Privatumo pranešimai


Privatumo pranešimai
Robert Bosch Power Tools GmbH (toliau "Bosch Power Tools" arba "Mes" arba "Mums") džiaugiasi Jūsų apsilankymu mūsų interneto puslapiuose bei programėlių mobiliesiems įrenginiams naudojimu (taip pat ir "internetiniai pasiūlymai") ir Jūsų susidomėjimu mūsų įmone bei produktais.


Bosch Power Tools gerbia Jūsų privačią sritį
Jūsų privačios srities apsauga tvarkant asmens duomenis bei visų verslo duomenų saugumas mums yra svarbus klausimas, į kurį atsižvelgiame savo verslo procesuose. Asmens duomenis, kurie buvo surinkti Jums apsilankius mūsų internetinių pasiūlymų tinklalapiuose, tvarkome konfidencialiai ir laikydamiesi įstatymų reikalavimų.

Duomenų apsauga ir informacijos saugumas yra mūsų įmonės politikos sudedamoji dalis.


Duomenų valdytojas
Duomenų valdytojas, kuris tvarko Jūsų duomenis, yra Bosch Power Tools; Išimtys pateikiamos šiuose pranešimuose apie privatumo saugumą.

Mūsų kontaktiniai duomenys yra šie: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


Asmens duomenų surinkimas, tvarkymas ir naudojimas
4.1 Pagrindiniai principai
Asmens duomenys yra visa informacija, kuri susijusi su identifikuoti fiziniu asmeniu arba asmeniu, kurį galima identifikuoti, tai būtų, pvz., vardai, adresai, telefono numeriai, el. pašto adresai, sutarties, buhalteriniai ir atsiskaitymo duomenys, kurie išreiškia asmens identitetą.

Asmens duomenis (įskaitant ir IP adresus) renkame, tvarkome ir naudojame tik tada, kai tam yra įstatymų patvirtintas teisinis pagrindas arba Jūs, pvz., registruodamiesi, tam duodate sutikimą.

4.2 Tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai
Mes ir mūsų įgalioti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tvarkymo tikslais:

– Šio internetinio pasiūlymo pateikimas
(teisinis pagrindas: sutarties sąlygų vykdymas).

– Triktims nustatyti arba dėl saugumo
(Teisiniai pagrindai: Mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas duomenų apsaugos srityje ir teisėtas interesas šalinti triktis ir užtikrinti mūsų pasiūlymų saugumą).

– Savireklama ir pašalinė reklama bei rinkos tyrimas ir pasiekiamumo matavimai įstatymų leidžiamose ribose gali būti reikalingas sutikimas
(teisinis pagrindas: Sutikimas / mūsų teisėtas interesas – tiesioginė rinkodara, kol ji vyksta pagal duomenų apsaugos ir sąžiningos konkurencijos nuostatas).

– Apklausos apie produktus ir klientų apklausos el. paštu ir/arba telefonu, jei Jūs tam davėte aiškų sutikimą
(teisinis pagrindas: sutikimas).
Pastaba: Jei apklausoms įtraukiame rinkos turimo institutą, jis veiks tik mūsų pavedimu ir pagal mūsų nurodymus.

– Loterijų arba nuolaidų akcijų vykdymas laikantis atitinkamų loterijų sąlygų arba nuolaidų akcijų sąlygų
(Sutarties sąlygų vykdymo teisinis pagrindas).

– Naujienlaiškio siuntimas su gavėjo sutikimu el. paštu arba SMS/MMS
(teisinis pagrindas: sutikimas).

– Prisijungusių narių bendruomenės veikimas tikslu [prašome nurodyti bendruomenės tikslus]
(teisinis pagrindas: sutarties sąlygų vykdymas)

– Mūsų teisių gynimas ir rūpinimasis jomis
(teisinis pagrindas: teisėtas yra mūsų interesas naudotis savo teisėmis ir jas ginti).

