Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


1. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Robert Bosch Power Tools GmbH (εφεξής "Bosch Power Tools" ή "εμείς" ή "εμάς") σάς ευχαριστεί για την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές της για κινητές συσκευές (από κοινού αναφερόμενες και ως "ηλεκτρονικές υπηρεσίες"), καθώς και για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα μας.


2. Η Bosch Power Tools σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών δεδομένων, είναι ένα σημαντικό ζήτημα, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας γίνεται εμπιστευτικά και μόνο σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.


3. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Bosch Power Tools. Τυχόν εξαιρέσεις διευκρινίζονται στην παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

4.1 Κατηγορίες δεδομένων υποκείμενων σε επεξεργασία

Σε επεξεργασία υπόκεινται οι παρακάτω κατηγορίες δεδομένων:

• Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση IP)
• Βασικά συμβατικά στοιχεία (συμβατική σχέση, συμφέροντα από το προϊόν ή τη σύμβαση)
• Ιστορικό πελατών
• Τιμολόγηση και στοιχεία πληρωμής βάσει της σύμβασης
• Δεδομένα προγραμματισμού και ελέγχου
• Δεδομένα συναλλαγών
• Αναφορά δεδομένων (από τρίτους, π.χ. γραφεία πίστωσης ή από δημόσια προσβάσιμους καταλόγους)

4.2 Βασικές αρχές

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως ονόματα, ταχυδρομικές διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία συμβατικά, λογιστικής και τιμολόγησης, τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός προσώπου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP) μόνο εάν υφίσταται συναφής νομική βάση ή εάν μας έχετε δώσει σχετική συγκατάθεσή σας, π.χ. στο πλαίσιο εγγραφής.

4.3 Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών που ορίζονται από εμάς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τους παρακάτω σκοπούς:

4.3.1 Διάθεση των εν λόγω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασής μας, περιλαμβανομένης της τιμολόγησης. Στην τιμολόγηση συγκαταλέγεται και η πώληση απαιτήσεων
(Νομική βάση: Εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων ή έννομο συμφέρον εκ μέρους μας για την πώληση απαιτήσεων στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης απαιτήσεων).

4.3.2 Για τον εντοπισμό σφαλμάτων και για λόγους ασφαλείας
(Νομική βάση: Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων και έννομο συμφέρον για την επιδιόρθωση σφαλμάτων και για την ασφάλεια των υπηρεσιών μας).

4.3.3 Διαφημίσεις για λογαριασμό μας, έρευνα αγοράς και μέτρηση της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή βάσει συγκατάθεσης
(Νομική βάση: Συγκατάθεση/έννομο συμφέρον εκ μέρους μας για την απευθείας εμπορική προώθηση, εφόσον αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων και το δίκαιο του ανταγωνισμού).

4.3.4 Ταχυδρομικές έρευνες σχετικά με τα προϊόντα και την ικανοποίηση των πελατών
(Νομική βάση: Έννομο συμφέρον για τη βελτίωση των προϊόντων/υπηρεσιών).
Σημείωση: Αν ζητήσουμε τη συνεργασία ενός ινστιτούτου έρευνας αγοράς για τις έρευνες, το ινστιτούτο θα ενεργεί αποκλειστικά για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

4.3.5 Διαφύλαξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας
(Νομική βάση: Έννομο συμφέρον εκ μέρους μας για τη διεκδίκηση και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας).

4.4 Εγγραφή

Εάν ενδιαφέρεστε για την παροχή υπηρεσιών που απαιτούν τη σύναψη σύμβασης, θα πρέπει να εγγραφείτε. Στο πλαίσιο της εγγραφής έχουμε την ευχέρεια να συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στοιχεία για τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής ή τον κάτοχο του λογαριασμού), καθώς και άλλα δεδομένα. Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με αστερίσκο (*).

4.5 Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε μεταβιβάζει αυτόματα συγκεκριμένες πληροφορίες, τις οποίες αποθηκεύουμε στα επονομαζόμενα αρχεία καταγραφής.

Τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται από εμάς για τον εντοπισμό σφαλμάτων και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για να εντοπίζουμε απόπειρες επιθέσεων) για διάστημα 30 ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται. Τα αρχεία καταγραφής, των οποίων η περαιτέρω διατήρηση είναι απαραίτητη για σκοπούς απόδειξης, εξαιρούνται από τη διαγραφή έως την οριστική διαλεύκανση του εκάστοτε περιστατικού και, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε αρχές δίωξης.

Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται επίσης για σκοπούς ανάλυσης (χωρίς διεύθυνση ή πλήρη διεύθυνση IP), βλ. σχετικά ενότητα "Ανάλυση ιστού". Στα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται ιδίως οι παρακάτω πληροφορίες:

– Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου) της τελικής συσκευής από την οποία γίνεται η πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία.
– Η διεύθυνση της ιστοσελίδας, μέσω της οποίας προβάλλονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες (επονομαζόμενη διεύθυνση URL προέλευσης ή αναφοράς).
– Το όνομα του παρόχου της υπηρεσίας, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία.
– Το όνομα των προβαλλόμενων αρχείων ή πληροφοριών.
– Η ημερομηνία και ώρα, καθώς και η διάρκεια προβολής.
– Ο όγκος των μεταφερόμενων δεδομένων.
– Το λειτουργικό σύστημα και οι πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων πρόσθετων (π.χ. για το Flash Player).
– Ο κωδικός κατάστασης http (π.χ. "Το αίτημα εκτελέστηκε επιτυχώς" ή "Το αρχείο που ζητήσατε δεν βρέθηκε").

4.6 Παιδιά

Οι παρούσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

4.7 Μεταβίβαση δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας διαβιβάζονται, κατά κανόνα, σε τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας μόνο εάν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης ή εάν εμείς ή κάποιος τρίτος διαθέτουμε έννομο συμφέρον για τη μεταβίβαση ή εάν υπάρχει η σχετική συγκατάθεσή σας. Λεπτομέρειες σχετικά με τις νομικές βάσεις μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις". Οι τρίτοι ενδέχεται να είναι άλλες εταιρείες του ομίλου Bosch. Εάν διαβιβάζονται δεδομένα σε τρίτους βάσει έννομου συμφέροντος, αυτό διευκρινίζεται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, εφόσον έχουμε σχετική υποχρέωση βάσει νόμιμων διατάξεων ή προς εκτέλεση διοικητικής ή δικαστικής εντολής.

4.8 Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)

Αναθέτουμε σε εξωτερικούς παρόχους εργασίες, όπως η φιλοξενία δεδομένων. Έχουμε επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους παρόχους και τους ελέγχουμε σε τακτική βάση, ιδίως όσον αφορά την προσεκτική διαχείριση και την ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύουν. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν έναντί μας υποχρέωση να τηρούν το απόρρητο και τις νόμιμες απαιτήσεις. Πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να είναι και άλλες εταιρείες του ομίλου Bosch.


4.9 Διάρκεια της αποθήκευσης, περίοδοι διατήρησης

Κατά κανόνα, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας και των συναφών υπηρεσιών ή για όσο χρονικό διάστημα διαθέτουμε έννομο συμφέρον από την περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. μετά την εκτέλεση μιας σύμβασης ενδέχεται να εξακολουθούμε να έχουμε έννομο συμφέρον για τη διενέργεια εμπορικής προώθησης μέσω ταχυδρομείου). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, με την εξαίρεση εκείνων που πρέπει να αποθηκεύσουμε περαιτέρω για την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων (π.χ. βάσει περιόδων διατήρησης που προβλέπονται από διατάξεις του φορολογικού ή εμπορικού δικαίου, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε έγγραφα, όπως π.χ. συμβάσεις και τιμολόγια, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).


5. Τυχερά παιχνίδια ή εκπτώσεις

Εάν λάβετε μέρος σε κάποιο από τα τυχερά παιχνίδια ή τις εκπτώσεις μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας αφενός για να σας ενημερώσουμε σε περίπτωση που περιλαμβάνεστε στους νικητές και αφετέρου για σκοπούς διαφήμισης των προϊόντων μας, στην έκταση που αυτή επιτρέπεται από τον νόμο ή εφόσον έχετε συγκατατεθεί. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια ή τις εκπτώσεις ανατρέξτε στους εκάστοτε όρους συμμετοχής.


6. Χρήση cookies

Στο πλαίσιο της παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται cookies και μηχανισμοί ιχνηλάτησης (tracking).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που ενδέχεται να αποθηκεύονται στην τελική συσκευή σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας.
Η ιχνηλάτηση είναι δυνατή με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών. Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες ιδίως στο πλαίσιο της τεχνολογίας εικονοστοιχείων (pixel) ή της ανάλυσης αρχείων καταγραφής.

6.1 Κατηγορίες

Κάνουμε διάκριση μεταξύ των cookies που από τεχνικής άποψης είναι απολύτως απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας και των cookies και των μηχανισμών ιχνηλάτησης που από τεχνικής άποψης δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι εν γένει δυνατή χωρίς τα cookies που δεν εξυπηρετούν τεχνικούς σκοπούς.

