Informácie o ochrane údajov


1.     Informácie o ochrane údajov

Spoločnosť Robert Bosch Power Tools GmbH (v nasledujúcom texte „Bosch Power Tools“ príp. „My“ alebo „Nás“) sa teší z vašej návštevy našich internetových stránok, ako aj mobilných aplikácií (spolu označovaných aj „online ponuka“) a z vášho záujmu o náš podnik a naše výrobky.


2.     Bosch Power Tools rešpektuje vaše súkromie

Ochranu vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov vnímame ako dôležitú záležitosť, ktorú zohľadňujeme v našich obchodných procesoch. Spracovávame osobné údaje, ktoré boli získané pri vašej návšteve našich online ponúk, dôverným spôsobom a len podľa zákonných ustanovení.


3.     Zodpovedný subjekt

Subjektom zodpovedným za spracovanie vašich údajov je Bosch Power Tools; výnimky sú vysvetlené v týchto informáciách o ochrane osobných údajov.

Naše kontaktné údaje sú: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.     Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov

4.1 Spracovávané kategórie údajov

Spracovávajú sa nasledujúce kategórie údajov:

  • Komunikačné údaje (napríklad meno, telefón, e-mail, adresa, IP adresa)
  • Kmeňové zmluvné údaje (zmluvný vzťah, záujem o výrobky alebo zmluvný záujem)
  • História zákazníka
  • Plánovacie a riadiace údaje
  • Údaje o pohybe

 

4.2 Zásady

Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, teda napríklad mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, zmluvné, účtovné a fakturačné údaje, ktoré sú vyjadrením identity osoby.

Osobné údaje (vrátane IP adries) získavame, spracovávame a používame len vtedy, keď je na to daný zákonný právny základ alebo ak ste nám dali na to súhlas, napríklad v rámci registrácie.

 

4.3 My a nami poverení poskytovatelia služieb spracovávajú vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 

– Príprava a poskytnutie tejto online ponuky

(právny základ: plnenie zmluvy).

 

– Na zistenie porúch a z bezpečnostných dôvodov

(právne základy: plnenie našich právnych povinností v oblasti zabezpečenia údajov a oprávnený záujem na odstraňovaní porúch a bezpečnosti našich ponúk).

 

– Vlastná a cudzia reklama, ako aj marketingový prieskum a meranie dosahu v zákonne prípustnom rozsahu, alebo na základe súhlasu

(právny základ: súhlas/oprávnený záujem z našej strany na priamom marketingu, pokiaľ je realizovaný v súlade s právnymi nariadeniami o ochrane údajov a o podmienkach hospodárskej súťaže).

 

– Produktové, príp. zákaznícke dotazníky e-mailom a/alebo prostredníctvom telefónu, pokiaľ ste s nimi výslovne súhlasili

(právny základ: súhlas).

Upozornenie: ak kvôli anketám zainteresujeme inštitúciu na prieskum trhu, realizuje sa to výlučne na našu objednávku a podľa našich pokynov.

 

– Realizácia výherných súťaží alebo rabatových akcií podľa príslušných podmienok výhernej hry alebo podmienok rabatovej akcie

(právny základ: plnenie zmluvy).

 

– Zasielanie noviniek so súhlasom príjemcu, e-mailom alebo cez SMS/MMS

(právny základ: súhlas).

 

– Zachovanie a ochrana našich práv

(právny základ: oprávnený záujem z našej strany na uplatnení a ochrane našich práv).

 

4.4 Registrácia

Pokiaľ by ste mali záujem o poskytnutie služieb, ktoré si vyžadujú uzatvorenie zmluvy, prosíme vás, aby ste sa zaregistrovali. V rámci registrácie získame osobné údaje potrebné kvôli založeniu, odôvodneniu a plneniu zmluvy (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, prípadne údaje o želanom spôsobe platby alebo o vlastníkovi účtu), ako aj prípadné ďalšie údaje na dobrovoľnej báze. Povinné údaje označujeme znakom *.


4.5 Súbory so záznamom

Pri každom použití internetu sa z vášho internetového prehliadača automaticky odovzdávajú určité informácie, ktoré ukladáme do takzvaných súborov so záznamom.