4.3 Registracija
Jei norite naudotis paslaugomis, dėl kurių būtina pasirašyti sutartį, prašome Jūsų prisiregistruoti. Kiek tai yra susiję su registracija, mes renkame sutarties pagrindimui ir sutarties sąlygų vykdymui reikiamus asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, jei reikia – duomenis apie pageidaujamą mokėjimo būdą ir sąskaitos savininką) bei kitus savanoriškai pateikiamus duomenis. Privalomus duomenis žymime *.

4.4 „Log“ rinkmenos
Kiekvieną kartą naudojantis internetu iš Jūsų interneto naršyklės automatiškai yra perduodama tam tikra informacija, kurią mes išsaugome vadinamosiose „Log“ rinkmenose.

„Log“ rinkmenas trikčių nustatymo tikslu ir saugumo pagrindais (pvz., siekiant išsiaiškinti įsibrovimo bandymus) trumpam išsaugome, o vėliau pašaliname. „Log“ rinkmenos, kurias reikia saugoti kaip įrodymus, nepašalinamos iki galutinio atitinkamo įvykio išsiaiškinimo ir atskirais atvejais gali būti perduodamos ikiteisminiams organams.

„Log“ rinkmenos (be arba, atitinkamai, be pilno IP adreso) taip pat yra naudojamos analizės tikslais; tuo tikslu žr. Tinklo analizės pastraipa.

„Log“ rinkmenose išsaugoma ši informacija:
– Galinio prietaiso, iš kurio atidaromas internetinis pasiūlymas, IP adresas (interneto protokolo adresas);
– Tinklalapio, iš kurio buvo iškviestas internetinis pasiūlymas, interneto adresas (vadinamieji, pirminis ir persiuntimo URL);
– Paslaugos teikėjo, per kurį prieinama prie internetinio pasiūlymo, pavadinimas;
– Iškviestų rinkmenų pavadinimas ir informacija;
– Iškvietimo data, laikas ir trukmė;
– Perkeltas duomenų kiekis;
– Operacinė sistema ir informacija apie naudotą interneto naršyklę, įskaitant plėtinius (pvz., „Flash“ leistuvui);
– http būsenos kodai (pvz., „Reikalinga užklausa“ arba „Užklausta rinkmena nerasta“).

4.5 Vaikai
Šis internetinis pasiūlymas nėra skirtas jaunesniems kaip 13 metų amžiaus vaikams.


Duomenų perdavimas
5.1 Duomenų perdavimas kitiems duomenų valdytojams
Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų valdytojams mes perduodame tik tada, jei to reikia sutarties sąlygų įvykdymui, jei mes arba tretieji asmenys turime teisėtą interesą perduoti duomenis arba tam yra gautas Jūsų sutikimas. Išsamią informaciją apie teisinius pagrindus rasite Tvarkymo tikslų ir teisinių pagrindų pastraipa. Tretieji asmenys taip pat gali būti kita Bosch grupės įmonė. Jei duomenys tretiesiems asmenims perduodami remiantis teisėtu interesu, tai yra paaiškinama šiuose pranešimuose apie privatumo saugumą.

Be to, duomenys gali būti perduodami kitiems duomenų valdytojams, jei tam būtume įpareigoti įstatyminių reikalavimų arba teismo vykdymo organų ar teisinių potvarkių.

5.2 Paslaugos teikėjas (bendrąja prasme)
Išorinius paslaugų teikėjus įgaliojame teikti pardavimo ir rinkodaros paslaugas, duomenų prieglobos ir pagalbos telefonu paslaugas. Šiuos paslaugų teikėjus mes rūpestingai atrinkome ir reguliariai stebime, ypač jų rūpestingą elgseną su Jūsų išsaugotais duomenimis ir duomenų apsauga. Visus paslaugų teikėjus įpareigojame laikytis konfidencialumo ir teisinių nuostatų. Paslaugų teikėjas taip pat gali būti kita Bosch grupės įmonė.

5.3 Perdavimas gavėjams  už Europos ekonominės bendrijos ribų
Asmens duomenis taip pat galime perduoti gavėjams, kurių buveinė yra už Europos ekonominės bendrijos ribų, vadinamosiose trečiosiose šalyse. Tokiu atveju, prieš perduodami toliau įsitikiname, kad gavėjas arba užtikrina atitinkamą duomenų apsaugos lygį (pvz., remiantis atitinkamai šaliai skirtu Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, arba su gavėju yra priimtas Europos Sąjungos susitarimas dėl vadinamųjų ES Standartinių sutarčių sąlygų) arba yra gautas Jūsų sutikimas perduoti duomenis.

