Dataskyddsmeddelande


1.     Dataskyddsmeddelande

Robert Bosch Power Tools GmbH (nedan kallad ”Bosch Power Tools” eller ”Vi” eller ”Oss”) är glada över ditt besök på vår webbplats och mobilapplikationer (nedan kallat ”Onlineutbud”) och över ditt intresse för vårt företag och våra produkter.


2.     Bosch Power Tools respekterar din integritet

I våra affärsprocesser är vi mycket måna om att din integritet skyddas vid behandlingen av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid skydd av affärsuppgifter. Vi behandlar de personuppgifter som samlas in när du besöker vårt onlineutbud konfidentiellt och endast enligt gällande lagstiftning.


3.     Personuppgiftsansvarig

Robert Bosch Power Tools är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter. Undantag från detta nämns i detta dataskyddsmeddelande.

Våra kontaktuppgifter: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.     Insamling, behandling och användning av personuppgifter

4.1 Behandlade kategorier av uppgifter

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

  • Kommunikationsdata (t.ex. namn, telefon, mejl, adress, IP-adress)
  • Avtalsmässiga basdata (avtalsförhållande, produkt- eller avtalsintresse)
  • Kundhistorik
  • Planerings- och styrdata
  • Rörelsedata

 

 

4.2  Grundprinciper

 

Till personuppgifter räknas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, alltså till exempel namn, adresser, telefonnummer, mejladresser, uppgifter om avtal, bokningar och betalningar, som är uttryck för en persons identitet.

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adress) endast när det finns rättslig grund eller när du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, till exempel i samband med att du registrerar dig.

 

4.3 Vi och av oss anlitade tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 

– Tillhandahållande av detta onlineutbud

(rättslig grund: fullgörande av avtal).

 

– För att upptäcka störningar och av säkerhetsskäl

(rättslig grund: uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter inom datasäkerhetsområdet och berättigat intresse av att åtgärda störningar och säkerheten i vårt utbud).

 

– Intern reklam och tredjepartsannonsering, liksom även marknadsforskning och målgruppsmätning baserat på lagstiftning och samtycke

(rättslig grund: samtycke/berättigat intresse från vår sida för direktmarknadsföring, så länge det överensstämmer med personuppgiftsrättsliga och marknadsföringsrättsliga anvisningar).

 

– Produkt- eller kundenkäter via mejl och/eller telefon, såvida du uttryckligen godkänt detta

(rättslig grund: samtycke).

Anmärkning: Om vi anlitar ett marknadsundersökningsinstitut så arbetar detta uttryckligen på vårt uppdrag och enligt våra anvisningar.

 

– Genomförande av tävlingar eller säljfrämjande rabatter enligt respektive villkor för tävlingar eller säljfrämjande rabatter

(rättslig grund fullgörande av avtal).

 

– Utskick av nyhetsbrev efter mottagarens samtycke via mejl eller SMS/MMS

(rättslig grund: samtycke).

 

– Bevakning och skyddande av våra intressen

(rättslig grund: berättigat intresse från vår sida för att bevaka och skydda våra rättigheter).

 

4.4 Registrering

 

I den mån du vill använda tjänster som kräver att ett avtal ingås måste du registrera dig. Vid registreringen samlar vi in de personuppgifter som är nödvändiga för att avtalet skall komma till stånd och uppfyllas (t.ex. förnamn, efternamn, födelsedatum, mejladress, eventuellt önskad betalningsmetod eller uppgifter om kontohavare) och eventuella frivilliga uppgifter. Obligatoriska uppgifter markeras med en *.

 


4.5 Loggfiler

 

Så fort du använder internet överför din webbläsare automatiskt viss information, information som vi sparar i så kallade loggfiler.

Vi sparar loggfilerna under 30 dagar för att kunna åtgärda fel och av säkerhetsskäl (t.ex. för att få information om försök till attacker) och sedan raderar vi dem. Loggfiler som måste sparas under längre tid för bevisändamål är undantagna från raderingen tills den aktuella händelsen är slutgiltigt uppklarad. I vissa fall kan loggfilerna även komma att överföras till utredande myndigheter.

