Oplysninger om databeskyttelse


1.    Oplysninger om databeskyttelse

Robert Bosch Power Tools GmbH (i det følgende "Bosch Power Tools" eller "vi" eller "os") glæder sig over dit besøg på vores internetsider og mobil-applikationer (sammen også "online-tilbud") og over din interesse i vores virksomhed og vores produkter.


2.    Bosch Power Tools respekterer din privatsfære

Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personlige data samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er vigtig for os, og det tager vi hensyn til i vores forretningsprocesser. De personlige data, som indsamles ved dit besøg på vores online-tilbud, behandler vi fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser.


3.    Ansvarlig

Bosch Power Tools er ansvarlig for behandlingen af dine data; undtagelser forklares i disse oplysninger om databeskyttelse.

Vores kontaktdata er som følger: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Indsamling, behandling og anvendelse af personlige data

4.1 Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:
•    Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse)
•    Kontraktstamdata (kontraktforhold, produkt-/kontraktinteresse)
•    Kundehistorik
•    Planlægnings- og styringsdata
•    Bevægelsesdata

4.2 Principper

Personlige data er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data (inklusive IP-adresser), når der er givet et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.

4.3 Vi og de af os bemyndigede serviceudbydere behandler dine personlige data til følgende behandlingsformål:

– Tilvejebringelse af dette online-tilbud
(Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse).

– Til konstatering af fejl og af sikkerhedsgrunde
(Retsgrundlag: Opfyldelse af vores retlige forpligtelser på området datasikkerhed og berettiget interesse i afhjælpning af fejl og i sikkerheden omkring vores tilbud).

– Egen og fremmed reklame samt markedsforskning og rækkeviddemåling i det lovlige omfang og/eller samtykkebaseret
(Retsgrundlag: Samtykke / berettiget interesse fra vores side i direkte markedsføring, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige bestemmelser).

– Produktundersøgelser/kundeinterviews via e-mail og/eller telefon, såfremt du udtrykkeligt har givet tilladelse hertil
(Retsgrundlag: Samtykke).
Anmærkning: Hvis vi engagerer et markedsforskningsinstitut i forbindelse med interviews, arbejder det udelukkende på vores ordre og i henhold til vores instrukser.

– Gennemførelse af konkurrencer eller rabatkampagner i overensstemmelse med de pågældende konkurrencebetingelser eller rabatkampagnebetingelser
(Retsgrundlag kontraktopfyldelse).

– Fremsendelse af et nyhedsbrev med samtykke fra modtageren via e-mail og/eller SMS/MMS
(Retsgrundlag: Samtykke).

– Varetagelse og forsvar af vores rettigheder
(Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i fremsættelse og forsvar af vores rettigheder).

4.4 Logfiler

Ved hver anvendelse af internettet overfører din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi lagrer i såkaldte logfiler.

Vi lagrer logfilerne i 30 dage til bestemmelse af fejl og af sikkerhedsgrunde (f.eks. for at opklare angrebsforsøg), hvorefter de slettes. Logfiler, hvis videre opbevaring er nødvendig af bevisgrunde, er undtaget fra sletningen indtil afklaringen af den enkelte hændelse og kan i enkelte tilfælde videregives til undersøgelsesmyndigheder.

Logfiler benyttes også til analyseformål (uden eller uden fuldstændig IP-adresse); se i den forbindelse også afsnittet "Webanalyse". I logfilerne lagres især følgende informationer:
– IP-adresse (internetprotokol-adresse) på terminalen, hvorfra online-tilbudet bliver tilgået
– Internetadresse på hjemmesiden, hvorfra online-tilbudet blev hentet (såkaldt oprindelses- eller referrer-URL)
– Navn på den serviceudbyder, over hvilken adgang til online-tilbudet sker
– Navn på de hentede filer/informationer
– Dato og klokkeslæt samt varighed af hentningen
– Overført datamængde
– Operativsystem og informationer om den benyttede internetbrowser inklusive installerede add-ons (f.eks. til Flash Player)
– http-statuskode (f.eks. "forespørgsel vellykket" eller "ønsket fil ikke fundet").

