Andmekaitsesuunised


Andmekaitsesuunised
Ettevõttel Robert Bosch Power Tools Gmbh (edaspidi „Bosch Power Tools“ või „meie“ või „meid“) on hea meel, et külastasite meie veebilehti ja mobiilirakendusi (koos ka „veebipakkumine“) ning et tunnete huvi meie ettevõtte ja toodete vastu.


Bosch Power Tools austab Teie eraelu
Isikuandmete töötlemisel on Teie eraelu puutumatus ja kõigi ettevõtlusandmete turvalisus meie jaoks oluline ning me arvestame sellega oma äriprotsessides. Töötleme Teie isikuandmeid, mis kogutakse meie veebipakkumiste külastamisel, konfidentsiaalselt ja üksnes seadusest tulenevate eeskirjade kohaselt.

Andmekaitse ja teabe turvalisus moodustavad osa meie ettevõtluspoliitikast.


Vastutav isik
Teie andmete töötlemise eest vastutab Bosch Power Tools; erandeid selgitatakse siinsetes andmekaitsesuunistes.

Meie kontaktandmed on järgmised: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine
4.1 Põhimõtted
Isikuandmed hõlmavad kogu teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, mis tähendab näiteks nimesid, aadresse, telefoninumbreid, e-posti aadresse, lepinguid, broneeringuid ja arveldamist puudutavaid andmeid, mis väljendavad isiku identiteeti.

Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid (sh IP-aadresse) üksnes juhul, kui selleks on seadusest tulenev õiguslik alus või kui olete meile selleks näiteks registreerimise raames oma nõusoleku andnud.

4.2 Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
Teie isikuandmeid töötleme ja töötlevad meie volitatud teenusepakkujad järgmistel eesmärkidel:

– Selle veebipakkumise kasutusseandmine
(Õiguslik alus: lepingu täitmine).

– Tõrgete tuvastamiseks ja turvalisuse kaalutlustel
(Õiguslikud alused: meie õiguslike kohustuste täitmine andmekaitse vallas ja õigustatud huvi kõrvaldada tõrkeid ja tagada meie pakkumiste turvalisus).

– Enese- ja võõrreklaam ning turuuuringud ja sihtrühma mõõtmine seadusega lubatud ulatuses või nõusoleku alusel
(Õiguslik alus: nõusolek / meie õigustatud huvi otseturunduseks, kui see toimub kooskõlas andmekaitse- ja konkurentsiõiguslike eeskirjadega).

– Toote- või kliendiuuringud e-posti ja/või telefoni teel, kui olete sellega sõnaselgelt nõustunud
(Õiguslik alus: nõusolek).
Märkus: uuringuteks turuuuringute ettevõtte rakendamise korral tegutseb nimetatud ettevõte üksnes meie volitusega ja meie juhiste kohaselt.

– Auhinnamängude või sooduspakkumiste korraldamisel auhinnamängude või sooduspakkumiste vastavate tingimuste kohaselt
(Õiguslik alus lepingu täitmine).

– Teabelehe saatmine e-kirja või SMSi/MMSi teel adressaadi nõusolekul
(Õiguslik alus: nõusolek).

– Grupi pidamine registreeritud liikmetele
(Õiguslik alus: lepingu täitmine)

– Meie õigustest kinnipidamine ja nende kaitse
(Õiguslik alus: meie õigustatud huvi tagada oma õigustest kinnipidamine ja nende kaitse).

4.3 Registreerimine
Lepingu sõlmimist eeldavate teenuste kasutamise soovi korral palume, et registreeriksite end. Registreerimise käigus kogume me lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil vajalikke isikuandmeid (nt eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, e-posti aadress, vajaduse korral andmed soovitud makseviisi või kontoomaniku kohta) ja vajaduse korral vabatahtlikkuse alusel täiendavaid andmeid. Kohustuslikud andmed on tähistatud tähisega *.

4.4 Logifailid
Interneti kasutamisel edastab Teie veebilehitseja teatud teavet automaatselt ja meie salvestame selle niinimetatud logifailidesse.

Salvestame logifailid tõrgete tuvastamiseks ja turvalisuse tagamiseks (nt ründekatsete selgitamiseks) lühikeseks ajaks ja kustutame seejärel. Logifailid, mille säilitamine on vajalik tõendamise eesmärgil, jäetakse vastava juhtumi lõpliku selgitamiseni kustutamata ja üksikjuhtudel võidakse need edasi anda uurimisasutustele.