Loggfiler (utan eller utan komplett IP-adress) används också för analysändamål. Du kan läsa mer i avsnittet Webbanalys. I loggfilerna sparas framför allt följande information:
– IP-adressen (internetprotokolladress) på den terminalutrustning som används för att få åtkomst till onlineutbudet;

– Internetadressen till den webbplats på vilken onlineutbudet har öppnats (så kallad käll- eller hänvisningsadress);

– Namnet på tjänsteleverantören via vilken åtkomsten till onlineutbudet sker;

– Namn på filer och information som öppnas;

– Datum och klockslag för öppnandet samt hur länge det pågick;

– Överförd datamängd

– Operativsystem och information om vilken webbläsare inklusive installerade Add-Ons (t.ex. för Flash Player) som används;

– http-statuskod (t.ex. ”Begäran slutförd” eller ”Det gick inte att hitta begärd fil”).


4.6 Barn

 

Detta onlineutbud är inte avsett för barn under 16 år.

 

4.7 Överföring av uppgifter till andra personuppgiftsansvariga

Normalt överför vi endast dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga om det krävs för fullgörande av avtal, om vi eller aktuell tredje part har ett berättigat intresse i överföringen eller om du har lämnat ditt samtycke till överföringen. Detaljer om de rättsliga grunderna hittar du i avsnittet Ändamål med behandlingen och rättslig grund. Tredje part kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen. Om uppgifter överförs till tredje part baserat på ett berättigat intresse så förklaras detta i detta dataskyddsmeddelande.

Dessutom kan uppgifter överföras till andra personuppgiftsansvariga om vi skulle vara skyldiga att göra det enligt lag eller om en myndighet eller en domstol eller annan rättslig myndighet begär det.

4.8 Tjänsteleverantör (allmänt)

Vi ger externa tjänsteleverantörer i uppdrag att hantera uppgifter som datahosting. Vi har valt ut dessa tjänsteleverantörer med stor omsorg och kontrollerar regelbundet att de lever upp till sina åtaganden, i synnerhet när det gäller en noggrann och säker hantering av de uppgifter som finns sparade om dig. Samtliga tjänsteleverantörer som vi anlitar har förbundit sig att följa gällande lagar och sekretessbestämmelser. Tjänsteleverantörerna kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen.


4.9 Datalagringens varaktighet, lagringstider


I normala fall sparar vi bara dina uppgifter så länge det behövs för att kunna tillhandahålla vårt onlineutbud och tillhörande tjänster eller så länge vi har ett berättigat intresse i den fortsatta lagringen av uppgifterna (t.ex. kan vi även efter att ett avtal är uppfyllt fortfarande ha ett berättigat intresse i att skicka reklam med vanlig post). I alla andra fall raderar vi dina personuppgifter med undantag av sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara längre (t.ex. är vi skyldiga enligt skatte- och affärslagstiftning att lagra dokument som avtal och fakturor under en viss tid).


5.     Tävlingar eller säljfrämjande rabatter

Om du deltar i en tävling eller tar del av en säljfrämjande rabatt från oss så använder vi dina uppgifter för att meddela dig om vinster och för att marknadsföra våra produkter baserat på tillämplig lagstiftning och ditt samtycke. Mer information om tävlingar eller säljfrämjande rabatter hittar du i respektive deltagarvillkor.


6.     Användning av cookies

När vi tillhandahåller vårt onlineutbud kan vi komma att använda cookies och tracking-funktioner.

Cookies är små textfiler som kan sparas på din enhet när du besöker ett onlineutbud.

Tracking kan ske med olika typer av teknik. Vi behandlar information i huvudsak med pixelteknik och analys av loggfiler.

 

6.1 Kategorier

Vi gör skillnad på cookies som är nödvändiga för de tekniska funktionerna i vårt onlineutbud och sådana cookies och tracking-funktioner som inte är nödvändiga för de tekniska funktionerna i vårt onlineutbud.

Normalt går det att använda vårt onlineutbud utan att tillåta de cookies som inte krävs för tekniska ändamål.

 

6.1.1 Cookies som krävs för tekniska ändamål

Med cookies som krävs för tekniska ändamål menar vi cookies som utgör en teknisk förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla vårt onlineutbud. Till denna kategori hör bland annat cookies som sparar data som används för att säkerställa en felfri uppspelning av video- eller ljudinnehåll.

Dessa cookies raderas när du lämnar sidan.

 

6.1.2 Cookies som inte krävs för tekniska ändamål och tracking-funktioner

Dessa cookies och tracking-funktioner använder vi endast under förutsättning att du har gett ditt samtycke till det. Det berör följande tracking-funktioner:

 

6.2. Marknadsföringscookies och tracking-funktioner

Allmänt

Genom att använda marknadsföringscookies och tracking-funktioner kan vi och våra partners visa dig ett intressebaserat utbud som bygger på en analys av hur du använder webbplatsen:

– Statistik:

Med hjälp av ett statistikverktyg mäter vi bland annat hur ofta du öppnar en viss sida.