4.5 Børn

Dette online-tilbud henvender sig ikke til børn under 16 år.

4.6 Videregivelse af data til andre ansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personlige data til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger. Enkeltheder om retsgrundlagene finder du i afsnittet "Behandlingsformål og retsgrundlag". Tredjeparter kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen. Såfremt data overføres til tredjeparter på basis af en berettiget interesse, forklares dette i oplysningerne om databeskyttelse.

Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser eller gennem eksigibelt påbud fra myndighed eller domstol.

4.7 Serviceudbydere (generelt)

Vi pålægger eksterne serviceudbydere at udføre opgaver som f.eks. datahosting. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen.

4.8 Varighed af lagring; opbevaringsfrister

Vi lagrer principielt dine data, så længde det er nødvendigt for at udføre vores online-tilbud og de dermed forbundne services, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagring (f.eks. kan vi også efter opfyldelse af en kontrakt stadig have en berettiget interesse i marketing via postvæsenet). I alle andre tilfælde sletter vi dine personlige data med undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).


5.    Anvendelse af cookies

I forbindelse med tilvejebringelsen af vores online-tilbud kan der benyttes cookies og tracking-mekanismer.
Cookies er små tekstfiler, der kan lagres på din terminal ved et besøg på vores online-tilbud.
Tracking er muligt under anvendelse af forskellige teknologier. Vi behandler informationer, især i forbindelse med pixel-teknologi og logfil-analyse.

5.1 Kategorier

Vi skelner mellem cookies, der er absolut nødvendige til online-tilbudets tekniske funktioner, og cookies og tracking-mekanismer, der ikke er absolut nødvendige til online-tilbudenes tekniske funktion.
Det er generelt muligt at anvende online-tilbudet uden cookies, der ikke tjener til tekniske formål.

5.1.1 Teknisk nødvendige cookies
Ved teknisk nødvendige cookies forstår vi cookies, uden hvilke den tekniske tilvejebringelse af online-tilbudet ikke kan garanteres. Det er f.eks. cookies, der lagrer data for at garantere en fejlfri afspilning af video-/audioindhold.
Disse cookies slettes, når dit besøg er afsluttet.

5.1.2 Teknisk ikke-nødvendige cookies og tracking-mekanismer
Disse cookies og tracking-mekanismer bruger vi kun, når du på forhånd har givet os dit samtykke for det enkelte tilfælde. Det drejer sig om følgende tracking-mekanismer:

5.2 Marketing-cookies og tracking-mekanismer

Generelt
Brugen af marketing-cookies og tracking-mekanismer gør det muligt for os og vores partnere at vise dig interessebaserede tilbud, der er baseret på en analyse af din anvendelsesadfærd:

-Statistik:
Ved brug af statistik-værktøjer måler vi f.eks. antallet af dine sidekald.

- Conversion tracking:
Vores conversion tracking-partnere placerer en cookie på din computer ("conversion cookie"), såfremt du er kommet ind på vores hjemmeside via en annonce fra den pågældende partner. Disse cookies mister som regel deres gyldighed efter 30 dage. Hvis du besøger bestemte af vores sider, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og den pågældende conversion tracking-partner se, at en bestemt bruger har klikket på annoncen og således er blevet sendt videre til vores side. De via conversion-cookien indhentede oplysninger tjener til at udarbejde conversion-statistikker og registrere det samlede antal brugere, der har klikket på den pågældende annonce og er blevet sendt videre til en side, der er forsynet med en conversion tracking-tag.

