Databeskyttelseshenvisninger


Databeskyttelseshenvisninger
Robert Bosch Power Tools GmbH (i det følgende "Bosch Power Tools" eller "Vi" eller "Os") er glade for dit besøg på vores internetsider samt mobil-applikationer (samlet også "online-tilbud") og for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.


Bosch Power Tools respekterer din privatsfære
Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personlige data samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er et vigtigt anliggende for os, som vi tager hensyn til i vores forretningsprocesser. De personlige data, som indsamles ved dit besøg på vores online-tilbud, behandler vi fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er elementer i vores virksomhedspolitik.


Ansvarlig
Den ansvarlige for behandlingen af dine data er Boch Power Tools; undtagelser forklares i databeskyttelseshenvisningerne.

Vores kontaktdata er følgende: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


Indsamling, behandling og anvendelse af personlige data
4.1 Principper
Personlige data er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data (inklusive IP-adresser), når der er givet et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.

4.2 Behandlingsformål og retsgrundlag
Vi og de af os bemyndigede serviceudbydere behandler dine personlige data til følgende behandlingsformål:

– Tilvejebringelse af dette online-tilbud
(Retsgrundlag: kontraktopfyldelse).

– Til konstatering af fejl og af sikkerhedsgrunde
(Retsgrundlag: Opfyldelse af vores retlige forpligtelser på området datasikkerhed og berettiget interesse i afhjælpning af fejl og i sikkerheden omkring vores tilbud).

– Egne og fremmede reklamer samt markedsforskning og rækkeviddemåling i det lovmæssigt tilladte omfang eller samtykkebaseret
(Retsgrundlag: Samtykke / berettiget interesse fra vores side i direkte marketing, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige retningslinjer).

– Produkt-/kundeinterviews pr. e-mail og/eller telefon, såfremt du udtrykkeligt har givet samtykke hertil
(Retsgrundlag: Samtykke).
Bemærkning: Hvis vi til udførelse af interviews gør brug af et markedsforskningsinstitut, handler det udelukkende efter vores ordre og i henhold til vores instrukser.

– Gennemførelse af konkurrencer eller rabatkampagner i henhold til de pågældende konkurrencebetingelser eller rabatkampagnebetingelser
(Retsgrundlag kontraktopfyldelse).

– Afsendelse af et nyhedsbrev med modtagerens samtykke via e-mail eller SMS/MMS
(Retsgrundlag: Samtykke).

– Drift af et community for tilmeldte medlemmer
(Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse)

– Varetagelse og forsvar af vores rettigheder
(Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i fremsættelse og forsvar af vores rettigheder).

4.3 Registrering
Såfremt du vil gøre brug af ydelser, der kræver en kontraktoprettelse, bedes du registrere dig. I forbindelse med registreringen indsamler vi de personlige data, der er nødvendige til kontraktoprettelse og -opfyldelse (f.eks. fornavn, efternavn, fødselsdato, e-mail-adresse, evt. oplysninger om ønsket betalingsmåde og/eller om kontoindehaveren) samt evt. andre data på frivillig basis. Obligatoriske oplysninger er markeret med en *.

4.4 Logfiler
Ved hver anvendelse af internettet overfører din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi lagrer i såkaldte logfiler.

Vi lagrer logfilerne i et kort tidsrum til bestemmelse af fejl og af sikkerhedsgrunde (f.eks. for at opklare angrebsforsøg), hvorefter de slettes. Logfiler, hvis videre opbevaring er nødvendig af bevisgrunde, er undtaget fra sletningen indtil afklaringen af den enkelte hændelse og kan i enkelte tilfælde videregives til undersøgelsesmyndigheder.

Logfiler anvendes (uden eller uden fuldstændig IP-adresse) også til analyseformål; se i den forbindelse afsnittet Webanalyse.

I logfilerne lagres især følgende informationer:
– IP-adresse (internetprotokol-adresse) på terminalen, hvorfra online-tilbudet bliver tilgået
– Internetadresse på hjemmesiden, hvorfra online-tilbudet blev hentet (såkaldt oprindelses- eller referrer-URL)
– Navn på den serviceudbyder, over hvilken adgang til online-tilbudet sker
– Navn på de hentede filer/informationer
– Dato og klokkeslæt samt varighed af hentningen
– Overført datamængde
– Operativsystem og informationer om den benyttede internet-browser inklusive installerede Add-Ons (f.eks. til Flash Player)
– http-statuskode (f.eks. ""forespørgsel vellykket"" eller ""ønsket fil ikke fundet"").

4.5 Børn
Dette online-tilbud henvender sig ikke til børn under 13 år.


 Videregivelse af data
5.1 Videregivelse af data til andre ansvarlige
Vi overfører principielt kun dine personlige data til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger. Enkeltheder til retsgrundlagene finder du i afsnittet ""Behandlingsformål og retsgrundlag. Tredjeparter kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen. Såfremt data overføres til tredjeparter på basis af en berettiget interesse, forklares det i disse databeskyttelseshenvisninger.

Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser eller gennem eksigibelt påbud fra myndighed eller domstol.

5.2 Serviceudbydere (generelt)
Vi pålægger eksterne serviceudbydere at udføre opgaver som salgs- og marketingservices, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotline-services. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen.

5.3 Videregivelse til modtagere uden for EØS
Vi kan også videregive personlige data til modtagere, der har hjemsted uden for EØS i såkaldte tredjelande. I så fald sikrer vi før videregivelse, at der hos modtageren enten forefindes et rimeligt niveau for databeskyttelse (f.eks. på grundlag af en beslutning om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau truffet af Europa-Kommissionen for det pågældende land eller en aftale om såkaldte EU-standardkontraktbestemmelser fra den Europæiske Union med modtageren), eller at dit samtykke til videregivelsen foreligger.

Du kan hos os rekvirere en oversigt over modtagere i tredjelande og en kopi af de konkret aftalte regelsæt til sikring af et rimeligt databeskyttelsesniveau. Hertil bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Kontakt.


Varighed af lagring; opbevaringsfrister
Vi lagrer principielt dine data, så længde det er nødvendigt for at udføre vores online-tilbud og de dermed forbundne services, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagring (f.eks. kan vi også efter opfyldelse af en kontrakt stadig have en berettiget interesse i marketing via postvæsenet). I alle andre tilfælde sletter vi dine personlige data med undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).


Konkurrencer eller rabatkampagner
Hvis du deltager i en af vores konkurrencer eller i en rabatkampagne, anvender vi dine data til præmieunderretning og til at reklamere for vores produkter i det lovmæssigt tilladte omfang og/eller for så vidt at du har givet samtykke hertil. Informationer om de enkelte konkurrencer eller rabatkampagner finder du i de pågældende deltagelsesbetingelser.


Anvendelse af cookies
8.1 Generelt
Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer ved et besøg på vores online-tilbud. Tilgår du dette online-tilbud en gang til, sender din browser indholdet af cookierne tilbage til den pågældende udbyder og muliggør således en genkendelse af din terminal. Udlæsningen af cookies gør det muligt for os at udforme vores online-tilbud optimalt til dig og gøre det lettere for dig at bruge det.

8.2 Frakobling og sletning af cookies
Når du besøger vores internetsider, spørges du i en Cookie-Layer Pop Up, om du vil tillade de cookies, der bruges på vores side, eller om du vil deaktivere dem i indstillingerne.

Hvis du vælger ikke at tillade cookies, indstilles der en Opt-Out cookie i din browser. Denne cookie benyttes udelukkende til at allokere din indsigelse. Deaktivering af cookies kan imidlertid føre til, at enkelte funktioner på vores internetsider ikke længere er tilgængelige for dig. Bemærk venligst, at en Opt-Out cookie af tekniske grunde kun kan benyttes til den browser, hvorfra den blev indstillet. Hvis du vil slette cookies eller benytte en anden browser/terminal, skal du foretage Opt-Out en gang til.

Indstillingsmuligheden omfatter ikke cookies, som under dit besøg på tredjeparters internetsider er placeret af andre udbydere.

Via din browser kan du imidlertid altid slette samtlige cookies. I den forbindelse bedes du indhente oplysninger i din browsers hjælpefunktioner. Også dette kan imidlertid føre til, at enkelte funktioner ikke længere er til rådighed for dig.

Desuden er der via følgende hjemmeside mulighed for at administrere og deaktivere tredjeudbyderes anvendelse af cookies:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.
Denne hjemmeside drives ikke af os, og vi er således ikke ansvarlige og har ingen indflydelse på indhold og tilgængelighed.

8.3 Bosch Power Tools cookies
Bosch Power Tools benytter cookies og aktive komponenter (f.eks. JavaScript) for at kunne følge brugernes præferencer og tilsvarende udforme hjemmesiderne optimalt."

8.4 Cookies fra tredjeudbydere
På nogle Bosch Power Tools internetsider er der integreret indhold og tjenester fra andre udbydere (f.eks. YouTube, Facebook, Twitter), der også kan benytte cookies og aktive komponenter. Bosch Power Tools har ingen indflydelse på disse udbyderes personhenførbare data."


Anvendelse af retargeting-tools
9.1 For at optimere vores online-marketing anvender vi retargeting-teknologier. Herved skal internetudbuddet gøres mere interessant for dig og tilpasses til dine behov.

9.2 Gennem anvendelsen af cookies, hvor din interesse i vores produkter og ydelser lagres, samt ved analyse af din brugeradfærd kan vi betjene dig med personaliserede og interessespecifikke reklamer på de hjemmesider, der drives af vores retargeting-partnere som f.eks. Google AdWords. Dette sker imidlertid anonymiseret, så du ikke kan identificeres via retargeting.