 

– Konverteringsspårning (”conversion tracking”):

Vår conversion tracking-partner placerar en cookie på din dator (”conversion cookie”), under förutsättning att du har kommit till vår webbplats via en annons hos den aktuella partnern. Denna cookie slutar normalt att vara aktuell efter 30 dagar. Om du besöker vissa av våra sidor och cookien inte har hunnit gå ut kan vi och den aktuella conversion tracking-partnern se att en viss användare har klickat på annonsen och på så vis kommit vidare till vår sida. Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookies är till för att sammanställa konverteringsstatistik och registrera hur många användare som har klickat på den aktuella annonsen och skickats vidare till en av våra sidor som har en konverteringsspårningstagg.

 

-        Retargeting:

Dessa verktyg skapar användarprofiler med hjälp av annonscookies eller annonscookies från tredje part, så kallade webbeacons eller webbfyrar (små osynliga bilder som också kallas spårningstaggar eller pixeltaggar) eller motsvarande teknik. Dessa används för intressebaserad annonsering och styr hur ofta en viss användare ser en viss annons. Den aktuella leverantören är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifter kopplade till verktyget. Leverantören av verktyget överför i vissa fall även information för ovanstående ändamål till tredje part. I detta sammanhang ber vi dig observera respektive leverantörs information om dataskydd.

 

Observera att det i samband med användningen av detta verktyg kan förekomma att dina uppgifter överförs till mottagare utanför EES där det inte finns någon adekvat dataskyddsnivå enligt dataskyddsförordningen (t.ex. USA). Mer information om detta hittar du i nedanstående beskrivning av respektive marknadsföringsverktyg.

 

Namn: Tealium

Leverantör: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Funktion: Segmentering och profilering i realtid, tagghantering

 

Namn: Google Analytics

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funktion: Analys av användning (öppnade sidor, antal besökare och besök, nedladdningar), UX-tester

 

6.3 Hantering av cookies och tracking-funktioner

I din webbläsare och/eller under våra sekretessinställningar kan du hantera inställningar för cookies och tracking-funktioner:

Obs! De inställningar du gör gäller bara i den webbläsare där du gjorde inställningarna.

 

6.3.1 Stänga av cookies

Om du vill stänga av alla dina cookies går du till din webbläsares inställningar och avaktiverar cookies där. Tänk på att det kan göra att du inte längre kan använda alla funktioner på webbplatsen.

 

6.3.2 Hantera inställningar av tracking-funktioner och cookies som inte krävs för tekniska ändamål

När du besöker våra webbplatser kommer en dialogruta att dyka upp med en fråga om du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter genom användning av cookies på denna sida.

I våra sekretessinställningar kan du återkalla ditt samtycke så att det inte gäller fortsättningsvis eller omvänt ge ditt samtycke om du inte har gjort det från början.


7.     Nyhetsbrev med anmälan: ångerrätt

Du kan prenumerera på nyhetsbrev om vårt onlineutbud. För detta använder vi så kallad dubbel anmälan. Det innebär att vi inte skickar dig några nyhetsbrev via mejl, mobila meddelandetjänster (som t.ex. WhatsApp), SMS eller Push-notiser innan du uttryckligen har bekräftat aktiveringen av nyhetsbrevstjänsten genom att klicka på en länk i ett meddelande.

Om du vid ett senare tillfälle bestämmer dig för att du inte vill ha nyhetsbrev kan du när som helst avsluta abonnemangen genom att återkalla ditt samtycke. Återkallelsen för nyhetsbrev via mejl sker genom en länk i nyhetsbrevet eller i administrationsinställningarna för respektive onlineutbud. Du kan även kontakta oss via uppgifterna i avsnittet Kontakt.


8.     Användarforum

Vi erbjuder dig möjligheten att bli medlem i ett av våra BOB-användarforum. Där kan du registrera dig, skapa en användarprofil och kommunicera med andra medlemmar. De data som du genererar där använder vi endast för marknadsförings-, marknadsundersöknings- och servicesyften, baserat på ditt samtycke Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelsen för användarforum sker via den länk som anges där. Du kan även kontakta oss via uppgifterna i avsnittet Kontakt.

Via en inmatningsskärm i respektive användarforum har du möjligheten att välja om enskilda uppgifter i din användarprofil skall publiceras för alla medlemmar i det aktuella användarforumet eller bara för dina kontakter i användarforumet eller om de skall förbli privata.

