Υποδείξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων


1. Υποδείξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Robert Bosch Power Tools GmbH (στη συνέχεια αναφερόμενη ως «Bosch Power Tools» ή «Εμείς» ή «Εμάς») χαιρετίζει την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας καθώς και στις εφαρμογές κινητών συσκευών (μαζί επίσης «Online προσφορά») και για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα μας.


2. Η Bosch Power Tools σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών στοιχείων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο λαμβάνουμε υπόψη κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις online προσφορές μας, γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.


3. Υπεύθυνος

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εταιρεία Bosch Power Tools, οι εξαιρέσεις επεξηγούνται σε αυτές τις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας έχουν ως εξής: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων

4.1 Επεξεργασμένες κατηγορίες δεδομένων

Επεξεργάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

• Δεδομένα προγραμματισμού και ελέγχου

• Μεταβαλλόμενα δεδομένα

 

4.2 Βασικές αρχές

Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες σχετικά με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή για παράδειγμα ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail, δεδομένα σύμβασης, λογιστικής και τιμολόγησης, που αποτελούν την έκφραση της ταυτότητας ενός προσώπου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των διευθύνσεων IP) μόνο τότε, όταν υπάρχει γι’ αυτό μια νομική βάση ή μας δώσατε προς τούτο, π.χ. στα πλαίσια μιας εγγραφής, τη συγκατάθεσή σας.

4.3 Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας:

4.3.1 Για τον εντοπισμό βλαβών και για λόγους ασφαλείας (Νομική βάση: Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας στον τομέα της ασφάλειας δεδομένων και έννομο συμφέρον στην αποκατάσταση των βλαβών και στην ασφάλεια των προσφορών μας).

4.3.3 Ίδια και ξένη διαφήμιση καθώς και έρευνα αγοράς και μέτρηση της εμβέλειας στον βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο ή βασισμένη στη συγκατάθεση (Νομική βάση: Συγκατάθεση / έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για απευθείας μάρκετινγκ, εφόσον αυτό γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και του δικαίου περί ανταγωνισμού).

4.3.4 Έρευνες προϊόντων ή έρευνες πελατών μέσω ταχυδρομείου (Νομική βάση: Έννομο συμφέρον στη βελτίωση των προϊόντων/ υπηρεσιών). Παρατήρηση: Εάν χρησιμοποιήσουμε για έρευνες ένα ινστιτούτο έρευνας αγοράς, θα ενεργεί αυτό αποκλειστικά για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

4.3.5 Διαφύλαξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας (Νομική βάση: Έννομο συμφέρον από την πλευρά μας στη διεκδίκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας).

4.4 Αρχεία καταγραφής (log files)

Σε κάθε χρήση του διαδικτύου διαβιβάζονται από το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο διαδίκτυο (Internet-Browser) αυτόματα ορισμένες πληροφορίες και αποθηκεύονται από εμάς στα επονομαζόμενα αρχεία καταγραφής (log files).

Τα αρχεία καταγραφής (log files) αποθηκεύονται από εμάς για την ανίχνευση βλαβών και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για τη διευκρίνιση προσπαθειών επίθεσης) για τη διάρκεια 30 ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται. Τα αρχεία καταγραφής (log files), των οποίων η περαιτέρω διατήρηση απαιτείται για αποδεικτικούς σκοπούς, εξαιρούνται από τη διαγραφή μέχρι την τελική αποσαφήνιση του αντίστοιχου συμβάντος και μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να διαβιβάζονται στις ερευνητικές αρχές.

Τα αρχεία καταγραφής (log files) χρησιμοποιούνται (χωρίς καμία ή χωρίς πλήρη διεύθυνση IP) επίσης και για σκοπούς ανάλυσης, βλ. γι’ αυτό την ενότητα Αναλύση ιστού . Στα αρχεία καταγραφής (log files) αποθηκεύονται ιδιαίτερα οι ακόλουθες πληροφορίες:

– Διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου) της τερματικής συσκευής, από την οποία γίνεται η πρόσβαση στην online προσφορά,

– Διεύθυνση διαδικτύου της ιστοσελίδας, από την οποία κλήθηκε η online προσφορά (το ονομαζόμενο URL προέλευσης ή παραπομπής),

