Polityka prywatności


1.     Polityka prywatności

Spółka Robert Bosch Power Tools GmbH (zwana dalej „Bosch Power Tools“ lub „My“) dziękuje za odwiedzenie swoich stron internetowych, korzystanie z aplikacji mobilnych (zwanych także „ofertą online“) oraz zainteresowanie naszą firmą i produktami.


2.     Bosch Power Tools szanuje Twoją prywatność

Ochrona Twojej prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych ma dla nas istotne znaczenie, które mamy na względzie w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas odwiedzania naszych ofert online przetwarzamy z zachowaniem poufności i zawsze zgodnie z przepisami prawa.


3.     Administrator

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych jest Bosch Power Tools, wyjątki są opisane w niniejszej polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.     Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

4.1 Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

  • Dane wykorzystywane w komunikacji (np. nazwisko, telefon, e-mail, adres korespondencyjny, adres IP)
  • Dane podstawowe umowy (stosunek umowny, zainteresowanie produktem lub zainteresowanie umową)
  • Historia klienta
  • Dane planowania i sterowania
  • Dane ruchu

 

 

 

4.2  Podstawowe informacje

 

Dane osobowe są to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej, tj. przykładowo imiona i nazwiska, adresy, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowne, księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem tożsamości osoby.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (łącznie z adresami IP) tylko wówczas, gdy istnieje ku temu podstawa prawna lub gdy użytkownik wyraził na to zgodę, np. w ramach procesu rejestracji.

 

4.3 Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez nas oraz współpracujących z nami usługodawców w następujących celach:

 

– Udostępnienie niniejszej oferty online

(podstawa prawna: wypełnienie umowy).

 

– Ustalenie zakłóceń oraz ze względów bezpieczeństwa

(podstawy prawne: wypełnianie naszych zobowiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych oraz uzasadnionego interesu w usunięciu zakłóceń oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych ofert).

 

– Reklama własna i innych podmiotów oraz badania rynkowe i pomiary zasięgu w ustawowo dozwolonym zakresie lub na podstawie udzielonej zgody

(podstawa prawna: udzielona zgoda/uzasadniony interes w zakresie marketingu bezpośredniego, o ile jest to zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o ochronie konkurencji).

 

– Ankiety dotyczące produktów lub ankiety dla klientów realizowane przez e-mail i/lub telefonicznie, o ile udzielono na nie wyraźnej zgody

(podstawa prawna: udzielenie zgody).

Uwaga: W przypadku zaangażowania do prowadzonych przez nas ankiet instytutu badań rynkowych, działa on wyłącznie na zlecenie i zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

– Prowadzenie konkursów lub akcji rabatowych zgodnie z regulaminem konkursu lub akcji rabatowej

(podstawa prawna: wypełnienie umowy).

 

– Wysyłka newslettera za zgodą odbiorcy przez e-mail lub SMS/MMS

(podstawa prawna: udzielenie zgody).

 

– Zachowanie i obrona naszych praw

(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).

 

4.4 Rejestracja

 

W celu skorzystania z usług, które wymagają zawarcia umowy, należy się zarejestrować. W ramach rejestracji pobieramy dla potrzeb uzasadnienia i wykonania umowy wymagane dane osobowe (np. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, ew. dane dotyczące preferowanego rodzaju płatności lub dane właściciela rachunku) oraz ew. inne dane, których podanie jest dobrowolne. Dane obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*).

 


4.5 Pliki log

 

Za każdym razem, gdy korzystasz z Internetu, pewne informacje są automatycznie przesyłane przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowywane przez nas w tzw. plikach log.

Pliki log są przechowywane przez nas przez okres 30 dni w celu ustalenia usterek, a także ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia prób ingerencji), po upływie tego okresu następuje ich usunięcie. Pliki log, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu całkowitego wyjaśnienia danej sprawy, a w jednostkowych przypadkach mogą zostać przekazane organom dochodzeniowym.

Pliki log (bez adresu IP ew. bez pełnego adresu IP) są wykorzystywane również w celach analitycznych; patrz rozdział Analityka internetowa. W plikach log są przechowywane w szczególności następujące informacje:
– adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, które służy do uzyskania dostępu do naszej oferty online;

– adres strony internetowej, z której została otwarta oferta online (tzw. URL pochodzenia lub strony odsyłającej);

– nazwa dostawcy usługi, za pośrednictwem którego następuje dostęp do oferty online;

– nazwa otwieranych plików lub informacji;

– data i godzina oraz czas trwania sesji;

– przesłana ilość danych;

– system operacyjny oraz informacje dotyczące stosowanej przeglądarki internetowej wraz z zainstalowanymi dodatkami (np. do wtyczki Flash Player);

– kod odpowiedzi http (np. „Zapytanie zrealizowane“ lub „Nie znaleziono żądanego dokumentu“).


