Заявления за конфиденциалност


Заявления за конфиденциалност


Robert Bosch Power Tools GmbH (по-долу "Bosch Power Tools" респ. "Ние" или "Нас") се радва наВашето посещение на нашите Интернет страници и мобилни приложения (заедно също "Онлайн оферта") и на Вашия интерес към нашето предприятие и нашите продукти.


Bosch Power Tools зачита Вашата лична сфера


Защитата на Вашата лична сфера при обработката на лични данни, както и сигурността на всички фирмени данни е важна за нас и ние я спазваме в нашите бизнес процеси. Ние обработваме личните данни, които сме събрали при Вашето посещение на нашите онлайн оферти, поверително и само съгласно законовите разпоредби.

Защитата на данните и сигурността на информацията са съставна част на нашата фирмена политика.


Отговорни лица


Отговорен за обработката на Вашите данни е Bosch Power Tools; Изключенията ще се посочат в това заявление за конфиденциалност.

Нашите данни за контакт са както следва: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


Събиране, обработка и използване на лични данни


4.1 Основни положения


Личните данни са всяка информация, която се отнася до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, вкл. напр. имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси, договорни, счетоводни или отчетни данни, които представляват извлечение за самоличност на лице.
Ние събираме, обработваме и използваме лични данни (вкл. IP адреси) само когато за целта има законова основа или Вие сте ни дали своето съгласие за това, напр. в рамките на регистрация.


4.2 Цели на обработката и правни основи


Ние и натоварените от нас доставчици на услуги обработваме Вашите лични данни за следните цели на обработка:

– Предоставяне на такава онлайн оферта
(Правна основа: Изпълнение на договора).

– За установяване на повреди и поради съображения за сигурност
(Правни основания: Изпълнение на нашите правни задължения в областта на сигурността на данните и оправдан интерес от отстраняване на повреди и сигурността на нашите оферти).

– Собствена и чужда реклама, както и пазарно проучване и измерване на обсега в законово допустим обхват респ. на базата на съгласие
(Правна основа: Съгласие / оправдан интерес от наша страна към директен маркетинг, ако това е в унисон с правните предписания за защита на данните и конкуренцията).

– Продуктовите, респ. клиентските анкети по имейл и/или по телефон, ако изрично сте дали съгласие за това
(Правна основа: съгласие).
Забележка: Ако ние въвлечем за анкетите институт за пазарни проучвания, той ще действа изключително по наша поръчка и съгласно нашите инструкции.

– Провеждане на игри с печалби или акции за намаление съгласно съответните условия на игрите с печалби или акциите за намаление
(Правно основание изпълнение на договора).

– Изпращане на бюлетин със съгласие на получателя по имейл, респ. SMS/MMS
(Правна основа: съгласие).

– Използване на общност за регистрирани потребители
(Правна основа: Изпълнение на договора)

– Гаранция и защита на нашите права
(Правна основа: Оправдан интерес от наша страна относно предявяването и защитата на нашите права).

4.3 Регистрация
Ако искате да заявите дейности, които изискват сключване на договор, ние Ви молим, да се регистрирате. В рамките на регистрацията ние събираме необходимите за обосновката и изпълнението на договора лични данни (напр. собствено име, фамилия, дата на раждане, имейл адрес, респ. данни за желания вид плащане, респ. за собственика на профила), както и при нужда други данни на доброволна база. Задължителните полета обозначаваме с *.

4.4 Регистрационни файлове
При всяко използване на Интернет от Вашия Интернет браузър автоматично се предава определена информация и се съхранява от нас в т.на.р регистрационни файлове.

Регистрационните файлове се запаметяват от нас за установяване на повреди и от съображения за безопасност (напр. за разясняване на опити за атака) за кратък период и след това се изтриват. Регистрационните файлове, за които е нужно по-нататъшно съхранение за доказателствени цели, са изключени от изтриването до окончателното разясняване на съответния случай и могат в отделни случаи да се представят на разследващите органи.