Logifaile kasutatakse (ilma või ilma täieliku IP-aadressita) ka analüüsi eesmärgil; selle kohta vt veebianalüüsi lõiku.

Logifailides salvestatakse eelkõige järgmist teavet:
– lõppseadme IP-aadress (Interneti-protokolli aadress), millelt kasutatakse veebipakkumist;
– veebilehe Internetiaadress, millelt avatakse veebipakkumine (nn päritolu- või viitaja URL);
– teenuseandja nimi, kelle kaudu toimub juurdepääs veebipakkumisele;
– avatud failide või teabe nimi;
– kasutamise kuupäev, kellaaeg ja kestus;
– üle kantud andmete maht;
– operatsioonisüsteem ja kasutatud veebilehitsejat puudutav teave, kaasa arvatud installitud pistikprogrammid (nt Flash Playeri jaoks);
– HTTP olekukood (nt „päring edukas“ või „soovitud faili ei leitud“).

4.5 Lapsed
See veebipakkumine pole suunatud alla 13-aastastele lastele.


Andmete edastamine
5.1 Andmete edastamine teistele vastutavatele isikutele
Edastame Teie isikuandmeid teistele vastutavatele isikutele põhimõtteliselt üksnes juhul, kui see on vajalik lepingu täitmise eesmärgil ja kui meil või kolmandatel isikutel on edastamiseks õigustatud huvi või kui meil on selleks Teie nõusolek. Õiguslikke aluseid puudutavad üksikasjad leiate lõigust „Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused“. Kolmandad isikud võivad olla ka teised Bosch-grupi ettevõtted. Kui andmeid edastatakse kolmandatele isikutele õigustatud huvi alusel, selgitatakse seda siinsetes andmekaitsesuunistes.

Lisaks võib andmeid kolmandatele isikutele edastada juhul, kui oleme selleks kohustatud seadusest tulenevate eeskirjade või täitmisele kuuluva halduskorralduse või kohtu ettekirjutuse kohaselt.

5.2 Teenusepakkujad (üldiselt)
Kasutame väliseid teenusepakkujaid selliste ülesannete täitmiseks nagu müügi- ja turundusteenused, lepingute haldus, maksete teostamine, programmeerimine, andmemajutus ja abitelefoni-teenused. Oleme need teenusepakkujad hoolikalt välja valinud ja kontrollime neid regulaarselt, eelkõige seda, kas nad käivad enda juures salvestatud andmetega hoolikalt ümber ja kas andmete kaitse on tagatud. Kohustame kõiki teenusepakkujaid pidama kinni konfidentsiaalsusest ja seadusest tulenevatest eeskirjadest. Teenusepakkujad võivad olla ka teised Bosch-grupi ettevõtted.

5.3 Edastamine adressaadile väljaspool EMPd
Võime isikuandmeid edastada ka adressaatidele, kelle registreeritud asukoht on väljaspool EMPd niinimetatud kolmandates riikides. Sellisel juhul veendume me enne andmete edastamist, et andmete saaja juures kehtib asjakohane andmekaitsetase (nt Euroopa Komisjoni vastavat riiki puudutava piisava kaitse otsuse põhjal või andmete saajaga sõlmitud Euroopa Liidu niinimetatud ELi lepingu tüüptingimuste kohase lepingu alusel) või meil on Teie nõusolek andmete edastamiseks.
Teil on võimalus saada meilt ülevaade kolmandates riikides asuvatest adressaatidest ja koopia andmete piisava kaitsetaseme tagamiseks konkreetselt kokku lepitud sätetest. Kasutage selleks lõigus Kontaktid esitatud andmeid.


Salvestuse kestus; säilitamise tähtajad
Salvestame Teie andmeid põhimõtteliselt senikaua, kuni see on vajalik meie veebipakkumise ja sellega seotud teenuse võimaldamiseks või kui meil on edasiseks salvestamiseks õigustatud huvi (nt võib meil pärast lepingu täitmist olla õigustatud huvi posti teel tehtavaks turunduseks). Kõigil teistel juhtudel kustutame Teie isikuandmed, välja arvatud sellised andmed, mida peame õiguslike kohustuste täitmiseks ka edaspidi säilitama (nt on meil maksu- ja kaubandusõiguslike säilitustähtaegade kohaselt kohustus hoida selliseid dokumente nagu näiteks lepingud ja arved teatud aja jooksul alles).