9.3  Hvis du ikke ønsker, at Bosch Power Tools og vores retargeting-partnere bruger de pågældende retargeting-cookies, skal du gå frem som beskrevet under punkt 8.2.


Anvendelse af conversion tracking
10.1 For at gøre vores online-udvalg så attraktivt som muligt for vores brugere benytter vi det såkaldte conversion tracking.

10.2  Vores conversion tracking-partnere som f.eks. Google AdWords indstiller i denne analysetjeneste en cookie på din computer (""conversion cookie""), såfremt du er kommet til vores hjemmeside via en annonce fra den pågældende partner. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage. Hvis du besøger bestemte af vores sider, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og den pågældende conversion tracking-partner se, at nogen har klikket på annoncen og således er blevet sendt videre til vores side. Cookierne kan ikke tilbagespores via vores hjemmeside. De via conversion-cookien indhentede oplysninger tjener til at udarbejde conversion-statistikker og finde frem til det samlede antal brugere, der har klikket på den pågældende annonce og er blevet sendt videre til en side, der er forsynet med en conversion tracking-tag.

Dette sker imidlertid anonymiseret, så du ikke kan identificeres via conversion tracking."

10.3 Hvis du ikke ønsker, at Bosch Power Tools og vores conversion tracking-partnere bruger de pågældende conversion-cookies, skal du gå frem som beskrevet under punkt 8.2.


Anvendelse af analyseværktøjer
11.1 For internetsiderne gennemfører Bosch Power Tools adgangsmålinger med webanalyseværktøjer som f.eks. WebTrends og Tealium.

11.2 Ved vores valg af analyseværktøjer sørger vi for, at disse adgangsdata udelukkende registreres anonymiseret, så der ikke kan etableres forbindelse til en bruger. Dette sker især ved anonymisering af IP-adressen. Til målingen benyttes cookies for at gøre det muligt at analysere brugen af hjemmesiden. Dermed kan Bosch Power Tools især forbedre datakvaliteten.

11.3 Hvis du ikke ønsker, at de pågældende analyse-cookies skal anvendes, bedes du gå frem som beskrevet under punkt 8.2.


Anvendelse af social plugins
12.1 Bosch Power Tools bruger såkaldte social plugins fra sociale netværk som f.eks. Facebook, Twitter og Google+ på sine hjemmesider og mobilapplikationer. Der er tale om skærmknapper som f.eks. Facebooks "Synes godt om"-knap.

12.2 Med den såkaldte 2-klik-metode beskytter vi dig mod, at dit besøg på vores hjemmesider som standard registreres og analyseres af udbydere af sociale netværk. Når du henter en side fra vores internetoptræden, der indeholder sådanne plugins, er disse i første omgang deaktiveret. Først når du klikker på den tilbudte knap, aktiveres disse plugins. Med denne aktivering opretter du en forbindelse til det pågældende sociale netværk og giver dit samtykke til, at dine data overføres. Når du trykker på den pågældende knap, sendes den pågældende information fra din browser direkte til det pågældende sociale netværk og lagres der. Hvis du vil afslutte overførslen, skal du deaktivere plugin'et igen.

12.3 Er du logget ind på et socialt netværk, kan det desuden allokere dit besøg til din derværende konto. Hvis du ikke ønsker, at det pågældende sociale netværk linker de data, der er indsamlet under dit besøg, med dine lagrede medlemsdata, skal du logge dig af det pågældende netværk før aktivering af Social Plugin-knappen.

12.4 Formålet og omfanget af indsamlingen, den videre behandling og udnyttelse af dataene via det sociale netværk og dine rettigheder og indstillingsmuligheder i den forbindelse til beskyttelse af din privatsfære fremgår af det pågældende sociale netværks bestemmelser om databeskyttelse.


Social Sign In (login via sociale netværk)
Vi giver dig mulighed for at logge ind på vores online-tilbud med såkaldte Social-Sign Ins som f.eks. Facebook-Connect og Twitter.

For registrering sendes du videre til det pågældende sociale netværks side, hvor du kan logge ind med dine derværende data. Dette medfører, at din konto hos det pågældende netværk forbindes med vores service. Herved overføres informationerne om din derværende offentlige profil, din e-mail-adresse og dine netværksvenners identifikationskendetegn samt evt. andre data til os via det pågældende sociale netværk.

Omvendt får det til registreringen benyttede sociale netværk din login-status, browserinformationer og din IP-adresse. Udbyderen af det sociale netværk og/eller dennes server kan befinde sig uden for EU eller EØS (f.eks. i USA).

