Informace k ochraně osobních údajů


Informace k ochraně osobních údajů
Robert Bosch Power Tools GmbH (dále jen „Bosch Power Tools“ či „my“ nebo „nám“) je potěšena Vaší návštěvou našich webových stránek a mobilních aplikací (společné označení „online nabídka“) a Vaším zájmem o naši firmu a produkty.


Bosch Power Tools respektuje Vaše soukromí
Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů i zabezpečení všech obchodních dat mají pro nás vysokou důležitost, kterou zohledňujeme v našich obchodních procesech. Osobní údaje získané při Vaší návštěvě našich online nabídek zpracováváme jako důvěrné informace a pouze v souladu se zákonnými ustanoveními.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost a zabezpečení informací jsou důležitou součástí politiky naší firmy.


Odpovědný subjekt
Odpovědný subjekt za zpracování Vašich dat je Bosch Power Tools; výjimky jsou vysvětleny v těchto informacích k ochraně osobních údajů.

Naše kontaktní údaje jsou následující: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


Získávání, zpracovávání a používání osobních údajů
4.1 Zásady
Osobní údaje jsou všechny informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, tedy např. jméno, adresa, tel. číslo, e-mailové adresy, údaje smluv, objednávek a vyúčtování, které jsou výrazem identity osoby.

Získáváme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze v případě, pokud pro to existuje právní základ nebo pokud jste nám k tomu, např. v rámci registrace, poskytli souhlas.

4.2 Účely zpracování a právní základy
Vaše osobní údaje zpracováváme my a námi pověřený poskytovatel služby k následujícím účelům zpracování:

– Poskytnutí této online nabídky
(Právní základ: plnění smlouvy).

– K určení chyb a z bezpečnostních důvodů
(Právní základy: Splnění našich zákonných povinností v oblasti bezpečnosti a zabezpečení dat a oprávněný zájem na odstranění chyb a o bezpečnost našich nabídek).

– Vlastní marketing nebo marketing zajišťovaný externími firmami i průzkum trhu a měření účinnosti a dosahu kampaně v právně přípustném rozsahu nebo na základě souhlasu
(Právní základ: Souhlas / oprávněný zájem z naší strany o přímý marketing, pokud je v souladu s ustanoveními zákona na ochranu osobních údajů a zákona o nekalé soutěži).

– Ankety týkající se produktů nebo ankety mezi zákazníky e-mailem a/nebo telefonicky, pokud jste výslovně souhlasili
(Právní základ: Souhlas).
Poznámka: Pokud u anket a průzkumu zapojíme ústav pro výzkum trhu, bude pracovat výhradně z našeho pověření a podle našich pokynů.

– Konání výherních soutěží nebo slevových akcí podle příslušných podmínek výherní soutěže nebo podmínek slevové akce
(Právní základ plnění smlouvy).

– Zasílání newsletteru se souhlasem příjemce e-mailem nebo pomocí SMS/MMS
(Právní základ: Souhlas).

– Provoz komunity pro přihlášené členy
(Právní základ: plnění smlouvy)

– Zachování a hájení našich práv
(Právní základ: oprávněný zájem z naší strany o uplatnění a hájení našich práv).

4.3 Registrace
Abyste mohly využívat služby vyžadující uzavření smlouvy, žádáme Vás, abyste se registrovali. V rámci registrace shromažďujeme osobní údaje nezbytné pro vznik a plnění smlouvy (např. jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, příp. údaje k preferovanému způsobu platby nebo k majiteli účtu) i příp. další údaje na dobrovolné bázi. Povinné údaje označujeme *.

4.4 Soubory protokolů
Při každém použití internetu zasílá Váš internetový prohlížeč automaticky určité informace, které ukládáme v tzv. souborech protokolů.

Soubory protokolů krátkodobě ukládáme k určení chyb a z bezpečnostních důvodů (např. k objasnění útoků) a poté vymažeme. Soubory protokolů, u kterých je uchování nezbytné k důkaznímu řízení, nejsou vymazány až do konečného objasnění daného případu a mohou být v jednotlivém případě předány vyšetřovacím orgánům.

Soubory protokolu (bez IP adresy, resp. úplné IP adresy) se používají také k analytickým účelům; viz také část Webová analytika.

