Декларация за поверителност


1.    Декларация за поверителност

Robert Bosch Power Tools GmbH (по-нататък „Bosch Power Tools‟, респ. „Ние‟ или „Нас‟) се радва на посещението Ви на нашите интернет страници, както и мобилни приложения (заедно и „онлайн оферта") и на интереса Ви към нашата компания и нашите продукти.


2.    Bosch Power Tools уважава Вашите лични предпочитания

Защитата на Вашите лични предпочитания при обработката на лични данни, както и сигурността на всички фирмени данни е важна за нас и ние я спазваме в нашите бизнес процеси. Ние обработваме личните данни, които сме събрали при посещението Ви на нашите онлайн оферти, поверително и само съгласно законовите разпоредби.


3.    Отговорни лица

Отговорна за обработването на Вашите данни е фирма Bosch Power Tools; изключенията са обяснени в настоящите заявления за конфиденциалност.

Данните ни за контакт са както следва: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Събиране, обработка и използване на лични данни

4.1 Обработвани категории данни

Обработват се следните категории данни:
•    Данни за комуникация (напр. име, телефон , E-Mail, адрес , IP адрес )
•    Основни данни от договора (връзка с договора, интерес към продукта, респ. договора)
•    История на клиента
•    Данни за планиране и управление
•    Данни за движение

4.2 Основни положения

Личните данни са всяка информация, която се отнася до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, вкл. напр. имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси, договорни, счетоводни или отчетни данни, които представляват извлечение за самоличност на лице.

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни (вкл. IP адреси), само когато за целта има законово основание или Вие сте ни дали своето съгласие за това, напр. в рамките на регистрация.

4.3 Ние и упълномощените от нас доставчици на услуги обработваме Вашите лични данни за следните цели на обработка::

– Предоставяне на тази онлайн оферта
(Правно основание: изпълнение на договор).

– За определяне на повреди и от съображения за безопасност
(Правни основания: Изпълнение на нашите правни задължения в областта на сигурността на данните и оправдан интерес от отстраняване на повреди и сигурността на нашите оферти).

– Собствена и чужда реклама, както и проучване на пазара и измерване на радиуса на действие в законово допустимия обем, респ. базиран на съгласие
(Правно основание: Съгласие / имащ право интерес от наша страна към директния маркетинг, докато се извършва в хармония с правните ограничения за защита на данните и конкуренцията).

– Анкети за продукти, респ. за клиенти по електронна поща и/или телефон, ако изрично сте дали съгласието си за това
(Правно основание: съгласие).
Забележка: В случай, че за анкетите включим институт за проучване на пазара, той ще работи само по наша поръчка и съгласно нашите указания.

– Провеждане на игри с печалби или акции с отстъпки съгласно съответните условия на игрите с печалби или условия на акциите с отстъпка
(Правно основание изпълнение на договор).

– Изпращане на бюлетин със съгласие на получателя чрез E-Mail респ. SMS/MMS
(Правно основание: съгласие).

– Гаранция и защита на нашите права
( Правно основание: оправдан интерес от наша страна относно предявяване и защита на нашите права).

4.4 Регистрация

Ако искате да се ангажирате с дейности, които изискват сключване на договор, Ви молим да се регистрирате. В рамките на регистрацията събираме на доброволна основа необходимите за обосноваване и изпълнение на договора лични данни (напр. собствено име, фамилно име, дата на раждане , E-mail адрес, евент. данни за желания начин на плащане, респ. титуляр на сметката), както евент. други данни. Задължителните данни обозначаваме със *.

4.5 Регистрационни файлове

При всяко използване на интернет от Вашия интернет браузър автоматично се предава определена информация и се съхранява от нас в т. нар. регистрационни файлове.

Регистрационните файлове се запаметяват от нас за установяване на повреди и от съображения за сигурност (напр. за разясняване на опити за атака) за продължителност от 30 дни и след това се изтриват. Регистрационните файлове, за които е нужно по-нататъшно съхранение за доказателствени цели, са изключени от изтриването до окончателното разясняване на съответния случай и могат в отделни случаи да се представят на разследващите органи.

Регистрационните файлове (без, респ. без пълен IP адрес) се използват и за аналитични цели; за целта вижте раздел Уебанализ. В регистрационните файлове се запаметяват по-специално следните информации:
– IP адрес (адрес на интернет протокола) на крайното устройство, от което е осъществен достъп до онлайн офертата;
– Интернет адрес на уебсайта, от който е извикана онлайн офертата (т.нар. URL произход или референтен URL);
– Име на доставчика на услугата, чрез който се извършва достъпът до онлайн офертата;
– Име на извиканите файлове, респ. информация;
– Дата и час, както и продължителност на сесията;
– Предадено количество данни;
– Операционна система и информация за използвания интернет браузър, вкл. инсталирани приставки (напр. за Flash Player);
– http-Status-Code (напр. "заявка успешна" или "заявеният файл не е открит").