Súbory so záznamom ukladáme na účely zistenia porúch a z bezpečnostných dôvodov (napríklad na objasnenie pokusov o útok) po dobu 30 dní a potom sa vymazávajú. Súbory so záznamom, pri ktorých je potrebné ďalšie uchovanie na účely dokazovania, sú vyňaté z procesu vymazávania až do konečného objasnenia príslušnej udalosti a v jednotlivom prípade môžu byť odovzdané ďalej vyšetrovacím orgánom.

Súbory so záznamom (bez IP adresy alebo bez úplnej IP adresy) sa používajú aj na účely analyzovania; na získanie bližších informácií si pozrite odsek o webovej analýze. V súboroch so záznamom sa ukladajú najmä nasledujúce informácie:
– IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, z ktorého prebehol prístup k online ponuke;

– Internetová adresa webovej stránky, z ktorej bola vyvolaná online ponuka (tzv. východisková URL alebo referrer URL);

– Názov poskytovateľa služieb, prostredníctvom ktorého prebieha prístup k online ponuke;

– Názov vyvolaných súborov, príp. informácií;

– Dátum a čas, ako aj trvanie vyvolania;

– Množstvo prenesených údajov;

– Operačný systém a informácie o použitom prehliadači internetových stránok, vrátane nainštalovaných doplnkov (napr. pre Flash Player);

– Stavový kód http (napr. „požiadavka úspešná“ alebo „požadovaný súbor sa nenašiel“).


4.6 Deti

Táto online ponuka nie je zameraná na deti mladšie ako 16 rokov.


4.7 Odovzdanie údajov iným zodpovedným subjektom

Vaše osobné údaje sprostredkujeme iným zodpovedným subjektom zásadne len vtedy, keď to je potrebné na plnenie zmluvy, ak máme my alebo tretia osoba oprávnený záujem na odovzdaní alebo ak na to existuje váš súhlas. Podrobnosti k právnym základom nájdete v odseku o účeloch spracovávania a právnych základoch. Tretími osobami môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch. Pokiaľ sú údaje sprostredkovávané tretej osobe na základe oprávneného záujmu, je to vysvetlené v týchto informáciách o ochrane osobných údajov.

Okrem toho sa môžu údaje sprostredkovať iným zodpovedným subjektom, ak by sme boli k tomu zaviazaní na základe zákonných ustanovení alebo vykonateľným úradným, príp. súdnym nariadením.

4.8 Poskytovatelia služieb (všeobecne)

Poverujeme externých poskytovateľov služieb takými úlohami, ako je dátový hosting. Týchto poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a pravidelne ich kontrolujeme, predovšetkým so zreteľom na ich svedomité zaobchádzanie a zabezpečenie údajov, ktoré sú u nich ukladané. Všetci poskytovatelia služieb sú nami zaviazaní k diskrétnosti a dodržiavaniu zákonných nariadení. Poskytovateľmi služieb môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch.


4.9 Doba uloženia; lehoty uchovávania

Vaše údaje uchovávame v zásade tak dlho, ako to je potrebné na poskytnutie našej online ponuky a s tým spojených služieb, príp. pokiaľ máme oprávnený záujem na ich ďalšom uložení (napr. aj po splnení zmluvy môžeme mať ešte oprávnený záujem na marketingu realizovanom prostredníctvom pošty). Vo všetkých ostatných prípadoch vymazávame vaše osobné údaje s výnimkou takých údajov, ktoré musíme ďalej uchovávať na splnenie právnych povinností (napr. sme na základe daňových a obchodno-právnych lehôt uchovávania povinní uchovať na určitú dobu také dokumenty, ako sú napríklad zmluvy a faktúry či vyúčtovania).


5.     Výherné súťaže alebo rabatové akcie

Ak sa zúčastňujete na našej výhernej súťaži alebo na rabatovej akcii, používame vaše údaje na informovanie o výhre a na účel reklamy na naše výrobky, v rozsahu povolenom zákonom alebo v rozsahu vami udeleného súhlasu. Podrobné informácie o výherných súťažiach alebo rabatových akciách nájdete v príslušných podmienkach účasti.