Iš mūsų galite gauti gavėjų trečiosiose šalyse apžvalgą ir konkrečiai sutartų taisyklių, skirtų duomenų apsaugos lygiui užtikrinti, kopiją. Tuo tikslu naudokitės pastraipoje Kontaktai pateiktais duomenimis.


Saugojimo trukmė; Laikymo terminai
Jūsų duomenis paprastai saugome tol, kol jų reikia mūsų internetiniam pasiūlymui ir su juo susijusioms paslaugoms įvykdyti, arba mes turime teisėtą interesą tolimesniam saugojimui (pvz., net ir įvykdę užsakymą galime turėti teisėtą interesą vykdyti rinkodarą paštu). Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenis pašaliname, išskyrus tuos duomenis, kuriuos turime saugoti, kad įvykdytumėm teisinius įsipareigojimus (pvz., laikydamiesi mokesčių ir prekybos teisės nurodytų saugojimo terminų, tam tikrą laikotarpį privalome saugoti dokumentus, pvz., sutartis ir sąskaitas).


Loterijosarba nuolaidų akcijos
Jei dalyvaujate mūsų loterijoje arba nuolaidų akcijoje, Jūsų duomenis naudojame, kad galėtume pranešti apie laimėjimą ir norėdami reklamuoti savo produktus įstatymų numatytose ribose, jei tam esate davę sutikimą. Informaciją apie loterijas arba nuolaidų akcijas kiekvienu atskiru atveju rasite atitinkamose dalyvavimo sąlygose.


Slapukų naudojimas
8.1 Bendrosios nuorodos
Slapukai yra mažos tekstinės rinkmenos, kurios išsaugomos jūsų kompiuteryje, kai peržiūrite mūsų internetinį pasiūlymą. Jei šį internetinį pasiūlymą atidarote vėl, Jūsų naršyklė slapuko turinį siunčia atgal atitinkamam paslaugos teikėjui ir tokiu būdu leidžia vėl identifikuoti galinį prietaisą. Slapukų nuskaitymas leidžia mums parengti optimaliai Jums pritaikytą internetinį pasiūlymą ir palengvinti Jums naudojimą.

8.2 Slapukų išjungimas ir šalinimas
Kai apsilankote mūsų interneto puslapyje, slapukų lygmenyje iškylančiajame lange pateikiamas klausimas, ar slapukus, kurie yra patalpinti mūsų puslapyje, leidžiate ar nustatymuose norite išjungti.

Jei nusprendžiate, kad slapukų neleisite, tai Jūsų naršyklei bus priskirtas atsisakymo slapukas. Šie slapukai yra skirti tik Jūsų nesutikimui priskirti. Išjungus slapukus, gali būti, kad nebegalėsite naudotis kai kuriomis mūsų interneto puslapio funkcijomis. Atkreipkite dėmesį, kad atsisakymo slapukas dėl techninių priežasčių gali būti naudojamas tik tai naršyklei, kurioje buvo priskirtas. Jei slapuką pašalinate arba naudojate kitą naršyklę ar kitą galinį prietaisą, atsisakyti turite iš naujo.

Nustatyti negalima tų kištukų, kuriuos Jūsų apsilankymo trečiųjų asmenų interneto puslapyje metu patalpino kiti paslaugų teikėjai.
Tačiau naudodamiesi savo naršykle, bet kada galite pašalinti visus slapukus. Apie tai paskaitykite savo naršyklės pagalbos funkcijų aprašymuose. Tačiau tai atlikus, taip pat gali būti, kad nebegalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis.

Be to, žemiau pateiktuose interneto puslapiuose galima valdyti ir deaktyvinti trečiųjų paslaugų teikėjų slapukų naudojimą:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.
Šio interneto puslapio mes neadministruojame, todėl nesame atsakingi ir negalime daryti įtakos jo turiniui ir naudojimui.

