Andmekaitseteatis


1.    Andmekaitseteatis

Bosch Power Tools GmbH (edaspidi „Bosch Power Tools“ või „meie“) tervitab teid meie veebilehtedel ja mobiilirakendustes (edaspidi koos ka kui „veebipakkumised“). Täname teid huvi eest meie ettevõtte ja toodete vastu.


2.    Bosch Power Tools austab teie privaatsust

Teie privaatsuse kaitse kogu isikuandmete töötlemise ajal ning kõigi äriandmete turvalisus on meile äärmiselt oluline. Töötleme veebipakkumiste külastuse ajal kogutud isikuandmeid konfidentsiaalselt ja ainult vastavalt seadustele.

Andmekaitse ja infoturve on hõlmatud meie ettevõtte poliitikaga.


3.    Andmetöötleja

Teie andmete töötlemise eest vastutab vastutav töötleja Bosch Power Tools GmbH; erandid on toodud selles andmekaitseteatises.

Meie kontaktandmed on järgmised:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY, kontakt@bosch.de.


4.    Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

4.1    Töödeldud andmete kategooriad

Töödeldakse alljärgnevaid andmekategooriaid:

•    Sideandmed (nt nimi, telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress ja IP-aadress)
•    Lepingulised põhiandmed (nt lepingulised suhted, lepingulised või tootega seotud huvid)
•    Kliendi ajalugu
•    Planeerimise ja reguleerimise andmed
•    Tehingu andmed

4.2    Põhimõtted

Isikuandmed koosnevad kogu tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga seotud teabest, sh nimed, aadressid, telefoninumbrid, e-posti aadressid, lepingulised põhiandmed ning lepingu raamatupidamis- ja makseandmed, mis väljendavad inimese isikut.

Kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid (sealhulgas IP-aadresse) ainult siis, kui selleks on õiguslik alus või kui olete andnud oma nõusoleku teatud küsimust käsitlevate isikuandmete töötlemiseks või kasutamiseks, nt registreerimise teel.

4.3    Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Nii meie kui ka meie poolt volitatud teenusepakkujad töötleme teie isikuandmeid järgmistel töötlemise eesmärkidel.

4.3.1    Veebipakkumiste osutamine

(Õiguslik alus: lepinguliste kohustuste täitmine.).

4.3.2    Kasutaja taotlustele vastamine kontaktvormi piires

(Õiguslik alus: lepinguliste kohustuste täitmine või õigustatud huvi toodete / teenuste parendamiseks).

4.3.3    Teenusehäirete lahendamine ja turvalisuse tagamine

(Õiguslik alus: meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine andmeturbe valdkonnas ja õigustatud huvi nii teenusehäirete lahendamisel kui ka meie pakkumiste kaitsmisel).

4.3.4    Oma õiguste tagamine ja kaitsmine

(Õiguslik alus: meie õigustatud huvi tagada ja kaitsta oma õigusi).

4.3.5    Reklaamimine enda ja teiste poolt, turu-uuringud ja ulatuse analüüs, mida tehakse seadusega lubatud piires või nõusoleku alusel

(Õiguslik alus: nõusolek / meie õigustatud huvi otseturunduse vastu, kui see on kooskõlas andmekaitse- ja konkurentsiseadusega).

4.3.6    E-posti ja/või telefoni teel tehtud toote- või kliendiküsitlused teie eelneva selgesõnalise nõusoleku korral

(Õiguslik alus: nõusolek).

4.3.7    Loosimiste või sooduskampaaniate läbiviimine vastavalt loosimiste või sooduskampaaniate reeglitele ja tingimustele

(Õiguslik alus: lepinguliste kohustuste täitmine).

4.3.8    E-kirja või SMSi/MMS-uudiskirja saatmine saaja nõusolekul

(Õiguslik alus: nõusolek).

4.4    Registreerumine

Kui soovite kasutada või saada juurdepääsu eelistele, mis nõuavad lepingu täitmist, palume teil registreeruda. Registreerumise käigus kogume lepingu täitmiseks vajalikke isikuandmeid (nt eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, vajadusel e-posti aadress, üksikasjad eelistatava makseviisi või kontoomaniku kohta), aga ka muid andmeid vabatahtlikkuse alusel, kui see on kohaldatav. Kohustuslik teave on tähistatud tärniga *.