4.6 Dzieci

 

Niniejsza oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16 roku życia.

 

4.7 Przekazywanie danych innym administratorom

Dane osobowe użytkowników są zasadniczo przekazywane przez nas innym administratorom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne z punktu widzenia realizacji umowy, gdy my lub podmiot trzeci mamy uzasadniony interes w przekazywaniu danych, jak również gdy użytkownik wyraził na to zgodę. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych znajdują się w rozdziale Cele przetwarzania oraz podstawy prawne. Podmiotem trzecim mogą być także inne przedsiębiorstwa Grupy Bosch. Jeżeli dane są przekazywane podmiotowi trzeciemu na podstawie uzasadnionego interesu, interes ten jest objaśniony w niniejszej polityce prywatności.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym administratorom, o ile będziemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub podlegającej wykonaniu decyzji urzędowej, względnie sądowej.

4.8 Dostawcy usług (informacje ogólne)

Korzystamy z zewnętrznych dostawców usług w obszarach takich jak hosting danych. Wybraliśmy tych usługodawców skrupulatnie i stale ich nadzorujemy, w szczególności pod względem należytego obchodzenia się z zapisanymi u nich danymi oraz ich zabezpieczania. Wszyscy usługodawcy są przez nas zobowiązani do zachowywania poufności oraz przestrzegania przepisów ustawowych. Usługodawcami mogą być także inne przedsiębiorstwa Grupy Bosch.

 

4.9 Okres przechowywania danych; terminy przechowywania


Zasadniczo przechowujemy dane użytkowników przez okres niezbędny do świadczenia usług związanych z naszą ofertą online, względnie jeśli dalszego przechowywania danych wymaga nasz uzasadniony interes (np. w zakresie marketingu pocztowego po wykonaniu umowy). We wszystkich innych przypadkach usuwamy dane osobowe użytkowników z wyjątkiem tych danych, które zobowiązani jesteśmy przechowywać w celu spełnienia wymogów prawnych (np. na mocy prawa podatkowego i handlowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania przez określony czas dokumentów takich jak umowy i faktury).


5.     Konkursy i akcje rabatowe

Jeżeli bierzesz udział w naszym konkursie lub w akcji rabatowej, Twoje dane wykorzystujemy do powiadomienia o wygranej oraz w celu reklamowania naszych produktów w ustawowo dozwolony zakresie lub na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje o konkursach lub akcjach rabatowych dostępne są również w regulaminie.


6.     Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie i mechanizmy śledzenia mogą być wykorzystywane jako część naszej oferty online.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być zapisywane na urządzeniu końcowym podczas odwiedzania oferty online.

Śledzenie jest możliwe przy użyciu różnych technologii. Przetwarzamy informacje przede wszystkim w ramach technologii znaczników pikselowych lub analizy plików log.

 

6.1 Kategorie

Rozróżniamy pliki cookie, które z technicznego punktu widzenia są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oferty online, jak również pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które nie są absolutnie niezbędne z technicznego punktu widzenia.

Korzystanie z oferty online jest zasadniczo możliwe bez akceptowania plików cookie, które nie są wymagane ze względów technicznych.

 

6.1.1 Pliki cookie niezbędne z technicznego punktu widzenia

Pod pojęciem niezbędnych z technicznego punktu widzenia plików cookie rozumiemy pliki cookie, bez których nie można zagwarantować realizacji oferty online pod względem technicznym. Są to między innymi pliki cookie, które zapisują dane pozwalające zagwarantować bezawaryjne przekazywanie treści wideo, względnie audio.

Takie pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji.

 

6.1.2 Pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które nie są niezbędne z technicznego punktu widzenia

Te pliki cookie i mechanizmy śledzenia wykorzystujemy tylko w przypadku wcześniejszego uzyskania zgody użytkownika. Chodzi przy tym o następujące mechanizmy śledzenia:

 

6.2. Marketingowe pliki cookie i mechanizmy śledzenia

Informacje ogólne

Stosowanie marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia pozwala nam i naszym partnerom wyświetlać oferty oparte na zainteresowaniach na podstawie analizy zachowań użytkowników:

- Statystyka:

Za pomocą narzędzi statystycznych mierzymy na przykład liczbę wyświetleń strony.

 

- Śledzenie konwersji:

Nasi partnerzy w zakresie śledzenia konwersji umieszczają na komputerze użytkownika plik cookie („plik cookie konwersji“), jeśli przekierowanie na naszą stronę internetową nastąpiło za pośrednictwem reklamy danego partnera. Te pliki cookie tracą swoją ważność z reguły po 30 dniach. Jeśli odwiedzasz określone strony naszej firmy, a plik cookie nie stracił ważności, zarówno my, jak i dany partner w zakresie śledzenia konwersji możemy rozpoznać, że określony użytkownik kliknął reklamę i w ten sposób został przekierowany na naszą stronę. Informacje uzyskane dzięki „plikom cookie konwersji“ służą do generowania statystyk konwersji i uzyskania danych o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli daną reklamę i zostali przekierowani na stronę z zainstalowanym tagiem śledzenia konwersji.

