Informace o ochraně osobních údajů


1.     Informace o ochraně osobních údajů

Společnost Robert Bosch Power Tools GmbH (dále „Bosch Power Tools“, resp. „my“, „nám“, „nás“ atd.) vám děkuje za návštěvu svých internetových stránek a mobilních aplikací (společně také „online nabídka“) a váš zájem o svůj podnik a výrobky.


2.     Bosch Power Tools respektuje vaše soukromí

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů i zabezpečení všech obchodních údajů mají pro nás vysokou důležitost, kterou zohledňujeme v našich obchodních procesech. Osobní údaje získané při vaší návštěvě naší online nabídky zpracováváme jako důvěrné informace a pouze v souladu se zákonnými ustanoveními.


3.     Správce údajů

Správcem odpovědným za zpracování vašich údajů je firma Bosch Power Tools, výjimky jsou vysvětleny v těchto informacích o ochraně osobních údajů.

Naše kontaktní údaje: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.     Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

4.1 Zpracovávané kategorie údajů

Zpracovávají se tyto kategorie údajů:

  • Komunikační údaje (např. jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)
  • Kmenové údaje smlouvy (smluvní vztah, zájem o výrobky, resp. smluvní zájem)
  • Historie zákazníka
  • Plánovací a řídicí údaje
  • Údaje o pohybu


4.2 Zásady

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy např. jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, údaje smluv, objednávek a vyúčtování, které jsou zvláštním prvkem identity osoby.

Získáváme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze v případě, pokud pro to existuje právní základ nebo pokud jste nám k tomu, např. v rámci registrace, poskytli souhlas.

 

4.3 Vaše osobní údaje zpracováváme my a námi pověření poskytovatelé služeb k následujícím účelům:

 

– Poskytování této online nabídky

(Právní základ: Plnění smlouvy).

 

– K zjišťování chyb a z bezpečnostních důvodů

(Právní základ: Splnění našich zákonných povinností v oblasti bezpečnosti a zabezpečení dat a oprávněný zájem na odstranění chyb a o bezpečnost našich nabídek).

 

– Vlastní a cizí reklamy a dále průzkum trhu a měření dosahu v zákonem přípustném rozsahu, resp. na základě souhlasu

(Právní základ: Souhlas / náš oprávněný zájem na přímém marketingu, pokud se děje v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a hospodářské soutěži).

 

– Ankety týkající se výrobků, resp. zákazníků e-mailem a/nebo telefonem, pokud s tím výslovně souhlasí

(Právní základ: Souhlas).

Poznámka: Pověříme-li prováděním ankety instituci pro průzkum trhu, postupuje výhradně z našeho pověření a podle našich pokynů.

 

– Provádění výherních soutěží nebo slevových akcí podle příslušných výherních nebo slevových podmínek

(Právní základ: Plnění smlouvy).

 

– Zasílání informačního zpravodaje se souhlasem příjemce e-mailem, resp. SMS/MMS

(Právní základ: Souhlas).

 

– Ochrana a hájení našich práv

(Právní základ: Náš oprávněný zájem na uplatnění a hájení našich práv.)

 

4.4 Registrace

Chcete-li využívat služby, které vyžadují uzavření smlouvy, zaregistrujte se prosím. V rámci registrace zjišťujeme osobní údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (např. křestní jméno, příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, příp. údaje o požadovaném způsobu placení, resp. o majiteli účtu) a dále příp. další údaje na základě dobrovolnosti. Povinné údaje jsou označeny *.

 
4.5 Soubory protokolů

Při každém použití internetu zasílá váš internetový prohlížeč automaticky určité informace, které ukládáme v tzv. souborech protokolů.

Soubory protokolů na dobu 30 dnů ukládáme k určení chyb a z bezpečnostních důvodů (např. k objasnění útoků) a poté vymažeme. Soubory protokolů, u kterých je uchování nezbytné za účelem dokazování, nejsou vymazány až do konečného objasnění daného případu a mohou být v jednotlivém případě předány vyšetřovacím orgánům.

