aInformácie o ochrane údajov

________________________________________

1. Informácie o ochrane údajov

Spoločnosť Robert Bosch Power Tools GmbH (v nasledujúcom texte „Bosch Power Tools“ príp. „My“ alebo „Nás“) sa teší z vašej návštevy našich internetových stránok, ako aj mobilných aplikácií (spolu označovaných aj „online ponuka“) a z vášho záujmu o náš podnik a naše výrobky.

________________________________________

2. Bosch Power Tools rešpektuje vašu privátnu sféru

Ochranu vašej privátnej sféry pri spracovaní osobných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov vnímame ako dôležitú záležitosť, ktorú zohľadňujeme v našich obchodných procesoch. Spracovávame osobné údaje, ktoré boli získané pri vašej návšteve našich ponúk online, dôverným spôsobom a len podľa zákonných ustanovení.

________________________________________

3. Zodpovedný subjekt

Subjektom zodpovedným za spracovanie vašich údajov je Bosch Power Tools; výnimky sú vysvetlené v týchto upozorneniach týkajúcich sa ochrany údajov.

Naše kontaktné údaje znejú nasledovne: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.

________________________________________

4. Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov

4.1 Spracovávané kategórie údajov Spracovávajú sa nasledujúce kategórie údajov: • Komunikačné údaje (napríklad meno, telefón, e-mail, adresa, IP adresa) • Kmeňové zmluvné údaje (zmluvný vzťah, záujem o výrobky alebo zmluvný záujem) • História zákazníka • Plánovacie a riadiace údaje • Údaje o pohybe

4.2 Zásady

Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, teda napríklad mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, zmluvné, účtovné a fakturačné údaje, ktoré sú vyjadrením identity osoby.

Osobné údaje (vrátane IP adries) získavame, spracovávame a používame len vtedy, keď je na to daný zákonný právny základ alebo ak ste nám dali na to súhlas, napríklad v rámci registrácie.

4.3 Účely spracovania a právne základy

My a nami poverení poskytovatelia služieb spracovávajú vaše osobné údaje na nasledujúce účely spracovania:

– Príprava a poskytnutie tejto online ponuky (právny základ: plnenie zmluvy).

– Na zistenie porúch a z bezpečnostných dôvodov (právne základy: plnenie našich právnych povinností v oblasti zabezpečenia údajov a oprávnený záujem na odstraňovaní porúch a bezpečnosti našich ponúk).

– Vlastná a cudzia reklama, ako aj marketingový prieskum a meranie dosahu v zákonne prípustnom rozsahu, alebo na základe súhlasu (právny základ: súhlas/oprávnený záujem z našej strany na priamom marketingu, pokiaľ je realizovaný v súlade s právnymi nariadeniami o ochrane údajov a konkurenčne legálny).

– Produktové, príp. zákaznícke dotazníky e-mailom a/alebo prostredníctvom telefónu, pokiaľ ste s nimi výslovne súhlasili (právny základ: súhlas). Upozornenie: ak kvôli anketám zainteresujeme inštitúciu na prieskum trhu, realizuje sa to výlučne na našu objednávku a podľa našich pokynov.

– Realizácia výherných súťaží alebo rabatových akcií podľa príslušných podmienok výhernej hry alebo podmienok rabatovej akcie (právny základ: plnenie zmluvy).

– Zasielanie noviniek so súhlasom príjemcu, e-mailom alebo cez SMS/MMS (právny základ: súhlas).

– Zachovanie a ochrana našich práv (právny základ: oprávnený záujem z našej strany na uplatnení a ochrane našich práv).

4.4 Registrácia

Pokiaľ by ste mali záujem o poskytnutie služieb, ktoré si vyžadujú uzatvorenie zmluvy, prosíme vás o to, aby ste sa zaregistrovali. V rámci registrácie získame osobné údaje potrebné kvôli založeniu, odôvodneniu a plneniu zmluvy (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, prípadne údaje o želanom spôsobe platby alebo o vlastníkovi účtu), ako aj prípadné ďalšie údaje na dobrovoľnej báze. Povinné údaje označujeme znakom *.