Auhinnamängud või sooduspakkumised
Kui osalete mõnes meie auhinnamängus või sooduspakkumises, kasutame Teie andmeid võidust teavitamiseks ja meie toodete reklaamimiseks seadusega lubatud mahus või juhul, kui olete selleks oma nõusoleku andnud. Üksikasjalikku teavet auhinnamängude või sooduspakkumiste kohta leiate vastavatest osalemistingimustest.


Küpsiste kasutamine
8.1 Üldine teave
Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebipakkumise külastamisel. Kui avate uuesti sama veebipakkumise, saadab Teie veebilehitseja küpsiste sisu vastavale pakkujale tagasi ja võimaldab seeläbi lõppseadme uuesti ära tunda. Küpsiste lugemine võimaldab meil kujundada oma veebipakkumist Teie jaoks optimaalsel moel ja hõlbustada selle kasutamist.

8.2 Küpsiste väljalülitamine ja kustutamine
Meie veebilehe külastamisel küsitakse Teie käest küpsistekihi hüpikakna kaudu, kas annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks meie veebilehel või tahate need seadetes välja lülitada.
Kui otsustate küpsiste kasutamist mitte lubada, salvestatakse Teie veebilehitsejasse nn tõrjeküpsis. See küpsis on ette nähtud eranditult vaid Teie vastuseisu tuvastamiseks. Küpsiste väljalülitamise tulemusel võib aga juhtde, et te ei saa kasutada kõiki meie internetilehtede funktsioone. Pidage palun silmas, et tõrjeküpsist saab tehnilistel põhjustel kasutada üksnes selle veebilehitseja jaoks, millelt see paigaldati. Kui kustutate küpsised või kui kasutate teist veebilehitsejat või teist lõppseadet, peate tõrje uuesti ette võtma.

Seadmise võimaluse alla ei kuulu küpsised, mille salvestasid teised pakkujad ajal, mil külastasite kolmandate isikute internetilehti.

Oma veebilehitseja kaudu saate siiski igal ajal kõik küpsised kustutada. Selleks leiate teavet oma veebilehitseja abifunktsioonidest. Ka sellega võib kaasneda olukord, kus te ei saa enam kõiki funktsioone kasutada.

Lisaks on Teil järgmiste veebilehtede kaudu võimalus hallata ja inaktiveerida kolmandate pakkujate küpsiste kasutamine:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.
Seda veebilehte ei käita meie, mis tähendab, et me ei vastuta selle sisu eest ega ei saa mõjutada selle kättesaadavust.

8.3 Bosch Power Tools küpsised
Bosch Power Tools kasutab veebisaitide külastajate tagasiside jälgimiseks ja veebisaitide optimaalseks kujundamiseks küpsiseid ja aktiivseid komponente (näiteks JavaScript)."

8.4 Kolmandate teenusepakkujate küpsised
Mõnel Bosch Power Tools veebileheküljel on ka muude pakkujate (näiteks YouTube, Facebook, Twitter) sisusid ja teenuseid, need pakkujad võivad omakorda kasutada küpsiseid ja aktiivseid komponente. Bosch Power Toolsil ei ole mõju sellele, kuidas need pakkujad isikuandmeid töötlevad.


Uuesti turundamise tööriistade (Retargeting-Tools) kasutamine
9.1 Online turustamise optimeerimise eesmärgil kasutame me retargeting-tehnoloogiat. Selle eesmärk on kujundada veebipõhiseid pakkumisi Teie jaoks huvitavamalt ja arvestada Teie vajadusi.

9.2 Kasutades küpsiseid, milles talletatakse Teie huvi meie toodete ja teenuste vastu, samuti analüüsides Teie kasutajakäitumist, saame võimaldada Teile suunatud ja Teie huvidele vastava reklaami pakkumist meie retargeting-partnerite, näiteks Google AdWords veebilehekülgedel. See toimub siiski anonüümselt, ilma et Teid seejuures identifitseeritaks.

9.3 Kui Te ei soovi, et Bosch Power Tools ja tema retargeting-partner kasutab kõnesolevaid küpsiseid, siis toimige nii, nagu on märgitud punktis 8.2.


Veebilehe vahetuse jälgija (Conversion Tracking) kasutamine
10.1. Selleks, et muuta online pakkumisi meie kasutajatele võimalikult atraktiivseks, kasutame niinimetatud veebilehe vahetuse jälgijat.

