Декларация за защита на данните


1. Декларация за защита на данните

Robert Bosch Power Tools GmbH (по-нататък „Bosch Power Tools“, респ. „Ние“ или „Нас“) се радва на посещението Ви на нашите интернет страници, както и мобилни приложения (заедно и „онлайн оферта“) и на интереса Ви към нашата компания и нашите продукти.


2. Bosch Power Tools уважава правото Ви на поверителност

Защитата на правото Ви на поверителност при обработката на лични данни, както и сигурността на всички фирмени данни, е важна за нас и ние я вземаме под внимание в нашите бизнес процеси. Ние обработваме личните данни, които сме събрали при посещението Ви на нашите онлайн оферти, поверително и само съгласно законовите разпоредби.


3. Администратор

Администраторът на Вашите данни е фирма Bosch Power Tools; изключенията са обяснени в настоящата декларация за защита на данните.

Нашите данни за контакт са, както следва: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Събиране, обработка и използване на лични данни

4.1 Обработвани категории данни

Обработват се следните категории данни:

• Данни за комуникация (напр. име, телефон, имейл, адрес, IP адрес)
• Основни данни от договора (договорно отношение, интерес към продукт, респ. договорен интерес)
• История на клиента
• Данни за фактуриране и плащане по договора
• Данни за планиране и управление
• Данни за движение
• Сведения (от трети лица, напр. кредитни агенции или публични регистри)

4.2 Основни положения

Лични данни са всяка информация, която се отнася до идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, като например имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси, договорни, счетоводни или отчетни данни, които представляват израз на самоличността на дадено лице.

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни (вкл. IP адреси) само тогава, когато за целта има законово основание или Вие сте ни дали своето съгласие за това, напр. в рамките на регистрация.

4.3 Цели на обработката и правни основания

Ние и ангажирани от нас доставчици на услуги обработваме Ваши лични данни за следните цели на обработка:

4.3.1 Предоставяне на настоящата онлайн оферта и изпълнение на договора съгласно нашите договорни условия, включително уреждане на сметки. Към уреждането на сметки може да се счита също и продажбата на вземания
(правни основания: изпълнение на договора, респ. обоснован интерес от наша страна за ефективно управление на вземанията чрез продажбата на вземания).

4.3.2 Установяване на неизправности и от съображения за сигурност
(правни основания: изпълнение на нашите правни задължения в областта на сигурността на данните и законен интерес към отстраняването на неизправности и към сигурността на нашите оферти).

4.3.3 Собствена реклама, както и проучване на пазара и измерване на радиуса на действие в законово допустимия обем, респ. базирано на съгласие
(правно основание: съгласие/законен интерес от наша страна към директен маркетинг, стига това да става в съответствие с изискванията на законодателството за защита на данните и конкуренцията).

4.3.4 Анкетиране за продукти и на клиенти по пощата
(правно основание: законен интерес към подобряване на продуктите/услугите).
Забележка: ако за проучванията използваме институт за проучване на пазара, той ще действа само от наше име и съгласно нашите инструкции.

4.3.5 Гарантиране и защитаване на наши права
(правно основание: законен интерес от наша страна към предявяване и защита на наши права).

4.4 Регистрация

Ако желаете да се възползвате от услуги, които изискват сключване на договор, Ви молим да се регистрирате. В рамките на регистрацията ние събираме необходимите за сключването и изпълнението на договора лични данни (напр. име, фамилия, дата на раждане, имейл адрес, при нужда данни за желания начин на плащане, респ. за титуляра на сметката), както и евент. други данни на доброволна основа. Задължителните данни обозначаваме със *.

4.5 Регистрационни файлове

При всяко използване на интернет от Вашия интернет браузър автоматично се предава определена информация, която се съхранява от нас в т.нар. регистрационни файлове.