4.5    Logifailid

Iga kord, kui kasutate Internetti, edastab brauser teatud teavet, mida me talletame nn logifailidesse.
Säilitame logifaile teenuse häirete tuvastamiseks ja turvalisuse tagamiseks (nt rünnakukatsete uurimiseks) seitsmeks päevaks ja kustutame need peale seda. Logifailid, mida tuleb tõendite säilitamiseks alles hoida, jäetakse kustutamata kuni vastava juhtumi lahendamiseni ja neid võidakse vastavalt vajadusele uurimist teostavatele asutustele edastada.

Logifailidesse salvestatakse järgmine teave:

-    veebipakkumisele juurdepääsuks kasutatava lõppseadme IP-aadress (internetiprotokolli aadress);
-    selle veebisaidi internetiaadress, kust veebipakkumisele ligi pääseb (nn päritolu URL või viitaja URL);
-    veebipakkumisele juurdepääsu saamiseks kasutatud teenuseosutaja nimi;
-    kasutatud failide või teabe nimi;
-    andmete tagasikutsumise kuupäev, kellaaeg ja kestus;
-    edastatud andmete hulk;
-    kasutatav operatsioonisüsteem ja teave kasutatava Internetibrauseri kohta, sh installitud lisandmoodulid (nt Flash Player);
-    http-olekukood (nt „Päringu edukas“ või „Taotletud faili ei leitud“).

4.6    Lapsed

See veebipakkumine pole mõeldud alla 16-aastastele lastele.

4.7    Andmete edastamine teistele vastutavatele töötlejatele

Põhimõtteliselt edastatakse teie isikuandmeid teistele vastutavatele töötlejatele ainult siis, kui see on vajalik lepingulise kohustuse täitmiseks, kui meil endal või kolmandal isikul on andmete edastamise suhtes õigustatud huvi või kui olete andnud oma nõusoleku. Teavet õigusliku aluse ja saajate või vastuvõtjate kategooriate kohta leiate jaotisest „Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus“.
Lisaks võidakse andmeid edastada teistele vastutavatele töötlejatele, kui meil on seaduste või täidetavate haldus- või kohtumääruste tõttu kohustus seda teha.

4.7.1    Teenuseosutajad (üldine)

Kaasame väliseid teenusepakkujaid sellisteks ülesanneteks nagu programmeerimine ja andmete hostimise teenused. Oleme valinud teenuseosutajad hoolikalt ja jälgime neid regulaarselt, eriti nende poolt säilitatavate andmete hoolsat käsitsemist ja kaitset silmas pidades. Kõik teenuseosutajad on kohustatud hoidma konfidentsiaalsust ja järgima seadusesätteid. Teenuseosutajad võivad olla ka muud Boschi kontserni kuuluvad ettevõtted.

4.8    Edastamine väljaspool EMPd asuvatele vastuvõtjatele

Võime edastada isikuandmeid väljaspool EMPd asuvatele vastuvõtjatele nn kolmandatesse riikidesse. Sellistel juhtudel tagame enne edastamist, et vastuvõtja kindlustab asjakohase andmekaitsetaseme või et olete edastamisega nõus.

Teil on õigus saada ülevaade kolmandate riikide vastuvõtjate kohta ja koopia spetsiaalselt kokkulepitud sätetest, mis tagavad asjakohase andmekaitsetaseme. Selleks kasutage jaotises „Kontakt“ esitatud avaldusi.

4.9    Säilitamise kestus ja säilitusajad

Põhimõtteliselt säilitame teie andmeid nii kaua, kui on vaja osutada meie veebipakkumisi ja nendega seotud teenuseid, või nii kaua, kui meil on andmete säilitamiseks õigustatud huvi (nt pärast lepinguliste kohustuste täitmist võib meil endiselt olla õigustatud huvi postiturunduse vastu). Kõigil muudel juhtudel kustutame teie isikuandmed, välja arvatud andmed, mida oleme kohustatud säilitama juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt maksu- ja äriseadustiku alusel kehtivate säilitustähtaegade tõttu on meil teatud aja jooksul kohustus säilitada selliseid dokumente nagu lepingud ja arved).