10.2 Meie veebilehe vahetuse jälgimise partner, näiteks Google AdWords paigaldab kõnealuse teenuse raames Teie arvutisse küpsise (Conversion Cookie) niipea, kui Te olete partneri avaldatud kuulutuse kaudu jõudnud meie veebisaidile. Sellised küpsised kehtivad 30 päeva. Kui Te külastate teatavaid meie veebilehekülgi ja küpsise kasutamise aeg ei ole veel möödunud, siis saame meie ja asjaomane veebilehe vahetuse jälgimise partner teavet, et keegi on kuulutusel klikkinud ja suunatud meie veebilehele. Küpsiseid ei ole võimalik meie veebilehe kaudu jälgida. Veebilehe vahetuse jälgimise küpsiste abil kogutud teave aitab teha statistikat ning saada ülevaadet kuulutusel klikkinud ja veebilehe vahetuse jälgimise teenuse kaudu edasi suunatud kasutajate koguarvu kohta.

Eelnevas kirjeldatu toimub siiski anonüümselt, ilma et Teid veebilehe vahetuse jälgimise kaudu identifitseeritaks.

10.3 Kui Te ei soovi, et Bosch Power Tools ja tema veebilehe vahetuse jälgimise partner kasutavad kõnesolevaid küpsiseid, siis toimige nii, nagu on märgitud punktis 8.2.


Analüüsitööriistade kasutamine
11.1 Bosch Power Tools kasutab veebisaitide külastatavuse mõõtmiseks veebianalüüsivahendit WebTrends ja Tealium.

11.2  Analüüsitööriistade valikul jälgime, et külastuste andmeid käsitletakse täiesti anonüümselt, nii et kasutajaga ei ole võimalik seost luua. Eelkõige toimub see IP-aadressi kaudu. Mõõtmiseks kasutatakse küpsiseid, et oleks võimalik analüüsida veebisaidi kasutamist. Bosch Power Tools saab seeläbi eelkõige parandada andmete kvaliteeti.

11.3 Kui Te ei soovi kõnesolevate analüüsiküpsiste kasutamist, siis toimige nii, nagu on märgitud punktis 8.2.


Sotsiaalmeedia pistikprogrammide ehk pluginate kasutamine
12.1  Bosch Power Tools kasutab oma veebisaitidel ja mobiilsetes rakendustes sotsiaalvõrgustike nagu Facebook, Twitter ja Google+ niinimetatud sotsiaalmeedia pluginaid. Need on graafilised nupud, näiteks Facebooki Like-nupp.

12.2  Niinimetatud topeltkliki meetodiga kaitseme Teid selle eest, et sotsiaalvõrgustike pakkujad koguvad ja analüüsivad vaikimisi andmeid selle kohta, et külastate meie veebisaiti. Kui külastate meie veebilehte, kus on mõni selline plugin, siis näete, et see on algselt välja lülitatud. Plugin aktiveerub alles vastavale nupule klikkimisel. Plugina aktiveerimisel loote ühenduse vastava sotsiaalvõrgustikuga ja annate nõusoleku oma andmete edastamiseks. Kui klikite vastaval nupul, siis edastatakse andmed Teie veebilehitsejast otse vastavasse sotsiaalvõrgustikku ja salvestatakse seal. Kui soovite andmete edastamise lõpetada, siis klikkige plugina väljalülitamiseks uuesti vastavale nupule.

12.3 Kui olete sotsiaalvõrgustikku sisse loginud, võib vastav võrgustik Teie tegevust käsitleda ka oma sealse konto külastamisena. Kui Te ei soovi, et asjaomane sotsiaalvõrgustik seostab külastamise käigus kogutud andmed Teie kohta salvestatud andmetega, peate Te enne sotsiaalmeedia plugina nupu aktiveerimist sellest võrgustikust välja logima.

12.4 Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse, edasise töötlemise ja kasutamise kohta vastavas sotsiaalvõrgustikus, samuti oma õiguste ja võimaluste kohta andmete käsitlemine lõpetada, et kaitsta oma privaatsust, leiate lisateavet vastava sotsiaalvõrgustiku andmekaitseteatisest.


Social Sign In (sisselogimine suhtlusvõrgustike kaudu)
Pakume Teile võimalust registreeruda meie veebisaitidel ja mobiilsetes rakendustes niinimetatud sotsiaalmeedia sisselogimise kaudu, nii võite näiteks ühineda Facebook-Connecti ja Twitteri konto abil.