 

-        Retargeting:

Narzędzia te tworzą profile użytkowania, wykorzystując przy tym reklamowe pliki cookie lub reklamowe pliki cookie stron trzecich, tzw. sygnały nawigacyjne (niewidoczne grafiki, zwane także pikselami lub pikselami zliczającymi) lub inne porównywalne technologie. Służą one do spersonalizowanej reklamy oraz do sterowania częstotliwością, z jaką określone reklamy są wyświetlane. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w związku z tymi narzędziami jest ich dostawca. Dostawcy narzędzi mogą przekazywać informacje potrzebne do wyżej wymienionych celów także stronom trzecim. W związku z tym należy zapoznać się także z polityką prywatności danego dostawcy.

 

Należy pamiętać, że korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z przekazywaniem danych użytkownika odbiorcom spoza EOG, którzy nie posiadają odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (np. USA). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym opisie poszczególnych narzędzi marketingowych.

 

Nazwa: Tealium

Dostawca: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Funkcja: Segmentowanie i profilowanie w czasie rzeczywistym, zarządzanie tagami

 

Nazwa: Google Analytics

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funkcja: Analizowanie aktywności użytkowników (odsłony strony, liczba odwiedzających i wizyt, pobieranie plików), testy UX

 

6.3 Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia

W przeglądarce i/lub w naszych ustawieniach prywatności możesz zarządzać ustawieniami plików cookie i mechanizmów śledzenia:

Wskazówka: Wprowadzone ustawienia odnoszą się każdorazowo do aktualnie używanej przeglądarki.

 

6.3.1 Wyłączanie wszystkich plików cookie

Jeśli chcesz wyłączyć wszystkie pliki cookie, przejdź do ustawień przeglądarki i dezaktywuj akceptowanie plików cookie. Pamiętaj jednak, że może to mieć negatywny wpływ na funkcjonalność strony internetowej.

 

6.3.2 Zarządzanie ustawieniami plików cookie i mechanizmów śledzenia, które nie są niezbędne z technicznego punktu widzenia

Podczas wizyty na naszych stronach internetowych pojawia się w formie wyskakującego okna pytanie o to, czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku ze stosowanymi przez nas plikami cookie zgodnie z naszą polityką prywatności.

W naszych ustawieniach prywatności można odwołać udzieloną już zgodę ze skutkiem w przyszłości lub też wyrazić zgodę w późniejszym terminie.


7.     Newsletter z rejestracją; rezygnacja z newslettera

W ramach naszej oferty online użytkownik może zamówić subskrypcję newslettera. Do tego celu używamy tzw. procedury Double Opt In, tzn. przesyłamy newsletter za pośrednictwem poczty e-mail, mobilnych komunikatorów (np. aplikacji WhatsApp), wiadomości SMS lub wiadomości push dopiero wtedy, gdy użytkownik jednoznacznie wyraził na to zgodę, klikając link w powiadomieniu o aktywacji usługi newslettera.

W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji newslettera, wycofując swoją zgodę. W przypadku newslettera rozsyłanego za pośrednictwem poczty e-mail zgodę można wycofać, korzystając z linku zamieszczonego w newsletterze lub zmieniając ustawienia administracyjne danej oferty online. Alternatywnie można skontaktować się z nami, korzystając z danych zawartych w rozdziale Kontakt.


8.     Społeczności

Oferujemy możliwość przystąpienia do jednej z naszych społeczności BOB Community. Można się tam zarejestrować, stworzyć swój profil użytkownika i wymieniać poglądy oraz doświadczenia z innymi członkami społeczności. Wygenerowane tam dane są przez nas wykorzystywane wyłącznie w ramach udzielonej przez Ciebie zgody na wykorzystanie Twoich danych do celów marketingowych, ankietowych i usługowych. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez skorzystanie z podanego dla danej społeczności linku. Alternatywnie można skontaktować się z nami, korzystając z danych zawartych w rozdziale Kontakt.

Maska wprowadzania danych w wybranej społeczności oferuje możliwość wyboru, czy poszczególne dane Twojego profilu użytkownika mają być udostępniane wszystkim członkom społeczności, jedynie znajomym czy też mają pozostać prywatne.

Wszystkie pozostałe dane generowane w ramach społeczności, np. dodawane komentarze lub zdjęcia, są automatycznie udostępniane publicznie i powiązane z Twoim profilem użytkownika.