Регистрационните файлове се съхраняват от нас за установяване на нарушения и от съображения за сигурност (напр. за разследване на опити за атаки) за период от 30 дни, след което се изтриват. Регистрационните файлове, чието по-нататъшното съхранение е необходимо за доказателствени цели, са изключени от изтриването до окончателното изясняване на съответния инцидент и, в отделни случаи, могат да бъдат предадени на разследващи органи.

Регистрационните файлове (без, респ. без пълен IP адрес) се използват и за целите на анализа; вижте и раздел „Уеб анализ“. В регистрационните файлове се съхранява следната информация:

– IP адрес (адрес на интернет протокол) на крайното устройство, от което се осъществява достъп до онлайн офертата;
– интернет адрес на уеб сайта, от който е извикана онлайн офертата (т.нар. URL на произход или референтен URL);
– име на доставчика на услугата, през който се извършва достъп до онлайн офертата;
– име на извиканите файлове, респ. информация;
– дата и час, както и продължителност на сесията;
– предадено количество данни;
– операционна система система и информация за използвания интернет браузър, вкл. инсталирани добавки (напр. за Flash Player);
– код на състоянието на http (напр. „заявка успешна“ или „заявеният файл не е намерен“).

4.6 Деца

Тази онлайн оферта не е насочена към деца на възраст под 16 години.

4.7 Предаване на данни към други администратори

По принцип Вашите лични данни се предават на други администратори само доколкото това е необходимо за изпълнението на договора, ние или трети лица имаме законен интерес към предаването или Вие сте дали съгласието си за това. Подробности за правните основания ще намерите в раздел „Цели на обработката и правни основания“. Трети лица могат да бъдат и други компании от групата Bosch. Ако данните се предават на трети лица въз основа на законен интерес, това е обяснено в настоящата декларация за защита на данните.

Освен това данните могат да се предават и на други администратори, ако ние въз основа на законови разпоредби или поради подлежащо на изпълнение административно, респ. съдебно задължение сме задължени да направим това.

4.8 Доставчици на услуги (общи)

Възлагаме на външни доставчици на услуги задачи като хостинг на данни. Внимателно сме подбрали тези доставчици на услуги и ги контролираме редовно, особено по отношение на внимателното боравене с и защитата на личните данни, съхранявани от тях. Всички доставчици на услуги са задължени да пазят поверителност и да спазват законовите разпоредби. Доставчици на услуги могат да бъдат и други компании от групата Bosch.

4.9 Продължителност на съхранението на данните; срокове на съхранение

По принцип съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за предоставяне на нашата онлайн оферта и свързаните с нея услуги, респ. имаме законен интерес към по-нататъшното им съхранение (напр. дори и след изпълнение на договор можем да имаме законен интерес към маркетинг по пощата). Във всички останали случаи изтриваме Вашите лични данни с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (напр. поради срокове на съхранение съгласно данъчното и търговското законодателство ние сме задължени да съхраняваме документи, като напр. договори и фактури, за определен период от време).


5. Промоционални игри с награди или акции с отстъпки

Ако участвате в наша промоционална игра с награди или в акция с отстъпки, използваме Вашите данни за уведомяване за печалба и с цел рекламиране на нашите продукти в допустимия от закона обхват, респ. докогато сте дали съгласието си за това. Подробна информация за промоционалните игри с награди или акции с отстъпки ще намерите в съответните условия за участие.


6. Използване на „бисквитки“

Като част от предоставянето на нашата онлайн оферта може да се използват „бисквитки“ и механизми за проследяване.
„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които могат да бъдат запазени на Вашето крайно устройство, когато посещавате онлайн оферта.

Проследяване е възможно с помощта на различни технологии. Ние обработваме информация, по-специално в контекста на пискелната технология, респ. анализа на регистрационен файл.

6.1 Категории

Различаваме „бисквитки“, които са задължително необходими за техническите функции на онлайн офертата и такива „бисквитки“ и механизми за проследяване, които не са задължително необходими за техническата функция на онлайн офертите.

Използването на онлайн офертата обикновено е възможно без „бисквитки“, които не се използват за технически цели.