8.3 „Bosch Power Tools“ slapukai
„Bosch Power Tools“ naudoja slapukus ir aktyvius komponentus (pvz., „JavaScript“), kad sektų naudotojų preferencijas ir atitinkamai optimaliai galėtų kurti tinklalapius."

8.4 Trečiųjų šalių paslaugų teikėjų slapukai
Kai kuriuose „Bosch Power Tools“ tinklalapiuose jau yra įtraukti kitų teikėjų turiniai ir paslaugos (pvz., „YouTube“, „Facebook“, „Twitter“), kurie gali naudoti slapukus ir aktyvius komponentus. „Bosch Power Tools“ nedaro jokios įtakos, kai šie teikėjai tvarko asmens duomenis.


„Retargeting“ priemonių naudojimas
9.1 Mūsų internetinės rinkodaros optimizavimui naudojame „Retargeting“ technologijas. Todėl Jums turi būti sukurtas įdomesnis interneto pasiūlymas ir suderintas pagal Jūsų poreikius.

9.2 Naudojant slapukus, kuriuose išsaugomas Jūsų domėjimasis mūsų gaminiais ir paslaugomis, bei analizuojant tai, ką Jūs naudojate mūsų „Retargeting“ partnerio, pvz., „Google AdWords“, tinklalapiuose, galime Jums pasiūlyti individualią ir su jūsų pomėgiais susijusią reklamą. Tai atliekama anonimiškai, todėl Jūsų negalima identifikuoti per „Retargeting“.

9.3 Jei Jūs nenorite, kad „Bosch Power Tools“ ir jo „Retargeting“ partneris naudotų atitinkamus „Retargeting“ slapukus, vadovaukitės nurodymais, pateiktais 8.2. punkte.


„Conversion Tracking“ naudojimas
10.1 Norėdami sukurti internetinį pasiūlymą kuo patrauklesnį, mes naudojame taip vadinamą „Conversion Tracking“.

10.2 Jei mūsų svetainę atradote per atitinkamo partnerio skelbimą, mūsų „Conversion Tracking“ partneris, pvz., „Google AdWords“, šios analizės tarnybos metu parenka slapuką Jūsų kompiuteriui („Conversion Cookie“). Šie slapukai po 30 dienų nebegalioja. Apsilankykite tam tikrose mūsų svetainėse ir, jei slapuko galiojimas dar nesibaigė, mes ir atitinkamas „Conversion Tracking“ partneris gali atpažinti, kad kažkas paspaudė skelbimą ir taip buvo nukreiptas į mūsų svetainę. Mūsų tinklalapyje negalima atsekti slapukų. „Conversion“ slapukais gauta informacija skirta tam, kad būtų parengta „Conversion“ statistika ir būtų sužinotas bendras tų naudotojų skaičius, kurie spustelėjo atitinkamą skelbimą ir buvo nukreipti į „Conversion-Tracking“ žymekliu pažymėtą tinklalapį.Tai atliekama anonimiškai, todėl Jūsų negalima identifikuoti per „Conversion Tracking“.

10.3 Jei Jūs nenorite, kad „Bosch Power Tools“ ir jo „Conversion Tracking“ partneris naudotų atitinkamus „Conversion“ slapukus, vadovaukitės nurodymais, pateiktais 8.2 punkte.


Analizės priemonių naudojimas
11.1 „Bosch Power Tools“, naudodamasi tinklalapio analizės priemonėmis, pvz., „WebTrends“ ir Tealium, atlieka interneto tinklalapių prieigos vertinimus.

11.2 Pasirinkdami analizės priemones, mes atsižvelgiame į tai, kad šie prieigos duomenys parengiami tik anonimiškai, todėl su naudotoju negali būti atliktas joks sujungimas. Dažniausiai tai atliekama IP adresą priskiriant kaip anonimišką. Matavimui naudojami slapukai, kad būtų galima atlikti tinklalapio naudojimo analizę. O labiausiai „Bosch Power Tools“ tokiu būdu gali gerinti duomenų kokybę.

11.3 Jei nepageidaujate, kad būtų naudojami atitinkami analizės slapukai, vadovaukitės nurodymais, pateikiamais 8.2 punkte.


