Privacyverklaring


Privacyverklaring
Robert Bosch NV (hierna genoemd 'Bosch Power Tools' resp. 'wij' of 'ons') verheugt zich over uw bezoek aan onze internetpagina's en mobiele applicaties (samen ook 'online-aanbod' genoemd) en over uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten.


Bosch Power Tools respecteert uw privacy
De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens vinden wij een belangrijk thema, dat wij in onze bedrijfsprocessen dan ook in aanmerking nemen. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan ons online-aanbod worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend volgens de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging zijn een integraal onderdeel van ons ondernemingsbeleid.


Verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is Bosch Power Tools; Uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.
Onze contactgegevens luiden als volgt: Robert Bosch N.V., Henri Joseph Genessestraat 1, 1070 Brussel, Numéro de téléphone +32 25 25 51 11, Adresse e-mail: Info.Bosch@be.bosch.com


Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
4. 1 Verwerkte gegevenscategorieën

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:
• communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)
• stamgegevens met betrekking tot contracten (aard van de contracten, producten resp. contracten waarvoor belangstelling bestaat)
• klanthistorie
• afrekenings- en betaalgegevens met betrekking tot contracten

4. 2 Principes

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contract-, boekings- en afrekeningsgegevens die uitdrukking zijn van de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (met inbegrip van IP-adressen) alleen, als hiervoor een wettelijke rechtsgrond bestaat of u ons hiervoor, bijv. in het kader van een registratie, uw toestemming hebt gegeven.

4.3 Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Wij en dienstverleners die wij hiervoor opdracht geven, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

– Beschikbaarstelling van dit online-aanbod en uitvoering van de overeenkomst volgens onze contractvoorwaarden met inbegrip van afrekening. Tot de afrekening kan ook de verkoop van vorderingen behoren
(rechtsgronden: uitvoering van de overeenkomst resp. voor de verkoop van vorderingen een gerechtvaardigd belang onzerzijds bij een efficiënt kredietmanagement).

– Voor het opsporen van storingen en uit veiligheidsoverwegingen
(rechtsgronden: nakoming van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van de gegevensbeveiliging en een gerechtvaardigd belang bij het verhelpen van storingen en de betrouwbaarheid van ons aanbod).

– Zelfpromotie en promotie van derden, marktonderzoek en bereiksmeting voor zover wettelijk toegestaan resp. op basis van toestemming
(rechtsgrond: toestemming/gerechtvaardigd belang onzerzijds bij direct marketing, zolang dit gebeurt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en het mededingingsrecht).

– Product- resp. klantenenquêtes per e-mail of telefoon, voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd
(rechtsgrond: toestemming).
Opmerking: Als wij voor enquêtes een marktonderzoeksbureau inschakelen, handelt dit uitsluitend in opdracht van ons en volgens onze instructies.

– Houden van kansspelen of kortingsacties volgens de daarvoor geldende kansspelvoorwaarden of kortingsactievoorwaarden
(rechtsgrond: uitvoering van een overeenkomst).

– Verzending van een nieuwsbrief met toestemming van de ontvanger per e-mail resp. sms/mms
(rechtsgrond: toestemming).

– Handhaving en verdediging van onze rechten
(rechtsgrond: gerechtvaardigd belang onzerzijds bij het handhaven en het verdedigen van onze rechten).

4.4 Inloggen met de centrale Bosch-ID

U kunt op ons online-aanbod uitsluitend inloggen met de centrale Bosch-ID. De centrale Bosch-ID is door Robert Bosch GmbH ontwikkeld voor de RB Group om de gebruikers in staat te stellen om met dezelfde inloggevens gebruik te maken van het aanbod van verschillende ondernemingen van de groep en om de gegevensbeveiliging te verbeteren.

Verantwoordelijk voor de beschikbaarstelling van deze inlogdienst is Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Duitsland ('RBG').

Als u zich bij RBG wilt registreren voor een centrale Bosch-ID, zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden voor de registratie en het gebruik van een centrale Bosch-ID en de Privacyverklaring centrale Bosch-ID van RBG van toepassing.

Nadat u zich met succes hebt geregistreerd, kunt u de voor de centrale Bosch-ID gebruikte inloggegevens ook gebruiken om in te loggen op dit online-aanbod. Voor dit doel stellen wij u een inlogscherm van RBG voor de centrale Bosch-ID ter beschikking. RBG bevestigt ons dan dat u geautoriseerd bent en stelt ons de voor het gebruik van ons aanbod vereiste stamgegevens (bijv. achternaam, voornaam, geboortedatum, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummers, postadres) ter beschikking. Uw wachtwoord wordt niet aan ons doorgegeven.
Met betrekking tot het verder doorgeven van gegevens binnen de Bosch Groep in verband met de centrale Bosch-ID verwijzen we naar de Privacyverklaring centrale Bosch-ID van RBG.

4.5 Log-bestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, wordt er door uw internetbrowser automatisch bepaalde informatie doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde log-bestanden.