4.6 Деца

Тази онлайн оферта не е насочена към деца на възраст под 16 години.

4.7 Предаване на данни към други отговорни лица

Вашите лични данни се предават по принцип от нас на други обработващи, само доколкото това е нужно за изпълнението на договора, ние или трети лица имаме оправдан интерес от предаването или е налице съгласие за това. Подробности за правните основания ще намерите в раздел Цели на обработката и правни основания. Трети лица могат да са и други предприятия от Групата Bosch. В случай, че се предават данни на трети лица на базата на оправдан интерес, това се разяснява в тези заявления за конфиденциалност.

Освен това данните могат да се предават и на други отговорни лица, ако ние въз основа на законовите разпоредби или поради подлежащо на изпълнение административно, респ. съдебно разпореждане сме задължени да направим това.

4.8 Доставчици на услуги (общи)

Ние упълномощаваме външни доставчици на услуги задачи като хостинг на данни. Ние сме подбрали внимателно тези доставчици и ги следим редовно, по-конкретно следим тяхното внимателно боравене с и осигуряването на съхраняваните при тях данни. Всички доставчици на услуги се задължават от нас да пазят конфиденциалност и да спазват законовите предписания. Доставчиците на услуги могат да са и други предприятия от Групата Bosch.

4.9 Продължителност на запазването; срокове на съхранение

Ние запазваме Вашите данни принципно толкова дълго, колкото е нужно за извършване на нашата онлайн оферта и свързаните с нея услуги, респ. докогато имаме оправдан интерес от по-нататъшно запазване (напр. ние можем и след изпълнението на договора да имаме оправдан интерес от маркетинг по пощата). Във всички други случаи ние изтриваме Вашите лични данни с изключение на такива данни, които трябва да продължим да запазваме за изпълнението на правни задължения (напр. ние поради данъчно и търговско правни срокове за съхранение сме длъжни да запазваме документи, като напр. договори и фактури за определен период от време).


5.    Игри с награди или акции с отстъпки

Ако Вие участвате в наша игра с награда или акция с отстъпка, ние използваме Вашите данни за уведомяване за наградата и за целта на рекламата на нашите продукти в законово разрешен обем, респ. ако сте дали съгласие за това. Подробна информация за игрите с награди или акции с отстъпка ще откриете в съответните условия за участие.


6.    Използване на бисквитки

В рамките на осигуряването на нашата онлайн-оферта може да се използват бисквитки и механизми на проследяване.
Бисквитките са малки текстови файлове, които може да се запаметят при посещението на онлайн-офертата на Вашия краен уред.
Проследяването е възможно при използването на различни технологии. Ние обработваме информацията, по-специално в рамките на пиксел-технологията, респ. анализа на лог-файлове.

6.1 Категории
Правим разлика между бисквитки, които са задължително необходими за техническите функции на онлайн-офертата и такива бисквитки и механизми за проследяване, които не са задължително необходими за техническите функции на онлайн-офертата.
Използването на онлайн-офертата по принцип е възможно без бисквитки, които не служат за технически цели.

6.1.1 Технически необходими бисквитки
Под технически необходими бисквитки разбираме бисквитки, без които не може да се гарантира техническото осигуряване на онлайн-офертата. Тук спадат напр. бисквитки, които запаметяват данни, за да осигурят безпроблемно възпроизвеждане на видеоклипове,    респ. аудиоклипове.
Тези бисквитки се изтриват след края на Вашето посещение.

6.1.2 Технически ненужни бисквитки и механизми за проследяване
Тези бисквитки и механизми за проследяване използваме само, когато Вие предварително съответно се заявили съгласието си. При това става въпрос за следните механизми за проследяване:

6.2. Маркетингови бисквитки и механизми за проследяване

Обща част
Използването на маркетингови бисквитки и механизми за проследяване дава възможност на нас и нашите партньори да Ви показваме базирани на интереса Ви оферти, които се позовават на анализ на Вашето поведение при ползване:

- Статистически бисквитки:
Чрез използване на статистически инструменти измерваме напр. броя на Вашите извиквания на страници.

