Privatumo pareiškimas

 


1. Privatumo pareiškimas

„Robert Bosch Power Tools GmbH“ (toliau „Bosch Power Tools“ arba „Mes“) džiaugiasi, kad apsilankėte mūsų internetinėje svetainėje ir mobiliosiose programėlėse (kartu vadinama taip pat „Internetiniu pasiūlymu“) ir kad domitės mūsų įmone ir mūsų gaminiais.

 


2. „Bosch Power Tools“ gerbia Jūsų privačią sritį

Jūsų privačios srities apsauga tvarkant asmens duomenis bei visų verslo duomenų saugumas mums yra svarbus klausimas, į kurį atsižvelgiame savo verslo procesuose. Asmens duomenis, kurie buvo surinkti Jums apsilankius internetiniame pasiūlyme, tvarkome konfidencialiai ir laikydamiesi teisės aktų nuostatų. 


3. Duomenų valdytojas

Atsakingas asmuo už Jūsų duomenų tvarkymą yra „Bosch Power Tools“; išimtys paaiškintos šiuose nurodymuose dėl duomenų apsaugos. Mūsų kontaktiniai duomenys: „Robert Bosch Power Tools GmbH“, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de. 


4. Asmens duomenų surinkimas, tvarkymas ir naudojimas

4.1 Tvarkomi kategorijų duomenys

Tvarkomi šių kategorijų duomenys: • komunikacijos duomenys (pavyzdžiui, vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, adresas, IP adresai) • pradiniai sutarties duomenys (santykis pagal sutartį, susidomėjimas gaminiu ar sutartimi) • kliento istorija • planavimo ir valdymo duomenys • judėjimo duomenys

4.2 Principai

Asmens duomenys yra visa informacija, kuri susijusi su identifikuoti fiziniu asmeniu arba asmeniu, kurį galima identifikuoti, tai būtų, pvz., vardai, adresai, telefono numeriai, el. pašto adresai, sutarties, buhalteriniai ir atsiskaitymo duomenys, kurie išreiškia asmens identitetą. Asmens duomenis (įskaitant ir IP adresus) renkame, tvarkome ir naudojame tik tada, kai tam yra įstatymų patvirtintas teisinis pagrindas arba Jūs, pvz., registruodamiesi, tam duodate sutikimą.

4.3Tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Mes ir mūsų įgalioti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tvarkymo tikslais: – Paruošti šiam internetiniam pasiūlymui (Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas). – Triktims nustatyti ir dėl saugumo (Teisiniai pagrindai: mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas duomenų apsaugos srityje ir teisėtas interesas šalinti triktis ir užtikrinti mūsų pasiūlymų saugumą). – Savireklamos ir kitos reklamos, rinkos tyrimų ir pasiekiamumo nustatymo tikslu teisėtai nustatytu būdu arba gavus sutikimą (Teisinis pagrindas: sutikimas / mūsų teisėtas interesas dalyvauti tiesioginėje rinkodaroje, kol tai daroma nepažeidžiant duomenų apsaugos ir konkurencijos teisės nuostatų ). – Apklausų dėl gaminių arba pirkėjų apklausų el. laišku ir (arba) telefonu tikslu, jeigu tam aiškiai pritariate (Teisinis pagrindas: sutikimas). Pastaba: jeigu į apklausas įtraukiame ir rinkos tyrimų institutą, tai daroma išimtinai mūsų užsakymu ir pagal mūsų nurodymus. – Organizuoti loterijas arba nuolaidų akcijas, laikantis loterijų ar nuolaidų akcijų sąlygų (Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas). – Naujienlaiškiams siųsti el. laišku arba SMS / MMS, turint gavėjo sutikimą (Teisinis pagrindas: sutikimas). – Mūsų teises ginti ir rūpintis jomis (Teisinis pagrindas: teisėtas mūsų interesas naudotis savo teisėmis ir jas ginti).