Регистрационните файлове (без IP адрес, респ. с непълен адрес) се използват и за целите на анализа; вж. за целта раздел Уеб анализ.

В регистрационните файлове се запаметява по-специално следната информация:
– IP адрес (адрес на Интернет протокола) на крайното устройство, от което е осъществен достъп до онлайн офертата;
– Интернет адрес на уебсайта, от който е извикана онлайн офертата (т.нар. URL на произход или референтен URL);
– Име на доставчика на услугата, през който се извършва достъпа до онлайн офертата;
– Име на извиканите файлове, респ. информация;
– Дата и час, както и продължителност на сесията;
– предадено количество данни;
– Операционна система и информация за използвания Интернет браузър, вкл. инсталирани добавки (напр. за Flash Player);
– http-Status-Code (напр. ""заявка успешна"" или ""заявеният файл не е открит"").

4.5 Деца
Тази онлайн оферта не е насочена към деца на възраст под 13 години.


Предаване на данни
5.1 Предаване на данни към други отговорни лица
Вашите лични данни се предават по принцип от нас на други обработващи само доколкото това е нужно за изпълнението на договора, ние или трети лица имаме оправдан интерес от предаването или е налице съгласие за това. Подробности за правните основания ще откриете в раздел Цели на обработка и правни основания. Трети лица могат да са и други предприятия от групата на Bosch. Ако се предават данни на трети лица на базата на оправдан интерес, това се разяснява в настоящите заявления за конфиденциалност.

Освен това данните могат да се предават и на други отговорни лица, ако ние въз основа на законовите разпоредби или поради подлежащо на изпълнение административно, респ. съдебно разпореждане сме задължени да направим това.

5.2 Доставчици на услуги (общи)
Ние възлагаме на външни доставчици на услуги задачи като услуги по продажба и маркетинг, управление на договорите, уреждане на плащанията, програмиране, хостинг на данни и хотлайн услуги. Ние сме подбрали внимателно тези доставчици и ги следим редовно, по-конкретно следим тяхното внимателно боравене с и осигуряването на съхраняваните при тях данни. Всички доставчици на услуги се задължават от нас да пазят конфиденциалност и да спазват законовите предписания. Доставчиците на услуги могат да са и други предприятия от групата на Bosch.

5.3 Предаване на получатели извън ЕИЗ
Ние можем да предаваме личните данни и на получатели, които са със седалище извън ЕИЗ в т.нар. трети страни. В такъв случай ние гарантираме преди предаването, че при получателят съществува подходящо ниво на защита на данните (напр. поради решение за съразмерност на Комисията на ЕС за съответната страна или споразумение от т.нар. стандартни договорни клаузи на ЕС между Европейския съюз и получателя) или е налице Ваше съгласие за предаването.
При нас можете да получите резюме на получателите в трети страни и копие от конкретно уговорените разпоредби за гарантиране на съразмерно ниво на защита на данните. Моля, използвайте за целта данните в раздел Контакт.


Продължителност на запазването; Срокове за съхранение
Ние запазваме Вашите данни принципно толкова дълго, колкото е нужно за извършване на нашата онлайн оферта и свързаните с нея услуги, респ. докогато имаме оправдан интерес от по-нататъшно запазване (напр. ние можем и след изпълнението на договора да имаме оправдан интерес от маркетинг по пощата). Във всички други случаи ние изтриваме Вашите лични данни с изключение на такива данни, които ние трябва да продължим да запазваме за изпълнението на правни задължения (напр. ние поради данъчно и търговско правни срокове за съхранение сме длъжни да запазваме документи, като напр. договори и фактури за определен период от време).


Игри с печалби или акции за отстъпки
Ако участвате в наша игра с печалби или акция за отстъпки, ние ще използваме Вашите данни за уведомяване при печалба или с цел реклама на нашите продукти в законово допустим обхват, респ. доколкото сте дали съгласие за това. Информация за игрите с печалби или акциите за отстъпки в детайли ще откриете в съответните условия за участие.