Registreerimiseks suunatakse Teid edasi vastava suhtlusvõrgustiku veebilehele, kus saate oma sealsete andmetega sisse logida. Selle tulemusel seotakse Teie vastava võrgu konto meie pakutava teenusega. Seejuures edastab vastav suhtlusvõrgustik meile Teie nõusolekul asjaomase võrgu avaliku profiili teabe, Teie e-posti aadressi ja võrgukontaktide identifitseerimiskoodid, vajaduse korral ka täiendavad andmed.

Vastupidi saab ka registreerimiseks kasutatud võrgustik teavet Teie sisselogimiste, veebilehitseja ja IP-aadressi kohta. Suhtlusvõrgustiku pakkuja või tema server võivad seejuures asuda väljaspool ELi või EMPd (nt USAs).

Kui Te ei soovi andmete vahetamist meie ja suhtlusvõrgustike vahel, siis ärge logige end sisse sotsiaalmeedia sisselogimise kaudu, vaid kasutage selle asemel meie enda registreerimisteenust.


YouTube
Selles veebipakkumises kasutatakse videoplatvormi YouTube, mida käitab ettevõte YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube on platvorm, mis võimaldab esitada audio- ja videofaile.

Kui avate meie pakkumise vastava lehe, loob integreeritud YouTube-Player video- või audiofaili edastamise ja esitamise võimaldamiseks ühenduse You-Tube'iga. Seejuures edastatakse ka andmeid YouTube'ile kui vastutavale ettevõttele. Meie ei vastuta nende andmete töötlemise eest YouTube'is.

Lisateavet kogutud andmete mahu ja otstarbe, nende edasise töötlemise ja kasutamise kohta YouTube'i poolt, oma õiguste ja olemasolevate valitavate andmekaitsevõimaluste kohta leiate YouTube'i andmekaitsesuunisest.


Teabeleht
15.1 Registreerimisega teabeleht; taganemisõigus
Meie veebipakkumise raames on Teil võimalus tellida teabeleht. Kasutame selleks niinimetatud topeltnõustumise meetodit, mille kohaselt saadame Teile e-posti, mobiilsõnumiside teenuse (nagu nt WhatsApp), SMSi või tõukesõnumi teel teabelehe alles siis, kui olete eelnevalt sõnaselgelt Teile saadetud teavituses asuval lingil klõpsamisega teabeleheteenuse aktiveerimise kinnitanud. Kui te hiljem otsustate teabelehe saamisest loobuda, siis saate tellimuse igal ajal lõpetada, kui võtate oma nõusoleku tagasi. E-posti teabelehele tellimusest saate loobuda teabelehes esitatud lingi kaudu või vastava veebipakkumise haldamise seadetes. Alternatiivina võtke meiega ühendust jaotises Kontaktid esitatud andmete kaudu.


Grupid
Pakume Teile võimalust saada mõne meie Bosch Power Tools-grupi (nagu BOB ja MyBosch Community) liikmeks. Seal saate end registreerida, luua kasutajaprofiili ja suhelda teiste liikmetega. Teie seal loodud andmeid kasutame me üksnes sellistes valdkondades nagu turundus, turu-uuringud ja teenuste osutamine Teie esitatud nõusolekuavalduse raames. Selle nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta.

Iga grupi andmete sisestamise akna kaudu saate valida, kas Teie kasutajaprofiili andmed avaldatakse kõikidele grupi liikmetele või ainult „sõpradele“ või jäävad need avaldamata.
Kõik muud Teie poolt gruppides genereeritud andmed (näiteks kommentaarid või pildid) on automaatselt kõigile avalikult kättesaadavad ja seotakse Teie kasutajaprofiiliga.


Välislingid
Meie veebipakkumine võib sisaldada linke kolmandate isikute internetilehtedele – koos pakkujatega, kes pole meiega seotud. Kui olete sellisele lingile klõpsanud, ei saa me lingil (näiteks linki sisaldava lehe IP-aadressi või URL-aadressi) klõpsamisel edastatavate isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist enam mingil viisil mõjutada, kuna kolmandate isikute tegevus on oma olemuselt väljaspool meie kontrolli. Meie ei vastuta selliste isikuandmete töötlemise eest nimetatud kolmandate isikute poolt.


Turvalisus
Meie töötajatel ja meie volitusel teenuseid osutavatel ettevõtetel on konfidentsiaalsuskohustus ja nad peavad järgima rakenduvate andmekaitseseaduste sätteid.

