Personvernmerknader


Personvernmerknader
 Robert Bosch A/S (heretter "Bosch Power Tools" eller "vi" eller "oss") gleder seg over ditt besøk på våre nettsider og mobilapplikasjoner (samlet også kalt "online-tilbud") og over din interesse for vår bedrift og våre produkter.


Bosch Power Tools respekterer din personlige sfære
Det er svært viktig for oss å garantere beskyttelsen av din private sfære ved behandlingen av personlige data og sikre alle forretningsdata. Dette tar vi hensyn til i våre forretningsprosesser. Vi behandler de personlige dataene som innhentes når du besøker våre online-tilbud, fortrolig og kun i overenstemmelse med lovbestemmelsene.

Personvern og datasikkerhet er del av vår bedriftspolitikk.


Ansvarlig instans
Bosch Power Tools; er den ansvarlige instansen for behandling av dine data. Unntakene er forklart i disse personvernmerknadene.
Våre kontaktdata er som følger:  

Robert Bosch AS
Berghagan 1, PO Box 350
1402 Ski

Telefonnummer
+47 64 87 89 00


Innhenting, behandling og bruk av persondata
4.1 Prinsipper

Persondata er alle opplysninger som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person, altså f.eks. navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser, kontrakt-, bestillings- og avregningsdata, som uttrykker en persons identitet.

Vi innhenter, behandler og bruker persondata (inkludert IP-adresser) bare når det foreligger et rettslig grunnlag for dette, f.eks. i rammen av en registrering, eller når du gir oss ditt samtykke til dette.

4.2 Formål med databehandlingen og rettslige grunnlag

Vi og tjenesteleverandørene som arbeider for oss, behandler dine persondata med følgende formål:

– Klargjøring av dette online-tilbudet
(Rettslig grunnlag: kontraktoppfyllelse).

– For registrering av feil og av sikkerhetsgrunner
(Rettslige grunnlag: Oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser innen datasikkerhet og berettiget interesse for korrigering av feil og sikkerheten til våre tilbud).

– Opprettholdelse og beskyttelse av våre rettigheter
(Rettslig grunnlag: Berettiget interesse fra vår side for realisering og beskyttelse av våre rettigheter).

4.3 Registrering

Hvis du vil gjøre krav på ytelser som forutsetter en kontraktslutning, bør du registrere deg. I rammen av registreringen innhenter vi persondataene (f.eks. fornavn, etternavn, fødselsdata, e-postadresse, eventuelt informasjon om ønsket betalingsform eller om kontoinnehaver) for å begrunne og oppfylle kontrakten, samt eventuelle øvrige data på frivillig basis. Obligatorisk informasjon er angitt med en *.

4.4 Loggfiler

Ved hver bruk av Internett blir det automatisk overført bestemte opplysninger fra nettleseren som vi lagrer i såkalte loggfiler.
Vi lagrer disse filene en kort tid, og sletter dem deretter, for å kunne registrere eventuelle feil og av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å belyse forsøk på angrep) for et kort tidsrom. Loggfiler som må oppbevares videre av bevisgrunner, unntas fra slettingen inntil den avsluttende avklaringen av hver hendelse og kan videreformidles til etterforskningsmyndighetene i hvert enkelt tilfelle.

Loggfilene brukes også til analyseformål (uten IP-adresse eller uten komplett IP-adresse); se avsnittet Webanalyse om dette.
Især lagres følgende opplysninger i loggfilene:
– IP-adresse (Internett-protokolladresse) til terminalen som gir tilgang til online-tilbudet;
– Internett-adresse til nettstedet som online-tilbudet ble aktivert fra (såkalt opprinnelses- eller referrer-URL);
– Navn på tjenesteleverandøren som gir tilgang til online-tilbudet;
– Navn på de innhentede filene eller opplysningene;
– Dato og klokkeslett og varighet for innhentingen;
– Overført datamengde;
– Operativsystem og opplysninger om anvendt nettleser, inkludert installerte tilleggsmoduler (f.eks. for flash player);
– http-status-kode (f.eks. "forespørsel lyktes" eller "etterlyst fil").

4.5 Barn

Dette online-tilbudet retter seg ikke til barn under 13 år.


Videreformidling av data
5.1 Videreformidling av data til andre ansvarlige instanser

Vi meddeler prinsipielt sett bare dine persondata til andre ansvarlige instanser hvis dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten og vi eller en tredjepart har en berettiget interesse for videreformidling eller dersom vi har fått ditt samtykke i dette. Du finner detaljer om de rettslige grunnlagene i avsnittet Behandlingsformål og rettslige grunnlag. Tredjeparter kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet. Dersom dataene overføres til tredjepersoner på grunnlag av en berettiget interesse, blir dette forklart i disse personvernmerknadene.

I tillegg kan dataene overføres til andre ansvarlige instanser dersom vi er forpliktet til dette på grunn av lovbestemmelser eller rettslige eller andre offentlige ordninger.