Bemærk, at der ved brug af disse værktøjer evt. kan ske en overførsel af dine data til modtagere uden for EØS, hvor der ikke findes et rimeligt databeskyttelsesniveau i henhold til DSGVO (Persondataforordningen) (f.eks. USA). Enkeltheder herom finder du ved den følgende beskrivelse af de enkelte marketing-værktøjer.

Navn: Tealium
Udbyder: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funktion: Segmentering og profilering i realtid, tag-management

Navn: Google Analytics
Udbyder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funktion: Analyse af brugeradfærd (sidekald, antal besøgende og besøg, downloads), UX-Testing

5.3 Administration af cookies og tracking-mekanismer

I browseren og/eller i vores privatssfæreindstillinger kan du administrere dine cookie- og tracking-mekanisme-indstillinger:
Bemærk: Dine udførte indstillinger gælder altid kun for den anvendte browser.

5.3.1 Deaktivering af samtlige cookies
Hvis du vil deaktivere samtlige cookies, skal du gå ind i dine browserindstillinger og deaktivere placeringen af cookies. Bemærk, at hjemmesidens funktion herved kan blive forringet.

5.3.2 Administration af dine indstillinger vedrørende teknisk ikke-nødvendige cookies og tracking-mekanismer
Når du besøger vores hjemmesider, aktiveres en cookie, hvor du bliver spurgt, om du vil give os tilladelse til at bearbejde dine personlige oplysninger i henhold til de gældende regler om databeskyttelse gennem anvendelse af cookies på siderne.
I vores privatlivsindstillinger kan du tilbagekalde et allerede givet samtykke med virkning for fremtiden eller give os dit samtykke på et senere tidspunkt.


6.    Eksterne links

Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider − udbydere, der ikke er forbundet med os. Efter klik på linket har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personlige data, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (som f.eks. IP-adressen eller URL for den side, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personlige data.


7.    Sikkerhed

Vores medarbejdere og de af os bemyndigede servicevirksomheder er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.
Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau og beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller ubemyndiget offentliggørelse og/eller uautoriseret tilgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.


8.    Brugernes rettigheder

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Kontakt. I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.

Informations- og oplysningsret:
Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige oplysninger, som vi behandler.

Berigtigelses- og sletningsret:
Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte data og - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - fuldstændiggør eller sletter dine data.
Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, begrænses behandlingen af dem imidlertid (se efterfølgende).

Begrænsning af behandling:
Du kan kræve af os - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - at vi begrænser behandlingen af dine data.

Dataportabilitet:
Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller - for så vidt at det er teknisk gennemførligt - kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

Indsigelse mod databehandling:
Desuden har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores databehandling, for så vidt at dette beror på retsgrundlaget "berettiget interesse". Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Indsigelse mod direkte markedsføring:
Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af dine personlige data til reklamemæssige formål ("reklameindsigelse"). Du bedes tage hensyn til, at der af organisatoriske grunde kan være en overlapning mellem din indsigelse og anvendelsen af dine data i forbindelse med en igangværende kampagne.

Indsigelse mod databehandling ved retsgrundlag "berettiget interesse":
Desuden har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores databehandling, for så vidt at dette beror på retsgrundlaget "berettiget interesse". Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Tilbagekaldelse af samtykke:
Såfremt du har givet os samtykke til behandling af dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden. Retmæssigheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelsen berøres ikke heraf.


9. Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden:
Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl/delstat eller til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os. Dette er:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Husadresse:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
TYSKLAND

Postadresse:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
TYSKLAND

Tlf.: +49 711/615541-0
FAX: +49 711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de.


10.    Ændring af databeskyttelseshenvisningen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores henvisninger vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseshenvisning.


11.    Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte den angivne adresse i afsnittet "Ansvarlig".
For at gøre dine rettigheder gældende og anmelde databeskyttelseshændelser bedes du benytte følgende link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Ved forslag/idéer og klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du henvender dig til vores databeskyttelsesrepræsentant:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND
eller
mailto: DPO@bosch.com

Udgave: 09.07.2019