Me võtame kõik vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada piisav kaitsetase ja kaitsta Teie andmeid, mida me haldame, tahtmatu või õigusevastase hävitamise, manipuleerimise, kaotsimineku, muutmise või ebaseadusliku avalikustamise eest. Meie turvameetmeid tõhustatakse pidevalt tehnoloogia arengu kohaselt.


Kasutajate õigused
Kasutage oma õiguste jõustamiseks lõigus Kontaktid esitatud andmeid. Veenduge seejuures, et meil oleks võimalik Teie isik selgelt tuvastada.

Informatsiooni- ja teabe saamise õigus:
Teil on õigus saada meilt teavet enda andmete töötlemise kohta. Selleks saate kasutada enda isikuandmeid, mida me töötleme, puudutava teabe saamise õigust.

Parandus- ja kustutusõigus:
Võite meilt nõuda valede andmete parandamist ja – kui seadusest tulenevad eeldused on täidetud – oma andmete täiendamist või kustutamist.

See ei kehti andmetele, mis on vajalikud arveldamiseks ja raamatupidamiseks või mille kohta kehtib seadusest tulenev säilitamiskohustus. Kui juurdepääsu sellistele andmetele pole vaja, piiratakse nende töötlemist (vt allpool).

Töötlemise piiramine:
Juhul kui seadusest tulenevad eeldused on täidetud, võite meilt nõuda, et piiraksime Teie andmete töötlemist.

Vastulause esitamine andmetöötlusele:
Lisaks on Teil õigus esitada igal ajal vastulause meiepoolsele andmetöötlusele. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete töötlemise. Erandiks on olukord, kui suudame – seadusest tulenevate eeskirjade kohaselt – tõendada, et edasisel töötlemisel on mõjuvad õiguslikud põhjused, mis on Teie õigustest olulisemad.

Otseturundust puudutava vastulause esitamine:
Lisaks võite igal ajal esitada vastulause oma isikuandmete töötlemisele reklaami eesmärgil („reklaamist keeldumine“). Võtke palun arvesse, et korralduslikel põhjustel võib juhtuda, et Teie vastulause esitamise ja juba käimasoleva kampaania raames Teie andmete kasutamise vahel võib tekkida kattuvusi.

Vastulause esitamine andmetöötlusele „õigustatud huvi“ õiguslikul alusel:
Teil on õigus esitada igal ajal vastulause meiepoolsele andmetöötlusele, kui see tugineb õigustatud huvist tingitud õiguslikule alusele. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete töötlemise. Erandiks on olukord, kui suudame – seadusest tulenevate eeskirjade kohaselt – tõendada, et edasisel töötlemisel on mõjuvad õiguslikud põhjused, mis on Teie õigustest olulisemad.

Nõusolekust taganemine:
Kui olete andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks, võite sellest edaspidiseks igal ajal taganeda. See ei mõjuta Teie andmete töötlemise õiguspärasust kuni nõusolekust taganemiseni.

Andmete ülekantavus:
Lisaks on Teil õigus nõuda, et edastaksime Teile andmed, mille andsite meie käsutusse, struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus või – kui see on tehniliselt teostatav – nõuda andmete edastamist kolmandatele isikutele.

Järelevalveasutusele kaebuse esitamise õigus:
Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele. Selleks võite pöörduda oma elukohajärgse või Teie liidumaal vastutava andmekaitseasutuse või meie vastutava andmekaitseasutuse poole. Viimane on:
liidumaa andmekaitse ja infovabaduse volinik

Elukoha aadress:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
SAKSAMAA

Postiaadress:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
SAKSAMAA

Tel: 0711/615541-0
FAKS: 0711/615541-15
E-post: poststelle@lfdi.bwl.de


Andmekaitsesuunise muudatus
Jätame endale õiguse muuta oma turva- ja andmekaitsemeetmeid, kui see on vajalik tehnilise arengu tõttu. Sellisel juhul kohandame vastavalt ka oma andmekaitsesuuniseid. Järgige seetõttu meie andmekaitsesuuniste hetkel kehtivat versiooni.


Kontaktid

Kui soovite meiega ühendust võtta, pöörduge jaotises „Vastutav isik“ antud aadressil. Oma õiguste teostamiseks või andmekaitseintsidentidest teatamiseks kasutage järgmist linki:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Isikuandmete töötlemisega seotud ettepanekute ja kaebustega soovitame pöörduda meie andmekaitseametniku poole:


Hr
Matthias Goebel
kontserni andmekaitsevolinik
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
SAKSAMAA

või

mailto: PT.DSO@bosch.com


Seisuga: 11.12.2018