4.4 Registracija

Jeigu norite pasinaudoti paslaugomis, kurioms reikalinga sudaryti sutartį, prašome Jūsų užsiregistruoti. Laikydamiesi registracijos nuostatų, renkame sutarties pasirašymui ir vykdymui reikalingus asmens duomenis (pavyzdžiui, vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresai, jei reikia, informacija apie pageidaujamą mokėjimo būdą ar sąskaitos savininką), taip pat, jei reikia, kitus duomenis Jums laisvanoriškai sutinkant. Privalomi duomenys pažymėti su *.

4.5 „Log“ rinkmenos

Kiekvieną kartą naudojantis internetu iš Jūsų interneto naršyklės automatiškai yra perduodama tam tikra informacija, kurią mes išsaugome vadinamosiose „Log“ rinkmenose. „Log“ rinkmenas trikčių nustatymo tikslu ir dėl saugumo (pvz., siekdami išsiaiškinti įsilaužimo bandymus) saugome 30 dienų, o vėliau ištriname. „Log“ rinkmenos, kurias reikia saugoti kaip įrodymus, neištrinamos iki galutinio atitinkamo įvykio išsiaiškinimo ir atskirais atvejais gali būti perduodamos ikiteisminiams organams. „Log“ rinkmenos (be arba su pilnu IP adresu) naudojamos ir analitiniais tikslais; žr. taip pat skyrių „Internetinė analizė“. „Log“ rinkmenose saugoma tokia informacija: – galutinio įrenginio IP adresas (interneto protokolo adresas), iš kurio prieinama prie internetinio pasiūlymo; – internetinės svetainės adresas, iš kurios buvo atvertas internetinis pasiūlymas (taip vadinamas kilmės arba Referrer URL); – paslaugos teikėjo, per kurį prieinama prie internetinio pasiūlymo, pavadinimas; – iškviestų rinkmenų pavadinimas ir informacija; – iškvietos data, paros laikas ir trukmė; – perduodamas duomenų kiekis; – operacinė sistema ir informacija apie naudotą interneto naršyklę, įskaitant „Add-Ons“ (pvz., „Flash“ leistuvui); – http būsenos kodai (pavyzdžiui, „Sėkminga užklausa“ arba „Užklausta rinkmena nerasta“).

4.5 Vaikai

Šis internetinis pasiūlymas nėra skirtas jaunesniems kaip 16 metų amžiaus vaikams.

4.6 Duomenų perdavimas kitiems atsakingiems asmenims

Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų valdytojams mes perduodame tik tada, jei to reikia sutarties sąlygų įvykdymui, jei mes arba tretieji asmenys turime teisėtą interesą perduoti duomenis arba tam yra gautas Jūsų sutikimas. Daugiau informacijos apie teisinius pagrindus rasite skyriuje „Tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai“. Trečiasis asmuo taip pat gali būti kita „Bosch“ grupės įmonė. Jeigu duomenys tretiesiems asmenims perduodami, remiantis teisėtu interesu, tai yra paaiškinama duomenų apsaugos nurodymuose. Be to, duomenys gali būti perduodami kitiems duomenų valdytojams, jei tam būtume įpareigoti įstatyminių reikalavimų arba teismo vykdymo organų ar teisinių potvarkių.

4.7 Paslaugos teikėjas (bendrąja prasme)

Išoriniams paslaugų tiekėjams pavedame vykdyti duomenų prieglobą. Šiuos paslaugų teikėjus mes rūpestingai atrinkome ir reguliariai stebime, ypač jų rūpestingą elgseną su Jūsų išsaugotais duomenimis ir duomenų apsauga. Visus paslaugų teikėjus įpareigojame laikytis konfidencialumo ir teisinių nuostatų. Paslaugų teikėjas taip pat gali būti kita „Bosch“ grupės įmonė.

