par nodošanu vai ir saņemta jūsu piekrišana. Detalizētu informāciju par tiesisko pamatu un saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām skatiet nodaļā “Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats”.
Turklāt datus var nodot citām atbildīgajām personām, ja mums ir tāds pienākums saskaņā ar likumu noteikumiem vai izpildāmu iestāžu vai tiesisku lēmumu.

4.6.1 Pakalpojumu sniedzējs (vispārīgi)

Tādus uzdevumus kā programmēšana un datu glabāšana mēs nododam ārpakalpojumu sniedzējiem. Mēs esam šos pakalpojumu sniedzējus rūpīgi izvēlējušies un regulāri tos uzraugām, it īpaši, cik rūpīgi tie apietas ar saglabātajiem datiem un kā nodrošina to aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti un likumu priekšrakstus. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

4.7 Uzglabāšanas ilgums; glabāšanas termiņi

Datus pamatā saglabājam tik ilgi, cik tas nepieciešams mūsu tiešsaistes piedāvājuma un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanai vai kamēr mums ir likumiskā interese turpmākai saglabāšanai (piemēram, pēc līguma izpildes mums vēl var būt likumiskā interese par tirgvedību pa pastu). Visos pārējos gadījumos mēs dzēšam personas datus, izņemot tādus datus, kuri jāturpina saglabāt juridisko saistību izpildei (piemēram, saskaņā ar nodokļu likumu un komerclikumu mums ir pienākums dokumentus, piemēram, līgumus un rēķinus saglabāt zināmu laika posmu).


5. Ārējās saites

Mūsu tiešsaistes piedāvājums var ietvert saites uz trešās puses interneta vietnēm – ar mums nesaistītiem piedāvātājiem. Kad esat noklikšķinājis uz saites, mēs vairs nevaram ietekmēt personas datu, kuri nodoti trešajai pusei, noklikšķinot uz saites, iegūšanu, apstrādi un izmantošanu (piemēram, IP adrese vai lapas, kurā atrodas saite, URL), jo mēs, protams, nevaram kontrolēt trešās puses rīcību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu personas datu apstrādi, ko veic trešā puse.


6. Drošība

Mūsu darbiniekiem un mūsu pilnvarotajiem pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem ir pienākums ievērot diskrētumu un piemērojamo datu aizsardzības likumu noteikumus.

Mēs veiksim visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstīgu aizsardzības līmeni un jo īpaši aizsargātu jūsu datus, kas atrodas mūsu pārvaldībā, no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijas, zaudēšanas, pārveidošanas vai neatļautas izpaušanas vai piekļuves. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstības līmenim.


7. Lietotāju tiesības

Savu tiesību izpildei izmantojiet datus sadaļā Kontakti. Lūdzu, nodrošiniet, lai mums būtu iespēja viennozīmīgi identificēt jūsu personu.


Tiesības saņemt informāciju un uzziņas:

jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par jūsu datu apstrādi. Šim nolūkam varat izmantot savas tiesības saņemt no mums uzziņas par jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam.

Labošanas un dzēšanas tiesības:

Varat pieprasīt, lai mēs izlabojam nepareizus datus un – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – tos pilnīgojam vai dzēšam.

Tas neattiecas uz datiem, kas nepieciešami rēķinu un grāmatvedības mērķiem vai pakļauti likumā noteiktiem uzglabāšanas noteikumiem. Ja piekļūt šādiem datiem nav vajadzīgs, to apstrāde tiek ierobežota (skatīt turpinājumā).

Apstrādes ierobežojums:

jūs varat no mums pieprasīt – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – ierobežot jūsu datu apstrādi.

Datu pārnesamība:

jums ir tiesības datus, ko esat mums snieguši, saņemt strukturētā, parastā un mašīnlasāmā formātā vai – ja tehniski iespējams – pieprasīt nodot trešajai pusei.

7.1 Tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādēm

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei. Jūs varat šim nolūkam vērsties datu aizsardzības iestādē, kas ir piekritīga jūsu dzīvesvietā vai federālajā zemē vai mums piekritīgajā datu aizsardzības iestādē. Tā ir:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Adrese:

Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
VĀCIJA

Pasta adrese:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
VĀCIJA

Tālr.: +49 711/615541-0
Telefakss: +49 711/615541-15
E-pasts: poststelle@lfdi.bwl.de


8. Konfidencialitātes paziņojuma izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas mūsu drošības un datu aizsardzības pasākumos. Šādos gadījumos atbilstoši pielāgosim arī mūsu paziņojumu par konfidencialitāti. Tāpēc, lūdzu, ņemiet vērā mūsu konfidencialitātes paziņojuma aktuālo versiju.


9. Kontaktinformācija

Ja vēlaties ar mums sazināties, izmantojiet adresi, kas norādīta sadaļā “Atbildīgā persona”.

Lai aizstāvētu savas tiesības un ziņotu par datu aizsardzības incidentiem, izmantojiet šo saiti:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Lai iesniegtu ieteikumus un sūdzības par jūsu personas datu apstrādi, ieteicams sazināties ar mūsu datu aizsardzības uzraudzītāju:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
VĀCIJA

vai

mailto: DPO@bosch.com


Datums: 27.09.2019.