- Проследяване на конверсията:
Нашите партньори по проследяване на конверсията поставят една бисквитка на Вашия компютър („Conversion Cookie“), в случай, че сте достигнали до нашия уебсайт чрез обява на съответния партньор. По принцип след 30 дни тези бисквитки губят валидността си. Ако посетите определени наши страници и срокът на бисквитката все още не е изтекъл, ние и съответният партньор по проследяване на конверсията можем да регистрираме, че определен потребител е кликнал върху обявата и така е достигнал до нашата страница. Набавената с помощта на бисквитката за конверсия информация служи за изготвяне на статистики за конверсия и да регистрира общия брой на потребителите, които са кликнали върху съответната обява и са били водени по-нататък до една страница, снабдена с таг за проследяване на конверсията.

-    Пренасочване:
Тези инструменти изготвят с помощта на рекламните бисквитки, респ. рекламни бисквитки на трети страни, така наречените пикселни маркери Web Beacons (невидими графики, които се наричат също и пиксели или пиксели за броене на посетителите) или сравними технологии за потребителски профили. Те служат на базираната на интересите реклама, както и на управление на честотата, с които потребителят гледа определени обяви. Отговорен за обработката на данни във връзка с инструментите е съответният доставчик. Доставчиците на инструменти предават по-нататък информация за посочените по-горе цели, евентуално и на трети лица. В тази връзка моля обърнете внимание на инструкциите да защита на данните на съответния доставчик.

Моля обърнете внимание, че при използването на инструментите, може да стане евентуално предаване на Вашите данни на получатели извън ЕИП, в които няма подходящо ниво на защита на данни съгласно DSGVO (Основен регламент за защита на данни)(напр. САЩ). Подробности по темата ще намерите при следващото описание на отделните маркетингови инструменти.

Име: Tealium
Доставчик: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Функция: Сегментиране и профилиране в реално време, управление на таговете

Име: Google Analytics
Доставчик: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Функция: Анализиране на поведението на потребителя при използване (извикване на страници, брой на посетителите и посещенията, изтегляния)UX-Testing

6.3 Управление на бисквитки и механизми за проследяване

В браузъра и/или в настройките на нашите лични предпочитания можете да управлявате Вашите бисквитки и настройки на механизмите за проследяване:
Указание: Направените от Вас настройки се отнасят съответно само до използвания браузър.

6.3.1 Изключване на всички бисквитки
Когато искате да изключите всички бисквитки отидете в настройките на Вашия браузър и деактивирайте поставянето на бисквитки. Моля обърнете внимание, че с това може да се ограничи функционалността на уебсайта.

6.3.2 Управление на Вашите настройки, отнасящи се до технически ненужни бисквитки и механизми за проследяване
Когато посещавате нашите интернет страници, в слой с бисквитки ще Ви бъде зададен въпрос дали ще дадете съгласието си за обработването на Вашите лични данни при използване на бисквитки на тази страница според политиката за защита на личните данни .
В нашите настройки за лични предпочитания можете да оттеглите вече дадено съглласие с действие за бъдещето или да дадете съгласието си в по-късен момент.


7.    Бюлетин с регистриране; право на отмяна на съгласие

Вие можете да се абонирате за бюлетина в рамките на нашата онлайн оферта. За целта използваме така наречения Double Opt-In метод, според който ние ще Ви изпращаме бюлетин по E-Mail, мобилни уведомителни услуги (като напр. WhatsApp), SMS или Push съобщение едва тогава, когато преди това изрично сте ни потвърдили чрез кликване върху един линк в едно съобщение активирането на услугата бюлетин.
Ако по-късно решите да не получавате бюлетини, може да приключите абонамента по всяко време, като отмените съгласието си. Отмяната се осъществява за E-Mail бюлетин чрез отпечатания в бюлетина линк, евент. в настройките на управлението на съответната онлайн оферта. Алтернативно се свържете с нас чрез информацията в раздел Контакт .


8.    Общности

Предлагаме Ви въможността да станете член на нашата BOB общност. Там можете да се регистрирате, да създадете профил на ползвател и да общувате с други членове. Генерираните там Ваши данни използваме само в рамките на дадената от Вас декларация за съгласие за съответните цели на маркетинга, проучване на пазара и сервизно обслужване. Вие можете да отмените това съгласие по всяко време. Отмяната се извършва за общества чрез посочения там линк. Алтернативно се свържете с нас чрез информацията в раздел Контакт .

Чрез маска за въвеждане в съответната общност имате възможност да избирате, дали отделни данни на Вашия профил на ползвател да се публикуват за всички членове на общността или само на Вашите „приятели в общността“ или трябва да останат лични.
Всички други данни, които генерирате в общностите, напр. като правите изготвяте коментари или снимки, обаче са автоматично обществено достъпни и се свързват с Вашия профил на ползвател.