V souborech protokolů se ukládají především následující informace:
– IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, ze kterého probíhá přístup na online nabídku;
– internetová adresa webových stránek, ze kterých byla vyvolána online nabídka (tzv. origin-URL nebo referer-URL);
– název poskytovatele služby, pomocí které se uskutečnil přístup na online nabídku;
– název vyvolaných souborů nebo informací;
– datum, čas a trvání vyvolání;
– objem přenesených dat;
– operační systém a informace k použitému internetovému prohlížeči včetně instalovaných doplňků (add-ons) (např. Flash Player);
– kód stavu http (např. „dotaz úspěšný“ nebo „požadovaný soubor nebyl nalezen“).

4.5 Děti
Tato online nabídka se zaměřuje na osoby starší 13 let.


Předání údajů
5.1 Předání údajů jiným odpovědným subjektům
Vaše osobní údaje předáváme jiným odpovědným subjektům zásadně pouze v případě, že je to nutné k plnění smlouvy, máme my nebo třetí strana oprávněný zájem na předání údajů nebo je k dispozici Váš souhlas s předáním. Podrobnosti k právním základům najdete v části Účely zpracování a právní základy. Třetí stranou mohou být také jiné společnosti skupiny Bosch. Pokud se předávají údaje třetí straně na základě oprávněného zájmu, je tato skutečnost vysvětlena v těchto informacích k ochraně osobních údajů.

Kromě toho lze údaje předat jiným odpovědným subjektům, pokud jsme k tomu vázáni platnými zákony nebo na základě vykonatelného úředního nebo soudního nařízení.

5.2 Poskytovatelé služeb (obecně)
Externí poskytovatele služeb pověřujeme úlohami jako prodejní a marketingové služby, správa smluv, provedení plateb, programování, datový hosting a služby horké linky. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, především jejich pečlivé zacházení s daty u nich uloženými a zabezpečení těchto dat. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali k zachování důvěrnosti a dodržování platných zákonů. Poskytovatelem služeb mohou být také jiné společnosti skupiny Bosch.

5.3 Předání údajů příjemcům mimo EHP
Osobní údaje můžeme předat také příjemcům, kteří mají sídlo mimo EHP v tzv. třetích zemích. V tomto případě před předáním údajů zajistíme, aby u příjemce existovala buď přiměřená úroveň ochrany osobních údajů (např. na základě rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise pro danou zemi, nebo byla uzavřena dohoda o tzv. standardních smluvních doložkách EU mezi Evropskou unií a příjemcem), nebo abychom měli Váš souhlas s předáním údajů.

U nás můžete získat přehled příjemců v třetích zemích a kopii konkrétně sjednaných nařízení k zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních údajů. Využijte prosím údaje v části Kontakt.


Doba uložení; lhůty pro uchování
Vaše údaje ukládáme zásadně po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí naší online nabídky a s ní spojených služeb, resp. máme oprávněný zájem údaje dále ukládat (např. můžeme mít také po splnění smlouvy ještě oprávněný zájem na poštovním marketingu). Ve všech ostatních případech vymažeme Vaše osobní údaje s výjimkou údajů, které musíme dále uchovávat kvůli plnění právních povinností (např. jsme na základě lhůt pro uchování dokladů v souladu s daňovým a obchodním právem povinni předložit v určitém období úřadům dokumenty jako smlouvy a faktury).


Výherní soutěže nebo slevové akce
Pokud se účastníte výherní soutěže nebo slevové akce, které pořádáme, používáme Vaše údaje k informování o výhře a za účelem marketingu našich produktů v právně přípustném rozsahu, příp. ve Vámi odsouhlaseném rozsahu. Podrobné informace k výherním soutěžím    nebo slevovým akcím najdete v příslušných podmínkách účasti.


Použití cookies
8.1 Všeobecné informace
Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě online nabídky ukládají na Vašem počítači. Pokud tuto online nabídku vyvoláte znovu, odešle Váš prohlížeč obsah cookies zpět danému poskytovateli a umožní tak znovu identifikovat koncové zařízení. Čtení cookies nám umožní optimálně navrhnout naši online nabídku a usnadnit Vám používání.

8.2 Vypnutí a vymazání cookies
Když navštívíte naše internetové stránky, zobrazí se Vám ve vyskakovacím okně vrstvy cookies dotaz, zda povolíte cookies používané našimi stránkami, nebo je chcete v nastaveních vypnout.