5.2 Tjenesteleverandører (generelt)

Vi gir eksterne tjenesteleverandører i oppdrag å utføre tjenester innen salg og markedsføring, kontraktstyring, betalingsavvikling, programmering, datahosting og hotline. Vi har omhyggelig valgt ut disse tjenesteleverandørene, og kontrollerer dem regelmessig, særlig med tanke på omhu i databehandlingen og sikring av dataene de har lagret. Vi forplikter samtlige tjenesteleverandører på å holde dataene fortrolige og oppfylle lovens bestemmelser. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet.

5.3 Videreformidling til mottakere utenfor EØS

Vi kan videreformidle persondata også til mottakere som har sitt hovedkontor i såkalte tredjeland, utenfor EØS. Er dette tilfellet, kontrollerer vi før videreformidling at det finnes et egnet personvernnivå hos mottakeren (f.eks. på grunn av en relevansbeslutning fra EU-kommisjonen for vedkommende land eller en avtale om såkalte EU-standardkontraktklausuler med mottakeren) eller at du har gitt ditt samtykke til videreformidlingen.

Vi kan gi deg en oversikt over mottakerne i tredjeland og en kopi av de konkret inngåtte bestemmelsene om kontroll av det egnede personvernnivået. Vennligst bruk opplysningene i avsnittet Kontakt til dette.


Lagringsvarighet; Oppbevaringsfrister
Vi lagrer prinsipielt dine data så lenge det er nødvendig for å fremlegge vårt online-tilbud og tjenestene som er forbundet med dette eller så lenge vi har en berettiget interesse i videre lagring (vi kan f.eks. også etter oppfyllelse av en kontrakt fortsatt ha en berettiget interesse i markedsføring via post). I alle andre tilfeller sletter vi dine persondata med unntak av data som vi må fortsette å lagre for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (f.eks. har vi plikt til å oppbevare dokumenter som f.eks. kontrakter og regninger i en bestemt tid på grunn av skatte- og handelsrettslige lagringfrister).


Bruk av cookies
7.1 Generelt

Cookies (informasjonskapsler) er små tekstfiler som lagres når du besøker et online-tilbud på din datamaskin. Hvis du går til dette online-tilbudet på nytt, sender nettleseren cookies-innholdet tilbake til hver tilbyder og gjør det dermed mulig å gjenkjenne terminalen. Avlesningen av cookies gjør at vi kan skape vårt online-tilbud for deg optimalt og gjøre det lettere å benytte det.

7.2 Utkobling og sletting av cookies

Når du besøker våre nettsider, vises et popupvindu der du blir spurt om du tillater cookiene som er plassert på våre nettsider eller om du vil koble dem i innstillingene.

Hvis du beslutter å avvise cookier, blir det satt inn en opt out-cookie i din nettleser. Denne cookien brukes utelukkende til å angi ditt avslag. Utkobling av cookiene har imidlertid medføre at enkelte funksjoner på våre nettsider ikke lenger står til din disposisjon. Vennligst vær oppmerksom på at en opt out-cookie bare gjelder nettleseren der den ble definert. Når du sletter cookies eller bruker en annen nettleser eller en annen terminal, må du foreta opt out-operasjonen på nytt.

Cookies som plasseres av andre tilbydere under ditt besøk på tredjeparters nettsider, omfattes ikke av innstillingsalternativet.

Du kan likevel til enhver tid slette samtlige cookies via din nettleser. Nettleserens hjelpefunksjon inneholder mer informasjon om dette. Også dette kan imidlertid føre til at enkelte funksjoner ikke lenger står til din disposisjon.

Dessuten kan bruke følgende nettside til å styre og deaktivere cookies gjennom tredjeparttilbydere:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Denne nettsiden driftes ikke av oss, så vi er ikke ansvarlige for den og har ingen innflytelse verken på innhold eller tilgjengelighet.

7.3 Oversikt over cookies som vi bruker

I dette avsnittet finner du en oversikt over cookies som vi bruker.

7.3.1 Obligatoriske cookies

Enkelte cookies er obligatoriske for at vi skal kunne stille vårt online-tilbud til disposisjon på en sikker måte. Denne kategorien omfatter f.eks.
– Cookies som brukes til å identifisere eller autentisere våre brukere;
– Cookies som midlertidig lagrer bestemte brukerinntastinger (f.eks. innholdet i en handlekurv eller et online-formular);
– Cookies som lagrer bestemte brukerpreferanser (f.eks. søk- eller språkinnstillinger);
– Cookies som lagrer data for å garantere feilfri gjengivelse av video- eller lydinnhold.