4.5 Súbory so záznamom

Pri každom použití internetu sa z vášho internetového prehliadača automaticky odovzdávajú určité informácie, ktoré ukladáme do takzvaných súborov so záznamom.

Súbory so záznamom sú nami ukladané na účely zistenia porúch a z bezpečnostných dôvodov (napríklad na objasnenie pokusov o útok) na dobu 30 dní a potom sa vymazávajú. Súbory so záznamom, pri ktorých je potrebné ďalšie uchovanie na účely dokazovania, sú vyňaté z procesu vymazávania až do konečného objasnenia príslušnej udalosti a v jednotlivom prípade môžu byť odovzdané ďalej vyšetrovacím orgánom.

Súbory so záznamom (bez adresy alebo bez úplnej IP adresy) sa používajú aj na účely analyzovania; na získanie bližších informácií si pozrite odsek o webovej analýze. V súboroch so záznamom sa ukladajú najmä nasledujúce informácie: – IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, z ktorého prebehol prístup k online ponuke; – Internetová adresa webovej stránky, z ktorej bola vyvolaná online ponuka (tzv. pôvodná adresa alebo Referrer URL); – Názov poskytovateľa služieb, prostredníctvom ktorého prebieha prístup k online ponuke; – Názov vyvolaných súborov, príp. informácií; – Dátum a čas, ako aj trvanie vyvolania; – Množstvo prenesených údajov; – Operačný systém a informácie o použitom prehliadači internetových stránok, vrátane nainštalovaných doplnkov (napr. pre Flash Player); – Stavový kód http (napr. „požiadavka úspešná“ alebo „požadovaný súbor sa nenašiel“).

4.6 Deti

Táto online ponuka nie je zameraná na deti mladšie ako 16 rokov.

4.7 Odovzdanie údajov iným zodpovedným subjektom

Vaše osobné údaje sprostredkujeme iným zodpovedným subjektom zásadne len vtedy, keď to je potrebné na naplnenie zmluvy, ak máme my alebo tretia osoba oprávnený záujem na odovzdaní alebo ak na to existuje váš súhlas. Podrobnosti k právnym základom nájdete v odseku o účeloch spracovávania a právnych základoch. Tretími osobami môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch. Pokiaľ sú údaje sprostredkovávané tretej osobe na základe oprávneného záujmu, je to vysvetlené v týchto upozorneniach o ochrane údajov.

Okrem toho sa môžu údaje sprostredkovať iným zodpovedným subjektom, ak by sme boli k tomu zaviazaní na základe zákonných ustanovení alebo vykonateľným úradným, príp. súdnym nariadením.

4.8 Poskytovatelia služieb (všeobecne)

Poverujeme externých poskytovateľov služieb takými úlohami, ako je dátový hosting. Týchto poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a pravidelne ich kontrolujeme, predovšetkým so zreteľom na ich svedomité zaobchádzanie a zabezpečenie údajov, ktoré sú u nich ukladané. Všetci poskytovatelia služieb sú nami zaviazaní k diskrétnosti a dodržiavaniu zákonných nariadení. Poskytovateľmi služieb môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch. 4.8.1 Poskytovatelia platobných služieb Využívame externých poskytovateľov platobných služieb. Podľa toho, aký spôsob platby si vyberiete v procese objednávania, odovzdávame ďalej údaje k priebehu platieb (napríklad bankové spojenie alebo údaje kreditných kariet) kreditnej inštitúcii poverenej platbou alebo nami povereným poskytovateľom platobných služieb. Tieto údaje čiastočne získavajú a spracovávajú poskytovatelia platobných služieb aj ako zodpovedné subjekty. V rovnakej miere platia upozornenia týkajúce sa ochrany údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.

4.9 Doba uloženia; lehoty uchovávania

Vaše údaje uchovávame v zásade tak dlho, ako to je potrebné na poskytnutie našej online ponuky a s tým spojených služieb, príp. pokiaľ máme oprávnený záujem na ich ďalšom uložení (napr. aj po splnení zmluvy môžeme mať ešte oprávnený záujem na marketingu realizovanom prostredníctvom pošty). Vo všetkých ostatných prípadoch vymazávame vaše osobné údaje s výnimkou takých údajov, ktoré musíme ďalej uchovávať na splnenie právnych povinností (napr. sme – na základe daňových a obchodno-právnych lehôt uchovávania – povinní uchovať na určitú dobu také dokumenty, ako sú napríklad zmluvy a faktúry či vyúčtovania).