6.1.1 Технически необходими „бисквитки“
Под технически необходими „бисквитки“ разбираме „бисквитки“, без които не може да се гарантира техническото предоставяне на онлайн офертата. Те включват напр. „бисквитки“, които съхраняват данни, за да осигурят безпроблемно възпроизвеждане на видео, респ. аудио съдържание.

Тези „бисквитки“ се изтриват след края на посещението Ви.

6.1.2 Технически ненужни „бисквитки“ и механизми за проследяване

Ние използваме тези „бисквитки“ и механизми за проследяване само ако предварително сте ни дали своето съгласие. Изключение от това е „бисквитката“, която запаметява текущото състояние на Вашата настройка за поверителност („бисквитка“ за избор). Тя се запазва поради законен интерес.
Ние разпределяме тези „бисквитки“ и механизми за проследяване в две подкатегории:

6.2 „Бисквитки“ за удобство

Тези „бисквитки“ улесняват обслужването и така позволяват по-удобно сърфиране в нашата онлайн оферта, напр. в тези „бисквитки“ могат да бъдат зададени Вашите езикови настройки.

6.3 Маркетингови „бисквитки“ и механизми за проследяване

Обща информация

Използването на маркетингови „бисквитки“ и механизми за проследяване дава възможност на нас и нашите партньори да Ви показваме оферти въз основа на Вашите интереси, които се базират на анализ на потребителското Ви поведение:

- Статистика:
Чрез използването на статистически инструменти измерваме напр. броя на Вашите посещения на уеб сайта.

- Проследяване на конверсиите:
Нашите партньори в проследяването на конверсиите поставят „бисквитка“ на Вашия компютър („бисквитка за конверсия“), ако сте влезли в нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Обикновено тези „бисквитки“ губят валидността си след 30 дни. Ако посетите отделни наши страници и „бисквитката“ все още не е изтекла, ние и съответният партньор в проследяване на конверсиите можем да разберем, че определен потребител в щракнал върху рекламата и по този начин е бил пренасочен към нашия уеб сайт. Това може да става също и с различни устройства. Информацията, получена с помощта на „бисквитките за конверсия“, служи за създаване на статистически данни за конверсията и за отчитане на общия брой посетители, които са щракнали върху съответната реклама и са били пренасочени към уеб сайт с маркер за проследяване на конверсиите.

- Добавки на социални мрежи:
На някои страници от нашата онлайн оферта са включени съдържания и услуги от други доставчици (напр. Facebook, Twitter), които от своя страна могат да използват „бисквитки“ и активни компоненти. По-подробна информация за добавките на социални мрежи ще намерите в раздела Добавки на социални мрежи.

- Ретаргетинг:
Тези инструменти създават потребителски профили с помощта на рекламни „бисквитки“, респ. рекламни „бисквитки“ на трети страни, така наречени „Web Beacons“ (невидими графики, наричани също и „пиксели“ или „проследяващи пиксели“) или подобни технологии. Те служат за реклама, базирана на Вашите интереси, както и за управление на честотата, с която потребителят вижда определени реклами. Администратор на данните във връзка с инструментите е съответният доставчик. Доставчиците на инструментите предават информация за посочените по-горе цели, евент. също и на трети лица. Моля, в тази връзка съблюдавайте декларацията за защита на данните на съответния доставчик.

Моля, имайте предвид, че при използването на тези инструменти Вашите данни могат да бъдат предадени на получатели извън ЕИП, където не съществува адекватно ниво на защита на данните съгласно ОРЗД (напр. САЩ). За повече подробности вижте описанието на отделните маркетингови инструменти по-долу.