5.    Loosimised või sooduskampaaniad

Juhul, kui osalete mõnes meie loosimises või sooduskampaanias, kasutame teie andmeid, et teavitada teid võidetud auhindadest ja meie toodete reklaamimiseks seaduses lubatud ulatuses või niivõrd, kuivõrd olete sellega nõus. Teavet loosimiste või sooduskampaaniate kohta leiate vastavatest osalemistingimustest.


6.    Küpsiste kasutamine

Meie veebiteenuse kontekstis võidakse kasutada küpsiseid ja jälgimismehhanisme.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida võidakse teie seadmesse salvestada veebiteenuse külastamise ajal.

Jälgimine on võimalik erinevate tehnoloogiate abil. Eelkõige töötleme teavet pikslitehnoloogia abil ja/või logifailide analüüsi käigus.

6.1    Kategooriad

Me eristame küpsiseid, mis on veebiteenuse tehniliste funktsioonide jaoks kohustuslikud, ja selliseid küpsiseid ning jälgimismehhanisme, mis pole veebiteenuse tehniliseks toimimiseks kohustuslikud.
Veebiteenust on üldiselt võimalik kasutada ilma küpsisteta, mis ei täida tehnilisi eesmärke.

6.1.1    Tehniliselt vajalikud küpsised

Tehniliselt vajalike küpsiste all peame silmas küpsiseid, ilma milleta ei ole võimalik veebiteenuse tehnilist pakkumist tagada. Nende hulka kuuluvad nt küpsised, mis salvestavad andmeid video- või helimaterjali sujuva reprodutseerimise tagamiseks.
Sellised küpsised kustutatakse veebisaidilt lahkumisel.

6.1.2    Küpsised ja jälgimismehhanismid, mis ei ole tehniliselt nõutavad

Kasutame küpsiseid ja jälgimismehhanisme ainult juhul, kui olete meile selleks andnud oma eelneva nõusoleku. Erandiks on küpsis, mis salvestab teie privaatsusseadete praeguse oleku (valikuküpsis). See küpsis on seatud õigustatud huvi alusel.
Eelnimetatud küpsiste ja jälgimismehhanismide osas eristame kahte alamkategooriat.

6.2    Mugavusküpsised

Need küpsised hõlbustavad toimimist ja võimaldavad teil meie veebiteenust mugavamalt sirvida, nt võidakse nendesse küpsistesse lisada keeleseaded.

Turundusküpsised ja jälgimismehhanismid

Üldine

Kasutades turundusküpsiseid ja jälgimismehhanisme, saame meie ja meie partnerid teile näidata teie huvidest lähtuvaid pakkumisi, mis tulenevad teie kasutajakäitumise analüüsist.

- Statistika:

Statistilisi vahendeid kasutades mõõdame nt teiepoolset lehe vaatamiste arvu.

- Konversioonide jälgimine:

Meie konversioonide jälgimise partnerid paigutavad teie arvutisse küpsise (konversiooniküpsise), kui tulite meie veebisaidile vastava partneri reklaami kaudu. Tavaliselt need küpsised pärast 30 päeva möödumist enam ei kehti. Kui külastate meie veebisaidi teatud lehti ja küpsise kehtivus pole veel aegunud, võime meie ja seotud konversioonipartner tuvastada, et teatud kasutaja klõpsas reklaamil ja suunati seeläbi meie veebisaidile. Seda saab teha ka mitme seadme puhul. Konversiooniküpsise abil saadud teave on mõeldud konversioonistatistika koostamiseks ja selliste kasutajate koguarvu registreerimiseks, kes klõpsasid vastavale reklaamile ning suunati veebisaidile ümbersuunamise jälgimissildiga.