– Όνομα του παρόχου υπηρεσιών, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η πρόσβαση στην online προσφορά,

– Όνομα των ανακτηθέντων αρχείων ή πληροφοριών,

– Ημερομηνία και ώρα καθώς και διάρκεια της κλήσης,

– Μεταβιβασμένη ποσότητα δεδομένων,

– Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο (Internet-Browser) συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων πρόσθετων (Add-Ons) (π.χ. για το Flash Player),

– Κωδικός κατάστασης http (π.χ. «Ερώτηση επιτυχής» ή «Το ζητούμενο αρχείο δε βρέθηκε»).

4.5 Παιδιά

Αυτή η online προσφορά δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών.


4.6 Περαιτέρω μεταβίβαση δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται από εμάς σε άλλους υπεύθυνους μόνο, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης, εμείς ή ο τρίτος έχουμε ένα έννομο συμφέρον στην περαιτέρω μεταβίβαση ή υπάρχει προς τούτο η συγκατάθεσή σας. Λεπτομέρειες για τη νομική βάση θα βρείτε στην ενότητα Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση. Οι «τρίτοι» μπορεί επίσης να είναι άλλες επιχειρήσεις του Ομίλου Bosch. Εφόσον διαβιβάζονται δεδομένα σε τρίτους στη βάση ενός έννομου συμφέροντος, επεξηγείται αυτό σε αυτές τις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων.

Επιπλέον μπορούν δεδομένα να διαβιβαστούν σε άλλους υπεύθυνους, εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε λόγω νομικών διατάξεων ή εκτελεστών διοικητικών πράξεων ή δικαστικών αποφάσεων.

4.7 Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)

Εμείς αναθέτουμε σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών εργασίες όπως τη φιλοξενία δεδομένων (data hosting). Έχουμε επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών και τους παρακολουθούμε τακτικά, ιδιαίτερα για την προσεκτική χρήση και τη διασφάλιση των αποθηκευμένων σε αυτούς δεδομένων. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται από εμάς να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις νομικές διατάξεις. Πάροχοι υπηρεσιών μπορεί επίσης να είναι άλλες επιχειρήσεις του Ομίλου Bosch.


4.8 Διάρκεια της αποθήκευσης, προθεσμίες φύλαξης

Βασικά εμείς αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή της online προσφοράς μας και των συναφών υπηρεσιών ή έχουμε έννομο συμφέρον για την περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. μετά την εκπλήρωση μιας σύμβασης, μπορεί να έχουμε ακόμη έννομο συμφέρον για το ταχυδρομικό μάρκετινγκ). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εξαίρεση τέτοια δεδομένα, τα οποία πρέπει να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε, για να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις (π.χ. λόγω των προθεσμιών φύλαξης σύμφωνα με το φορολογικό και εμπορικό δίκαιο είμαστε υποχρεωμένοι, να διατηρούμε έγγραφα, όπως π.χ. συμβάσεις και τιμολόγια, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα).5. Χρήση cookies

Στο πλαίσιο της διάθεσης της online προσφοράς μας δε χρησιμοποιούνται cookies και μηχανισμοί παρακολούθησης.

6. Χρήση των εφαρμογών κινητών συκευών μας (mobile apps)

Εκτός από την online προσφορά μας θέτουμε στη διάθεσή σας εφαρμογές κινητών συσκευών (mobile apps), τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε στην κινητή τελική σας συσκευή. Πέρα από τα συλλεγόμενα στις ιστοσελίδες δεδομένα συλλέγουμε μέσω των εφαρμογών (apps) μας περαιτέρω προσωπικά δεδομένα, τα οποία προκύπτουν ειδικά από τη χρήση μιας κινητής τερματικής συσκευής. Αυτό συμβαίνει όμως μόνο, όταν μας έχετε δώσει γι’ αυτό κάθε φορά της συγκατάθεσή σας.