Eksterne lenker
Vårt online-tilbud kan inneholde lenker til nettsidene fra tredjeparter, dvs. tilbydere som ikke er forbundet med oss. Når du har klikket på lenken, har vi ikke lenger noen innflytelse på innhenting, behandling eller bruk av eventuelle persondata som overføres til tredjeparter ved å klikke på lenken (f.eks. IP-adresse eller URL-en til nettsiden der lenken står), da tredjeparters opptreden naturlig er utenfor vår kontroll. Vi tar ikke noe ansvar for tredjeparters behandling av slike persondata.


Sikkerhet
Våre medarbeidere og tjenesteleverandørene som handler på oppdrag fra oss, er forpliktet på fortrolighet og på å overholde bestemmelsene i personvernlovgivningen som her gjelder.

Vi treffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere et adekvat beskyttelsesnivå og beskytte persondataene som vi forvalter, i særdeleshet mot risikoene for ufrivillig eller urettmessig sletting, manipulering, tap, endring eller uautorisert offentliggjøring eller tilgang uten tillatelse. Våre sikkerhetstiltak blir stadig forbedret ut fra den teknologiske utviklingen.


Brukerens rettigheter
Vennligst bruk opplysningene i avsnitt Kontakt for å gjøre gjeldende dine rettigheter. I denne forbindelsen må du passe på at det er mulig å identifisere deg helt entydig.

Informasjons- og opplysningsrett:
Du har rett til å motta opplysninger fra oss om behandlingen av dine data. I samme øyemed kan du også gjøre gjeldende en rett til informasjon med hensyn til de personlige opplysningene fra deg som vi behandler.

Rett til beriktigelse og sletting:
Du kan forlange å korrigere feil i dataene og - dersom de lovlige forutsetningene for dette er oppfylt - slette dataene.
Dette gjelder ikke for data som trengs for avregnings- og regnskapsformål eller som er underlagt lovlig fastsatt lagringsplikt. Dersom det ikke trengs tilgang til slike data, begrenses imidlertid behandlingen (se nedenfor).

Begrensning av behandlingen:
Du kan forlange av oss at vi begrenser behandlingen av dine data hvis det rettslige forutsetningene for dette foreligger.

Innsigelse mot databehandling:
I tillegg har du rett til når som helst å motsi deg databehandlingen fra vår side. Vi vil så opphøre å behandle dine data, hvis vi da ikke, på grunn av lovlige bestemmelser, kan vise til tvingende, beskyttelsesverdige grunner for viderebehandling som veier tyngre enn dine rettigheter.

Innsigelse mot direkte markedsføring:
Du kan dessuten når som helst motsi deg behandlingen av dine persondata til reklameformål (""reklamenekting""). Vennligst vær oppmerksom på at det av organisatoriske grunner kan skje en overlapping mellom ditt tilbakekall og bruken av dine data i rammen av en allerede aktiv reklamekampanje.

Innsigelse mot databehandling ved rettslig grunnlag ""berettiget interesse"":
I tillegg har du rett til når som helst å motsi deg databehandlingen fra vår side dersom den er basert på det rettslige grunnlaget ""berettiget interesse"". Vi vil så opphøre å behandle dine data, hvis vi da ikke, på grunn av lovlige bestemmelser, kan vise til tvingende, beskyttelsesverdige grunner for viderebehandling som veier tyngre enn dine rettigheter.

Tilbakekall av samtykke:
Hvis du har gitt oss ditt samtykke til behandlingen av dine data, kan du når som helst trekke det tilbake med virkning for fremtiden. Retten til å behandle dine data til tilbakekallelsen berøres ikke av dette.

Dataportabilitet:
Du har videre rett til å motta data som du har stilt til vår disposisjon, overført i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller, hvis det er teknisk gjennomførbart, at de overføres til en tredjepart.

Rett til å klage til personvernmyndigheten:
Du har rett til å sende inn en klage til en personvernmyndighet. I dette øyemed kan du henvende deg til personvernmyndigheten på ditt bosted eller i din delstat/fylke eller til personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss. Dette er:

Office of the Data Inspectorate
Director General Georg Apenes
P.B. 8177 Dep.
0034 Oslo

Telefon: + 47 22 39 69 00
Telefax: + 47 22 42 23 50
E-Mail: postkasse@datatilsynet.no


Endring av personvernmerknaden
Vi forbeholder oss retten til å endre våre sikkerhets- og personverntiltak dersom dette blir nødvendig på grunn av den tekniske utviklingen. I disse tilfellene tilpasser vi våre merknader om personvern. Vær vennligst oppmerksom på den til enhver tid aktuelle versjonen av vår personvernmerknad.


Kontakt
Hvis du ønsker å kontakte oss, finner du oss på adressen som er angitt i avsnittet "Ansvarlig instans".

For å gjøre dine rettigheter gjeldende og for å varsle om personvernhendelser bruker du denne lenken:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Hvis du har forslag eller klager som gjelder behandlingen av personopplysningene dine, anbefaler vi at du kontakter vår personvernansvarlige:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mailto: DPO@bosch.com


Versjon: 11.12.2018