- Ümbersihtimine:

Need tööriistad loovad kasutajaprofiilid reklaamiküpsiste või kolmanda osapoole reklaamiküpsiste (nn veebimajakate) abil (nähtamatu graafika, mida nimetatakse ka piksliteks või jälgimispiksliteks) või sarnaste tehnoloogiate abil. Neid kasutatakse huvipõhise reklaamimise jaoks ja teatud reklaamide vaatamise sageduse kontrollimiseks. Tööriista pakkuja on vastutav töötleja, kes vastutab selle tööriistaga seotud andmete töötlemise eest. Tööriistade pakkujad võivad eespool nimetatud eesmärkidel avaldada teavet ka kolmandatele isikutele. Pange sellega seoses tähele vastava pakkuja andmekaitseteatisi.

Pange tähele, et tööriistade kasutamine võib hõlmata teie andmete edastamist vastuvõtjatele väljaspool EMPd, kus GDPR-i kohaselt puudub piisav andmekaitse tase (nt USA). Eeltoodu kohta leiate lisateavet alljärgnevast individuaalsete turundusvahendite kirjeldusest.

6.2.1    Monetate

Nimi: Monetate
Pakkuja: Monetate Inc, 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funktsioon: küpsis jälgib kasutajate käitumist veebisaitidel, UX-testimine.

6.2.2    Google Analytics

Nimi: Google Analytics
Pakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funktsioon: kasutajate käitumise analüüs (leheotsingud, külastajate ja külastuste arv, allalaadimised), pseudonüümsete kasutajaprofiilide loomine sisselogitud Google’i kasutajate seadmeülese teabe põhjal (seadmeülene jälgimine), pseudonüümsete kasutajate andmete rikastamine Google’i edastatud sihtrühmaspetsiifilise teabega, taassihtimine, UX-testimine, konversioonide jälgimine ja taassihtimine koos Google’i reklaamidega.

6.2.3    Tealium

Nimi: Tealium
Pakkuja: Tealium Inc, 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121
Funktsioon: veebisaidi siltide haldamine kasutajaliidese kaudu ja programmide koodide integreerimine meie veebisaitidele.

6.2.4    Google Doubleclick

Nimi: Google Doubleclick
Pakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funktsioon: kuulutuste paigaldamine, uuesti turundamine, konversioonide jälgimine.

6.2.5    Hotjar

Nimi: Hotjar
Pakkuja: Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Funktsioon: küpsised võimaldavad jälgida, kuidas kasutajad sirvivad mitut lehte; soojuskaartide koostamine, seansside salvestamine ja uuringud/küsitlused.

6.3    Küpsiste ja jälgimismehhanismide haldamine

Küpsiste ja jälgimismehhanismi seadeid saate hallata brauseris ja/või meie privaatsusseadetes.
Märkus! Teie tehtud sätted kehtivad ainult konkreetsel juhul kasutatavale brauserile.

6.3.1    Kõigi küpsiste keelamine

Kui soovite kõik küpsised keelata, desaktiveerige need brauseri seadetes. Tähelepanu! See võib mõjutada veebisaidi funktsionaalsust.

6.3.2    Küpsiste ja jälgimismehhanismide seadete haldamine pole tehniliselt vajalik

Meie veebisaite külastades küsitakse küpsisekihis, kas olete nõus sellega, et kasutame mugavusküpsiseid, turundusküpsiseid või jälgimismehhanisme.

Meie privaatsusseadetes võite nõusoleku tulevikus tagasi võtta või anda oma nõusoleku hiljem.


7.    Uudiskirjad koos kinnitamise ja taganemisõigusega

Meie veebipakkumiste raames saate registreeruda uudiskirjade tellijaks. Pakume nn kahekordse valimise võimalust, mis tähendab, et saadame teile uudiskirja e-posti, mobiilisõnumite (nt WhatsApp), SMSi või tõuketeatega alles pärast seda, kui olete uudiskirjateenuse aktiveerimise selgesõnaliselt kinnitanud, klõpsates teatises vastaval lingil. Kui te ei soovi enam uudiskirja saada, võite tellimuse igal ajal lõpetada, tühistades oma nõusoleku. Uudiskirjade tellimise nõusoleku saate tagasi võtta, klõpsates vastavas uudiskirjas saadetud lingile või kohandades veebipakkumise haldussätteid. Teise võimalusena võtke meiega ühendust jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmete kaudu.