6.1 Επεξεργασία του Advertising Identifier / του Advertising ID (αναγνωριστικό διαφήμισης/ID διαφήμισης)

Για διαφημιστικούς σκοπούς χρησιμοποιούμε σε περίπτωση συγκατάθεσής για συσκευές με το λειτουργικό σύστημα iOS το ονομαζόμενο «Advertising Identifier» (IDFA) (αναγνωριστικό διαφήμισης) και για συσκευές με Android το ονομαζόμενο Advertising ID (ID διαφήμισης). Αυτοί είναι μη μόνιμοι αριθμοί αναγνώρισης για μια συγκεκριμένη τελική συσκευή, που δημιουργούνται μέσω iOS ή Android. Αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται, δε συνδέονται με άλλες σχετικές με τα εργαλεία πληροφορίες. Τους αριθμούς αναγνώρισης τους χρησιμοποιούμε, για να σας παρέχουμε εξατομικευμένη διαφήμιση και να μπορούμε να αξιολογήσουμε τη χρήση σας. Όταν στις ρυθμίσεις iOS ενεργοποιήσετε στην «Προστασία προσωπικών δεδομένων» – «Διαφήμιση» την επιλογή «Κανένα Ad-Tracking» ή στο Android ενεργοποιήσετε στις «Ρυθμίσεις Google» – «Διαφήμιση» την επιλογή «Απενεργοποίηση διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος», μπορούμε να λάβουμε μόνο τα ακόλουθα μέτρα: Μέτρηση της αλληλεπίδρασής σας με banner μέσω μέτρησης του αριθμού των προβολών ενός banner χωρίς κλικ σε αυτό («frequency capping»), του ρυθμού κλικαρίσματος, την εξακρίβωση μοναδικής χρήσης («unique user») καθώς και τα μέτρα ασφαλείας, την αντιμετώπιση απάτης και αντιμετώπιση σφαλμάτων. Μπορείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής να διαγράψετε οποτεδήποτε το IDFA (αναγνωριστικό διαφήμισης) ή το Advertising ID (ID διαφήμισης) («Επαναφορά Ad-ID»), μετά δημιουργείται ένα νέος αριθμός αναγνώρισης, ο οποίος δε συνδυάζεται με τα προηγούμενα συλλεγμένα δεδομένα. Εμείς σας εφιστούμε την προσοχή, ότι ενδεχομένως δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες των εφαρμογών (apps) μας, όταν περιορίσετε τη χρήση των εκάστοτε αριθμών αναγνώρισης.

6.2 Επεξεργασία δεδομένων από διαχειριστές App Stores

Καμία συλλογή δεδομένων από την πλευρά μας και εκτός του τομέα της υπευθυνότητάς μας είναι η μετάδοση δεδομένων, όπως το όνομα χρήστη, η διεύθυνση e-mail και ο ξεχωριστός κωδικός συσκευής σε ένα App Store (π.χ. Google Play της Google, App Store της Apple, Galaxy App Store της Samsung) κατά το κατέβασμα της εκάστοτε εφαρμογής. Σε αυτή τη συλλογή δεδομένων και στην περαιτέρω επεξεργασία μέσω του App Store ως υπεύθυνου δε έχουμε καμία επιρροή.

7. Εξωτερικοί σύνδεσμοι (link)

Η online προσφορά μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (link) προς ιστοσελίδες τρίτων - με παρόχους, οι οποίοι δε συνδέονται με εμάς. Όταν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο (link), δεν έχουμε πλέον καμία επιρροή σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται σε τρίτους, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο (όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP ή το URL της σελίδας, η οποία εμπεριέχει τον σύνδεσμο), επειδή οι ενέργειες τρίτων, όπως είναι φυσικό, είναι εκτός του ελέγχου μας. Για την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων μέσω τρίτων δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.


8. Ασφάλεια

Οι συνεργάτες και οι επιφορτισμένες από την Bosch Power Tools επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την εξασφάλιση ενός αποδεκτού επιπέδου προστασίας και για την προστασία των δεδομένων, που διαχειριζόμαστε ιδιαίτερα από τους κινδύνους ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, παραποίησης, απώλειας, αλλοίωσης ή μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς, αντίστοιχα της εξέλιξης της τεχνολογίας.


9. Δικαιώματα των χρηστών

Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην ενότητα Επικοινωνία. Εξασφαλίστε σε αυτή την περίπτωση, ότι είναι δυνατή μια μονοσήμαντη αναγνώριση του ατόμου σας από εμάς.