Pokud se rozhodnete cookies nepovolit, ve Vašem prohlížeči se uloží opt-out cookie. Tento cookie slouží výhradně k přiřazení Vašeho nesouhlasu. Vypnutí cookies může ovšem způsobit, že již nebudete mít dostupné jednotlivé funkce našich internetových stránek. Nezapomeňte, že opt-out cookie se z technických důvodů může použít pouze pro prohlížeč, ze kterého byl nastaven. Pokud cookies vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte znovu provést volbu opt-out.

Možnost nastavení se nevztahuje na cookies, které byly během Vaší návštěvy internetových stránek třetích stran použity jinými poskytovateli.

Prostřednictvím svého prohlížeče můžete ovšem kdykoli vymazat všechny cookies. O této možnosti se informujte ve funkcích nápovědy svého prohlížeče. Může to ovšem také způsobit, že již nebudete mít dostupné jednotlivé funkce.

Kromě toho existuje na následující webové stránce možnost spravovat a deaktivovat používání cookies třetími stranami:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.
Tyto webové stránky neprovozujeme, takže za ně neodpovídáme a nemáme vliv na obsah a dostupnost.

8.3 Cookies společnosti Bosch Power Tools
Společnost Bosch Power Tools používá cookies a aktivní prvky (např. JavaScript), aby mohla sledovat preference návštěvníků a odpovídajícím způsobem optimálně uzpůsobovat webové stránky.

8.4 Cookies třetích poskytovatelů
Na některých internetových stránkách společnosti Bosch Power Tools jsou začleněné obsahy a služby dalších poskytovatelů (např. YouTube, Facebook, Twitter), kteří mohou používat cookies a aktivní prvky. Společnost Bosch Power Tools nemá vliv na zpracování osobních údajů těmito poskytovateli."


Používání retargetingových nástrojů
9.1  Pro optimalizaci našeho on-line marketingu používáme retargetingové technologie. Díky tomu by měla být internetová nabídka uzpůsobená tak, aby pro vás byla zajímavější a aby byla přizpůsobená pro vaše potřeby.

9.2  Používáním cookies, ve kterých je uložená informace o vašem zájmu o naše výrobky a služby, a dále pomocí analýzy vašeho chování vám můžeme na stránkách našich retargetingových partnerů jako Google AdWords poskytovat individuální reklamu podle vašich zájmů. Probíhá to ale anonymizovaně, takže vás nelze prostřednictvím retargetingu identifikovat.

9.3 Pokud si nepřejete, aby společnost Bosch Power Tools a její retargetingoví partneři používali příslušné retargentingové cookies, postupujte podle bodu 8.2.


Používání měření konverzí (conversion tracking)
10.1 Aby byla naše on-line nabídka pro naše uživatele co možná nejatraktivnější, používáme tzv. conversion tracking (měření konverzí).

10.2  Naši partneři pro měření konverzí, jako Google AdWords, vytvoří při této analytické službě na vašem počítači cookie („conversion cookie“), pokud jste se na naši webovou stránku dostali přes inzerát příslušného partnera. Tyto cookies pozbývají platnost po 30 dnech. Pokud navštívíte určité naše stránky a platnost cookie ještě nevypršela, poznáme my a příslušný partner pro měření konverzí, že někdo kliknul na inzerát a byl tak přesměrován na naši stránku. Cookies nelze vysledovat prostřednictvím naší webové stránky. Informace získané pomocí conversion cookies slouží k vytváření statistik konverzí a zjišťování celkového počtu uživatelů, kteří klikli na příslušný inzerát a byli přesměrování na stránku opatřenou conversion tracking tagem.

Probíhá to ale anonymizovaně, takže vás nelze prostřednictvím měření konverzí identifikovat."

10.3  Pokud si nepřejete, aby společnost Bosch Power Tools a retargetingoví partneři pro měření konverzí používali příslušné conversion cookies, postupujte podle bodu 8.2.


Používání analytických nástrojů
11.1 Bosch Power Tools provádí u internetových stránek měření přístupů pomocí nástrojů webové analytiky, jako WebTrends a Tealium.

