Polityka prywatności


Informacje o polityce prywatności
ROBERT BOSCH Sp. z o.o. (w dalszej części "Bosch Power Tools" bądź "My" lub "Nam") cieszy się z odwiedzenia przez Państwa naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych łącznie "ofertą online") oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami.


Bosch Power Tools szanuje Państwa prywatność  
Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszych ofert online przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.
Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.


Podmiot odpowiedzialny
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Bosch Power Tools; wyjątki są objaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe wyglądają następująco: ROBERT BOSCH Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, Polska, Numer telefonu +48 (0) 22 715 40 00.


Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
4.1 Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:
• dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania, adres IP)
• dane referencyjne umowy (stosunek umowny, interes związany z produktem bądź umową)
• historia klienta
• dane rozliczeniowe umowy i dane płatnicze

4.2 Zasady

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej, czyli np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowy, dane księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem identyfikacji osoby.

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (wraz z adresami IP) tylko wtedy, gdy istnieje do tego ustawowa podstawa prawna lub udzielili nam Państwo zgody odnośnie do tego, np. w ramach rejestracji.

4.3 Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

– Udostępnienie tej oferty online i wykonanie umowy zgodnie z naszymi warunkami umowy, łącznie z rozliczeniem. Do rozliczenia może zaliczać się również sprzedaż wierzytelności
(podstawy prawne: wykonanie umowy bądź w przypadku sprzedaży wierzytelności uzasadniony interes z naszej strony w efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami).

– Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa
(podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).

– Autoreklama i reklama obca oraz badanie rynku i pomiar zasięgu w dopuszczalnym ustawowo zakresie bądź w oparciu o udzielenie zgody
(podstawa prawna: zgoda / uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, dopóki odbywa się to zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych i o konkurencji).

– Badania produktowe bądź konsumenckie przez pocztę elektroniczną i/lub telefon, o ile udzielili Państwo na nie wyraźnej zgody
(podstawa prawna: udzielenie zgody).
Adnotacja: jeżeli do badań włączymy instytut badania rynku, będzie on działał wyłącznie na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi poleceniami.

– Przeprowadzanie konkursów lub akcji rabatowych zgodnie z odnośnymi warunkami konkursów lub warunkami akcji rabatowych
(podstawa prawna: wykonanie umowy).

– Wysyłka newslettera za zgodą odbiorcy przez pocztę elektroniczną bądź SMS/MMS
(podstawa prawna: udzielenie zgody).

– Zachowanie i obrona naszych praw
(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).

4.4 Logowanie za pośrednictwem centralnego portalu Bosch-ID

Zalogowanie się celem skorzystania z naszej oferty online jest możliwe wyłącznie przy użyciu centralnego portalu Bosch-ID. Centralny portal Bosch-ID został opracowany przez spółkę Robert Bosch GmbH na potrzeby RB Group celem umożliwienia wspólnym użytkownikom korzystania z ofert różnych przedsiębiorstw należących do grupy przy użyciu jednolitych danych logowania, a także celem zwiększenia bezpieczeństwa danych.

Podmiotem odpowiedzialnym za udostępnianie serwisu logowania jest spółka Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Niemcy („RBG”).

W odniesieniu do rejestracji w centralnym portalu Bosch-ID w RBG obowiązują Ogólne Warunki Korzystania dotyczące rejestracji oraz korzystania z centralnego portalu Bosch-ID , a także Informacje w sprawie polityki prywatności centralnego portalu Bosch-ID RBG.
Po dokonaniu rejestracji można korzystać z danych logowania stosowanych w odniesieniu do centralnego portalu Bosch-ID także do zalogowania się celem korzystania z niniejszej oferty online. Do tego celu udostępniliśmy okno logowania RBG do centralnego portalu Bosch-ID. RBG potwierdza nam Państwa uprawnienia i udostępnia nam dane referencyjne (np. nazwisko, imię, datę urodzenia, nazwę firmy, adres e-mail, numery telefonu, adres pocztowy) niezbędne do korzystania z naszej oferty. Państwa hasło nie jest nam przekazywane.
W kwestii przekazywania pozostałych danych związanych z centralnym portalem Bosch-ID w ramach grupy Bosch odsyłamy do Informacji w sprawie polityki prywatności centralnego portalu Bosch-ID RBG.

4.5 Pliki dziennika

Przy wszelkim korzystaniu z Internetu określone informację są automatyczne przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową i gromadzone przez nas w tzw. plikach dziennika.