6.     Použitie súborov cookies

V rámci poskytovania našej online ponuky sa môžu používať súbory cookies a mechanizmy sledovania.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve online ponuky môžu uložiť na vašom koncovom zariadení.

Sledovanie (tracking) je možné za použitia rôznych technológií. Spracovávame informácie predovšetkým v rámci pixel technológie, resp. analýzy protokolového súboru.

 

6.1 Kategórie

Rozlišujeme medzi súbormi cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre technické funkcie online ponuky a medzi takými súbormi cookies a mechanizmami sledovania, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre technickú funkciu online ponúk.

Využívanie online ponuky je bez súborov cookies, ktoré neslúžia na technické účely, vo všeobecnosti možné.

 

6.1.1 Technicky nevyhnutné súbory cookies

Pod pojmom technicky potrebné súbory cookies rozumieme súbory cookies, bez ktorých nie je možné zabezpečiť technické poskytnutie online ponuky. Tu spadajú napr. cookies, ktoré ukladajú údaje, aby sa zaručilo bezchybné prehrávanie obsahov videí, resp. audio obsahov.

Tieto súbory cookies sa po konci vašej návštevy vymažú.

 

6.1.2 Cookies, ktoré nie sú technicky nevyhnutné a sledovacie mechanizmy

Tieto súbory cookies a mechanizmy sledovania používame iba vtedy, keď ste nám predtým poskytli váš súhlas. Ide pritom o nasledujúce sledovacie mechanizmy:

 

6.2. Marketingové cookies a sledovacie mechanizmy

Všeobecne

Použitie marketingových cookies a mechanizmov sledovania nám a našim partnerom umožní zobraziť ponuky založené na vašom záujme, ktoré sa zakladajú na analýze vášho správania pri používaní:

- Štatistika:

Použitím nástroja Štatistika napríklad meriame počet vašich vyvolaní stránky.

 

- Sledovanie konverzií (Conversion Tracking):

Naši partneri pre sledovanie konverzií uložia súbor cookie na váš počítač („conversion cookie“), pokiaľ sa prostredníctvom inzercie príslušného partnera dostanete na našu internetovú stránku. Tieto súbory cookies spravidla strácajú svoju platnosť po 30 dňoch. Ak navštívite určité naše stránky a súboru cookie ešte nevypršala platnosť, dokážeme my a náš príslušný partner pre sledovanie konverzií rozpoznať, že určitý používateľ klikol na inzerciu a tak sa presmeroval na našu stránku. Informácie získané pomocou súborov conversion-cookies slúžia na vytváranie štatistík konverzií a na zaznamenávanie celkového počtu používateľov, ktorí klikli na príslušnú inzerciu a boli presmerovaní na stránku opatrenú tagom na sledovanie konverzií.

 

-        Retargeting:

Tieto nástroje vytvárajú pomocou reklamných cookies, resp. reklamných cookies tretích osôb, takzvané webové majáky (web beacons) (neviditeľné grafiky, ktoré sa označujú aj ako pixel alebo počítacie pixely) alebo porovnateľných technológií používateľské profily. Tieto slúžia na reklamu založenú na záujme, ako aj na riadenie častosti, s akou si používateľ prezerá určité inzercie. Osobou zodpovednou za spracovanie údajov v súvislosti s nástrojmi je príslušný poskytovateľ. Poskytovatelia nástrojov odosielajú informácie k vyššie uvedeným účelom prípadne aj tretím osobám. V tejto súvislosti zoberte na vedomie informácie o ochrane údajov príslušného poskytovateľa.

 

Upozorňujeme, že pri používaní nástrojov sa prípadne môže realizovať sprostredkovanie vašich údajov príjemcovi mimo EHP, v ktorom neexistuje primeraná úroveň ochrany údajov podľa GDPR (napr. USA). Podrobnosti o tom nájdete v nasledujúcom opise jednotlivých marketingových nástrojov.