4.7.1 Mokėjimo paslaugų teikėjai

Naudojamės išorinių mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, kokį mokėjimo būdą pasirinkote užsakymo proceso metu, atliekamų mokėjimų metu surinktus duomenis (pavyzdžiui, banko rekvizitus arba kreditinės kortelės duomenis) perduodame už mokėjimus atsakingiems bankams arba mūsų įgaliotiesiems mokėjimo paslaugų teikėjams. Iš dalies mokėjimo paslaugų teikėjai šiuos duomenis renka ir tvarko ir kaip atsakingi asmenys. Taikomi atitinkamo mokėjimo paslaugų teikėjo nurodymai dėl duomenų apsaugos. 

4.8 Saugojimo trukmė; laikymo terminai

Jūsų duomenis paprastai saugome tol, kol jų reikia mūsų internetiniam pasiūlymui ir su juo susijusioms paslaugoms įvykdyti, arba mes turime teisėtą interesą tolimesniam saugojimui (pvz., net ir įvykdę užsakymą galime turėti teisėtą interesą vykdyti rinkodarą paštu). Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenis pašaliname, išskyrus tuos duomenis, kuriuos turime saugoti, kad įvykdytumėm teisinius įsipareigojimus (pvz., laikydamiesi mokesčių ir prekybos teisės nurodytų saugojimo terminų, tam tikrą laikotarpį privalome saugoti dokumentus, pvz., sutartis ir sąskaitas).


5. Loterijos arba nuolaidų akcijos

Jeigu dalyvaujate mūsų organizuojamoje loterijoje arba nuolaidų akcijoje, Jūsų duomenis naudojame pranešti apie laimėjimą ir savo gaminių reklamos tikslu įstatymų nustatytu būdu ir jeigu esame gavę Jūsų sutikimą. Informacijos apie loterijas ir nuolaidų akcijas rasite atitinkamose dalyvavimo sąlygose.


6. Slapukų naudojimas

Rengiant mūsų internetinį pasiūlymą, gali būti naudojami slapukai ir sekimo mechanizmai. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kurie gali būti išsaugomi jūsų galutiniame prietaise, jums lankantis internetiniame pasiūlyme. Sekimas galimas taikant įvairias technologijas. Mes apdorojame informaciją remdamiesi pikselių technologija arba registracijos failo analize.

6.1 Kategorijos

Mes taikome slapukus, kurie yra privalomi, kad pasiūlymas internete būtų siūlomas iš techninės pusės, ir slapukus bei sekimo mechanizmus, kurie nėra privalomi, kad pasiūlymas internete būtų siūlomas iš techninės pusės. Internetinis pasiūlymas paprastai nenaudojamas be slapukų, kurie nėra skirti techniniams tikslams.

6.1.1 Techniškai privalomi slapukai

Techniškai privalomi slapukai – tai slapukai, be kurių nebus užtikrinamas techninis internetinio pasiūlymo parengimas. Tai yra slapukai, kurie, pavyzdžiui, kaupia duomenis, kad užtikrintų nepriekaištingą vaizdo ir garso turinių perdavimą. Apsilankymo pabaigoje šie slapukai ištrinami.

6.1.2 Techniškai neprivalomi slapukai ir sekimo mechanizmai

Šiuos slapukus ir sekimo mechanizmus naudojame tuomet, jeigu jūs mums esate davę išankstinį savo sutikimą. Šiuos slapukus ir sekimo mechanizmus skirstome į dvi subkategorijas:

6.2 Komforto slapukai

Šie slapukai palengvina valdymą ir leidžia patogiai naršyti mūsų internetiniame pasiūlyme, pavyzdžiui, šiuose slapukuose gali būti įkeliami jūsų kalbos nustatymai.