9.    Външни връзки

Нашата онлайн оферта може да съдържа връзки към Интернет страници на трети страни - доставчици, които не са свързани с нас. След щракване върху връзката ние нямаме влияние върху събирането, обработката и използването на всички предадени с щракването върху връзката на трети страни лични данни (като напр. IP адреса или URL на страницата, на която се намира връзката), тъй като поведението на третите страни естествено е извън нашия контрол. За обработката на подобни лични данни от трети страни ние не поемаме отговорност.


10.    Сигурност

Нашите служители и използваните от нас фирми - доставчици на услуги са задължени за конфиденциалност и спазване на разпоредбите на приложимите закони за защита на данните.
Ние взимаме всички необходими технически и организационни мерки, за да гарантираме съответното ниво на защита и на Вашите управлявани от нас данни, по-специално от рисковете от неволно или неправомерно унищожаване, манипулация, загуба, промяна или неразрешено огласяване, респ. неразрешен достъп. Нашите мерки за защита постоянно се подобряват съгласно нивото на техническо развитие.


11.    Права на потребителите

Моля, използвайте за предявяване на своите права данни в раздел Контакт. Моля, уверете се при това, че е възможно еднозначно идентифициране на Вашата личност.

Право на информация:
Имате право да получавате от нас информация за обработката на Вашите данни. За тази цел можете да предявите право на информиране по отношение на личните данни, които ние обработваме за Вас.

Право на коригиране и изтриване:
Можете да поискате от нас коригиране на грешни данни и - ако са изпълнени законовите предпоставки - допълване или изтриване на Вашите данни.
Това не важи за данните, които са необходими за целите на фактуриране и счетоводство или подлежат на законовото задължение за съхранение. Ако не е нужен достъп до такива данни, тяхната обработка е ограничена (вж. по-долу).

Ограничение на обработката:
Можете да поискате от нас - доколкото са изпълнени законовите предпоставки - да ограничим обработката на Вашите данни.
Преносимост на данните:
Допълнително имате право да поискате получаване на данните, които сте ни предоставили на разположение, в структуриран, достъпен и машинночетим формат, респ. - доколкото е технически приложимо - да поискате данните да се предадат на трето лице.

Възражение срещу обработката на данни:
Освен това имате право по всяко време да възразите срещу обработката на данни от наша страна, доколкото тя се основава на оправдан интерес върху правна основа. Ние след това ще регулираме обработката на Вашите данни, освен ако съгласно законовите предпоставки няма належащи причини за по-нататъшната обработка, които са с по-голяма законова тежест от Вашите права.

Възражение срещу директен маркетинг:
Освен това Вие можете по всяко време да внесете възражение срещу обработката на Вашите лични данни за рекламни цели („възражение срещу реклама‟). Моля имайте предвид, че по организационни причини може да се стигне до припокриване между Вашето възражение и използването на Вашите данни в рамките на вече протичаща кампания.

Възражение срещу обработката на данни при правно основание „оправдан интерес“:
Освен това имате право по всяко време да възразите срещу обработката на данни от наша страна, доколкото тя се основава на оправдан интерес върху правна основа. Ние след това ще регулираме обработката на Вашите данни, освен ако съгласно законовите предпоставки няма належащи причини за по-нататъшната обработка, които са с по-голяма законова тежест от Вашите права.

Възражение на съгласието:
Ако сте ни дали съгласие за обработката на Вашите данни, по всяко време можете да го отмените с действие за бъдещето. Законността на обработката на Вашите данни остава незасегната от това до възражението.


11.1 Право на обжалване пред надзорния орган:
Вие имате право да подадете оплакване до орган за защита на данните. Можете за целта да се обърнете към органа за защита на данните, който е компетентен за Вашия град, респ. за Вашата област или към компетентния за нас орган за защита на данните. Това е:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Адрес за посещения:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
ГЕРМАНИЯ

Пощенски адрес:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
ГЕРМАНИЯ

Тел.: +49 711/615541-0
ФАКС: +49 711/615541-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de.


12.    Промяна на заявлението за конфиденциалност

Ние си запазваме правото да променяме нашите мерки за сигурност и защита на данните, доколкото това се налага поради техническото развитие. В такива случаи ние ще адаптираме по съответния начин и нашите заявления за защита на данните. Моля, спазвайте за целта съответно актуалната версия на нашето заявление за конфиденциалност.


13.    Контакт

Ако искате да се свържете с нас, можете да използвате посочения в раздел "Отговорно лице" адрес.
За предявяване на Вашите права, както за съобщаване за инциденти със защитата на личните данни използвайте следния линк:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

За предложения и оплаквания относно обработването на личните данни препоръчваме да се обърнете към нашия пълномощник по въпросите за защита на данни:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
ГЕРМАНИЯ
или
mailto: DPO@bosch.com


Статус: 09.07.2019