„Social Plugins“ naudojimas
12.1 „Bosch Power Tools“ savo tinklalapiuose naudoja ir mobiliąsias aplikacijas, socialinių tinklų, pvz., „Facebook“, „Twitter“ ir „Google+“, taip vadinamus „Social Plugins“. Tai yra paspaudimai, pvz., „Facebook“ mygtukas „man patinka“.

12.2 Taip vadinamu 2 paspaudimų metodu mes Jus saugome, kad Jūsų apsilankymo mūsų tinklalapiuose įprastai negautų ir nevertintų socialinių tinklų teikėjai. Jei Jūs atidarote mūsų interneto puslapį, kuriame yra tokie „Plugins“, tuomet jie išaktyvinami. „Plugins“ aktyvinami tik kai Jūs paspaudžiate parengtą mygtuką. Aktyvindami, prisijungiate prie atitinkamo socialinio tinklo ir sutinkate, kad Jūsų duomenys būtų perduoti. Jei paspaudžiate atitinkamą mygtuką, atitinkama informacija iš Jūsų naršyklės perduodama atitinkamam socialiniam tinklui ir ten išsaugoma. Jei norite baigti perdavimą, turite pakartotinai išaktyvinti „Plugin“.

12.3 Jei esate prisiregistravę socialiniame tinkle, apsilankymas gali būti priskirtas Jūsų paskyrai. Jei Jūs nenorite, kad atitinkamas socialinis tinklas Jūsų apsilankymo metu surinktus duomenis sujungtų su nario duomenimis, turite prieš aktyvindami „Social Plugin“ išsiregistruoti iš atitinkamo tinklo.

12.4 Apie tai, koks socialinio tinklo duomenų tvarkymo ir naudojimo rinkimo tikslas ir apimtis bei kokios Jūsų privačios aplinkos su tuo susijusios, teises ir nustatymo galimybes rasite atitinkamo socialinio tinklo duomenų apsaugos nuorodose.


„Social Sign In“ (prisijungimas per socialinius tinklus)
Savo internetiniame pasiūlyme suteikiame galimybę vadinamaisiais socialiniais „Social Sign Ins“ prisijungti per socialinį tinklą, pvz., „Facebook“ ir „Twitter“.

Registracijai būsite nukreipti į atitinkamo socialinio tinklo svetainę, kur galėsite prisiregistruoti su ten esančiais duomenimis. Tai atlikus, Jūsų atitinkamo tinklo paskyra bus susieta su mūsų tarnyba. Tuo pačiu per atitinkamą socialinį tinklą mums bus perduota informacija apie socialiniame tinkle esančius viešuosius profilius, Jūsų el. pašto adresas ir Jūsų socialinio tinklo draugų identifikaciniai kodai bei kiti duomenys.
O registracijai naudotas socialinis tinklas gauna informaciją apie Jūsų prisijungimo būseną, naršyklę ir Jūsų IP adresą. Socialinio tinklo teikėjo buveinė ar jo serverio buvimo vieta gali būti už ES ar Europos ekonominės bendrijos ribų (pvz., JAV).

Jei nenorite, kad tarp mūsų ir socialinio tinklo vyktų duomenų perdavimas, registruokitės ne per socialinio tinklo svetainę, bet naudokitės specialiomis mūsų prisiregistravimo paslaugomis.


„YouTube“
Šis internetinis pasiūlymas naudoja „YouTube“ vaizdo platformą, kurią administruoja „YouTube“, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, JAV („YouTube”).             „YouTube“ yra platforma, kurioje galima leisti garso ir vaizdo rinkmenas.

Kai iškviečiate atitinkamą mūsų internetinio pasiūlymo puslapį, įdiegtas „YouTube“ leistuvas sukuria ryšį su „You-Tube“, kad būtų galima perkelti ir paleisti vaizdo arba garso rinkmeną. Tuo pačiu yra perduodami duomenys „YouTube“ administratoriui kaip duomenų valdytojui. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kaip šiuos duomenis tvarko „YouTube“.