Pliki dziennika są zapisywane przez nas na krótki czas w celu ustalenia zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków), a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnym przypadku zostać przekazane organom śledczym.
Pliki dziennika są (bez adresu bądź bez pełnego adresu IP) wykorzystywane również do celów analizy; odnośnie do tego patrz punkt Analiza internetowa.

W plikach dziennika są zapisywane w szczególności następujące informacje:
– adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego odbywa się dostęp do oferty online;
– adres strony internetowej, z której wyświetlona została oferta online (tzw. URL pochodzenia lub referera);
– nazwa dostawcy usług, poprzez którego odbywa się dostęp do oferty online;
– nazwa pobranych plików bądź informacji;
– data i godzina oraz czas trwania pobierania;
– ilość przesłanych danych;
– system operacyjny i informacje dotyczące używanej przeglądarki internetowej, łącznie z zainstalowanymi wtyczkami (np. do Flash Playera);
– kod statusu http (np. "zapytanie powiodło się" lub "nie znaleziono żądanego pliku").

4.6 Dzieci

Ta oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16. roku życia.


Przekazywanie danych
5.1 Przekazywanie danych innym podmiotom odpowiedzialnym

Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to wymagane do wykonania umowy, mamy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych znajdują się w punkcie Cele przetwarzania i podstawy prawne. Stroną trzecią mogą być również inne firmy Grupy Bosch. Jeżeli dane są przekazywane stronie trzeciej na podstawie uzasadnionego interesu, jest to wyjaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym, o ile bylibyśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub wykonalnego nakazu urzędowego bądź sądowego.

5.2 Dostawcy usług (ogólnie)

Zlecamy zewnętrznym dostawcom usług takie zadania jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych dostawców i regularnie ich monitorujemy, w szczególności to, czy obchodzą się odpowiednio z zapisanymi u nich danymi i czy są one zabezpieczone. Wszyscy dostawcy usług zostają zobowiązani przez nas do zachowania poufności i do przestrzegania wytycznych ustawowych. Dostawcami usług mogą być również inne firmy Grupy Bosch.

5.3 Dostawcy usług płatniczych

Angażujemy zewnętrznych dostawców usług płatniczych.
Zależnie od tego, jaką metodę płatności wybiorą Państwo w procesie zamówienia, dane zebrane w celu realizacji płatności (np. dane konta bankowego lub karty kredytowej) przekazujemy instytucji kredytowej realizującej płatność lub zaangażowanym przez nas dostawcom usług płatniczych. Po części dostawcy usług płatniczych zbierają i przetwarzają te dane również jako podmioty odpowiedzialne. Obowiązują wtedy informacje o polityce prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

5.4 Przekazywanie odbiorcom spoza EOG

Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza EOG w tzw. państwach trzecich. W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju lub uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej) lub dostępna była Państwa zgoda na przekazywanie danych.

Można u nas uzyskać rozeznanie co do odbiorców w krajach trzecich i otrzymać kopię konkretnie uzgodnionych regulacji dotyczących zapewniania odpowiedniego poziomu ochrony danych. Proszę wykorzystać do tego dane zawarte w punkcie Kontakt.


Okres zapisania; terminy przechowywania
Państwa dane zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty online i związanych z nią usług bądź jak mamy uzasadniony interes w dalszym zachowaniu danych (np. również po wykonaniu umowy możemy wciąż mieć uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym i handlowym terminów przechowywania jesteśmy zobowiązani trzymać przez pewien okres takie dokumenty jak np. umowy i faktury).


Konkursy lub akcje rabatowe
Jeżeli uczestniczą Państwo w naszym konkursie lub w naszej akcji rabatowej, wykorzystujemy Państwa dane do powiadomienia o wygranej i do reklamy naszych produktów w dopuszczalnym ustawowo zakresie bądź o ile wyrazili Państwo na to zgodę. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów lub akcji rabatowych znajdują się w warunkach udziału w nich.


Wykorzystywanie ciasteczek
8.1 Informacje ogólne

Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas przeglądania oferty online. Gdy ta oferta online zostanie ponownie wyświetlona przez Państwa, przeglądarka odsyła zawartość ciasteczek z powrotem do odnośnego dostawcy usług i umożliwia w ten sposób rozpoznanie urządzenia końcowego. Odczyt ciasteczek umożliwia nam optymalne dopasowanie oferty online do Państwa i ułatwienie Wam korzystania z niej.