9.     Zewnętrzne linki

Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − oferentów z nami niepowiązanych. Po kliknięciu linku nie mamy wpływu na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych przekazywanych podmiotowi trzeciemu w wyniku kliknięcia linku (przykładowo adresu IP lub URL strony, na której znajduje się link), ponieważ postępowanie podmiotów trzecich jest siłą rzeczy poza naszą kontrolą. Nie bierzemy odpowiedzialności za przetwarzanie tego typu danych osobowych przez podmioty trzecie.


10.  Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy oraz zaangażowane przez nas przedsiębiorstwa usługowe mają obowiązek zachowania dyskrecji oraz przestrzegania przepisów stosownych ustaw w zakresie polityki prywatności.
Podejmujemy wszelkie wymagane działania techniczne i organizacyjne pozwalające zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz ochronę administrowanych przez nas danych osobowych użytkownika, szczególnie w kontekście ryzyka przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, zmanipulowania, utraty, zmiany, bądź nieupoważnionego ujawnienia, względnie nieupoważnionego dostępu do tych danych. Nasze działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.


11.  Prawa użytkowników

W przypadku dochodzenia swoich praw należy skorzystać z informacji zawartych w rozdziale Kontakt. Należy przy tym upewnić się, że mamy możliwość jednoznacznego zidentyfikowania Twojej osoby.

Prawo do informacji:
Użytkownik ma prawo do uzyskiwania od nas informacji dotyczących przetwarzania jego danych. W tym zakresie możesz skorzystać z prawa do informacji dotyczących danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat.

Prawo do korygowania i usuwania danych:
Użytkownik może zażądać korekty nieprawidłowych danych oraz - o ile spełnione są wymogi prawne - uzupełnienia lub usunięcia swoich danych.
Nie dotyczy to danych, które są wymagane do celów rozliczeniowych i księgowych, bądź podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli dostęp do takich danych nie jest potrzebny, ich przetwarzanie jest ograniczone (patrz niżej).

Ograniczenie przetwarzania:
Użytkownik ma prawo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – ograniczenia przetwarzania swoich danych.

Przenoszenie danych:

Ponadto użytkownik ma prawo do otrzymywania udostępnionych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywanym maszynowo formacie, względnie – o ile jest to technicznie wykonalne – zażądania przekazania danych podmiotowi trzeciemu.

Odmowa zgody na przetwarzanie danych:
Użytkownik ma ponadto prawo wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania danych użytkownika zgłaszającego sprzeciw, chyba że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – istotne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które mają charakter priorytetowy w stosunku do praw użytkownika.

Odmowa zgody na działania w zakresie marketingu bezpośredniego:
Użytkownik może również w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach reklamowych („Odmowa zgody na przesyłanie reklam“). Należy pamiętać, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania zgody użytkownika i wykorzystania jego danych w ramach trwającej kampanii reklamowej.

Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku podstawy prawnej „uzasadniony interes“:
Użytkownik ma ponadto prawo wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania danych użytkownika zgłaszającego sprzeciw, chyba że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – istotne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które mają charakter priorytetowy w stosunku do praw użytkownika.

Wycofanie zgody:
Jeżeli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, może wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili ze skutkiem od momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


11.1 Prawo do wniesienia odwołania w organie nadzorczym:
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych. W tym celu można zwrócić się do organu ds. ochrony danych właściwego dla miejsca zamieszkania użytkownika, względnie kraju związkowego, bądź organu ds. ochrony danych właściwego dla naszej siedziby. W tym zakresie:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Adres statutowy:

Lautenschlagerstraße 20

70173 Stuttgart

NIEMCY

 

Adres pocztowy:
Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

NIEMCY

 

Tel.: +49 (711)/615541-0

Faks: +49 (711)/615541-15

Adres e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


12.  Zmiana informacji w sprawie polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w działaniach zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, o ile będzie to niezbędne ze względu na postęp technologiczny. W takich przypadkach dostosujemy również odpowiednio nasze informacje w sprawie polityki prywatności. Z tego względu należy zawsze zwracać uwagę na aktualną wersję naszej informacji w sprawie ochrony danych osobowych.


13.  Kontakt

W celu nawiązania kontaktu z naszą firmą należy skorzystać z adresu podanego w rozdziale „Administrator“.

Aby skorzystać ze swoich praw, należy kliknąć link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=daa67e4d-8b75-4746-9193-c1e14984d6de.

Aby zgłosić przypadki naruszenia zasad ochrony danych osobowych, należy kliknąć link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

W celu przekazania sugestii lub złożenia reklamacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych:

Datenschutzbeauftragter

Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20

 

70442 Stuttgart

NIEMCY

lub

mailto: DPO@bosch.com

Stan: 19.07.2021