6.1.1 Απαραίτητα τεχνικά cookies

Ως απαραίτητα τεχνικά cookies νοούνται εκείνα χωρίς τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Εδώ συγκαταλέγονται π.χ. cookies τα οποία αποθηκεύουν δεδομένα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης αναπαραγωγής αρχείων βίντεο ή/και ήχου.
Αυτά τα cookies διαγράφονται με το πέρας της επίσκεψής σας.

6.1.2 Μη απαραίτητα τεχνικά cookies και μηχανισμοί ιχνηλάτησης

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies και τους μηχανισμούς ιχνηλάτησης, μόνο αν έχουμε λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας. Εξαιρείται από τα παραπάνω το cookie που αποθηκεύει την τρέχουσα κατάσταση της ρύθμισης απορρήτου σας (προαιρετικό cookie). Το συγκεκριμένο τοποθετείται λόγω έννομου συμφέροντος.

Τα εν λόγω cookies και οι μηχανισμοί ιχνηλάτησης διαιρούνται σε δύο υποκατηγορίες:

6.2 Cookies άνεσης

Τα cookies αυτά υποβοηθούν τον χειρισμό και διευκολύνουν την περιήγηση στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες, π.χ. σε αυτά τα cookies αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις γλώσσας σας.

6.3 Cookies εμπορικής προώθησης και μηχανισμοί ιχνηλάτησης

Γενικά

Η χρήση cookies εμπορικής προώθησης και μηχανισμών ιχνηλάτησης επιτρέπει σε εμάς και στους συνεργάτες μας να σας παρουσιάζουμε προσφορές με βάση τα ενδιαφέροντά σας, κατόπιν ανάλυσης της συμπεριφοράς σας ως χρηστών:

- Στατιστικά στοιχεία:
Με τη χρήση στατιστικών εργαλείων μετράμε π.χ. πόσες φορές έχετε προβάλει μια σελίδα.

- Ιχνηλάτηση μετατροπών:
Οι αρμόδιοι συνεργάτες μας για την ιχνηλάτηση μετατροπών τοποθετούν ένα cookie μετατροπής (conversion cookie) στον υπολογιστή σας, εφόσον έχετε ανακατευθυνθεί στην ιστοσελίδα μας μέσω διαφήμισης του εν λόγω συνεργάτη. Κατά κανόνα αυτά τα cookies παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες. Αν επισκεφτείτε συγκεκριμένες ιστοσελίδες μας και το cookie δεν έχει λήξει ακόμα, εμείς και ο εκάστοτε αρμόδιος συνεργάτης για την ιχνηλάτηση μετατροπών μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ένας συγκεκριμένος χρήστης έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και έχει συνεπώς ανακατευθυνθεί στην ιστοσελίδα μας. Αυτό μπορεί να συμβεί και μεταξύ συσκευών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια των cookies μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις μετατροπές και για την καταγραφή του συνολικού αριθμού των χρηστών που έκαναν κλικ σε μια συγκεκριμένη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκαν σε μια ιστοσελίδα μέσω ετικέτας ιχνηλάτησης των μετατροπών (tracking tag).

- Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικών δικτύων):
Σε κάποιες ιστοσελίδες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών έχει αναρτηθεί περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτων παρόχων (π.χ. Facebook, Twitter), οι οποίοι έχουν από πλευράς τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν cookies και ενεργά στοιχεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα κοινωνικών δικτύων ανατρέξτε στην ενότητα Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικών δικτύων).

- Επαναστόχευση (retargeting):
Τα εργαλεία αυτά δημιουργούν προφίλ χρήσης με τη βοήθεια των cookies διαφήμισης ή των cookies διαφήμισης τρίτων, των επονομαζόμενων διαδικτυακών φάρων (web beacons, αόρατα γραφικά που καλούνται και εικονοστοιχεία ή εικονοστοιχεία ιχνηλάτησης) ή ανάλογων τεχνολογιών. Τα προφίλ αυτά χρησιμοποιούνται για διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών, καθώς και για τον έλεγχο της συχνότητας με την οποία ο χρήστης βλέπει συγκεκριμένες αγγελίες. Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με τα εργαλεία είναι ο εκάστοτε πάροχος. Οι πάροχοι των εργαλείων ενδεχομένως διαβιβάζουν τις πληροφορίες για τους προαναφερόμενους σκοπούς και σε τρίτους. Σε συνάρτηση με τα παραπάνω οφείλετε να ανατρέξετε στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εκάστοτε παρόχου.