 

Názov: Tealium

Poskytovateľ: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Funkcia: segmentovanie a profilovanie v reálnom čase, manažment tagov

 

Názov: Google Analytics

Poskytovateľ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funkcia: analýza správania používateľov (vyvolania stránok, počet návštevníkov a návštev, stiahnutí), UX-Testing

 

6.3 Spravovanie cookies a sledovacích mechanizmov

V prehliadači a/alebo v našich nastaveniach súkromia môžete spravovať vaše súbory cookies a nastavenia mechanizmov sledovania:

Upozornenie: Vami vykonané nastavenia sa vzťahujú vždy iba na použitý prehliadač.

 

6.3.1 Vypnutie všetkých cookies

Keď chcete vypnúť všetky súbory cookies, prejdite do vašich nastavení prehliadača a deaktivujte ukladanie cookies. Uvedomte si, že sa tým môže obmedziť funkčnosť internetovej stránky.

 

6.3.2 Spravovanie vašich nastavení týkajúcich sa cookies, ktoré nie sú technicky nevyhnutné a sledovacích mechanizmov

Keď navštívite naše internetové stránky, na cookie lište bude otázka, či nám dávate súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pri používaní cookies na tejto stránke podľa uvedených informácií o ochrane osobných údajov.

V našich nastaveniach súkromia môžete odvolať už udelené súhlasy, s účinnosťou do budúcnosti alebo nám svoj súhlas udeliť aj neskôr.


 

7.     Novinky s prihlásením, právo na odvolanie

V rámci našej online ponuky si môžete objednať novinky. Používame pritom metódu tzv. Double Opt-In, na základe čoho vám budeme novinky posielať prostredníctvom e-mailu, služieb pre mobilné správy (ako je napríklad WhatsApp), SMS alebo správy typu Push až vtedy, keď nám najskôr výslovne potvrdíte aktivovanie služby pre novinky, kliknutím na odkaz v oznámení.

Ak by ste sa neskôr rozhodli získavanie noviniek zrušiť, môžete objednanie kedykoľvek ukončiť tým, že svoj súhlas odvoláte. Odvolanie sa pri e-mailových novinkách vykonáva pomocou odkazu uvedeného v novinkách, prípadne v nastaveniach spravovania príslušnej online ponuky. Alternatívne nás môžete kontaktovať prostredníctvom údajov v odseku Kontakt.


8.     Komunity

Ponúkame vám možnosť, stať sa členom našej komunity BOB. Tam sa môžete zaregistrovať, vytvoriť si používateľský profil a komunikovať s ostatnými členmi. Údaje vygenerované na tomto mieste používame len v rámci vami udeleného vyhlásenia o súhlase na tomto mieste na príslušné marketingové, trhovo prieskumné a servisné účely. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie sa pre oblasť komunít vykonáva cez tam uvedený odkaz. Alternatívne nás môžete kontaktovať prostredníctvom údajov v odseku Kontakt.

Pomocou vstupného formulára v príslušnej komunite si môžete vybrať, či sa majú jednotlivé údaje z vášho používateľského profilu zverejniť pre všetkých členov komunity alebo len pre „priateľov v komunite“, alebo či majú zostať súkromné.

Všetky ďalšie údaje, ktoré generujete v komunitách, napríklad tým, že vytvoríte komentáre alebo obrázky, sú naproti tomu automaticky verejne prístupné a prepoja sa s vaším používateľským profilom.


 

9.     Externé odkazy

Naša online ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích osôb – poskytovateľov, ktorí nie sú s nami prepojení. Po kliknutí na odkaz už nemáme žiadny vplyv na získavanie, spracovanie a používanie prípadných osobných údajov, prenesených tretej osobe kliknutím na odkaz (ako je napríklad IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza), keďže správanie sa tretích osôb prirodzene nie je pod našou kontrolou. Za spracovanie takýchto osobných údajov treťou osobou nezodpovedáme.


10.  Zabezpečenie

Naši pracovníci a nami poverené podniky poskytujúce služby sú zaviazaní k mlčanlivosti a dodržiavaniu ustanovení uplatniteľných zákonov o ochrane údajov.

Prijímame všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na to, aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany a vaše údaje, ktoré spravujeme, boli chránené predovšetkým pred rizikami neúmyselného alebo protiprávneho zničenia, pred manipuláciou, stratou, zmenou alebo neoprávneným zverejnením príp. pred neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále vylepšujú v súlade s technologickým vývojom.