Hvis du ikke ønsker, at der sker en dataoverførsel mellem os og de sociale netværk, skal du ikke logge ind via de sociale registreringstjenester, men i stedet benytte vores egen tilmeldingsservice.


YouTube
Dette online-tilbud benytter videoplatformen YouTube, der drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube er en platform, der muliggør videregivelse af audio  og videofiler.

Når du åbner en side i vores tilbud, opretter den integrerede YouTube-afspiller en forbindelse til You-Tube, så video  eller audiofilen kan overføres og videregives. Herunder overføres også data til YouTube som ansvarlig. Vi er ikke ansvarlige for YouTube's behandling af disse data.

Yderligere oplysninger om omfanget af og formålet med de indsamlede data, om YouTube's videre behandling og anvendelse af dataene og om dine rettigheder og de databeskyttelsesmuligheder, som du kan vælge, finder du i YouTube's databeskyttelseshenvisning.


Nyhedsbrev
15.1 Nyhedsbrev med tilmelding; tilbagekaldelsesret
Du kan abonnere på nyhedsbreve inden for rammerne af vores online-tilbud. Hertil benytter vi den såkaldte Double Opt-In-metode, hvorefter vi først sender dig et nyhedsbrev via e-mail, mobile nyhedstjenester (som f.eks. WhatsApp), SMS eller push-notifikation, når du forinden udtrykkeligt har bekræftet aktiveringen af nyhedsbrevsservicen ved at klikke på et link i en besked. Skulle du senere beslutte, at du ikke længere vil modtage nyhedsbreve, kan du til enhver afslutte abonnementet ved at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse sker for e-mail-nyhedsbreve via det trykte link i nyhedsbrevet eller i det pågældende online-tilbuds administrationsindstillinger. Alternativt kan du kontakte os via oplysningerne i afsnittet Kontakt.


Communities
Vi giver dig mulighed for at blive medlem i et af vores Bosch Power Tools communities (som f.eks. BOB eller MyBosch Community). Der kan du registrere dig, oprette en brugerprofil og kommunikere med andre medlemmer. Dine der genererede data benytter vi kun inden for rammerne af din der meddelte samtykkeerklæring til de pågældende marketing-, markedsforsknings- og serviceformål. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.

Via et indtastningsskærmbillede i det pågældende community har du mulighed for at vælge, om enkelte oplysninger i din brugerprofil skal offentliggøres over for samtlige medlemmer i communityet eller blot over for dine ""Community-venner"", eller om de skal forblive private.
Alle andre data, som du genererer i communityerne, f.eks. idet du opretter kommentarer eller billeder, er derimod automatisk offentligt tilgængelige og forbindes med din brugerprofil.


Eksterne links
Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider − udbydere, der ikke er forbundet med os. Efter klik på linket har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personlige data, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (som f.eks. IP-adressen eller URL for den side, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personlige data.


Sikkerhed
Vores medarbejdere og de af os bemyndigede servicevirksomheder er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau og beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller ubemyndiget offentliggørelse og uautoriseret tilgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.


Brugernes rettigheder
For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Kontakt. I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.

Informations- og oplysningsret:
Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige oplysninger, som vi behandler.

Berigtigelses- og sletningsret:
Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte data og - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - fuldstændiggør eller sletter dine data.

Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, begrænses behandlingen af dem imidlertid (se efterfølgende).

Begrænsning af behandling:
Du kan kræve af os - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - at vi begrænser behandlingen af dine data.

Indsigelse mod databehandling:
Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling. Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Indsigelse mod direkte marketing:
Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til reklamemæssige formål (""reklameindsigelse""). Bemærk venligst, at der af organisatoriske grunde kan forekomme en overlapning mellem din indsigelse og anvendelsen af dine data i forbindelse med en igangværende kampagne.

Indsigelse mod databehandling ved retsgrundlag ""berettiget interesse"":
Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling, for så vidt at denne beror på retsgrundlaget ""berettiget interesse"". Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Tilbagekaldelse af samtykke:
Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden. Retmæssigheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelse sker, berøres ikke heraf.

Dataportabilitet:
Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller - for så vidt at det er teknisk gennemførligt - kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden:
Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl/delstat eller til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os. Dette er:
Delstatens repræsentant for databeskyttelse og informationsfrihed

Husadresse:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
TYSKLAND

Postadresse:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
TYSKLAND

Tlf.: 0711/615541-0
FAX: 0711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


Ændring af databeskyttelseshenvisningen
Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores henvisninger vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseshenvisning.


Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte den angivne adresse i afsnittet "Ansvarlig". For at gøre dine rettigheder gældende og for at anmelde databeskyttelseshændelser bedes du benytte følgende link:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

 

Ved forslag/idéer og klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du henvender dig til vores databeskyttelsesrepræsentant:

Datenschutzbeauftragter Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

TYSKLAND

eller mailtto: DPO@bosch.com

Udgave: 11.12.2018