Odtlačok


Za internetové stránky zodpovedá

Meno a adresa
Robert Bosch odbytová s.r.o. 
Radlická 350/107d, Praha 5, 158 00

IČ 
43872247

Jména osob oprávněných k zastupování
Milan Šlachta

Zápis v obchodním rejstříku 
C 5483 vedená u Mestského soudu v Praze

Kontakty
Tel. +420 261 300 101
Email: kontakt@cz.bosch.com


Povaha uverejňovaných informácií na webových stránkach Bosch Group

Táto webová stránka má len informatívny charakter. Na základe informácií obsiahnutých na týchto webových stránkach nie je možné uplatňovať žiadne právne nároky.

I. Copyright

Všetky práva vyhradené. Všetok obsah webových stránok Bosch Group, a to najmä texty, obrázky, grafiky, zvuk, animácie a video nahrávky, rovnako ako ich usporiadanie na webových stránkach spoločností patriacich do Bosch Group sú predmetom ochrany podľa zvláštnych právnych predpisov. Akýkoľvek obsah týchto webových stránok nesmie byť v zmysle príslušných právnych predpisov používaný bez súhlasu a/lebo licencie oprávnenej osoby. To neplatí, ak také použitie umožňuje výslovne zvláštny právny predpis.

Na webových stránkach Bosch Group môže byť taktiež zverejnený obsah, ktorý podlieha právam tretích osôb. Bosch Group si zaistila súhlas/licenciu oprávnených osôb s použitím tohto obsahu. Na ďalšie použitie v zmysle príslušných právnych predpisov je nutné zaistiť si súhlas držiteľa (vlastníka) daného práva.

II. Informácie o právach priemyselného vlastníctva

Výslovne sa stanovuje, že prostredníctvom webových stránok Bosch Group sa neudeľuje žiadny súhlas alebo licencia na použitie tu zverejneného obsahu.

Online dispute resolution (ODR)

Informácia týkajúca sa riešenia sporov online: Európska komisia poskytuje platformu na urovnávanie sporov online (OS). Táto platforma má slúžit ako kontaktné miesto pre mimosúdne urovnávanie sporov týkajúcich sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z kúpy tovarov a služieb na internete.

Táto platforma je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Nezúčastňujeme sa žiadnych mimosúdnych spôsobov riešenia sporov pred rozhodcovskými orgánmi pre spotrebiteľské spory.