Informace k ochraně osobních údajů1. Informace k ochraně osobních údajů
Společnost Robert Bosch Power Tools GmbH (dále „Bosch Power Tools“ resp. „my“, „nám“, „nás“ atd.“) vám děkuje za návštěvu svých internetových stránek a mobilních aplikací (společně také „online nabídka“) a váš zájem o svůj podnik a výrobky.2. Bosch Power Tools respektuje vaše soukromí
Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů i zabezpečení všech obchodních údajů mají pro nás vysokou důležitost, kterou zohledňujeme v našich obchodních procesech. Osobní údaje získané při vaší návštěvě naší online nabídky zpracováváme jako důvěrné informace a pouze v souladu se zákonnými ustanoveními.3. Odpovědný subjekt
Subjektem odpovědným za zpracování vašich údajů je firma Bosch Power Tools, výjimky jsou vysvětleny v těchto informacích k ochraně osobních údajů.

Naše kontaktní údaje: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.4. Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

4.1 Zpracované kategorie údajů
Zpracovávají se tyto kategorie údajů:
• Komunikační údaje (např. jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)
• Kmenové zakázkové údaje (smluvní vztah, zájem o výrobky, resp. smluvní zájem)
• Historie zákazníka
• Plánovací a řídicí údaje
• Údaje o pohybu


4.2 Zásady

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy např. jméno, adresa, telefonní čísla, e-mailové adresy, údaje smluv, objednávek a vyúčtování, které jsou výrazem identity osoby.

Získáváme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze v případě, pokud pro to existuje právní základ nebo pokud jste nám k tomu, např. v rámci registrace, poskytli souhlas.


4.3 Účely zpracování a právní základy

Vaše osobní údaje zpracováváme my a námi pověření poskytovatelé služeb k následujícím účelům:

– Poskytování této online nabídky
(Právní základ: Plnění smlouvy).

– Zjišťování chyb a z bezpečnostních důvodů
(Právní základ: Splnění našich zákonných povinností v oblasti bezpečnosti a zabezpečení dat a oprávněný zájem na odstranění chyb a o bezpečnost našich nabídek).

– Vlastní a cizí reklamy, jakož i průzkum trhu a měření dosahu v zákonem přípustném rozsahu, resp. na základě souhlasu
(Právní základ: Souhlas / oprávněný zájem z naší strany o přímý marketing, pokud se děje v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a hospodářské soutěži).

– Ankety týkající se výrobků, resp. zákazníků e-mailem a/nebo telefonem, pokud s tím výslovně souhlasí
(Právní základ: Souhlas).
Poznámka: Pověříme-li prováděním ankety instituci pro výzkum trhu, postupuje výhradně z našeho pověření a podle našich pokynů.

– Provádění výherních soutěží nebo slevových akcí podle příslušných výherních nebo slevových podmínek
(Právní základ: Plnění smlouvy).

– Zasílání informačního zpravodaje se souhlasem příjemce e-mailem, resp. SMS/MMS
(Právní základ: Souhlas).

– Ochrana a hájení našich práv
(Právní základ: Oprávněný zájem z naší strany o uplatnění a hájení našich práv).


4.4 Registrace

Chcete-li využívat služeb, které vyžadují uzavření smlouvy, zaregistrujte se prosím. V rámci registrace zjišťujeme osobní údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (např. jméno, příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, příp. údaje o požadovaném způsobu placení, resp. o majiteli účtu), jakož i příp. další údaje na základě dobrovolnosti. Povinné údaje jsou označeny *.

4.5 Soubory protokolů

Při každém použití internetu zasílá váš internetový prohlížeč automaticky určité informace, které ukládáme v tzv. souborech protokolů.

Soubory protokolů na dobu 30 dnů ukládáme k určení chyb a z bezpečnostních důvodů (např. k objasnění útoků) a poté vymažeme. Soubory protokolů, u kterých je uchování nezbytné k důkaznímu řízení, nejsou vymazány až do konečného objasnění daného případu a mohou být v jednotlivém případě předány vyšetřovacím orgánům.