6.3 Rinkodaros slapukai ir sekimo mechanizmai

Bendroji informacija Naudojant rinkodaros slapukus ir sekimo mechanizmus, mums ir mūsų partneriams rodomi jūsų interesus atitinkantys pasiūlymai, parengti išanalizavus naudotojo profilį: -Statistika: Naudodami statistikos įrankius, galime apskaičiuoti, pavyzdžiui, puslapių atvėrimų skaičių. – „Conversion Tracking“: Mūsų „Conversion Tracking“ partneriai savo kompiuteriuose naudoja slapukus („Conversion Cookie“), jeigu jūs apsilankote mūsų internetinėje svetainėje, į kurią patenkate per susijusio partnerio skelbimą. Šie slapukai paprastai po 30 dienų nebegalioja. Jeigu lankotės tam tikruose mūsų puslapiuose, o slapuko galiojimas dar nėra pasibaigęs, mes ir atitinkamas „Conversion Tracking“ partneris galime atpažinti, kad tam tikras naudotojas spragtelėjo ant rodmens ir taip buvo nukreiptas į mūsų puslapį. Naudojantis „Conversion-Cookies“ slapukais gauta informacija skirta parengti „Conversion“ statistiką ir nustatyti bendrą naudotojų, spragtelėjusių ant skelbimo ir nukreiptų su „Conversion-Tracking-Tag“ pažymėtą puslapį, skaičių. – „Social Plugins“ (socialiniai keičiami moduliai): Kai kuriuose mūsų internetinio pasiūlymo puslapiuose rasite kitų tiekėjų (pvz., „Facebook“, „Twitter“) turinį ir paslaugas, kurie taip pat gali naudoti slapukus ir aktyvius komponentus. Daugiau informacijos apie socialinius keičiamus modulius rasite skirsnyje „Social Plugins“. – „Retargeting“: Šie įrankiai naudoja reklamos slapukus arba trečiųjų reklamos slapukus ir sukuria „Web Beacons“ (nematomus grafikus, vadinamus vaizdo taškais arba svetainių vaizdo taškais) arba lyginamąsias naudotojų profilių technologijas. Jie skirti tikslinei reklamai bei naudotojo atitinkamų skelbimų žiūrėjimo periodiškumui valdyti. Atsakingas asmuo už duomenų apdorojimą, naudojant atitinkamus įrankius, yra atitinkamas tiekėjas. Įrankių tiekėjas pateikia informaciją, susijusią su pirmiau išvardintais tikslais ir, jei reikia, persiunčia ją tretiesiems asmenims. Atsižvelgdami į tai, vadovaukitės atitinkamo tiekėjo duomenų apsaugos nurodymais. Atsižvelkite į tai, kad naudojant įrankius, prireikus, jūsų duomenys gali būti perduoti gavėjui, nesančiam EEE teritorijoje, kur nėra tinkamo duomenų apsaugos lygio pagal BDAR (pvz., JAV). Daugiau informacijos apie tai rasite atskiro rinkodaros įrankio aprašyme.

Pavadinimas: „WebTrends“

Tiekėjas: „WebTrends Inc.“, 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, JAV

Funkcija: naudotojo profilio analizė (puslapių atvėrimai, lankytojų ir apsilankymų skaičius, atsisiuntimai)

Pavadinimas: „Monetate“

Tiekėjas: „Monetate Inc.“, 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, JAV Funkcija: slapukas gali matyti naudotojo elgseną naršant, „UX-Testing“ testas

Pavadinimas: „Tealium“

Tiekėjas: „Tealium Inc.“, 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Funkcija: skirstymas segmentais ir profilių kūrimas realiu laiku, valdymo kodų valdymo sistema

Pavadinimas: „Google Analytics“

Tiekėjas: „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV

Funkcija: naudotojo profilio analizė (puslapių atvėrimai, lankytojų ir apsilankymų skaičius, atsisiuntimai), „UX-Testing“ testas

6.4 Slapukų ir sekimo mechanizmų administravimas

Naršyklėje ir (arba) privačios erdvės nustatymuose galite administruoti savo slapukus ir sekimo mechanizmų nustatymus: Nurodymas: jūsų atlikti nustatymai susiję su atitinkamai naudota naršykle.