Soubory protokolů (bez IP adresy, resp. úplné IP adresy) se používají také k analytickým účelům; k tomu viz část Webová analýza. V souborech protokolů se ukládají zejména tyto informace:
– IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, ze kterého probíhá přístup k online nabídce;

– internetová adresa webových stránek, ze kterých byla vyvolána online nabídka (tzv. origin-URL nebo referer-URL);

– název poskytovatele služby, pomocí které se uskutečnil přístup k online nabídce;

– název vyvolaných souborů nebo informací;

– datum, čas a trvání vyvolání;

– objem přenesených dat;

– operační systém a informace o použitém internetovém prohlížeči včetně instalovaných doplňků (add-ons) (např. Flash Player);

– kód stavu http (např. „dotaz úspěšný“ nebo „požadovaný soubor nebyl nalezen“).


4.6 Děti

Tato online nabídka není určená pro děti mladší 16 let.


4.7 Předávání údajů jiným správcům údajů

Vaše osobní údaje předáváme jiným správcům údajů zásadně pouze v případě, že je to nutné k plnění smlouvy, máme my nebo třetí strana oprávněný zájem na předání údajů nebo je k dispozici váš souhlas s předáním. Podrobnosti o právních základech najdete v části Účely zpracování a právní základy. Třetími stranami mohou být také jiné společnosti skupiny Bosch. Jsou-li údaje předávány třetím stranám na základě oprávněného zájmu, je to vysvětleno v těchto informacích o ochraně osobních údajů.

Kromě toho lze údaje předat jiným správcům údajů, pokud je to naše povinnost na základě platných zákonů nebo na základě vykonatelného úředního či soudního nařízení.

4.8 Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme úlohami jako datový hosting. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, především jejich pečlivé zacházení s daty, která jsou u nich uložená, a zabezpečení těchto dat. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali k zachování důvěrnosti a dodržování platných zákonů. Poskytovatelem služeb mohou být také jiné společnosti skupiny Bosch.


4.9 Doba uložení; lhůty pro uchovávání


Vaše údaje ukládáme zásadně po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí naší online nabídky a s ní spojených služeb, resp. dokud máme oprávněný zájem na dalším uložení (např. můžeme mít také po splnění smlouvy ještě oprávněný zájem na poštovním marketingu). Ve všech ostatních případech vymažeme vaše osobní údaje s výjimkou údajů, které musíme dále uchovávat kvůli plnění právních povinností (např. jsme na základě lhůt pro uchování dokladů v souladu s daňovým a obchodním právem povinni předložit v určitém období úřadům dokumenty jako smlouvy a faktury).


5.     Výherní soutěže nebo slevové akce

Zúčastníte-li se naší výherní soutěže nebo slevové akce, používáme vaše údaje k informování o výhrách a pro účely reklamy na naše výrobky v zákonem přípustném rozsahu, resp. na základě příslušného souhlasu. Podrobné informace o výherních soutěžích nebo slevových akcích najdete v příslušných podmínkách účasti.


6.     Používání cookies

V rámci poskytování naší online nabídky se mohou používat cookies a sledovací mechanismy.

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě online nabídky mohou ukládat na vašem koncovém zařízení.

Při sledování se mohou používat různé technologie. Zpracováváme informace zejména v rámci pixelové technologie, resp. analýzy souboru protokolu.

 

6.1 Kategorie

Rozlišujeme cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky, a cookies a sledovací mechanismy, které nejsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky.

Používání online nabídky je obecně možné bez cookies, které slouží jiným než technickým účelům.

 

6.1.1 Technicky nutné cookies

Technicky nutnými cookies rozumíme cookies, bez kterých nelze zabezpečit technické poskytování online nabídky. Sem patří např. cookies, které ukládají data pro zabezpečení bezproblémového přehrávání video- a audioobsahů.

Tyto cookies se po ukončení návštěvy smažou.

 

6.1.2 Cookies a sledovací mechanismy, které nejsou technicky nezbytné

Tyto cookies a sledovací mechanismy používáme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu předem udělili souhlas. Jedná se přitom o tyto sledovací mechanismy:

 

6.2. Marketingové cookies a sledovací mechanismy

Obecně

Používání marketingových cookies a sledovacích mechanismů nám a našim partnerům umožňuje, abychom vám zobrazovali nabídky na základě vašich zájmů, které vycházejí z analýzy vašeho uživatelského chování:

– Statistika:

Používáním statistických nástrojů např. měříme, kolikrát jste si vyvolali stránku.