Soubory protokolů (bez IP adresy, resp. úplné IP adresy) se používají také k analytickým účelům; k tomu viz část Webová analýza. V souborech protokolů se ukládají zejména tyto informace:
– IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, ze kterého probíhá přístup na online nabídku;
– internetová adresa webových stránek, ze kterých byla vyvolána online nabídka (tzv. origin-URL nebo referer-URL);
– název poskytovatele služby, pomocí které se uskutečnil přístup na online nabídku;
– název vyvolaných souborů nebo informací;
– datum, čas a trvání vyvolání;
– objem přenesených dat;
– operační systém a informace k použitému internetovému prohlížeči včetně instalovaných doplňků (add-ons) (např. Flash Player);
– kód stavu http (např. „dotaz úspěšný“ nebo „požadovaný soubor nebyl nalezen“).

4.5 Děti

Tato online nabídka není určená pro děti mladší 16 let.

4.6 Předání údajů jiným odpovědným subjektům

Vaše osobní údaje předáváme jiným odpovědným subjektům zásadně pouze v případě, že je to nutné k plnění smlouvy, máme my nebo třetí strana oprávněný zájem na předání údajů nebo je k dispozici váš souhlas s předáním. Podrobnosti o právních základech najdete v části Účely zpracování a právní základy. Třetími stranami mohou být také jiné společnosti skupiny Bosch. Jsou-li údaje předávány třetím stranám na základě oprávněného zájmu, je to v těchto informacích k ochraně osobních údajů vysvětleno.

Kromě toho lze údaje předat jiným odpovědným subjektům, pokud jsme k tomu vázáni platnými zákony nebo na základě vykonatelného úředního nebo soudního nařízení.

4.7 Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme úlohami jako datový hosting. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, především jejich pečlivé zacházení s daty u nich uloženými a zabezpečení těchto dat. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali k zachování důvěrnosti a dodržování platných zákonů. Poskytovatelem služeb mohou být také jiné společnosti skupiny Bosch.
4.7.1 Poskytovatel platebních služeb
Používáme externí poskytovatele platebních služeb.
Podle toho, jaký způsob platby při objednávce zvolíte, předáváme údaje zjišťované pro účely zpracování plateb (např. bankovní spojení nebo údaje o kreditní kartě) peněžnímu ústavu pověřenému platbou nebo námi pověřenému poskytovateli platebních služeb. Poskytovatelé platebních služeb tyto údaje částečně zjišťují a zpracovávají také jako odpovědné subjekty. V tomto smyslu platí informace o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.


4.8 Doba uložení; lhůty pro uchovávání

Vaše údaje ukládáme zásadně po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí naší online nabídky a s ní spojených služeb, resp. máme oprávněný zájem údaje dále ukládat (např. můžeme mít také po splnění smlouvy ještě oprávněný zájem na poštovním marketingu). Ve všech ostatních případech vymažeme vaše osobní údaje s výjimkou údajů, které musíme dále uchovávat kvůli plnění právních povinností (např. jsme na základě lhůt pro uchování dokladů v souladu s daňovým a obchodním právem povinni předložit v určitém období úřadům dokumenty jako smlouvy a faktury).5. Výherní soutěže nebo slevové akce
Účastníte-li se naší výherní soutěže nebo slevové akce, používáme vaše údaje k informování o výhrách a pro účely reklamy na naše výrobky v zákonem přípustném rozsahu, resp. na základě příslušného souhlasu. Podrobné informace o výherních soutěžích nebo slevových akcích najdete v příslušných podmínkách účasti.6. Používání cookies
V rámci poskytování naší online nabídky se mohou používat cookies a sledovací mechanismy.
Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě online nabídky mohou ukládat na vašem koncovém zařízení.
Při sledování se mohou používat různé technologie. Zpracováváme informace zejména v rámci pixelové technologie, resp. analýzy souboru protokolu.

6.1 Kategorie
Rozlišujeme cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky, a cookies a sledovací mechanismy, které nejsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky.
Používání online nabídky je obecně možné bez cookies, které slouží jiným než technickým účelům.