6.4.1 Visų slapukų išjungimas

Jeigu norite išjungti visus slapukus, tuomet eikite į savo naršyklės nustatymus ir išaktyvinkite slapukų nustatymą. Atsižvelkite į tai, kad dėl to gali pablogėti internetinės svetainės funkcionalumas.

6.4.2 Jūsų nustatymų, susijusių su techniškai neprivalomais slapukais ir sekimo mechanizmais, administravimas

Jeigu lankotės mūsų internetinėse svetainėse, „Cookie-Layer“ jūsų paklaus, ar sutinkate, kad jūsų asmens duomenys, naudojant slapukus šiame puslapyje, būtų tvarkomi pagal duomenų apsaugos nurodymus. Mūsų privačios erdvės nustatymuose galėsite atšaukti jau duotą savo sutikimą ateičiai arba savo sutikimą duoti vėliau.


7. „Social Plugins“

Savo internetiniame pasiūlyme naudojame skirtingų socialinių tinklų taip vadinamus „Social Plugins“, apie juos bus atskirai rašoma šiame skyriuje. Naudojant keičiamus modulius, interneto naršyklė užmezga tiesioginį ryšį su atitinkamo socialinio tinklo serveriais. Atitinkamas tiekėjas gauna informaciją, kad jo internetinė naršyklė atvėrė atitinkamą mūsų internetinio pasiūlymo puslapį, net ir tuomet, kai tiekėjas neturi Jūsų vartojo paskyros arba nesate pas jį užsiregistravęs. „Log“ rinkmenos (įsk. IP adresą) iš Jūsų internetinės naršyklės perduodamos tiesiai į atitinkamo tiekėjo serverį ir, jei reikia, tenai saugomos. Tiekėjo arba jo serverio buvimo vieta gali būti ne ES arba EEE (pavyzdžiui, JAV). Keičiami moduliai yra savarankiški socialinių tinklų tiekėjų plėtiniai. Nedarome jokio poveikio socialinių tinklų apimčiai per keičiamus modulius ir saugomus duomenis. Duomenų rinkimo, tolesnio apdorojimo ir panaudojimo per socialinį tinklą tikslas bei susijusios teisės ir nustatymo galimybės privačiai erdvei apsaugoti pateikiamos atitinkamo socialinio tinklo nurodymuose dėl duomenų apsaugos. Jeigu nenorite, kad socialinių tinklų tiekėjai gautų, prireikus, saugotų ar persiųstų, ar toliau naudotų Jūsų duomenis per šį internetinį pasiūlymą, neturėtumėte naudoti atitinkamų keičiamų modulių.

7.1 „Facebook“ keičiami moduliai

„Facebook“ pateikia www.facebook.com, „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV ir www.facebook.de, „Facebook Ireland Limited“, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Airija („Facebook“). „Facebook“ keičiamų modulių apžvalgą ir vaizdą rasite: http://developers.facebook.com/plugins; informacijos apie duomenų apsaugą, naudojantis „Facebook“, rasite: http://www.facebook.com/policy.php.

7.2 „Twitter“ keičiami moduliai

„Twitter“ pateikia „Twitter Inc.“, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, JAV („Twitter“). „Twitter“ keičiamų modulių apžvalgą ir vaizdą rasite: https://twitter.com/about/resources/buttons; informacijos apie duomenų apsaugą, naudojantis „Twitter, rasite: https://twitter.com/privacy. 7.3 „Google+“ keičiami moduliai „Google+“ pateikia „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („Google“). „Google+“ keičiamų modulių apžvalgą ir vaizdą rasite: https://developers.google.com/+/plugins; informacijos apie duomenų apsaugą, naudojantis „Google+“, rasite: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