Daugiau informacijos apie         „YouTube“surinktų duomenų apimtį ir tikslą, apie tolimesnį duomenų tvarkymą ir naudojimą, apie Jūsų teises ir duomenų apsaugos parinktis, kurias galite pasirinkti, rasite „YouTube“ privatumo pranešime.


Naujienlaiškis
15. Naujienlaiškis su prisiregistravimu; Atšaukimo teisė
Kiek tai apima mūsų internetinis pasiūlymas, galite užsisakyti naujienlaiškį. Šiuo tikslu mes naudojame vadinamąjį „Double Opt-In“ metodą, pagal kurį naujienlaiškį el. paštu, mobiliosiomis pranešimų ir pokalbių programėlėmis (pvz., „WhatsApp“), SMS arba įkeliamaisiais pranešimais Jums siūsime tik tada, jei Jūs prieš tai spustelėję pranešime esančią nuorodą suaktyvinsite naujienlaiškio paslaugą. Jei vėliau nuspręstumėte atsisakyti gauto naujienlaiškį, abonementą galite bet kada nutraukti atšaukę savo sutikimą. Naujienlaiškio gavimą el. paštu galite atšaukti spustelėję naujienlaiškyje esančią nuorodą arba atlikę atitinkamo užsakymo reikiamus administravimo nustatymus. Taip pat galite susisiekti su mumis naudodamiesi pastraipoje Kontaktai pateiktais duomenimis.


Bendruomenė
Siūlome Jums galimybę tapti mūsų Bosch Power Tools bendruomenės (kaip bendruomenės BOB ir MyBosch) nariu. Ten galite prisiregistruoti, sukurti naudotojo profilį ir bendrauti su kitais nariais. Ten sugeneruotus Jūsų duomenis rinkodaros, rinkos tyrimo ir paslaugų tikslais mes naudosime tik ten duoto Jūsų sutikimo ribose. Šį sutikimą bet kada galite atšaukti.

Naudodamiesi atitinkamoje bendruomenėje esančia įvesties kauke galite pasirinkti, ar tam tikri Jūsų naudotojo profilio duomenys turi būti paskelbiami viešai visiems bendruomenės nariams ar tik Jūsų „bendruomenės draugams“, ar turi likti privatūs.

Visi kiti duomenys, kuriuos sugeneruojate bendruomenėje, pvz., pateikdami komentarus ar nuotraukas, automatiškai tampa viešai prieinami ir susiejami su Jūsų naudotojo profiliu.


Išorinės nuorodos
Mūsų internetiniame pasiūlyme gali būti nuorodos į trečiųjų asmenų – su mumis nesusijusių paslaugų teikėjų – puslapius. Spustelėjus šią nuorodą, mes nebeturime įtakos nuorodos spustelėjimu tretiesiems asmenims perduotų asmens duomenų (pvz., IP adreso arba puslapio, kuriame yra nuoroda, URL) rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, nes trečiųjų asmenų kontroliuoti mes negalime. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kaip šie tretieji asmenys tvarko asmens duomenis.


Sauga
Mūsų darbuotojai ir mūsų įgaliotos paslaugų teikimo įmonės yra įpareigotos viską laikyti paslaptyje ir laikytis taikomo duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų.

Mes imamės visų reikiamų techninių ir organizacinių priemonių reikiamam saugumo lygiui užtikrinti ir mūsų tvarkomiems Jūsų duomenims apsaugoti, ypač nuo neapdairaus ar neteisėto sunaikinimo, manipuliacijų, praradimo, pakeitimo       arba nuo pateikimo ir nuo prieigos pašaliniams asmenims. Mūsų saugos priemonės, priklausomai nuo technologijų vystymosi, yra nuolat tobulinamos.


Naudotojo teisės
Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, naudokitės pastraipoje Kontaktai pateiktais duomenimis. Prašome užtikrinti, kad galėtume vienareikšmiškai identifikuoti Jūsų asmenį.

Teisė gauti informaciją:
Turite teisę gauti iš mūsų informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą. Todėl galite naudotis teise gauti su Jūsų asmeniu susijusią informaciją, kurią mes tvarkome.