11.2 Při výběru analytických nástrojů dbáme na to, aby byla tato data přístupů shromažďována anonymizovaně, aby nebylo možné vytvořit spojení s uživatelem. Zejména je to zajištěno anonymizací IP adresy. Pro měření se používají cookies, které umožňují analýzu užívání webové stránky. Společnost Bosch Power Tools tak může zejména zlepšovat kvalitu dat.

11.3 Pokud si nepřejete používání příslušných cookies pro analýzu, postupujte podle bodu 8.2.


Používání sociálních pluginů
12.1 Společnost Bosch Power Tools používá na svých webových stránkách a v mobilních aplikacích takzvané sociální pluginy sociálních sítí, jako Facebooku, Twitteru a Google+. Jedná se zde o tlačítka jako tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku.

12.2  Pomocí takzvané metody dvou kliknutí vás chráníme před tím, aby byla vaše návštěva našich webových stránek standardně evidována a vyhodnocována poskytovateli sociálních sítí. Pokud si vyvoláte naši stránku na internetu, která obsahuje takové pluginy, jsou nejprve deaktivované. Teprve když kliknete na příslušné tlačítko, pluginy se aktivují. Touto aktivací vytvoříte spojení s příslušnou sociální sítí a udělíte svůj souhlas s přenosem svých dat. Pokud kliknete na příslušné tlačítko, předá se příslušná informace z vašeho prohlížeče přímo do příslušné sociální sítě a tam se uloží. Pokud chcete přenos ukončit, musíte plugin opět deaktivovat.

12.3 Pokud jste přihlášení do některé sociální sítě, může se tím vaše návštěva přiřadit k tomuto vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby příslušná sociální sít spojovala data shromážděná při vaší návštěvě s vašimi uloženými členskými údaji, musíte se před kliknutím na tlačítko sociálního pluginu z příslušné sítě odhlásit.

12.4 Účel a rozsah shromažďování, dalšího zpracování a používání dat sociální sítí a dále vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně dat příslušné sociální sítě.


Přihlášení přes sociální sítě (Social Sign In)
Nabízíme Vám možnost přihlásit se do naší online nabídky pomocí tzv. Social Sign In jako Facebook Connect a Twitter.

Pro zaregistrování budete přesměrováni na stránku dané sociální sítě, kde se můžete přihlásit pomocí svých údajů. To způsobí, že se Váš účet na dané sociální síti propojí s naší službou. Přitom se k nám z dané sociální sítě odešlou informace Vašeho tamního veřejného profilu, e-mailová adresa a identifikátory Vašich přátel na síti i příp. další údaje.

Sociální síť použitá k registraci naopak získá Váš stav přihlášení, informace o prohlížeči a Vaši IP adresu. Provozovatel sociální sítě nebo jeho server může mít sídlo mimo EU nebo EHP (např. v USA).
Pokud si nepřejete, aby docházelo k předávání dat mezi námi a sociálními sítěmi, nepřihlašujte se přes sociální registrační služby, ale místo toho použijte naše vlastní přihlašovací služby.


YouTube
Tato online nabídka používá videoplatformu YouTube provozovanou společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube je platforma umožňující přehrávání audio- a videosouborů.

Když vyvoláte určitou stránku naší nabídky, vytvoří integrovaný přehrávač YouTube Player spojení s You Tube, aby bylo možné přenést a přehrát audio- a videosoubory. Přitom se přenášejí data k YouTube jako odpovědnému subjektu. Nejsme odpovědní za zpracování těchto dat ze strany YouTube.

Další informace k rozsahu a účelu shromážděných dat, k dalšímu zpracování a používání dat ze strany YouTube, ke svým právům a volitelným možnostem ochrany osobních údajů najdete v informacích k ochraně osobních údajů společnosti YouTube.


Newsletter
15.1 Newsletter s přihlášením k odběru; právo na odvolání souhlasu
V rámci naší online nabídky můžete odebírat newsletter. K tomu používáme tzv. princip double opt-in, podle kterého Vám zašleme newsletter e-mailem nebo prostřednictvím mobilních aplikací pro zasílání textových zpráv (jako WhatsApp), SMS nebo push notifikací teprve poté, co jste nám výslovně potvrdili aktivaci služby odběru newsletteru kliknutím na odkaz v zaslané zprávě. Pokud se později rozhodnete, že již nechcete newslettery odebírat, můžete odběr kdykoli ukončit odvoláním souhlasu. Odvolání souhlasu se provádí pro e-mailový newsletter kliknutím na odkaz uvedený v newsletteru, příp. v nastavení dané online nabídky. Nebo nás kontaktuje prostřednictvím údajů uvedených v části Kontakt.