6.1.1 Technicky nutné cookies
Technicky nutnými cookies rozumíme cookies, bez kterých nelze zabezpečit technické poskytování online nabídky. Sem patří např. cookies, které ukládají data pro zabezpečení bezproblémového přehrávání video- a audioobsahů.
Tyto cookies se po ukončení návštěvy smažou.

6.1.2 Cookies a sledovací mechanismy, které nejsou technicky nezbytné
Tyto cookies a sledovací mechanismy používáme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu předem udělili souhlas. Tyto cookies a sledovací mechanismy rozdělujeme do dvou podkategorií:

6.2 Komfortní cookies
Tyto cookies usnadňují obsluhu a umožňují komfortnější surfování v rámci naší online nabídky, např. mohou být v těchto cookies uložená vaše jazyková nastavení.

6.3 Marketingové cookies a sledovací mechanismy
Obecně
Používání marketingových cookies a sledovacích mechanismů nám a našim partnerům umožňuje, abychom vám zobrazovali nabídky na základě vašich zájmů, které vycházejí z analýzy vašeho uživatelského chování:
– Statistika:
Používáním statistických nástrojů např. měříme, kolikrát jste si vyvolali stránku.

– Měření konverzí:
Naši partneři s měřením konverzí uloží ve vašem počítači cookie („cookie pro měření konverzí“), jakmile se dostanete přes inzerát příslušného partnera na naši webovou stránku. Tyto cookies zpravidla za 30 dnů ztrácejí platnost. Pokud navštívíte určité naše stránky a cookie ještě neztratil platnost, můžeme my a příslušný partner s měřením konverzí poznat, že určitý uživatel kliknul na inzerát a byl tak přesměrován na naši stránku. Informace získané pomocí cookies pro měření konverzí slouží k tomu, aby se vytvářely statistiky konverzí a zjišťoval se celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na příslušný inzerát a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro měření konverzí.

– Pluginy sociálních sítí:
Na některých stránkách naší online nabídky jsou začleněné obsahy a služby jiných poskytovatelů (např. Facebook, Twitter), kteří mohou používat cookies a aktivní komponenty. Bližší informace k pluginům sociálních sítí najdete v části Pluginy sociálních sítí.

– Retargeting:
Tyto nástroje vytvářejí pomocí reklamních cookies, resp. reklamních cookies třetích osob, takzvaných web beacons (neviditelné obrázky, které se nazývají také pixely nebo pixelové tagy) nebo srovnatelných technologií uživatelské profily. Ty slouží pro reklamu podle zájmů a dále pro řízení frekvence, s jakou vidí uživatel určité inzeráty. Za zpracování údajů v souvislosti s těmito nástroji zodpovídá příslušný poskytovatel. Poskytovatelé těchto nástrojů předávají informace k výše uvedeným účelům případně také třetím osobám. Seznamte se v této souvislosti s informacemi o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

Upozorňujeme, že při používání těchto nástrojů může případně probíhat také předávání vašich údajů příjemci mimo EHP, kde neexistuje přiměřená úroveň ochrany osobních údajů podle GDPR (např. USA). Podrobnosti k tomu najdete v následujícím popisu jednotlivých marketingových nástrojů.

Název: WebTrends
Poskytovatel: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA
Funcke: Analýza uživatelského chování (vyvolání stránky, počet návštěvníků a návštěv, stahování)

Název: Monetate
Poskytovatel: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funkce: Cookie umí zjistit, jak se uživatel choval nad rámec jednotlivých stránek, UX testování

Název: Tealium
Poskytovatel: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkce: Segmentování a profilování v reálném čase, správa tagů

Název: Google Analytics
Poskytovatel: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funcke: Analýza uživatelského chování (vyvolání stránky, počet návštěvníků a návštěv, stahování), UX testování

6.4 Správa cookies pro účely marketingu a sledovací mechanismy
V prohlížeči a/nebo v našich nastaveních soukromí můžete spravovat svoje cookies a nastavení sledovacích mechanismů:
Upozornění: Nastavení, která provedete, se vztahují vždy k příslušnému používanému prohlížeči.