Използване на бисквитки
8.1 Общи положения
Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват при посещение на онлайн оферта във Вашия компютър. Ако тази онлайн оферта се извика от Вас повторно, Вашият браузър изпраща съдържанието на бисквитките на съответния доставчик обратно и позволява повторно разпознаване на крайното устройство. Прочитането на бисквитките ни позволява да оформяме оптимално за Вас нашата онлайн оферта и Ви облекчава при ползването.

8.2 Изключване и изтриване на бисквитки
Когато посещавате нашите Интернет страници, Вие ще бъдете запитвани в изскачащ прозорец за бисквитки дали желаете да позволите бисквитките, които са поставени на нашата страница или да ги изключите в настройките.

Ако решите да не разрешите бисквитките, то във Вашия браузър ще се зададе бисквитка за opt-out. Taзи бисквитка служи изключително за задаване на Вашето възражение. Изключването на бисквитките може обаче да доведе до това, че отделни функции на нашите Интернет страници вече няма да са на Ваше разположение. Моля, имайте предвид, че бисквитка opt-out от технически съображения може да се приложи само за браузъра, от който е зададена. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър, респ. друго крайно устройство, трябва да извършите отново opt-out.

Не са включени във възможността за настройка бисквитките, които по време на Вашето посещение са зададени на Интернет страници на трети лица от други доставчици.
През Вашия браузър можете обаче да изтриете всички бисквитки по всяко време. За целта се информирайте в помощните функции на Вашия браузър. И това обаче може да доведе до отделни функции, които вече няма да са на Ваше разположение.

Освен това чрез следния уебсайт е налице възможност да се управляват и деактивират бисквитки от трети доставчици:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.
Този уебсайт не се използва от нас, така че ние не сме отговорно и нямаме влияние върху съдържанието и достъпността му.

8.3 Bosch Power Tools „бисквитки‟
Bosch Power Tools „бисквитки‟ Bosch Power Tools използва „бисквитки‟ и активни компоненти (напр. JavaScript), за да може да проследи предпочитанията на посетителите и да организира съответно оптимално уебсайтовете.

8.4 „Бисквитки‟ на трети доставчици
На някои Bosch Power Tools интернет страници са включени съдържания и услуги от други доставчици (напр. YouTube, Facebook, Twitter), които от своя страна могат да използват „бисквитки‟ и активни компоненти. Bosch Power Tools не може да влияе на обработването на лични данни от тези доставчици.


Използване на Retargeting-Tools (инструменти за пренасочване)
9.1 За оптимизиране на нашия онлайн маркетинг използваме технологии за пренасочване. С тях предлагането на интернет трябва да се организира по-интересно и да се съобразява с Вашите потребности.

9.2 Чрез използването на „бисквитки‟, в които се залага Вашият интерес към нашите продукти и услуги, както чрез анализа на Вашето поведение при използване можем да Ви обслужваме с персонализирана и отнасяща се до Вашия интерес реклама на уебсайтовете на нашите партньори за пренасочване като Google AdWords. Това се извършва анонимно, така че чрез пренасочването не можете да бъдете идентифицирани.

9.3 Ако не искате Bosch Power Tools и партньорите за пренасочване да използват съответните „бисквитки‟ за пренасочване, тогава процедирайте съгласно точка 8.2.


Използване на Conversion Tracking (проследяване на реализациите)
10.1 За да оформим нашето онлайн предложение възможно най-атрактивно за нашите потребители, използваме така нареченото проследяване на реализациите.