Om storingen te kunnen opsporen en uit veiligheidsoverwegingen (bijv. voor het onderzoeken van aanvalspogingen) worden deze log-bestanden door ons voor korte tijd bewaard en daarna weer gewist. Log-bestanden die voor bewijsdoeleinden langer bewaard moeten blijven, worden niet gewist tot het betreffende incident definitief is opgehelderd en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.
Log-bestanden (zonder resp. zonder volledig IP-adres) worden ook gebruikt voor analysedoeleinden; zie hiervoor de paragraaf over webanalyse.

In de log-bestanden wordt in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:
– IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat van waaraf toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;
– internetadres van de website van waaruit het online-aanbod is opgevraagd (zgn. bron- of referrer-URL);
– naam van de serviceprovider via welke er toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;
– naam van de opgevraagde bestanden resp. informatie;
– datum, tijd en duur van het opvragen;
– verzonden gegevenshoeveelheid;
– besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bijv. voor de Flash Player);
– http-statuscode (bijv. 'aanvraag geslaagd' of 'opgevraagd bestand niet gevonden').

4.6 Kinderen

Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar.


Doorgeven van gegevens
5.1 Doorgeven van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken

Uw persoonsgegevens worden door ons principieel alleen doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wij of de derden een gerechtvaardigd belang hebben bij het doorgeven van de gegevens of u hiervoor toestemming hebt gegeven. Nadere bijzonderheden over de rechtsgronden kunt u vinden in de paragraaf over verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden. Derden kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn. Voor zover gegevens aan derden worden doorgegeven op grond van een gerechtvaardigd belang, wordt dit in deze privacyverklaring nader toegelicht.

Bovendien kunnen gegevens worden doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover wij hiertoe op grond van wettelijke bepalingen of een afdwingbare overheidsbeschikking resp. gerechtelijk bevel verplicht zijn.

5.2 Dienstverleners (algemeen)

Wij geven opdrachten zoals verkoop- en marketingdiensten, contractmanagement, betalingsafwikkeling, programmering, datahosting en hotline-diensten in opdracht aan externe dienstverleners. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren hen regelmatig, in het bijzonder met betrekking tot het zorgvuldig omgaan met en beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door ons verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

5.3 Betaaldienstverleners

Wij maken gebruik van externe betaaldienstverleners.
Afhankelijk van de betaalwijze die u in het bestelproces kiest, geven wij de voor de afwikkeling van betalingen verzamelde gegevens (bijv. bankrelatie of creditcardgegevens) door aan de kredietinstelling waaraan wij de betaling in opdracht hebben gegeven, of aan door ons ingeschakelde betaaldienstverleners. Deels verzamelen en verwerken de betaaldienstverleners deze gegevens ook als verwerkingsverantwoordelijke. In zoverre is de privacyverklaring van de betreffende betaaldienstverlener van toepassing.

5.4 Doorgeven van gegevens aan ontvangers buiten de EER

Wij kunnen persoonsgegevens ook doorgeven aan ontvangers die gevestigd zijn in zogenaamde derde landen buiten de EER. Als dit het geval is, waarborgen wij voordat wij uw gegevens doorgeven, dat er bij de ontvanger sprake is van een passend beschermingsniveau (bijv. op grond van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het betreffende land of het overeenkomen van zogenaamde EU-standaardcontractbepalingen met de ontvanger) of dat u uw toestemming hebt gegeven voor het doorgeven van gegevens.
U kunt bij ons een overzicht krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie van de concreet overeengekomen regelingen voor het waarborgen van een passend beschermingsniveau. Gebruik hiervoor de gegevens in de paragraaf Contact.


Duur van de opslag; bewaartermijnen
Wij slaan uw gegevens principieel zolang op als voor het uitbrengen van ons online-aanbod en de daaraan gerelateerde diensten nodig is resp. als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag (zo kunnen wij bijv. ook na uitvoering van een overeenkomst nog een gerechtvaardigd belang hebben bij marketing per post). In allen andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens met uitzondering van gegevens die wij opgeslagen moeten houden om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen (zo zijn wij bijv. vanwege fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplicht om documenten zoals overeenkomsten en facturen gedurende een bepaalde tijd ter beschikking te houden).


Kansspelen of kortingacties
Als u deelneemt aan een door ons gehouden kansspel of kortingactie, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over het winnen van een prijs en om reclame te maken voor onze producten voor zover dit wettelijk is toegestaan resp. voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven. Gedetailleerde informatie over de kansspelen of kortingacties kunt u vinden in de betreffende deelnamevoorwaarden.


Gebruik van cookies
8.1 Algemeen

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een online-aanbod op uw computer worden opgeslagen. Als u dit online-aanbod opnieuw opvraagt, stuurt uw browser de inhoud van het cookie terug naar de betreffende aanbieder, zodat deze uw eindapparaat kan herkennen. Het uitlezen van cookies stelt ons in staat om ons online-aanbod te optimaliseren en u het gebruik ervan gemakkelijker te maken.