________________________________________

5. Výherné súťaže alebo rabatové akcie

Ak sa zúčastňujete na našej výhernej súťaži alebo na rabatovej akcii, používame vaše údaje na informovanie o výhre a na účel reklamy na naše výrobky, v rozsahu pripúšťanom zákonom alebo v rozsahu vášho súhlasu s tým. Informácie o výherných súťažiach alebo rabatových akciách jednotlivo nájdete v príslušných podmienkach účasti.

________________________________________

6. Použitie súborov cookies

V rámci prípravy našej online ponuky sa môžu používať súbory cookies a mechanizmy sledovania. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve online ponuky môžu uložiť na Vašom koncovom zariadení. Sledovanie (tracking) je možné za použitia rôznych technológií. Spracovávame informácie predovšetkým v rámci pixel technológie, resp. analýzy protokolovacieho súboru.

6.1 Kategórie Rozlišujeme medzi súbormi cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre technické funkcie online ponuky a medzi takými súbormi cookies a mechanizmami sledovania, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre technickú funkciu online ponúk. Využívanie online ponúk je vo všeobecnosti možné bez súborov cookies, ktoré neslúžia na technické účely.

6.1.1 Technicky nevyhnutné súbory cookies Pod pojmom technicky potrebné súbory cookies rozumieme súbory cookies, bez ktorých nie je zaručené technická príprava online ponuky. Tu spadajú napr. cookies, ktoré ukladajú údaje, aby sa zaručilo bezporuchové prehrávanie obsahov videí, resp. audio obsahov. Tieto súbory cookies sa po konci Vašej návštevy vymažú.

6.1.2 Cookies, ktoré nie sú technicky nevyhnutné a sledovacie mechanizmy Tieto súbory cookies a mechanizmy sledovania používame iba vtedy, keď ste nám predtým poskytli Váš súhlas. Tieto súbory cookies a mechanizmy sledovania rozdeľujeme na dve podkategórie:

6.2 Cookies na účely komfortu Tieto súbory cookies uľahčujú obsluhu a umožňujú tak komfortné surfovanie v rámci našej online ponuky, napr. v týchto súboroch cookies je možné uložiť Vaše nastavenia jazyka.

6.3 Marketingové cookies a sledovacie mechanizmy Všeobecne Použitie marketingových cookies a mechanizmov sledovania nám a našim partnerom umožní zobraziť ponuky založené na Vašom záujme, ktoré sa zakladajú na analýze Vášho správania pri používaní: - Štatistika: Použitím nástroja Štatistika napríklad meriame počet Vašich vyvolaní stránky.

- Sledovanie konverzií (Conversion Tracking): Naši partneri pre sledovanie konverzií uložia súbor cookie na Váš počítač („conversion cookie“), pokiaľ sa prostredníctvom zobrazenia príslušného partnera dostanete na našu internetovú stránku. Tieto súbory cookies spravidla strácajú svoju platnosť po 30 dňoch. Ak navštívite určité naše stránky a súboru cookie ešte nevypršala platnosť, dokážeme my a náš príslušný partner pre sledovanie konverzií rozpoznať, že určitý používateľ klikol na inzerciu a tak sa presmeroval na našu stránku. Informácie získané pomocou súborov conversion-cookies slúžia na vytváranie štatistík konverzií a na zaznamenávanie celkového počtu používateľov, ktorí klikli na príslušnú inzerciu a boli presmerovaní na stránku opatrenú tagom na sledovanie konverzií.

– Sociálne pluginy: Na niektorých stránkach našej online ponuky sú začlenené obsahy a služby iných poskytovateľov (napr. Facebook, Twitter), ktoré na svojej strane môžu používať súbory cookies a aktívne komponenty. Bližšie informácie k sociálnym pluginom nájdete v odseku Sociálne pluginy.