8. Naujienlaiškiai su registracija; atšaukimo teisė

Remdamiesi mūsų internetiniu pasiūlymu, galite užsisakyti naujienlaiškius. Tam naudojame taip vadinamus „Double Opt-In“ procesus, kuriais remiantis, mes Jums naujienlaiškį el. paštu, per mobiliąją pranešimų siuntimo funkciją (pavyzdžiui, „WhatsApp“), SMS arba „Push“ pranešimą išsiųsime tik tada, kai Jūs, spragtelėdami ant naujienlaiškio paslaugos aktyvinimo pranešimo nuorodos, mums aiškiai tai patvirtinsite. Jeigu vėliau nuspręsite, kad nenorite gauti naujienlaiškių, užsakymą galėsite bet kada nutraukti, atšaukdami savo sutikimą. El. laišku siunčiamus naujienlaiškius atšaukti galima, spragtelėjus ant naujienlaiškyje atspausdintos nuorodos, prireikus, ant atitinkamo internetinio pasiūlymo administravimo nustatymo. Su mumis taip pat galite susisiekti ir per skyriuje „Kontaktai“esančius duomenis. 


9. Grupės

Siūlome Jums galimybę tapti mūsų „1-2-do.com“ grupės nariu. Čia galite užsiregistruoti, susikurti savo naudotojo profilį ir bendrauti kitais nariais. Ten sukurtus Jūsų duomenis naudosime atitinkamiems rinkodaros, rinkos tyrimų ar paslaugų tikslams, griežtai laikydamiesi Jūsų sutikimo deklaracijos. Šį sutikimą galite bet kada atšaukti. Narystę grupėje atšaukti galima per esančią nuorodą. Su mumis galite susisiekti ir per skyriuje „Kontaktai“ esančius duomenis. Per įvesties langą atitinkamoje grupėje turite galimybę pasirinkti, ar savo naudotojo profilio atskirus duomenis skelbti visiems grupės nariams, ar tik savo grupės „draugams“, ar išlikti privatiems. Visi kiti Jūsų grupėje sukurti duomenys, pavyzdžiui, rašant komentarus ar sukuriant paveikslėlius, automatiškai tampa prieinami viešoje erdvėje ir susiejami su jūsų naudotojo profiliu.


10. Išorinės nuorodos

Mūsų internetiniame pasiūlyme gali būti nuorodos į trečiųjų asmenų – su mumis nesusijusių paslaugų teikėjų – puslapius. Spustelėjus šią nuorodą, mes nebeturime įtakos nuorodos spustelėjimu tretiesiems asmenims perduotų asmens duomenų (pvz., IP adreso arba puslapio, kuriame yra nuoroda, URL) rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, nes trečiųjų asmenų kontroliuoti mes negalime. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kaip šie tretieji asmenys tvarko asmens duomenis.


11. Sauga

Mūsų darbuotojai ir mūsų įgaliotos paslaugų teikimo įmonės yra įpareigotos viską laikyti paslaptyje ir laikytis taikomo duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų. Mes imamės visų reikiamų techninių ir organizacinių priemonių reikiamam saugumo lygiui užtikrinti ir mūsų tvarkomiems Jūsų duomenims apsaugoti, ypač nuo neapdairaus ar neteisėto sunaikinimo, manipuliacijų, praradimo, pakeitimo arba nuo pateikimo ir nuo prieigos pašaliniams asmenims. Mūsų saugos priemonės, atsižvelgiant į technologijų vystymąsi, yra nuolat tobulinamos.


12. Naudotojo teisės

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, naudokitės pastraipoje Kontaktai pateiktais duomenimis. Prašome užtikrinti, kad galėtume vienareikšmiškai identifikuoti Jūsų asmenį.

Teisė gauti informaciją: Turite teisę gauti iš mūsų informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą. Todėl galite naudotis teise gauti su Jūsų asmeniu susijusią informaciją, kurią mes tvarkome.