 

– Měření konverzí:

Naši partneři s měřením konverzí uloží ve vašem počítači cookie („cookie pro měření konverzí“), jakmile se dostanete přes inzerát příslušného partnera na naši webovou stránku. Tyto cookies zpravidla za 30 dnů ztrácejí platnost. Pokud navštívíte určité naše stránky a cookie ještě neztratil platnost, můžeme my a příslušný partner s měřením konverzí poznat, že určitý uživatel kliknul na inzerát a byl tak přesměrován na naši stránku. Informace získané pomocí cookies pro měření konverzí slouží k tomu, aby se vytvářely statistiky konverzí a zjišťoval se celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na příslušný inzerát a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro měření konverzí.

 

-        Retargeting:

Tyto nástroje vytvářejí pomocí reklamních cookies, resp. reklamních cookies třetích osob, takzvaných web beacons (neviditelné obrázky, které se nazývají také pixely nebo pixelové tagy) nebo srovnatelných technologií uživatelské profily. Ty slouží pro reklamu podle zájmů a dále pro řízení frekvence, s jakou vidí uživatel určité inzeráty. Za zpracování údajů v souvislosti s těmito nástroji zodpovídá příslušný poskytovatel. Poskytovatelé těchto nástrojů předávají informace k výše uvedeným účelům případně také třetím osobám. Seznamte se v této souvislosti s informacemi o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

 

Upozorňujeme, že při používání těchto nástrojů může případně probíhat také předávání vašich údajů příjemci mimo EHP, kde neexistuje přiměřená úroveň ochrany osobních údajů podle GDPR (např. USA). Podrobnosti k tomu najdete v následujícím popisu jednotlivých marketingových nástrojů.

Název: Tealium

Poskytovatel: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Funkce: Segmentování a profilování v reálném čase, správa tagů

 

Název: Google Analytics

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funkce: Analýza uživatelského chování (vyvolání stránky, počet návštěvníků a návštěv, stahování), UX testování

 

6.3 Správa cookies pro účely marketingu a sledovací mechanismy

V prohlížeči a/nebo v našich nastaveních soukromí můžete spravovat svoje cookies a nastavení sledovacích mechanismů:

Upozornění: Nastavení, která provedete, se vztahují vždy k příslušnému používanému prohlížeči.

 

6.3.1 Vypnutí všech cookies

Pokud si přejete zakázat všechny cookies, jděte do nastavení ve svém prohlížeči a deaktivujte ukládání cookies. Upozorňujeme, že to může mít negativní vliv na funkce webové stránky.

 

6.3.2 Správa vašich nastavení týkajících se cookies a sledovacích mechanismů, které nejsou technicky nezbytné

Když navštívíte naše internetové stránky, budete na cookie liště dotázáni, zda nám dáváte souhlas se zpracováním svých osobních údajů při používání cookies na této stránce podle uvedených informací o ochraně osobních údajů.

V našich nastaveních soukromí můžete již poskytnuté souhlasy s účinností do budoucna odvolat nebo nám poskytnout souhlas později.


7.     Informační zpravodaj s přihlášením; právo na odvolání

V rámci naší online nabídky si můžete objednat zasílání informačního zpravodaje. Používáme k tomu tzv. postup „double opt-in“, na základě kterého vám budeme posílat informační zpravodaj e-mailem, prostřednictvím mobilních informačních služeb (např. WhatsApp), SMS nebo push zpráv, pokud nám předem kliknutím na odkaz ve zprávě výslovně potvrdíte aktivaci služby zasílání informačního zpravodaje.

Rozhodnete-li se později odběr informačních zpravodajů zrušit, můžete zasílání zrušením souhlasu kdykoli ukončit. Zrušení se pro informační zpravodaj zasílaný e-mailem provádí přes odkaz připojený v informačním zpravodaji, příp. v administrativních nastaveních příslušné online nabídky. Alternativně nás kontaktujte na základě údajů v části Kontakt.


8.     Komunity

Nabízíme vám možnost stát se členem některé z našich komunit BOB. Zde se můžete zaregistrovat, založit uživatelský profil a komunikovat s ostatními členy. Vaše vygenerované údaje používáme pouze v rámci vámi poskytnutého souhlasu pro příslušné marketingové účely, účely průzkumu trhu a poskytování služeb. Souhlas můžete kdykoli zrušit. Zrušení se pro komunity provádí přes příslušný odkaz, který je v nich uvedený. Alternativně nás kontaktujte na základě údajů v části Kontakt.