Koregavimo ir šalinimo teisė:
Galite reikalauti iš mūsų koreguoti klaidingus duomenis ir, jei tai atitinka įstatymų reikalavimus, papildyti        arba šalinti Jūsų duomenis.

Tai negalioja duomenims, kurių reikia atsiskaitymui ir buhalteriniams tikslams arba kuriems taikoma įstatymų numatyta saugojimo prievolė. Jei prieigos prie tokių duomenų nereikia, jų tvarkymas yra apribojamas (žr. toliau).

Tvarkymo apribojimas:
Galite reikalauti iš mūsų, jei tai atitinka įstatymų reikalavimus, kad mes aribotumėm Jūsų duomenų tvarkymą.

Duomenų tvarkymo atšaukimas:
Be to, turite teisę bet kada atsisakyti, kad tvarkytume Jūsų duomenis. Tokiu atveju mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, nebent – pagal įstatymų reikalavimus – galėsime įrodyti, jog turime su apsauga susijusių priežasčių, viršijančių Jūsų teises, toliau tvarkyti duomenis.

Tiesioginės reklamos atsisakymas:
Bet kada galite atsisakyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi reklamos tikslais („Atsisakymas“). Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad dėl organizacinių priežasčių Jūsų atsisakymas gali kirstis su Jūsų duomenų naudojimu jau vykstančioje kampanijoje .

Duomenų tvarkymo atšaukimas, esant teisiniu pagrindu paremtam „teisėtam interesui:
Be to, turite teisę bet kada atsisakyti, kad tvarkytume Jūsų duomenis, jei tam yra teisiniu pagrindu paremtas teisėtas interesas. Tokiu atveju mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, nebent – pagal įstatymų reikalavimus – galėsime įrodyti, jog turime su apsauga susijusių priežasčių, viršijančių Jūsų teises, toliau tvarkyti duomenis.

Sutikimo atšaukimas:
Jei esate davęs sutikimą tvarkyti savo duomenis, tai jį bet kada galite atšaukti, ir jis galios ateičiai. Jūsų duomenų tvarkymo teisėtumas iki atšaukimo lieka nepakitęs.

Duomenų perkeliamumas:
Taip pat Jūs turite teisę mums pateiktus duomenis gauti struktūruotus, kompiuterio skaitomu formatu, ir – jei tai galima techniškai – reikalauti perduoti duomenis tretiesiems asmenims.

Skundų pateikimo kontrolinėms institucijoms teisė:
Turite teisę duomenų apsaugos inspekcijai pateikti skundą. Tuo tikslu galite kreiptis į duomenų apsaugos inspekciją, kuri yra atsakinga Jūsų gyvenamojoje vietovėje arba šalyje, arba į mums priskirtą duomenų apsaugos inspekciją. Tai yra:
Šalyje įgaliota tarnyba duomenų apsaugai ir laisvam informacijos prieinamumui

Adresas:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
VOKIETIJA

Pašto adresas:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
VOKIETIJA

Tel. 0711/615541-0
FAKS. 0711/615541-15
El. paštas: poststelle@lfdi.bwl.de


Privatumo pranešimo keitimas
Pasiliekame teisę keisti savo saugos ir duomenų apsaugos priemones, jei to reikia dėl technologijų tobulėjimo. Tokiu atveju atitinkamai priderinsime ir savo privatumo pranešimą. Todėl prašome skaityti galiojančią mūsų privatumo pranešimo versiją.


Kontaktai

Su mumis susisiekti galite skirsnyje „Atsakingas asmuo“ nurodytu adresu. Savo teisėms pareikšti bei užregistruoti duomenų apsaugos pažeidimo atvejus naudokitės nuoroda:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Dėl pasiūlymų ir skundų, susijusių su asmens duomenų apdorojimu, siūlome kreiptis į mūsų už duomenų apsaugą atsakingą asmenį:

Už duomenų apsaugą atsakingas asmuo „Bosch“ grupės informacijos saugumo ir duomenų apsaugos skyrius (C/ISP)

Pašto kodas 30 02 20

70442 Stuttgart

VOKIETIJA

arba el. paštas: DPO@bosch.com


Parengta: 11.12.2018