Samtliga ytterligare data, som du genererar i användarforum, t.ex. genom att lägga upp kommentarer eller bilder är däremot automatiskt offentliga och kopplas ihop med din användarprofil.


9.     Externa länkar

Vårt onlineutbud kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part – med leverantörer som vi inte har något avtal med. När du har klickat på länken har vi inte längre något inflytande över insamling, behandling och användning av de personuppgifter (t.ex. IP-adress eller sidans URL-adress) som eventuellt överförs till tredje part i samband med att du klickar på länken, eftersom vi av naturliga skäl inte har någon kontroll över tredje parts agerande. Vi har inget ansvar för den behandling av sådana personuppgifter som tredje part utför.


10.  Säkerhet

Våra medarbetare och de företag vi anlitar som tjänsteleverantörer är förbundna att respektera tystnadsplikten och följa bestämmelserna i tillämpliga dataskyddslagar.
Vi uppfyller alla tekniska och organisatoriska krav för att säkerställa en adekvat skyddsnivå och för att skydda de uppgifter om dig som vi hanterar i synnerhet mot risker för oavsiktlig eller felaktig radering, manipulering, förlust, ändring eller obehörig utlämning och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.


11.  Användarens rättigheter

För att åberopa dina rättigheter, använd uppgifterna i avsnittet Kontakt. Försäkra dig om att vi i samband med detta entydigt kan definiera dig som person.

Rätt att få tillgång till information:
Du har rätt att få information av oss beträffande hanteringen av dina uppgifter. Här kan du åberopa rätten att få tillgång till den personuppgiftsrelaterade information som samlats in om dig och få reda på hur den behandlas.

Rätt till rättelse och radering:
Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter och, under förutsättning att lagkraven är uppfyllda, kompletterar eller raderar dina uppgifter.
Detta gäller inte uppgifter som krävs för avräknings- och bokföringsändamål eller som enligt lag måste sparas en viss tid. Så länge åtkomst till sådana uppgifter inte är nödvändig är dock hanteringen av dem begränsad (se nedan).

Begränsning av behandling:
Under förutsättning att lagkraven är uppfyllda kan du begära av oss att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Dataportabilitet:

Vidare har du rätt att få ut de uppgifter du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och när detta är tekniskt möjligt få uppgifterna överförda direkt från oss till en tredje part.

Invändning mot behandling av uppgifter:
Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter, såvida dessa baseras på den rättsliga grunden berättigat intresse. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

Invändning mot direktmarknadsföring:
Du kan dessutom när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte (”Återkallelserätt”). Observera att det av organisatoriska skäl kan förekomma en överlappning mellan din återkallelse och användningen av ditt namn inom ramen för en redan pågående kampanj.

Invändning mot behandling av uppgifter vid rättslig grund ”berättigat intresse”:
Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter, såvida dessa baseras på den rättsliga grunden berättigat intresse. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

Återkallande av samtycke:
I den mån du har gett samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta med verkan för framtiden. Lagligheten att behandla dina personuppgifter fram till återkallandet påverkas inte av detta.

11.1 Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet:
Du har rätt att inge klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du kan då vända dig till den dataskyddsmyndighet som ligger närmast den ort där du bor eller till den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss. Denna är:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Gatuadress:
Königstrasse 10a

70173 Stuttgart

TYSKLAND

 

Postadress:
Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

TYSKLAND

 

Tel.: +49 (711)/615541-0

FAX: +49 (711)/615541-15

E-post: poststelle@lfdi.bwl.de


12.  Ändring av dataskyddsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder när detta är nödvändigt på grund av den tekniska utvecklingen. I dessa fall kommer vi också att uppdatera vårt dataskyddsmeddelande. Utgå därför alltid från den aktuella versionen av vårt dataskyddsmeddelande.


13.  Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss når du oss på den adress som finns angiven i avsnittet ”Personuppgiftsansvarig”.

Använd följande länk för att åberopa dina rättigheter: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=daa67e4d-8b75-4746-9193-c1e14984d6de.

Använd följande länk för att rapportera dataskyddsincidenter:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .


För inspel och klagomål gällande hantering av dina personuppgifter rekommenderar vi att du vänder dig till vår dataskyddsansvarige:

Datenschutzbeauftragter

Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20

 

70442 Stuttgart

TYSKLAND

eller

mailto: DPO@bosch.com

Version: 2020-10-13