– Retargeting: Tieto nástroje vytvárajú pomocou reklamných cookies, resp. reklamných cookies tretích osôb, takzvané webové majáky (web beacons) (neviditeľné grafiky, ktoré sa označujú ako pixel alebo počítacie pixely) alebo porovnateľné technológie používateľských profilov. Tieto slúžia na reklamu založenú na záujme, ako aj na riadenie častosti, s akou si používateľ prezerá určité inzercie. Osobou zodpovednou za spracovanie údajov v súvislosti s nástrojmi je príslušný poskytovateľ. Poskytovatelia nástrojov odosielajú informácie k hore uvedeným účelom prípadne aj tretím osobám. V tejto súvislosti prihliadajte na upozornenia o ochrane údajov príslušného poskytovateľa.

Prihliadajte, prosím, na to, že pri používaní nástrojov sa prípadne môže realizovať sprostredkovanie Vašich údajov príjemcovi mimo EHP, v ktorom neexistuje primeraná úroveň ochrany údajov podľa GDPR (napr. USA). Podrobnosti k tomu nájdete v nasledujúcom popise jednotlivých marketingových nástrojov.

Názov: WebTrends Poskytovateľ: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA Funkcia: analýza správania používateľov (vyvolania stránok, počet návštevníkov a návštev, stiahnutí)

Názov: Monetate Poskytovateľ: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA Funkcia: súbor cookie dokáže sledovať, ako sa používateľ správal prekračujúc stránku, UX-Testing

Názov: Tealium Poskytovateľ: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121 Funkcia: segmentovanie a profilovanie v reálnom čase, manažment tagov

Názov: Google Analytics Poskytovateľ: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Funkcia: analýza správania používateľov (vyvolania stránok, počet návštevníkov a návštev, stiahnutí), UX-Testing

6.4 Spravovanie cookies a sledovacích mechanizmov V prehliadači a/alebo v našich nastaveniach súkromnej sféry môžete spravovať Vaše súbory cookies a nastavenia mechanizmov sledovania: Upozornenie: Vami vykonané nastavenia sa vzťahujú vždy iba na použitý prehliadač.

6.4.1 Vypnutie všetkých cookies Keď chcete vypnúť všetky súbory cookies, potom, prosím, prejdite do Vašich nastavení prehliadača a deaktivujte ukladanie cookies. Prihliadajte, prosím, na to, že sa tým môže obmedziť funkčnosť internetovej stránky.

6.4.2 Spravovanie vašich nastavení týkajúcich sa cookies, ktoré nie sú technicky nevyhnutné a sledovacích mechanizmov Keď navštívite naše internetové stránky, na cookie lište bude otázka, či nám dávate súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pri používaní cookies na tejto stránke podľa uvedených informácií o ochrane osobných údajov. V našich nastaveniach privátnej sféry môžete odvolať už udelené súhlasy, s účinnosťou do budúcnosti alebo nám svoj súhlas udeliť aj neskôr.

________________________________________

7. Sociálne pluginy

V našej online ponuke používame takzvané sociálne pluginy rôznych sociálnych sietí. Tie sú jednotlivo opísané v tomto odseku. Pri použití prídavných modulov nadväzuje váš prehliadač internetových stránok priame pripojenie k serverom príslušnej sociálnej siete. Z toho dôvodu získa príslušný poskytovateľ informáciu o tom, že váš prehliadač internetových stránok vyvolal zodpovedajúcu stránku našej online ponuky, aj keď nemáte u poskytovateľa vytvorený žiadny používateľský účet alebo práve nie je aktívne prihlásenie do neho. Súbory so záznamom (vrátane IP adresy) sa pritom priamo odovzdajú z vášho prehliadača internetových stránok na server príslušného poskytovateľa a tam sa v prípade potreby uložia. Poskytovateľ alebo jeho server môžu mať svoje sídlo mimo EÚ alebo EHP (napríklad v USA). Prídavné moduly predstavujú samostatné rozšírenia poskytovateľov sociálnych sietí. My preto nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov získaných a uložených prídavnými modulmi poskytovateľov sociálnych sietí. Účel a rozsah získavania, ďalšieho spracovávania a používania údajov sociálnou sieťou, ako aj príslušné práva a možnosti nastavení na ochranu svojej súkromnej sféry si, prosím, zistite z upozornení týkajúcich sa ochrany údajov príslušnej sociálnej siete. Ak nechcete, aby poskytovatelia sociálnych sietí získavali a prípadne ukladali alebo ďalej využívali údaje prostredníctvom tejto online ponuky, nemali by ste používať príslušné prídavné moduly. 7.1 Prídavné moduly Facebook Facebook prevádzkuje na stránke www.facebook.com spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, a na stránke www.facebook.de spoločnosť Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko („Facebook“). Prehľad o prídavných moduloch Facebook a o ich vzhľade nájdete tu: http://developers.facebook.com/plugins; informácie o ochrane údajov u spoločnosti Facebook nájdete tu: http://www.facebook.com/policy.php. 7.2 Prídavné moduly Twitter Twitter prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Prehľad o prídavných moduloch Twitter a o ich vzhľade nájdete tu: https://twitter.com/about/resources/buttons; Informácie o ochrane údajov u spoločnosti Twitter nájdete tu: https://twitter.com/privacy. 7.3 Prídavné moduly Google+ Google+ prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Prehľad o prídavných moduloch Google+ a o ich vzhľade nájdete tu: https://developers.google.com/+/plugins; Informácie o ochrane údajov pri Google+ nájdete tu: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