6.4.1 Vypnutí všech cookies
Pokud si přejete zakázat všechny cookies, jděte do nastavení ve svém prohlížeči a deaktivujte ukládání cookies. Upozorňujeme, že to může mít negativní vliv na funkce webové stránky.

6.4.2 Správa vašich nastavení týkajících se cookies a sledovacích mechanismů, které nejsou technicky nezbytné
Když navštívíte naše internetové stránky, budete na cookie liště dotázáni, zda nám dáváte souhlas se zpracováním svých osobních údajů při používání cookies na této stránce podle uvedených informací o ochraně osobních údajů.
V našich nastaveních soukromé sféry můžete již poskytnuté svolení s účinností pro budoucnost odvolat nebo nám poskytnout svolení k pozdějšímu okamžiku.7. Pluginy sociálních sítí
V naší online nabídce používáme tzv. pluginy různých sociálních sítí, které podrobně popisujeme v této části.
Při používání pluginů váš internetový prohlížeč vytváří přímé spojení se servery příslušné sociální sítě. Příslušný poskytovatel tak získává informace, že váš internetový prohlížeč vyvolal příslušnou stránku naší online nabídky, i když nemáte uživatelský účet u poskytovatele nebo jste se k němu právě nepřihlásili. Soubory protokolů (včetně IP adresy) jsou přitom vaším internetovým prohlížečem přímo předány a příp. uloženy na server příslušného poskytovatele. Poskytovatel, resp. jeho server může mít stanoviště mimo EU, resp. EHP (např. v USA).
Pluginy představují samostatné rozšíření poskytovatelů sociálních sítí. Nemáme tedy žádný vliv na rozsah údajů zjišťovaných a ukládaných prostřednictvím pluginů poskytovatelů sociálních sítí.
Účel a rozsah zjišťování, dalšího zpracování a využívání údajů sociální sítí, jakož i vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí jsou uvedeny v informacích k ochraně osobních údajů příslušné sociální sítě.
Nechcete-li, aby poskytovatelé sociálních sítí získávali a příp. ukládali, resp. dále používali údaje přes tuto online nabídku, neměli byste příslušné pluginy používat.
7.1 Pluginy společnosti Facebook
Facebook je provozován na adrese www.facebook.com společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA a na adrese www.facebook.de společnosti Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Přehled pluginů společnosti Facebook a jejich vzhled najdete zde: http://developers.facebook.com/plugins; informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Facebook najdete zde: http://www.facebook.com/policy.php.
7.2 Pluginy společnosti Twitter
Twitter je provozován společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Přehled pluginů společnosti Twitter a jejich vzhled najdete zde: https://twitter.com/about/resources/buttons; informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Twitter najdete zde: https://twitter.com/privacy.
7.3 Pluginy společnosti Google+
Google+ je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Přehled pluginů společnosti Google+ a jejich vzhled najdete zde: https://developers.google.com/+/plugins; informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google+ najdete zde: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


8. Informační zpravodaj s přihlášením; právo na odvolání
V rámci naší online nabídky si můžete předplatit informační zpravodaj. Používáme k tomu tzv. postup „double opt-in“, podle kterého vám zašleme informační zpravodaj e-mailem, mobilními informačními službami (např. WhatsApp), SMS nebo push zprávami, pokud nám předem klepnutím na odkaz ve zprávě výslovně potvrdíte aktivaci služby informačního zpravodaje.
Rozhodnete-li se později odběr informačních zpravodajů zrušit, můžete předplatné zrušením souhlasu kdykoli ukončit. Zrušení se pro informační zpravodaj zasílaný e-mailem provádí přes odkaz připojený v informačním zpravodaji příp. v administrativních nastaveních příslušné online nabídky. Alternativně nás kontaktujte na základě údajů v části Kontakt.9. Komunity
Nabízíme vám možnost stát se členem některé z našich komunit 1-2-do.com. Zde se můžete registrovat, založit uživatelský profil a komunikovat s ostatními členy. Vaše generované údaje používáme pouze v rámci vámi poskytnutého souhlasu pro příslušné marketingové, výzkumné a servisní účely. Souhlas můžete kdykoli zrušit. Zrušení se pro komunity provádí přes příslušný v nich uvedený odkaz. Alternativně nás kontaktujte na základě údajů v části Kontakt.
Prostřednictvím zadávací masky v příslušné komunitě můžete zvolit, zda mají být jednotlivé údaje vašeho uživatelského profilu zpřítomněny všem členům komunity nebo pouze vašim „komunitním přátelům“ či zda mají zůstat soukromé.
Všechny další údaje, které v komunitách generujete, např. vytvořené komentáře nebo obrázky, jsou naopak automaticky veřejně přístupné a jsou spojeny s vaším uživatelským profilem.