11.  Práva používateľov

Na uplatnenie vašich práv použite údaje v odseku Kontakt. Zabezpečte pritom to, aby bola možná jednoznačná identifikácia vašej osoby.

Právo na informovanie a informácie:
Máte právo dostať od nás informácie o spracovávaní vašich údajov. Môžete si uplatniť právo na informáciu týkajúcu sa osobných informácií, ktoré o vás spracovávame.

Právo na opravu a vymazanie:
Môžete od nás požadovať opravu nesprávnych údajov a – pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady – doplnenie alebo vymazanie vašich údajov.

Neplatí to pre údaje, ktoré sú potrebné na účely vyúčtovania a vedenia účtovníctva alebo podliehajú zákonnej povinnosti uchovávania. Pokiaľ však nie je potrebný prístup k takýmto údajom, je ich spracovávanie obmedzené (pozrite si ďalej).

Obmedzenie spracovania:
Pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracovávanie vašich údajov.

Prenositeľnosť údajov:

Ďalej máte právo na získanie údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, príp. – ak je to technicky realizovateľné – môžete požadovať, aby boli tieto údaje odovzdané tretej osobe.

Námietka proti spracovaniu údajov:
Navyše máte právo kedykoľvek namietať proti nášmu spracovávaniu údajov, pokiaľ to spočíva na právnom základe oprávneného záujmu. Spracovanie vašich údajov vtedy zastavíme, okrem prípadu, kedy môžeme – podľa zákonných nariadení – preukázať nevyhnutné chránené dôvody na ďalšie spracovávanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami.

Námietka proti priamemu marketingu:
Okrem toho môžete kedykoľvek podať námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov na reklamné účely („reklamná námietka“). Upozorňujeme, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k prekrývaniu medzi vaším odvolaním a používaním vašich údajov v rámci už prebiehajúcej kampane.

Námietka proti spracovaniu údajov pri právnom základe „oprávnený záujem“:
Navyše máte právo kedykoľvek namietať proti nášmu spracovávaniu údajov, pokiaľ to spočíva na právnom základe oprávneného záujmu. Spracovanie vašich údajov vtedy zastavíme, okrem prípadu, kedy môžeme – podľa zákonných nariadení – preukázať nevyhnutné chránené dôvody na ďalšie spracovávanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami.

Odvolanie súhlasu:
Pokiaľ ste nám udelili súhlas na spracovávanie vašich údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Zákonnosť spracovávania vašich údajov až do odvolania tým zostáva nedotknutá.


11.1 Právo na podanie sťažnosti na úrade vykonávajúcom dozor:

Máte právo na podanie sťažnosti na úrade pre ochranu údajov. Na tento účel sa môžete obrátiť na úrad pre ochranu údajov, ktorý je príslušný pre vaše bydlisko, príp. vašu spolkovú krajinu alebo na náš príslušný úrad pre ochranu údajov. Je to:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Adresa:
Lautenschlagerstraße 20

70173 Stuttgart

NEMECKO

 

Poštová adresa:
Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

NEMECKO

 

Tel.: +49 (711)/615541-0

Fax: +49 (711)/615541-15

E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


12.  Zmena informácií o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu našich bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu osobných údajov, ak to bude potrebné z dôvodu technického vývoja. V takýchto prípadoch zodpovedajúco prispôsobíme aj naše informácie o ochrane osobných údajov. Preto vždy venujte pozornosť aktuálnej verzii našich informácií o ochrane osobných údajov.


13.  Kontakt

Ak s nami chcete nadviazať kontakt, zastihnete nás na adrese uvedenej v odseku „Zodpovedný subjekt“.

Na uplatnenie vašich práv použite nasledujúci odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=daa67e4d-8b75-4746-9193-c1e14984d6de.

Ak chcete nahlásiť udalosti súvisiace s ochranou osobných údajov, použite nasledujúci odkaz:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .


Pre podnety a sťažnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov odporúčame, aby ste sa obrátili na nášho referenta ochrany údajov:

Datenschutzbeauftragter

Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20

 

70442 Stuttgart

NEMECKO

alebo

mailto: DPO@bosch.com

Stav: 19.07.2021