10.2  Нашите Conversion Tracking партньори като Google AdWords поставят при тази услуга за анализ една „бисквитка‟на Вашия компютър („Conversion Cookie“), ако чрез показване на съответния партньор сте достигнали до нашия уебсайт. След 30 дни тези „бисквитки‟ губят валидността си. Ако посетите определени наши страници и ако срокът на „бисквитката‟ още не е изтекъл, ние и съответният Conversion Tracking партньор можем да разпознаем, че някой е кликнал върху показването и така е бил препратен до нашата страница. „Бисквитките‟ не могат допълнително да се проследяват чрез нашия уебсайт. Набавените информации с помощта на Conversion „бисквитки‟ служат за изготвяне на статистики на реализациите и научаване на общия брой на потребителите, които са кликнали върху съответното показване и са били препратени до страница, снабдена с Conversion-Tracking-Tag. Това се извършва анонимизирано, така че чрез Conversion Tracking не можете да бъдете идентифицирани.

10.3 Ако не искате Bosch Power Tools и Conversion Tracking партньори да използват съответните Conversion „бисквитки‟, тогава процедирайте съгласно точка 8.2.


Използване на инструменти за анализ
11.1 За интернет страниците Bosch Power Tools провежда измервания на посещенията с инструменти за уеб анализ като WebTrends и Tealium.

11.2 При избора на инструментите за анализ обръщаме внимание на това, че тези данни за посещения се регистрират само анонимизирано, така че не може да се създаде връзка към потребител. По-конкретно това става чрез анонимизиране на IP адреса. За измерването се използват „бисквитки‟, за да се извърши анализът на ползването на уебсайта. По този начин Bosch Power Tools може да подобри качеството на данните.

11.3 Ако не желаете да се използват „бисквитки‟ за анализ, процедирайте съгласно точка 8.2.


Използване на Social Plugins (приставки за социални мрежи)
12.1 Bosch Power Tools използва на своите уебсайтове и мобилни приложения така наречените Social Plugins на социалните мрежи като Facebook, Twitter и Google+. Във връзка с това става въпрос за превключващи бутони като Facebook бутон „Харесва ми‟.

12.2 С така наречения „метод с 2 клика‟ ние Ви предпазваме от това, Вашето посещение на нашите уебсайтове да се регистрира и оценява от доставчици на социални мрежи. Когато извикате една от нашите интернет страници, която съдържа такива приставки, те първоначално са деактивирани. Едва когато кликнете върху предоставения бутон, приставките се активират. С това активиране Вие изграждате връзката към конкретната социална мрежа и заявявате Вашето съгласие за предаване на Вашите данни. Когато задействате конкретния бутон, съответната информация се предава от Вашия браузър директно на конкретната социална мрежа и там се запаметява. Ако искате да приключите предаването, трябва отново да деактивирате приставката.

12.3 Ако сте влезли в социална мрежа, тя може да причисли Вашето посещение към Вашия акаунт там. Ако не искате въпросната социална мрежа да свърже събраните при Вашето посещение данни с Вашите запаметени данни като член, Вие трябва преди активирането на бутона на приставката на социалната мрежа да излезете от конкретната мрежа.

12.4 Цел и обем на събирането, по-нататъшното обработване и използване на данните от социалната мрежа, както и Вашите права в тази връзка и възможности за настройване за защита на Вашия личен живот моля вижте в информацията за защита на личните данни на конкретната социална мрежа.


Social Sign In (вписване през социални мрежи)
Ние Ви предлагаме възможност да се впишете в нашата онлайн оферта с т.нар. social sign ins като напр. Facebook-Connect и Twitter.

За регистриране ще бъдете препратени към страницата на съответната социална мрежа, където можете да се впишете с Вашите данни за нея. Това води до свързване на Вашия профил в съответната мрежа с нашата услуга. При това информациите от Вашия местен публичен профил, Вашия имейл адрес и идентификационния номер на Вашите мрежови приятели, както и при нужда допълнителни данни се предават чрез съответната социална мрежа към нас.

Обратно използваната за регистриране социална мрежа получава Вашия статус на вписване, информацията от браузъра и Вашия IP адрес. Доставчикът на социалната мрежа, респ. неговият сървър могат да имат местоположение извън ЕС, респ. ЕИЗ (напр. в САЩ).