10. Externí odkazy
Naše online nabídka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – s námi nepropojených poskytovatelů. Po kliknutí na odkaz již nemáme vliv na shromažďování, zpracování a použití osobních údajů přenesených třetím stranám kliknutím na odkaz (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože přirozeně nemáme kontrolu nad jednáním třetích stran. Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.11. Bezpečnost
Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení aplikovatelných zákonů o ochraně osobních údajů.
Provádíme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany a pro ochranu námi spravovaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.12. Práva uživatelů
K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v části Kontakt. Přitom zajistěte, abychom mohli jednoznačně identifikovat vaši osobu.

Právo na informace a právo na přístup k informacím:
Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování vašich údajů. K tomu můžete uplatnit právo na přístup k osobním informacím, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu a právo na výmaz:
Můžete od nás vyžadovat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – opravili nesprávné údaje k vaší osobě nebo abychom vaše údaje vymazali.
To neplatí pro údaje nezbytné pro účely vyúčtování a účetnictví nebo pro údaje, na které se ze zákona vztahuje povinnost uchovávání. Pokud není přístup k takovým údajům potřeba, jejich zpracování se omezí (viz níže).


Omezení zpracování:
Můžete od nás vyžadovat, abychom omezili zpracování vašich údajů – pokud jsou splněny zákonné předpoklady.
Přenositelnost údajů:
Dále máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, předané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. – je-li to technicky proveditelné – požadovat, aby byly předány třetí straně.

Námitka proti zpracování údajů:
Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany, spočívá-li na právním základu oprávněného zájmu. Pak ukončíme zpracování vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad vašimi právy.

Námitka proti přímému marketingu:
Kromě toho můžete kdykoli podat námitku proti zpracování svých osobních údajů pro reklamní účely („námitka proti reklamě“). Upozorňujeme, že z organizačních důvodů může dojít k překrývání mezi vaší námitkou a použitím vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

Námitka proti zpracování údajů v případě právního základu „oprávněný zájem“:
Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany, spočívá-li na právním základu oprávněného zájmu. Pak ukončíme zpracování vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad vašimi právy.

Zrušení souhlasu:
Poskytnete-li nám souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete jej kdykoli s účinností do budoucna zrušit. Oprávněnost zpracování vašich údajů do zrušení přitom zůstává nedotčena.


12.1 Právo podat stížnost u dozorového úřadu:
Máte právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na úřad na ochranu osobních údajů, pod jehož příslušnost podle svého bydliště či spolkové země spadáte, nebo na úřad na ochranu osobních údajů, pod jehož příslušnost spadáme. To je:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Adresa:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
NĚMECKO

Poštovní adresa:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NĚMECKO

Tel.: +49 711/615541-0
Fax: +49 711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de.


 

13. Změna informací k ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu osobních údajů, pokud to bude nutné kvůli technickému vývoji. V takových případech upravíme také naše informace k ochraně osobních údajů. Proto berte na zřetel vždy aktuální verzi našich informací k ochraně osobních údajů.14. Kontakt
Pokud nás chcete kontaktovat, jsme k zastižení na adrese uvedené v části „Odpovědný subjekt“.
Pro uplatnění svých práv a oznámení porušení ochrany osobních údajů použijte následující odkaz:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

V případě podnětů a stížností ohledně zpracování vašich osobních údajů vám doporučujeme obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:
Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NĚMECKO
nebo
e-mail: DPO@bosch.com
Stav: 09.07.2019