8.2 Wyłączanie i usuwanie ciasteczek

Gdy przeglądają Państwo nasze strony internetowe, zostajecie zapytani w wyskakującym oknie Cookie Layer, czy zgadzacie się na ciasteczka ustawiane na naszej stronie czy też chcielibyście je wyłączyć w ustawieniach.

Jeżeli zdecydują się Państwo, by nie zgodzić się na ciasteczka, wówczas w Waszej przeglądarce ustawione zostanie ciasteczko opt-out. Ciasteczko to służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Wyłączenie ciasteczek może jednak prowadzić do tego, że poszczególne funkcje naszych stron internetowych nie będą już dostępne dla Państwa. Proszę pamiętać, że ciasteczko opt-out może ze względów technicznych znaleźć zastosowanie tylko w odniesieniu do przeglądarki, z której zostało ustawione. Jeżeli usuną Państwo ciasteczka lub użyją innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać wyboru opt-out.

Możliwość ustawienia nie obejmuje ciasteczek, które zostały ustawione przez innych dostawców usług podczas przeglądania przez Państwa stron internetowych podmiotów trzecich.

Poprzez przeglądarkę można jednak w każdej chwili usunąć wszystkie ciasteczka. Odnośne informacje znajdują się w funkcjach pomocy przeglądarki. Również to może jednak prowadzić do tego, że poszczególne funkcje nie będą już dostępne dla Państwa.

Poza tym poprzez następującą stronę internetową istnieje możliwość zarządzania wykorzystywaniem ciasteczek przez dostawców zewnętrznych i dezaktywacji ich:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.
Ta strona internetowa nie jest prowadzona przez nas, w związku z czym nie jesteśmy za nią odpowiedzialni i nie mamy wpływu na jej treści i dostępność.

8.3 Przegląd wykorzystywanych przez nas ciasteczek

W tym punkcie znajduje się przegląd wykorzystywanych przez nas ciasteczek.

8.3.1 Koniecznie potrzebne ciasteczka

Określone ciasteczka są potrzebne, abyśmy mogli bezpiecznie udostępniać swoją ofertę online. Ta kategoria obejmuje np.
– ciasteczka służące do identyfikacji bądź uwierzytelniania naszych użytkowników;
– ciasteczka tymczasowo zapisujące określone dane wprowadzone przez użytkowników (zawartość koszyka lub formularza);
– ciasteczka zapisujące określone preferencje użytkowników (np. ustawienia wyszukiwania lub języka);
– ciasteczka zapisujące dane w celu zagwarantowania bezzakłóceniowego odtwarzania treści wideo i audio.

8.3.2 Ciasteczka analityczne

Wykorzystujemy ciasteczka analityczne, aby móc zarejestrować nawyki użytkowe (np. klikane banery reklamowe, odwiedzane podstrony, stawiane zapytania wyszukiwawcze) naszych użytkowników i przeanalizować je w formie statystycznej.

8.3.3 Ciasteczka konwersyjne

Nasi partnerzy zajmujący się śledzeniem konwersji tworzą ciasteczko na Państwa komputerze („ciasteczko konwersyjne“), gdy tylko poprzez ogłoszenie odnośnego partnera dotrzecie na naszą stronę internetową. Ciasteczka te z reguły po 30 dniach tracą ważność. Jeżeli odwiedzą Państwo nasze określone strony i ciasteczko jeszcze nie straciło ważności, wraz z odnośnym partnerem zajmującym się śledzeniem konwersji możemy rozpoznać, że określony użytkownik kliknął na ogłoszenie i w ten sposób został przekierowany na naszą stronę. Informacje uzyskane za pomocą ciasteczka konwersyjnego służą do tworzenia statystyk konwersji i poznania całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli na odnośne ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę opatrzoną tagiem śledzenia konwersji.

8.3.4 Ciasteczka śledzące w związku z wtyczkami społecznościowymi

Na niektórych stronach naszej oferty online znajdują się treści i usługi innych dostawców (np. Facebook, Twitter), którzy ze swej strony mogą wykorzystywać ciasteczka i komponenty aktywne. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez tych dostawców. Bliższe informacje na temat wtyczek społecznościowych znajdują się w punkcie Wtyczki społecznościowe.