Ако не желаете да се осъществява обмен на данни между нас и социалната мрежа, не се регистрирайте чрез услугите за регистрация на социалната мрежа, а вместо това използвайте нашите собствени услуги за регистрация.


YouTube
Taзи онлайн оферта използва видео платформата YouTube, която се предлага от YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, САЩ („YouTube”). YouTube е платформа, която прави възможно възпроизвеждането на аудио и видео файлове.

Ако извикате съответна страница от нашата оферта, вграденият YouTube плейър ще изготви свързване към You-Tube, за да може да се предават и възпроизвеждат видео или аудио файлове. При това се предават и данни за YouTube като отговорно лице. Ние не сме отговорни за обработката на тези данни от YouTube.

Допълнителна информация за обхвата и целта на събираните данни, за по-нататъшната обработка и ползването на данните от YouTube, за Вашите права и за избираемите от Вас опции за защита на данните ще откриете в заявлението за конфиденциалност на YouTube.


Бюлетин
15.1 Бюлетин с вписване; Право на оттегляне
Можете в рамките на нашата онлайн оферта да се абонирате за бюлетини. Ние използваме за целта т.нар. процедура Double Opt-In, съгласно която ние Ви изпращаме бюлетин по имейл, мобилни услуги за съобщения (като напр. WhatsApp), SMS или Push известие едва след като Вие преди това изрично сте ни потвърдили чрез щракване върху връзка в известие активирането на услугата за бюлетини. Ако по-късно решите да не получавате бюлетини, можете да прекратите по всяко време абонамента като оттеглите съгласието си. Отказът става за бюлетини по имейл чрез посочена връзка в бюлетина, респ. в настройките за управление на съответната онлайн оферта. Алтернативно можете да се свържете с нас чрез данните в раздел Контакт.


Общности
Ние Ви предлагаме възможност да станете член в нашите Bosch Power Tools общности (като напр. BOB и MyBosch общност). Там можете да се регистрирате, да създадете потребителски профил и да комуникирате с другите членове. Вашите генерирани там данни ще използваме само в рамките на даденото от Вас там съгласие за съответните маркетингови цели, цели на проучване на пазара и сервизни цели. Можете по всяко време да оттеглите това съгласие.
През маска за въвеждане в съответната общност имате възможността да изберете дали отделни данни от Вашия потребителски профил ще се публикуват за всички членове на общността или само за Вашите ""общностни приятели"" или ще остават частни.

Всички други данни, които генерирате в общностите, напр. при правене на коментари или пускане на снимки, автоматично стават публично достъпни и ще се свързват с Вашия потребителски профил.


Външни връзки
Нашата онлайн оферта може да съдържа връзки към Интернет страници на трети страни - доставчици, които не са свързани с нас. След щракване върху връзката ние нямаме влияние върху събирането, обработката и използването на всички предадени с щракването върху връзката на трети страни лични данни (като напр. IP адреса или URL на страницата, на която се намира връзката), тъй като поведението на третите страни естествено е извън нашия контрол. За обработката на подобни лични данни от трети страни ние не поемаме отговорност.


Сигурност
Нашите служители и използваните от нас фирми - доставчици на услуги са задължени за конфиденциалност и спазване на разпоредбите на приложимите закони за защита на данните.

Ние взимаме всички необходими технически и организационни мерки, за да гарантираме съответното ниво на защита и за защита на Вашите управлявани от нас данни по-специално от рисковете от неволно или неправомерно унищожаване, манипулация, загуба, промяна или неоторизирано разкриване, респ. неоторизиран достъп. Нашите мерки за защита постоянно се подобряват съгласно нивото на техническо развитие.


Права на потребителите
Моля, използвайте за предявяване на своите права данни в раздел Контакт. Моля, уверете се при това, че е възможно еднозначно идентифициране на Вашата личност.