Λάβετε υπόψη ότι, κατά την χρήση των εργαλείων, τα δεδομένα σας ενδεχομένως να διαβιβαστούν σε αποδέκτες εκτός του ΕΟΧ, όπου δεν υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (π.χ. ΗΠΑ). Λεπτομέρειες επ' αυτού βρίσκετε στην ακόλουθη περιγραφή των επιμέρους εργαλείων εμπορικής προώθησης.

6.3.1 Google Analytics

Όνομα: Google Analytics
Πάροχος: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Λειτουργία: Ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών (επίσκεψη ιστοσελίδων, αριθμός επισκεπτών και επισκέψεων, φορτώσεις), δημιουργία ψευδώνυμων προφίλ χρηστών βάσει των πληροφοριών μεταξύ των συσκευών των συνδεδεμένων χρηστών της Google (ιχνηλάτηση μεταξύ συσκευών), εμπλουτισμός ψευδώνυμων δεδομένων χρήστη με πληροφορίες που παρέχει η Google και σχετίζονται με ομάδες-στόχους, επαναστόχευση (retargeting), έλεγχος ευχρηστίας (UX-Testing), μετατροπή, ιχνηλάτηση και επαναστόχευση σε συνδυασμό με τις εφαρμογές της Google (Google Ads)

6.3.2 Tealium

Όνομα: Tealium
Πάροχος: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Λειτουργία: Διαχείριση ετικετών σε επιφάνεια, ενσωμάτωση κωδικών προγράμματος στις ιστοσελίδες μας

6.4 Διαχείριση cookies και μηχανισμών ιχνηλάτησης

Στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή/και στις ρυθμίσεις απορρήτου μας μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις για τα cookies και τους μηχανισμούς ιχνηλάτησης:

Επισήμανση: Οι ρυθμίσεις που διενεργείτε αφορούν μόνο το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

6.4.1 Απενεργοποίηση όλων των cookies

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και απενεργοποιήστε την αποθήκευση των cookies. Λάβετε υπόψη ότι η επιλογή αυτή μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

6.2.2 Διαχείριση των ρυθμίσεών σας όσον αφορά τα μη απαραίτητα τεχνικά cookies και τους μηχανισμούς ιχνηλάτησης

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, θα ερωτηθείτε κάποια στιγμή εάν θα μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας βάσει της χρήσης cookies σε αυτήν τη σελίδα, σύμφωνα με την παρεχόμενη πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με τις ρυθμίσεις απορρήτου μας μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε ήδη χορηγήσει χωρίς αναδρομική ισχύ ή να μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας σε μεταγενέστερο χρόνο.


7. Ενημερωτικό δελτίο (newsletter) με εγγραφή, δικαίωμα ανάκλησης

Στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο μας. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούμε την επονομαζόμενη διαδικασία διπλής εγγραφής (double opt-in), σύμφωνα με την οποία σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων (όπως είναι π.χ. η WhatsApp), μέσω μηνύματος (SMS) ή ειδοποίησης push, μόνο εφόσον προηγουμένως επιβεβαιώσετε την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων, ανοίγοντας τον σύνδεσμο στην ειδοποίηση που θα σας αποσταλεί.

Αν σε μεταγενέστερο χρόνο αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά δελτία, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ακυρώσετε τη συνδρομή και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση ισχύει για τα ενημερωτικά δελτία που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον σύνδεσμο που αναγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ή από τις ρυθμίσεις διαχείρισης των εκάστοτε ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναγράφονται στην ενότητα "Επικοινωνία".


8. Κοινότητες

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να γίνετε μέλος σε μία από τις κοινότητες με την ονομασία 1-2-do.com. Εκεί μπορείτε να εγγραφείτε, να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη και να επικοινωνείτε με άλλα μέλη. Τα δεδομένα που προκύπτουν από εκεί χρησιμοποιούνται εκ μέρους μας μόνο στο πλαίσιο της δήλωσης συγκατάθεσης που θα υποβάλετε για τους σχετικούς σκοπούς εμπορικής προώθησης, έρευνας αγοράς και παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συμμετοχής στις κοινότητες πραγματοποιείται μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναγράφονται στην ενότητα "Επικοινωνία".

Μέσω της οθόνης εισαγωγής στην εκάστοτε κοινότητα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν μεμονωμένα στοιχεία του προφίλ σας θα παραμείνουν ιδιωτικά, αν θα κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της κοινότητας ή αποκλειστικά στα μέλη που έχετε ορίσει ως "Φίλους".
Όλα τα άλλα δεδομένα που θα δημιουργήσετε στις κοινότητες, π.χ. μέσω σχολίων ή εικόνων που αναρτάτε, είναι αυτομάτως δημόσια προσβάσιμα και συνδέονται με το προφίλ σας.


9. Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων ή/και παρόχους που δεν συνδέονται με εμάς. Από τη στιγμή που κάνετε κλικ στον σύνδεσμο, δεν μπορούμε πλέον να επηρεάσουμε με κανέναν τρόπο τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδεχομένως διαβιβάζονται σε τρίτους όταν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο (για παράδειγμα, η διεύθυνση IP ή URL της σελίδας στην οποία βρίσκεται ο σύνδεσμος), δεδομένου ότι η συμπεριφορά τρίτων δεν εμπίπτει στον έλεγχό μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τρίτους.


10. Ασφάλεια

Οι συνεργάτες μας και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας οφείλουν να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο και τις διατάξεις των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ένα επαρκές επίπεδο ασφαλείας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας, τα οποία διαχειριζόμαστε, ιδίως από τον κίνδυνο ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, παραποίησης, απώλειας, μεταβολής, άνευ αδείας κοινολόγησης ή προσπέλασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται διαρκώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.


11. Δικαιώματα των χρηστών

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που αναγράφονται στην ενότητα "Επικοινωνία". Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι μπορούμε να επαληθεύσουμε τα μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία της ταυτότητάς σας.

Δικαίωμα πληροφόρησης και πρόσβασης στα δεδομένα:
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Για τον σκοπό αυτό έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και σας αφορούν.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:
Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων και, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, τη συμπλήρωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Αυτό δεν ισχύει για τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για σκοπούς τιμολόγησης και λογιστικής ή για τα δεδομένα που υπόκεινται σε νόμιμη υποχρέωση διατήρησης. Ωστόσο, εάν η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα δεν κριθεί απαραίτητη, υποβάλλονται μεν σε επεξεργασία, αλλά σε περιορισμένο βαθμό (βλ. παρακάτω).

Περιορισμός της επεξεργασίας:
Εφόσον πληρούνται οι κατά το νόμο απαιτούμενες προϋποθέσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Φορητότητα δεδομένων:
Έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο ή/και να απαιτήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, τη διαβίβασή τους σε τρίτους.

Εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων:
Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εκ μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων ανά πάσα στιγμή, εφόσον νομική βάση της επεξεργασίας είναι κάποιο έννομο συμφέρον. Σε αυτήν την περίπτωση θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, εκτός εάν μπορούμε, σύμφωνα με νόμιμες διατάξεις, να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

Εναντίωση στην απευθείας εμπορική προώθηση:
Μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για διαφημιστικούς σκοπούς ("Εναντίωση στη διαφήμιση"). Λάβετε υπόψη ότι, για λόγους οργάνωσης, ενδέχεται να υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις μεταξύ της εναντίωσής σας και της χρήσης των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων με νομική βάση το "έννομο συμφέρον":
Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εκ μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων ανά πάσα στιγμή, εφόσον νομική βάση της επεξεργασίας είναι κάποιο έννομο συμφέρον. Σε αυτήν την περίπτωση θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, εκτός εάν μπορούμε, σύμφωνα με νόμιμες διατάξεις, να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

Ανάκληση της συγκατάθεσης:
Εάν μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή χωρίς αναδρομική ισχύ. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν θίγεται μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή:
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για τον τόπο διαμονής ή το ομόσπονδο κρατίδιό σας, ή στην αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για εμάς. Αρμόδια αρχή για εμάς είναι η εξής:

Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος του κρατιδίου για θέματα προστασίας δεδομένων και ελεύθερης πληροφόρησης

Διεύθυνση:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
DEUTSCHLAND

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
DEUTSCHLAND

Τηλ.: +49 (711)/615541-0
Φαξ: +49 (711)/615541-15
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: poststelle@lfdi.bwl.de.


12. Τροποποίηση της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων, στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις προσαρμόζουμε αναλόγως τη δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό φροντίζετε να ανατρέχετε στην εκάστοτε ενημερωμένη έκδοση της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μας.


13. Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα βρείτε τη διεύθυνσή μας στην ενότητα "Υπεύθυνος επεξεργασίας".

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας χρησιμοποιείτε τον εξής σύνδεσμο: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/c23c367f-9431-476a-a6ad-cce8400c20cb.

Για την αναφορά παραβάσεων της προστασίας δεδομένων χρησιμοποιείτε τον εξής σύνδεσμο: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Για παρατηρήσεις και καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, συνιστούμε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας:

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
DEUTSCHLAND

ή

mailtto: DPO@bosch.com

Έκδοση: 24/11/2020