6.3.1 Google Analytics

Име: Google Analytics
Доставчик: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Функция: Анализиране на поведението на потребителя (посещения на страници, брой на посетителите и посещенията, изтегляния), създаване на потребителски профили под псевдоним с помощта на информация от различни устройства чрез вписан потребител на Google (Cross-Device-Tracking), обогатяване на данни за потребител под псевдоним с предоставена от Google специфична за целеви групи информация, ретаргетиране, UX-тестване, проследяване на конверсии и ретаргетиране във връзка с Google Ads

6.3.2 Tealium

Име: Tealium
Доставчик: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Функция: Управление на маркери на уеб сайтове чрез интерфейс, добавяне на програмен код на нашите уеб сайтове

6.4 Управление на „бисквитки“ и механизми за проследяване

В браузъра и/или в нашите настройки за поверителност можете да управлявате Вашите „бисквитки“ и настройки на механизмите за проследяване:

Забележка: Настройките, които сте направили, се отнасят само за съответния браузър, който използвате.

6.4.1 Изключване на всички „бисквитки“

Ако желаете да изключите всички „бисквитки“, моля, отидете в настройките на Вашия браузър и деактивирайте поставянето на „бисквитки“. Моля, имайте предвид, че това може да повлияе на функционалността на уеб сайта.

6.2.2 Управление на Вашите настройки по отношение на технически ненужни „бисквитки“ и механизми за проследяване

Когато посещавате наши интернет страници, в диалогов прозорец ще бъдете запитани дали ни давате съгласието си за обработката на Ваши лични данни при използване на „бисквитки“ съгласно предоставената декларация за защита на данните.

В нашите настройки за поверителност можете да отмените вече дадени съгласия с бъдещо действие или да ни дадете съгласието си в по-късен момент.


7. Бюлетин с регистрация; право на отказ

В рамките на нашата онлайн оферта можете да се абонирате за бюлетин. За целта използваме така наречения Double Opt-In - метод, при който ще Ви изпращаме бюлетин по имейл, мобилни съобщителни услуги (като напр. WhatsApp), SMS или push-съобщение едва тогава, когато преди това Вие изрично сте потвърдили активирането на услугата Бюлетин чрез щракване върху връзка в съобщение.

Ако по-късно вземете решение за отказ от получаването на бюлетини, можете по всяко време да прекратите абонамента, като оттеглите съгласието си. Оттеглянето на съгласието за бюлетин по имейл става чрез посочената в бюлетина връзка, при необходимост в настройките за управление на съответната онлайн оферта. Като алтернатива, моля, свържете се с нас чрез данните в раздел „Контакт“.


8. Общности

Предлагаме Ви възможността да станете член на някоя от нашите Общности в 1-2-do.com. Там можете да се регистрирате, да създадете потребителски профил и да комуникирате с други членове. Генерираните там Ваши данни използваме само в рамките на даденото от Вас там информирано съгласие за съответните цели на маркетинга, изследвания на пазара и услуги. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттеглянето става за Общностите чрез посочената там връзка. Като алтернатива, моля, свържете се с нас чрез данните в раздел „Контакт“.

Чрез маска за въвеждане на данни в съответната Общност имате възможността да изберете дали отделни данни от Вашия потребителски профил да бъдат споделени с всички членове на Общността, само с Вашите „Приятели в Общността“, или да останат частни.

Всички други данни, които генерирате в Общностите, напр. като създавате коментари или изображения, автоматично стават обществено достъпни и се свързват с Вашия потребителски профил.


9. Външни връзки

Нашата онлайн оферта може да съдържа връзки към интернет страници на трети страни − доставчици, които не са свързани с нас. След щракване върху връзката вече нямаме никакво влияние върху събирането, обработването и използването на лични данни, които евентуално се предават на трета страна при щракване върху връзката (като напр. IP адреса или URL адреса на страницата, на която се намира връзката), тъй като поведението на трети страни, естествено, е извън наш контрол. Ние не поемаме отговорност за обработването на такива лични данни от трети страни.


10. Сигурност

Нашите служители и наетите от нас фирми-доставчици на услуги са задължени да спазват поверителност и да спазват разпоредбите на приложимите закони за защита на личните данни.

Ние вземаме всички необходими технически и организационни мерки, за да осигурим адекватно ниво на защита и да защитим личните Ви данни, които администрираме, особено от рисковете от непреднамерено или неправомерно унищожаване, манипулиране, загуба, промяна или неупълномощено разкриване, респ. неразрешен достъп. Нашите мерки за сигурност непрекъснато се подобряват в съответствие с техническото развитие.