Право на информация:
Имате право да получавате от нас информация за обработката на Вашите данни. За тази цел можете да предявите право на информиране по отношение на личните данни, които ние обработваме за Вас.

Право на коригиране и изтриване:
Можете да поискате от нас коригиране на грешни данни и - доколкото са изпълнени законовите предпоставки - допълване или изтриване на Вашите данни.

Това не важи за данните, които са нужни за целите на отчисляването и осчетоводяването или подлежат на законовото задължение за съхранение. Ако не е нужен достъп до такива данни, тяхната обработка е ограничена (вж. по-долу).

Ограничение на обработката:
Можете да поискате от нас - доколкото са изпълнени законовите предпоставки - да ограничим обработката на Вашите данни.

Възражение срещу обработката на данни:
Освен това имате право по всяко време да възразите срещу обработката на данни от наша страна. Ние след това ще регулираме обработката на Вашите данни, освен ако съгласно законовите предпоставки няма належащи причини за по-нататъшната обработка, които са с по-голяма законова тежест от Вашите права.

Възражение срещу директен маркетинг:
Освен това можете по всяко време да възразите срещу обработката на Вашите лични данни за рекламни цели (""възражение срещу реклама""). Моля, имайте предвид, че от организационни съображения може да се стигне до припокриване между Вашето оттегляне и използването на Вашите данни в рамките на вече течаща кампания.

Възражение срещу обработката на данни при правно основание „оправдан интерес“:
Освен това имате право по всяко време да възразите срещу обработката на данни от наша страна, доколкото това почива на оправдан интерес на правно основание. Ние след това ще регулираме обработката на Вашите данни, освен ако съгласно законовите предпоставки няма належащи причини за по-нататъшната обработка, които са с по-голяма законова тежест от Вашите права.

Оттегляне на съгласието:
Ако сте ни дали съгласие за обработка на Вашите данни, можете по всяко време да го оттеглите с действие в бъдещето. Правомерността на обработката на Вашите данни до отмяната остава незасегнато от това.

Преносимост на данните:
Допълнително имате право да поискате получаване на данните, които сте ни предоставили на разположение, в структуриран, достъпен и машинночетим формат, респ. - доколкото е технически приложимо - да поискате данните да се предадат на трето лице.

Право на възражение при надзорния орган:
Вие имате право да подадете оплакване до орган за защита на данните. Можете за целта да се обърнете към орган за защита на данните, който е компетентен за Вашия град, респ. за Вашата област или към компетентния за нас орган за защита на данните. Това е:  
Отговорно национално лице за защита на данните и свободата на информацията

Адрес за посещения:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
ГЕРМАНИЯ

Пощенски адрес:
Postfach 10 29 32
70025 Щутгарт
ГЕРМАНИЯ

Тел.: 0711/615541-0
ФАКС: 0711/615541-15
Имейл: poststelle@lfdi.bwl.de


Промяна на заявлението за конфиденциалност
Ние си запазваме правото да променяме нашите мерки за сигурност и защита на данните, доколкото това е нужно поради техническото развитие. В такива случаи ние ще адаптираме по съответния начин и нашите заявления за защита на данните. Моля, спазвайте за целта съответно актуалната версия на нашето заявление за конфиденциалност.


Контакт

Когато искате да се свържете с нас, ще се свържете с нас на посочения адрес в раздел "Отговорен за защита на данните".

За предявяване на Вашите права, както и за съобщаване на инциденти със защитата на данни използвайте следния линк:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz 

За предложения и оплаквания относно обработването на личните данни препоръчваме да се обърнете към нашия пълномощник по въпросите за защита на данни:

Пълномощник по въпросите за защита на личните данни Отдел Информационна сигурност и защита на данните на Bosch-групата (C/ISP)

Пощенска кутия 30 02 20

70173 Щутгарт
ГЕРМАНИЯ

или

mailto: DPO@bosch.com

Състояние: 11.12.2018