Analiza internetowa
Potrzebujemy informacji statystycznych dotyczących korzystania z naszej oferty online, aby móc ją uczynić bardziej przyjazną dla użytkownika, dokonywać pomiarów zasięgu i prowadzić badanie rynku.
Do tego celu używamy opisanych w niniejszym punkcie narzędzi analizy internetowej.

Utworzone tymi narzędziami za pomocą ciasteczek analitycznych lub przez analizę plików dziennika profile korzystania nie są łączone z danymi osobowymi. Narzędzia nie wykorzystują w ogóle adresów IP użytkowników lub skracają je natychmiast po zebraniu danych.
Dostawcy narzędzi przetwarzają dane tylko jako podmioty przetwarzające zgodnie z naszymi poleceniami i nie do własnych celów.
W odniesieniu do każdego narzędzia dostępne poniżej są informacje dotyczące dostawcy i tego, jak można nie zgodzić się na zbieranie i przetwarzanie danych przez narzędzie.

W przypadku narzędzi pracujących z ciasteczkami opt-out należy pamiętać, że funkcja opt-out odnosi się do urządzenia bądź przeglądarki i zasadniczo dotyczy tylko używanego właśnie urządzenia końcowego bądź używanej przeglądarki. W przypadku używania kilku urządzeń końcowych bądź przeglądarek należy ustawić opt-out na każdym urządzeniu końcowym z osobna i w każdej używanej przeglądarce.
Ponadto można również ogólnie uniemożliwić tworzenie profili korzystania, dezaktywując generalnie wykorzystywanie ciasteczek; odnośnie do tego patrz punkt Wyłączanie i usuwanie ciasteczek.

9.1 WebTrends

Program WebTrends jest udostępniany przez firmę WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA.

Mogą Państwo nie zgodzić się na zbieranie i analizowanie swoich danych przez to narzędzie, korzystając z możliwości opt-out dostępnej pod następującym linkiem: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.


Wykorzystywanie wtyczek społecznościowych
10.1 Bosch Power Tools wykorzystuje na swoich stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych tzw. wtyczki społecznościowe serwisów społecznościowych takich, jak Facebook, Twitter i Google+. Chodzi w tym przypadku o przyciski takie jak np. przycisk "Lubię" na Facebooku.

10.2 Za pomocą metody tzw. dwukrotnego kliknięcia chronimy Państwa przed tym, aby Państwa wizyta na naszych stronach internetowych była standardowo rejestrowana i analizowana przez operatorów serwisów społecznościowych. Jeśli odwiedzają Państwo jedną ze stron naszego serwisu internetowego zawierającą tego typu wtyczki, początkowo są one nieaktywne. Wtyczki pozostają nieaktywne do czasu kliknięcia danego przycisku. Poprzez aktywowanie wtyczek łączą się Państwo z danym serwisem społecznościowym i wyrażając zgodę na przekazywanie swoich danych temu serwisowi. Po aktywacji przycisku Państwa przeglądarka przekazuje odpowiednią informację bezpośrednio do danego serwisu społecznościowego, gdzie informacja ta zostanie zapisana. Jeśli chcieliby Państwo przerwać połączenie z serwisem społecznościowym, należy zdezaktywować wtyczkę.

10.3 Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie społecznościowym, serwis może powiązać informację o odwiedzinach na stronie z kontem w serwisie. Jeśli nie chcą Państwo, by dany serwis społecznościowy powiązał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej z Państwa kontem, przed odwiedzeniem naszej strony należy przed aktywacją przycisku serwisu społecznościowego wylogować się z tego serwisu.

10.4 Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystywania serwis społecznościowy, a także na temat Państwa praw oraz ustawień, które mogą Państwo konfigurować w celu ochrony prywatności, znajdują się w części danego serwisu społecznościowego poświęconej ochronie danych.


Newsletter
11.1 Newsletter z rejestracją; prawo odwołania

W ramach naszej oferty online mogą Państwo subskrybować newsletter. Stosujemy do tego tzw. metodę double opt-in, zgodnie z którą dopiero wtedy będziemy przysyłać Państwu newsletter przez pocztę elektroniczną, komunikatory internetowe (jak np. WhatsApp), SMS lub wiadomość typu Push, gdy wcześniej przez kliknięcie na link w powiadomieniu potwierdzicie wyraźnie aktywację usługi newslettera. Jeśli później zdecydują się Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, możecie w każdej chwili zakończyć subskrypcję, odwołując swoją zgodę. Odwołanie w przypadku newslettera e-mailowego odbywa się poprzez zamieszczony w nim link, ewentualnie w ustawieniach administracyjnych odnośnej oferty online. Alternatywnie proszę skontaktować się z nami poprzez dane zamieszczone w punkcie Kontakt.