Prostřednictvím zadávací masky v příslušné komunitě můžete zvolit, zda mají být jednotlivé údaje vašeho uživatelského profilu zpřístupněny všem členům komunity nebo pouze vašim „přátelům v komunitě“ či zda mají zůstat soukromé.

Všechny další údaje, které v komunitách vygenerujete, např. vytvořené komentáře nebo obrázky, jsou naopak automaticky veřejně přístupné a jsou spojeny s vaším uživatelským profilem.


9.     Externí odkazy

Naše online nabídka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – s námi nepropojených poskytovatelů. Po kliknutí na odkaz již nemáme vliv na shromažďování, zpracování a použití osobních údajů přenesených třetím stranám kliknutím na odkaz (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože přirozeně nemáme kontrolu nad jednáním třetích stran. Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.


10.  Bezpečnost

Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení aplikovatelných zákonů o ochraně osobních údajů.

Provádíme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany a pro ochranu námi spravovaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.


11.  Práva uživatelů

K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v části Kontakt. Přitom zajistěte, abychom mohli jednoznačně identifikovat vaši osobu.

Právo na informace a právo na přístup k osobním údajům:
Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování vašich údajů. K tomu můžete uplatnit právo na přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme.

Právo na opravu a právo na výmaz:
Můžete od nás vyžadovat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – opravili nesprávné údaje, které se vás týkají, nebo abychom vaše údaje vymazali.
To neplatí pro údaje nezbytné pro účely vyúčtování a účetnictví nebo pro údaje, na které se ze zákona vztahuje povinnost uchovávání. Pokud není přístup k takovým údajům potřeba, jejich zpracování se omezí (viz níže).

Omezení zpracování:
Můžete od nás vyžadovat, abychom omezili zpracování vašich údajů – pokud jsou splněny zákonné předpoklady.

Přenositelnost údajů:

Dále máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, předané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. – je-li to technicky proveditelné – požadovat, aby byly předány třetí straně.

Námitka proti zpracování údajů:
Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany, spočívá-li na právním základu oprávněného zájmu. Pak ukončíme zpracování vašich údajů, pokud – na základě zákonných předpisů – neprokážeme závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad vašimi právy.


Námitka proti přímému marketingu:
Kromě toho můžete kdykoli podat námitku proti zpracování svých osobních údajů pro reklamní účely („námitka proti reklamě“). Upozorňujeme, že z organizačních důvodů může dojít k překrývání mezi vaší námitkou a použitím vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

Námitka proti zpracování údajů v případě právního základu „oprávněný zájem“:
Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany, spočívá-li na právním základu oprávněného zájmu. Pak ukončíme zpracování vašich údajů, pokud – na základě zákonných předpisů – neprokážeme závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad vašimi právy.

Odvolání souhlasu:
Poskytnete-li nám souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete ho kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Není tím dotčena zákonnost zpracování vašich údajů do tohoto odvolání.

11.1 Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Máte právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na úřad na ochranu osobních údajů, pod jehož příslušnost podle svého bydliště či spolkové země spadáte, nebo na úřad na ochranu osobních údajů, pod jehož příslušnost spadáme my. To je:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Adresa:
Königstrasse 10a

70173 Stuttgart

NĚMECKO

 

Poštovní adresa:
Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

NĚMECKO

 

Tel.: +49 (711)/615541-0

Fax: +49 (711)/615541-15

E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


12.  Změna informací o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu osobních údajů, pokud to bude nutné kvůli technickému vývoji. V takových případech upravíme také naše informace o ochraně osobních údajů. Proto berte na zřetel vždy aktuální verzi našich informací o ochraně osobních údajů.


13.  Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, jsme k zastižení na adrese uvedené v části „Správce údajů“.

Pro uplatnění svých práv použijte tento odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=daa67e4d-8b75-4746-9193-c1e14984d6de.

Pro oznámení případů porušení ochrany osobních údajů použijte tento odkaz:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .


V případě podnětů a stížností ohledně zpracování vašich osobních údajů vám doporučujeme obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Datenschutzbeauftragter

Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20

 

70442 Stuttgart

NĚMECKO

nebo

mailto: DPO@bosch.com

Stav: 13. 10. 2020