8.    Välised lingid

Meie veebipakkumised võivad sisaldada linke kolmandate osapoolte, ka meiega mitteseotud pakkujate veebilehtedele. Klõpsates kolmanda osapoole lingil (nt lingi asukohasaidi IP-aadressil või URL-il), ei ole meil võimalik mõjutada edastatud isiklike andmete kogumist, töötlemist ega kasutamist, kuna kolmandate osapoolte käitumine on meie kontrolli alt väljas. Me ei vastuta isikuandmete töötlemise eest kolmandate osapoolte poolt.


9.    Turvalisus

Meie töötajad ja meie nimel teenuseid pakkuvad ettevõtted on kohustatud järgima konfidentsiaalsust ning kehtivaid andmekaitseseadusi.

Me rakendame kõik vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada asjakohane turvalisuse tase ja kaitsta teie andmeid, mida me haldame, eeskätt tahtmatu või ebaseadusliku hävitamise, manipuleerimise, kadumise, muutmise või loata avaldamise ja loata juurdepääsu eest. Meie turbemeetmeid täiustatakse vastavalt tehnoloogia arengule pidevalt.


10.    Kasutaja õigused

Oma õiguste jõustamiseks kasutage jaotises „Kontakt“ toodud andmeid. Seejuures veenduge, et teie isik oleks üheselt tuvastatav.

Õigus teabele ja juurdepääsule

Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse või mitte, ja isikuandmete töötlemise korral saada juurdepääs oma isikuandmetele.

Õigus parandustele ja kustutustele

Teil on õigus ebatäpseid isikuandmeid parandada.  Kui seadusest tulenevad nõuded on täidetud, on teil õigus oma andmeid ajakohastada või need täielikult kustutada.  

Eeltoodu ei kehti andmete kohta, mis on vajalikud arvelduse ja raamatupidamise jaoks või mille suhtes kehtib seaduses sätestatud säilitustähtaeg. Kui juurdepääsu sellistele andmetele ei nõuta, on selle töötlemine siiski piiratud (vt järgnevat).

Töötlemise piirang

Kui seadusest tulenevad nõuded on täidetud, on teil õigus nõuda oma andmete töötlemise piiramist.

Andmete teisaldatavus

Kui seadusest tulenevad nõuded on täidetud, on teil õigus saada andmeid, mille olete meile edastanud, struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus, või – kui see on tehniliselt teostatav – taotleda, et edastaksime need andmed kolmandale osapoolele.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui olete olnud nõus oma andmete töötlemisega, on teil õigus see nõusolek tulevikus igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisele eelnenud andmetöötluse seaduslikkus jääb siiski samaks.


11.    Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Võite pöörduda oma elukoha või elukohariigi eest vastutava järelevalveasutuse poole või meie eest vastutava järelevalveasutuse poole. Selleks on:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (Andmekaitse ja teabevabaduse riigivolinik)

Aadress:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart, GERMANY

Postiaadress:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, GERMANY

Tel: +49 (711) 615 541-0
Faks: +49 (711) 615 541-15
E-post: poststelle@lfdi.bwl.de


12.    Andmekaitseteatise muudatused

Jätame endale õiguse muuta turva- ja andmekaitsemeetmeid. Sellistel juhtudel muudame vastavalt ka oma andmekaitseteatist. Seetõttu pöörake tähelepanu asjaolule, et meie andmekaitseteatise praegust versiooni võidakse muuta.

Kui soovite meiega ühendust võtta, kasutage jaotises „Andmetöötleja“ toodud teavet.

Oma õiguste kasutamiseks kasutage järgmist linki: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=2023eaa7-eb9d-427d-b285-3e913a5cdfb6.

Andmekaitsega seotud juhtumitest teatamiseks kasutage järgmist linki: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Oma isikuandmete töötlemist puudutavate ettepanekute ja kaebuste esitamiseks soovitame pöörduda ka meie andmekaitseametniku poole:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
P.O. Box 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

või

mailto:DPO@bosch.com.

 

Kehtima hakkamise kuupäev: 10.07.2020