Komunity
Nabízíme Vám možnost stát se členem jedné z našich komunit Bosch Power Tools (jako BOB nebo MyBosch Community). Tam se můžete zaregistrovat, vytvořit si uživatelský profil a komunikovat s ostatními členy komunity. Vaše data, která se tam generují, používáme pouze v rámci Vámi uděleného prohlášení o souhlasu pro příslušné účely marketingu, průzkumu trhu a poskytnutí servisu a služeb. Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Ve vstupní masce v dané komunitě máte možnost zvolit, zda se mají jednotlivé údaje Vašeho uživatelského profilu zobrazovat všem členům komunity nebo pouze Vašim „přátelům v komunitě“, nebo zda mají zůstat soukromé.

Všechna další data, která v komunitách generujete, např. psaním komentářů nebo poskytováním obrázků, jsou oproti tomu automaticky veřejně přístupná a propojená s Vaším uživatelským profilem.


Externí odkazy
Naše online nabídka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – s námi nepropojených poskytovatelů. Po kliknutí na odkaz již nemáme vliv na shromažďování, zpracování a použití osobních údajů přenesených třetím stranám kliknutím na odkaz (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože přirozeně nemáme kontrolu nad jednáním třetích stran. Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.


Bezpečnost
Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení aplikovatelných zákonů o ochraně osobních údajů.

Provádíme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany a pro ochranu námi spravovaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.


Práva uživatelů
K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v části Kontakt. Přitom zajistěte, abychom mohli jednoznačně identifikovat Vaši osobu.

Právo na informace a právo na přístup k informacím:
Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování Vašich údajů. K tomu můžete uplatnit právo na přístup k osobním informacím, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu a právo na výmaz:
Můžete od nás vyžadovat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – opravili nesprávné údaje k Vaší osobě nebo abychom Vaše údaje vymazali.

To neplatí pro údaje nezbytné pro účely vyúčtování a účetnictví nebo pro údaje, na které se ze zákona vztahuje povinnost uchovávání. Pokud není přístup k takovým údajům potřeba, jejich zpracování se omezí (viz níže).

Omezení zpracování:
Můžete od nás vyžadovat, abychom omezili zpracování Vašich údajů – pokud jsou splněny zákonné předpoklady.

Námitka proti zpracování údajů:
Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

Námitka proti přímému marketingu:
Kromě toho můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely („námitka proti zpracování údajů k marketingovým účelům“). Zohledněte prosím, že z organizačních důvodů může dojít ke kolidování Vašeho odvolání souhlasu s použitím Vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

Námitka proti zpracování údajů u právního základu „oprávněný zájem“:
Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany, pokud se opírá o právním základem oprávněný zájem. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

Odvolání souhlasu:
Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli odvolat s budoucí účinností. Oprávněnost zpracování Vašich údajů až do okamžiku odvolání zůstane tímto nedotčena.

Přenositelnost dat:
Nadále máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, předané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. – je-li to technicky proveditelné – požadovat, aby byly předány třetí straně.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:
Máte právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na úřad na ochranu osobních údajů, pod jehož příslušnost podle svého bydliště či spolkové země spadáte nebo na úřad na ochranu osobních údajů, pod jehož příslušnost spadáme. To je:
Zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací

Adresa:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
NĚMECKO

Poštovní adresa:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NĚMECKO

Tel.: 0711/615541-0
Fax: 0711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


Změna informací k ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu osobních údajů, pokud to bude nutné kvůli technickému vývoji. V takových případech upravíme také naše informace k ochraně osobních údajů. Proto berte na zřetel vždy aktuální verzi našich informací k ochraně osobních údajů.


Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit na adrese uvedené v části „Zodpovědná osoba“. Pro uplatnění vašich práv a oznámení případů porušení ochrany osobních údajů použijte následující odkaz:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

V případě podnětů a stížností ohledně zpracování vašich osobních údajů vám doporučujeme obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:


Matthias Goebel
koncernový pověřenec pro ochranu osobních údajů
Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů ve skupině Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
NĚMECKO

nebo

mailto: DPO@bosch.com

Stav: 11.12.2018