Taisymo ir ištrynimo teisė: Galite pareikalauti, kad mes ištaisytume neteisingus duomenis ir, jeigu įstatymų nustatytos sąlygos yra įvykdytos, papildyti arba ištrinti Jūsų duomenis. Tai negalioja duomenims, kurių reikia atsiskaitymui ir buhalteriniams tikslams arba kuriems taikoma įstatymų numatyta saugojimo prievolė. Jei prieigos prie tokių duomenų nereikia, jų tvarkymas yra apribojamas (žr. toliau).

Tvarkymo apribojimas: galite reikalauti iš mūsų, jei tai atitinka įstatymų reikalavimus, kad mes apribotumėme Jūsų duomenų tvarkymą.

Duomenų perkeliamumas: taip pat Jūs turite teisę mums pateiktus duomenis gauti struktūruotus, kompiuterio skaitomu formatu, ir – jei tai galima techniškai – reikalauti perduoti duomenis tretiesiems asmenims.

Atsisakymas tvarkyti duomenis: be to, turite teisę bet kada atsisakyti, kad tvarkytume Jūsų duomenis, jeigu teisėtas interesas sudaro tam teisinį pagrindą. Tokiu atveju mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, nebent – pagal įstatymų reikalavimus – galėsime įrodyti, jog turime su apsauga susijusių priežasčių, viršijančių Jūsų teises, toliau tvarkyti duomenis.

Atsisakymas tiesioginės rinkodaros: be to, bet kada galite atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis reklamos tikslais („Atsisakymas tvarkyti duomenis reklamos tikslais“). Atsižvelkite į tai, kad dėl organizacinių priežasčių, remiantis jau vykstančios kampanijos taisyklėmis, noras atšaukti ir naudoti duomenis gali vienas kitam prieštarauti.

Duomenų tvarkymo atšaukimas, esant teisiniu pagrindu paremtam „teisėtam interesui“: be to, turite teisę bet kada atsisakyti, kad tvarkytume Jūsų duomenis, jeigu teisėtas interesas sudaro tam teisinį pagrindą. Tokiu atveju mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, nebent – pagal įstatymų reikalavimus – galėsime įrodyti, jog turime su apsauga susijusių priežasčių, viršijančių Jūsų teises, toliau tvarkyti duomenis.

Sutikimo atšaukimas: jeigu esate davę mums savo sutikimą tvarkyti savo duomenis, jį galite bet kada atšaukti ateičiai. Jūsų duomenų tvarkymo teisėtumas išlieka iki atšaukimo.

12.1 Skundų pateikimo kontrolinėms institucijoms teisė:

Turite teisę duomenų apsaugos inspekcijai pateikti skundą. Tuo tikslu galite kreiptis į duomenų apsaugos inspekciją, kuri yra atsakinga Jūsų gyvenamojoje vietovėje arba šalyje, arba į mums priskirtą duomenų apsaugos inspekciją. Tai yra:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Adresas:

Königstrasse 10a

70173 Stuttgart

VOKIETIJA

Pašto adresas:

Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

VOKIETIJA

Tel.: +49 711/615541-0

FAKS.: +49 711/615541-15

El. paštas: poststelle@lfdi.bwl.de.


13. Privatumo pranešimo keitimas

Pasiliekame teisę keisti savo saugos ir duomenų apsaugos priemones, jei to reikia dėl technologijų tobulėjimo. Tokiu atveju atitinkamai priderinsime ir savo privatumo pranešimą. Todėl prašome skaityti galiojančią mūsų privatumo pranešimo versiją.


14. Kontaktai

Jei norite susisiekti su mumis, kreipkitės pastraipoje „Duomenų valdytojas“ nurodytu adresu. Norėdami pareikšti savo teises arba pranešti apie duomenų apsaugos sutrikimus, naudokite šią nuorodą: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz. Dėl pasiūlymų ir skundų, susijusių su asmens duomenų apdorojimu, siūlome kreiptis į mūsų už duomenų apsaugą atsakingą asmenį:

Datenschutzbeauftragter

Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

VOKIETIJA

arba

el. paštas: DPO@bosch.com

Redakcija: 2019-07-09