8. Novinky s prihlásením, právo na odvolanie

V rámci našej online ponuky si môžete objednať novinky. Používame pritom metódu tzv. Double Opt-In, na základe čoho vám budeme novinky posielať prostredníctvom e-mailu, služieb pre mobilné správy (ako je napríklad WhatsApp), SMS alebo správy typu Push až vtedy, keď nám najskôr výslovne potvrdíte aktivovanie služby pre novinky, kliknutím na odkaz v oznámení. Ak by ste sa neskôr rozhodli zrušiť získavanie noviniek, môžete objednanie kedykoľvek ukončiť tým, že svoj súhlas odvoláte. Odvolanie sa pri e-mailových novinkách vykonáva pomocou odkazu uvedeného v novinkách, prípadne v nastaveniach spravovania príslušnej online ponuky. Alternatívne nás môžete kontaktovať prostredníctvom údajov v sekcii Kontakt.

________________________________________

9. Komunity

Ponúkame vám možnosť stať sa členom našej komunity 1-2-do.com. Tam sa môžete zaregistrovať, vytvoriť si používateľský profil a komunikovať s ostatnými členmi. Údaje vygenerované na tomto mieste používame len v rámci vami udeleného vyhlásenia o súhlase na tomto mieste, na príslušné marketingové, trhovo prieskumné a servisné účely. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie sa pre oblasť komunít vykonáva cez odkaz uvedený na príslušnom mieste. Alternatívne nás môžete kontaktovať prostredníctvom údajov v sekcii Kontakt. Pomocou zadávacej masky v príslušnej komunite si môžete vybrať, či sa majú jednotlivé údaje z vášho používateľského profilu zverejniť pre všetkých členov komunity alebo len pre „priateľov v komunite“, alebo či majú zostať súkromné. Všetky ďalšie údaje, ktoré generujete v komunitách, napríklad tým, že vytvoríte komentáre alebo obrázky, sú naproti tomu automaticky verejne prístupné a prepoja sa s vaším používateľským profilom.

10. Externé odkazy

Naša online ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích osôb – poskytovateľov, ktorí nie sú s nami prepojení. Po kliknutí na odkaz už nemáme žiadny vplyv na získavanie, spracovanie a používanie prípadných osobných údajov, prenesených tretej osobe kliknutím na odkaz (ako je napríklad IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza), keďže správanie sa tretích osôb prirodzene nie je pod našou kontrolou. Za spracovanie takýchto osobných údajov treťou osobou nezodpovedáme.

________________________________________

11. Zabezpečenie

Naši pracovníci a nami poverené podniky poskytujúce služby sú zaviazaní k mlčanlivosti a dodržiavaniu ustanovení aplikovateľných zákonov o ochrane údajov. Prijímame všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na to, aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany a vaše údaje, ktoré spravujeme, boli chránené predovšetkým pred rizikami neúmyselného alebo protiprávneho zničenia, pred manipuláciou, stratou, zmenou alebo neoprávneným odhalením príp. pred neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále vylepšujú v súlade s technologickým vývojom.