Δικαίωμα πληροφόρησης και δικαίωμα ενημέρωσης:

Έχετε το δικαίωμα, να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Προς τούτο μπορείτε να επικαλεστείτε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες, που επεξεργαζόμαστε από εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:

Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων και - εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις - τη συμπλήρωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας. Αυτό δεν ισχύει για δεδομένα, που απαιτούνται για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς ή υπόκεινται σε νομικές απαιτήσεις διατήρησης. Εφόσον η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα δεν είναι απαραίτητη, περιορίζεται η επεξεργασία τους (βλ. πιο κάτω).

Περιορισμός της επεξεργασίας:

Μπορείτε να μας ζητήσετε - εφόσον πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις -, να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Φορητότητα δεδομένων:

Έχετε επιπλέον το δικαίωμα, τα δεδομένα, τα οποία θέσατε στη διάθεσή μας, να τα λάβετε διαβιβαζόμενα σε μια δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή - όσο είναι τεχνικά εφικτό - να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σε έναν τρίτο.

Ένσταση ενάντια στην επεξεργασία δεδομένων:

Επιπλέον έχετε το δικαίωμα, να αρνηθείτε οποτεδήποτε στην επεξεργασία των δεδομένων από εμάς, εφόσον αυτό βασίζεται στη νομική βάση έννομου συμφέροντος. Μετά θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε - σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις - να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους περαιτέρω επεξεργασίας, οι οποίοι υπερτερούν των δικαιωμάτων σας.

Ένσταση ενάντια σε απευθείας μάρκετινγκ:

Μπορείτε επιπλέον οποτεδήποτε να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς («Άρνηση διαφήμισης»). Λάβετε παρακαλώ υπόψη, ότι για οργανωτικούς λόγους, ενδέχεται να υπάρξει αλληλεπικάλυψη μεταξύ της ανάκλησής σας και της χρήσης των δεδομένων σας στα πλαίσια μιας τρέχουσας καμπάνιας.

Ένσταση ενάντια στην επεξεργασία δεδομένων σε περίπτωση νομικής βάσης «έννομου συμφέροντος»:

Επιπλέον έχετε το δικαίωμα, να αρνηθείτε οποτεδήποτε στην επεξεργασία των δεδομένων από εμάς, εφόσον αυτό βασίζεται στη νομική βάση έννομου συμφέροντος. Μετά θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε - σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις - να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους περαιτέρω επεξεργασίας, οι οποίοι υπερτερούν των δικαιωμάτων σας.

Ανάκληση της συγκατάθεσης:

Εφόσον μας δώσατε τη συγκατάθεσή μας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε με ισχύ για το μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι την ανάκλησή της δεν επηρεάζεται.

9.1 Δικαίωμα προσφυγής στην εποπτική αρχή:

Έχετε το δικαίωμα, να προσφύγετε σε μια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε για το σκοπό αυτό να αποταθείτε στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, που είναι υπεύθυνη για τον τόπο κατοικίας σας ή το ομόσπονδο κρατίδιο που διαμένετε ή στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι υπεύθυνη για εμάς. Αυτή είναι:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Διεύθυνση κατοικίας:

Königstrasse 10a

70173 Stuttgart

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τηλ. : +49 711/615541-0

Φαξ: +49 711/615541-15

E-mail : poststelle@lfdi.bwl.de.

 


10. Αλλαγή της υπόδειξης προστασίας προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα της αλλαγής των μέτρων ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όσο αυτό είναι απαραίτητο λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προσαρμόσουμε αντίστοιχα επίσης και τις υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προσέξτε για αυτό την εκάστοτε τρέχουσα έκδοση της υπόδειξης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 11. Επικοινωνία

Όταν θέλετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε κάτω από την αναφερόμενη στην ενότητα «Υπεύθυνος» διεύθυνση.

Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και για αναφορά συμβάντων προστασίας δεδομένων χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο (link): https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Για προτάσεις και παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούμε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων:

Datenschutzbeauftragter

Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ή

mailto: DPO@bosch.com

Ενημέρωση: 01.08.2019