Zewnętrzne linki
Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − oferentów z nami niepowiązanych. Po kliknięciu linku nie mamy wpływu na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych przekazywanych podmiotowi trzeciemu w wyniku kliknięcia linku (przykładowo adresu IP lub URL strony, na której znajduje się link), ponieważ postępowanie podmiotów trzecich jest siłą rzeczy poza naszą kontrolą. Nie bierzemy odpowiedzialności za przetwarzanie tego typu danych osobowych przez te osoby trzecie.


Bezpieczeństwo
Nasi pracownicy oraz zaangażowane przez nas przedsiębiorstwa usługowe mają obowiązek zachowywania dyskrecji oraz przestrzegania przepisów stosownych ustaw z zakresie polityki prywatności.
Podejmujemy wszelkie wymagane działania techniczne i organizacyjne pozwalające zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz ochronę administrowanych przez nas Państwa danych osobowych w szczególności przed ryzykiem przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, zmanipulowania, utraty, zmiany, bądź nieupoważnionego ujawnienia, względnie przed nieupoważnionym dostępem do nich. Nasze działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.


Prawa użytkowników
Celem dochodzenia swoich praw proszę skorzystać z informacji zawartych w rozdziale Kontakt. Proszę przy tym upewnić się, że będziemy mieć możliwość jednoznacznego zidentyfikowania Państwa osoby.

Prawo do informacji:
Mają Państwo prawo do uzyskiwania od nas informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych. W tym zakresie mogą Państwo skorzystać z prawa do informacji odnoszących się do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas.

Prawo do korygowania i usuwania danych:
Mają Państwo prawo zażądać od nas skorygowania błędnych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia bądź usunięcia Państwa danych.
Nie dotyczy to danych, które są wymagane do celów rozliczeniowych i księgowych, bądź podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli dostęp do takich danych nie jest potrzebny, ich przetwarzanie jest ograniczone (patrz niżej).

Ograniczenie przetwarzania:
Mają Państwo prawo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – ograniczenie przetwarzania Państwa danych.

Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Ponadto mają Państwo prawo wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych. Wówczas zaniechamy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – istotne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które przeważą nad Państwa prawami.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego:
Ponadto mają Państwo możliwość wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych („Sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na względzie, że ze względów organizacyjnych może dojść do zbiegnięcia się w czasie wyrażenia sprzeciwu oraz wykorzystywania Państwa danych w ramach rozpoczętej już kampanii.

Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku podstawy prawnej „uzasadniony interes”:
Ponadto mają Państwo prawo wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej uzasadnionego interesu. Wówczas zaniechamy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – istotne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które przeważą nad Państwa prawami.

Cofnięcie zgody:
Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania Państwa danych dokonywanego do momentu cofnięcia zgody.

Przenoszalność danych:
Ponadto mają Państwo prawo do otrzymywania udostępnionych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym maszynowo formacie, względnie – o ile jest to technicznie wykonalne – zażądania przekazania danych podmiotowi trzeciemu.

Prawo do wniesienia odwołania w organie nadzorczym:
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia odwołania w organie ochrony danych. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, względnie kraju związkowego, bądź organu ochrony danych właściwego dla naszej siedziby. W tym zakresie:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
PL 00-193 Warszawa

Telefon: + 48 22 531 03 00
Telefax: + 48 22 531 03 01
E-Mail: kancelaria@uodo.gov.pl


Zmiana informacji w sprawie polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w działaniach zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, o ile będzie to niezbędne ze względu na postęp technologiczny. W takich przypadkach dostosujemy również odpowiednio nasze informacje w sprawie polityki prywatności. Z tego względu należy zawsze zwracać uwagę na aktualną wersję naszej informacji w sprawie ochrony danych osobowych.


Kontakt
Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, prosimy skorzystać z adresu podanego w rozdziale „Administrator”.

W celu skorzystania ze swoich praw lub zgłoszenia przypadków naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, należy użyć następującego linku:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

W celu przekazania sugestii lub złożenia reklamacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych.

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NIEMCY

lub

adres e-mail: DPO@bosch.com

Stan: 11.12.2018