11. Права на потребителите

За предявяване на Ваши права, моля, използвайте данните в раздел „Контакт“. При това Ви молим да се уверите, че за нас е възможна недвусмислена идентификация на Вашата самоличност.

Право на информация и достъп:
Имате право да получите от нас информация за обработването на Вашите данни. По този начин осъществявате правото си на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас.

Право на коригиране и изтриване:
Можете да изискате от нас коригиране на неверни данни и - ако законовите предпоставки са изпълнени - допълване или изтриване на Ваши данни.

Това не се отнася за данните, които са необходими за фактуриране и счетоводни цели или тези, които са предмет на законов срок на съхранение. Ако не е необходим достъп до такива данни, тяхната обработка се ограничава (вижте по-долу).

Ограничаване на обработката:
Можете да изискате от нас - ако законовите предпоставки са изпълнени - да ограничим обработването на Ваши данни.

Преносимост на данните:
Също така имате право да получавате данните, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат, респ. - ако е технически осъществимо - да поискате данните да бъдат предоставени на трета страна.

Възражение срещу обработването на лични данни:
Също така имате право по всяко време да възразите срещу обработването на данни от нас, доколкото това се основава на правното основание „законен интерес“. Тогава ще прекратим обработването на Вашите данни, освен ако - съгласно законовите разпоредби - не докажем императивни законни основания за по-нататъшна обработка, които имат преимущество пред Вашите права.

Възражение срещу директния маркетинг:
Освен това можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни за рекламни цели („възражение срещу реклама“). Моля, имайте предвид, че поради организационни причини може да възникне припокриване между Вашето възражение и използването на Вашите данни в рамките на вече започнала кампания.

Възражение срещу обработването на данни при правно основание „законен интерес“:
Също така имате право по всяко време да възразите срещу обработването на данни от нас, доколкото това се основава на правното основание „законен интерес“. Тогава ще прекратим обработването на Вашите данни, освен ако - съгласно законовите разпоредби - не докажем императивни законни основания за по-нататъшна обработка, които имат преимущество пред Вашите права.

Оттегляне на съгласие:
Ако сте ни дали съгласие за обработката на Ваши данни, можете по всяко време да оттеглите това съгласие с бъдещо действие. Законността на обработката на Вашите данни до момента на оттеглянето остава незасегната от това.

Право на жалба пред надзорен орган:
Имате право да подадете жалба до надзорен орган по защита на данните. Можете да се обърнете към надзорния орган по защита на данните, който отговаря за Вашето населено място, респ. Вашата област, или към отговарящия за нас орган по защита на данните. Това е:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (Федералният комисар по защита на данните и свобода на информацията)

Адрес:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
ГЕРМАНИЯ

Пощенски адрес:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
ГЕРМАНИЯ

Тел.: +49 (711)/615541-0
ФАКС: +49 (711)/615541-15
Имейл: poststelle@lfdi.bwl.de.


12. Промяна на декларацията за защита на данните

Запазваме си правото да променяме нашите мерки за сигурност и защита на данните, доколкото това се налага поради техническото развитие. В такива случаи ще изменим съответно и нашата декларация за защита на данните. Затова, моля, обърнете внимание на текущата версия на декларацията за защита на данните.


13. Контакт

Ако желаете да се свържете с нас, можете да използвате адреса, посочен в раздел „Администратор“.

За предявяване на Вашите права, моля, използвайте следната връзка: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/c23c367f-9431-476a-a6ad-cce8400c20cb.

За да съобщите за инцидент, свързан със защитата на данните, моля, използвайте следната връзка: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

За предложения и оплаквания относно обработката на личните Ви данни Ви препоръчваме да се обръщате към нашето длъжностно лице за защита на данните:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
ГЕРМАНИЯ

или

имейл: DPO@bosch.com

В сила от: 24.11.2020 г.