________________________________________

12. Práva používateľov

Na uplatnenie vašich práv použite, prosím, údaje v odseku Kontakt. Prosím, zabezpečte pritom to, aby bola možná jednoznačná identifikácia vašej osoby.

Právo na informovanie a informácie: Máte právo dostať od nás informácie o spracovávaní vašich údajov. Môžete si uplatniť právo na informáciu týkajúcu sa osobných informácií, ktoré o vás spracovávame.

Právo na opravu a vymazanie: Môžete od nás požadovať opravu nesprávnych údajov a – pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady – doplnenie alebo vymazanie vašich údajov. Neplatí to pre údaje, ktoré sú potrebné na účely vyúčtovania a vedenia účtovníctva alebo podliehajú zákonnej povinnosti uchovávania. Pokiaľ však nie je potrebný prístup k takýmto údajom, je ich spracovávanie obmedzené (pozrite si ďalej).

Obmedzenie spracovania: Pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracovávanie vašich údajov. Prenositeľnosť údajov: Ďalej máte právo na získanie údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, príp. – ak je to technicky realizovateľné – môžete požadovať, aby boli tieto údaje odovzdané tretej osobe.

Námietka proti spracovaniu údajov : Navyše máte právo kedykoľvek namietať spracovávanie údajov nami, pokiaľ to spočíva na právnom základe oprávneného záujmu. Spracovanie vašich údajov vtedy zastavíme, okrem prípadu, kedy môžeme – podľa zákonných nariadení – preukázať nevyhnutné chránené dôvody na ďalšie spracovávanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami.

Námietka proti priamemu marketingu: Okrem toho môžete kedykoľvek podať námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov na reklamné účely („reklamná námietka“). Prosím, zohľadnite skutočnosť, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k prekrývaniu medzi vaším odvolaním a používaním vašich údajov v rámci už prebiehajúcej kampane.

Odvolanie proti spracovaniu údajov pri právnom základe „oprávnený záujem“: Navyše máte právo kedykoľvek namietať spracovávanie údajov nami, pokiaľ to spočíva na právnom základe oprávneného záujmu. Spracovanie vašich údajov vtedy zastavíme, okrem prípadu, kedy môžeme – podľa zákonných nariadení – preukázať nevyhnutné chránené dôvody na ďalšie spracovávanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami.

Odvolanie súhlasu: Pokiaľ ste nám udelili súhlas na spracovávanie vašich údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Zákonnosť spracovávania vašich údajov až do odvolania tým zostáva nedotknutá.

12.1 Právo na podanie sťažnosti na úrade vykonávajúcom dozor: Máte právo na podanie sťažnosti na úrade pre ochranu údajov. Na tento účel sa môžete obrátiť na úrad pre ochranu údajov, ktorý je príslušný pre vaše bydlisko, príp. vašu spolkovú krajinu alebo na náš príslušný úrad pre ochranu údajov. Je to:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Adresa: Königstrasse 10a 70173 Stuttgart NEMECKO

Poštová adresa: Postfach 10 29 32 70025 Stuttgart NEMECKO

Tel.: +49 711/615541-0 Fax: +49 711/615541-15 E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de.

________________________________________

13. Zmena informácie a upozornenia o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu našich bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu údajov, ak to bude potrebné z dôvodu technického vývoja. V takýchto prípadoch zodpovedajúco prispôsobíme aj naše informácie a upozornenia o ochrane údajov. Preto vždy venujte pozornosť aktuálnej verzii našej informácie a upozornenia o ochrane údajov.

________________________________________

14. Kontakt

Ak s nami chcete nadviazať kontakt, zastihnete nás na adrese uvedenej v odseku „Zodpovedný subjekt“. Na uplatnenie vašich práv, ako aj hlásenie prípadov súvisiacich s ochranou údajov, použite tento odkaz: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Pre podnety a sťažnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov odporúčame, aby ste sa obrátili na nášho referenta ochrany údajov: Datenschutzbeauftragter Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP) Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart NEMECKO alebo mailto: DPO@bosch.com Stav: 09. 07. 2019