8.2 Cookies uitschakelen en verwijderen

Als u onze internetpagina's bezoekt, wordt u in een cookie-layer pop-up gevraagd of u akkoord gaat met de cookies die op onze pagina worden geplaatst, of dat u deze in de instellingen wilt uitschakelen.
Als u ervoor kiest om de cookies niet toe te staan, wordt er in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Dit cookie dient uitsluitend voor de toewijzing van uw bezwaar. Het uitschakelen van cookies kan wel tot gevolg hebben, dat bepaalde functies van onze internetpagina's u niet meer ter beschikking staan. Houd er rekening mee dat een opt-out-cookie op technische gronden alleen gebruikt kan worden voor de browser van waaruit het is geplaatst. Als u de cookies verwijdert of een andere browser resp. een ander eindapparaat gaat gebruiken, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Deze instellingsmogelijkheid heeft geen invloed op cookies die tijdens uw bezoek door andere aanbieders zijn geplaatst op internetpagina's van derden.

Via uw browser kunt u echter alle cookies te allen tijden verwijderen. Meer informatie hierover kunt u vinden met de helpfuncties van uw browser. Ook dit kan evenwel tot gevolg hebben dat bepaalde functies u niet meer ter beschikking staan.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om het gebruik van cookies door derden te beheren en te deactiveren via de volgende website:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.
Deze website wordt niet door ons geëxploiteerd, zodat wij er niet voor verantwoordelijk zijn en geen invloed hebben op de content en beschikbaarheid ervan.

8.3 Overzicht van de door ons gebruikte cookies

In deze paragraaf vindt u een overzicht van de door ons gebruikte cookies.

8.3.1 Beslist noodzakelijke cookies

Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om ons online-aanbod op een betrouwbare manier ter beschikking te kunnen stellen. In deze categorie vallen bijv.:
– cookies die bedoeld zijn voor die identificatie resp. authenticatie van onze gebruikers;
– cookies die bepaalde gebruikersgegevens (bijv. de inhoud van een winkelwagen of een online-formulier) tijdelijk opslaan;
– cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren (bijv. zoek- of taalinstellingen) opslaan;
– cookies die gegevens opslaan om een storingsvrije weergave van video- resp. audiocontent te waarborgen.

8.3.2 Analyse-cookies

Wij gebruiken analyse-cookies om het gebruiksgedrag (bijv. aangeklikte banners, bezochte subpagina's, gestelde zoekvragen) van onze gebruikers te kunnen registeren en in statistische vorm te kunnen analyseren.

8.3.3 Conversie-cookies

Onze conversion-tracking-partners zetten een cookie op uw computer ('conversion cookie'), als u via een advertentie van de betreffende partner op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen hun geldigheid gewoonlijk na 30 dagen. Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt en het cookie nog niet verlopen is, kunnen wij en de betreffende conversion-tracking-partner herkennen dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en zo is doorgestuurd naar onze pagina. De met behulp van conversie-cookies verkregen informatie is bedoeld voor het maken van conversie-statistieken en om het totale aantal bezoekers te weten te komen die op de betreffende advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een van een conversion-tracking-tag voorziene pagina.

8.3.4 Tracking cookies in verband met social plugins

Op sommige pagina's van ons online-aanbod zijn diensten en content geïntegreerd van andere aanbieders (bijv. Facebook, Twitter), die op hun beurt eveneens cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van persoonsgegevens door deze aanbieders. Nadere informatie over social plugins kunt u vinden in de paragraaf Social plugins.


Webanalyse
Om ons online-aanbod gebruiksvriendelijker te kunnen maken en om bereiksmetingen en marktonderzoek te kunnen doen, hebben we statistische informatie nodig over het gebruik van dit aanbod.
Voor dit doel maken we gebruik van de in deze paragraaf beschreven webanalyse-pools.

De door deze tools met behulp van analyse-cookies of de analyse van de log-bestanden gemaakte gebruiksprofielen worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens. De tools gebruiken IP-adressen van de gebruikers helemaal niet of verkorten deze direct na het verzamelen van de betreffende gegevens.

De aanbieders van de tools verwerken gegevens uitsluitend als verwerker volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden.
Hieronder vindt u bij iedere tool informatie over de betreffende aanbieder en over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen de verzameling en verwerking van gegevens door de tool.

Bij tools die werken met opt-out-cookies, moet u er rekening mee houden dat de opt-out-functie apparaat- resp. browsergerelateerd is en principieel uitsluitend geldt voor het op het moment gebruikte eindapparaat resp. de gebruikte browser. Als u verschillende eindapparaten resp. browsers gebruikt, moet u de opt-out op ieder eindapparaat en voor iedere gebruikte browser afzonderlijk instellen.
Bovendien kunt u het aanmaken van gebruiksprofielen ook definitief voorkomen door het gebruik van cookies helemaal te deactiveren; zie hiervoor de paragraaf Cookies uitschakelen en verwijderen.

9.1 Webtrends

Webtrends wordt ter beschikking gesteld door Webtrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, VS.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling resp. analyse van uw gegevens door deze tool door gebruik te maken van de opt-out-mogelijkheid onder de volgende link: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.


Gebruik van sociale plug-ins
10.1 Bosch Power Tools gebruikt op zijn websites en mobiele applicaties zogenoemde sociale plug-ins van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google+. Hierbij gaat het om knoppen zoals de „Facebook-Vind-ik-leuk-knop“.

10.2 Met de zogenoemde 2-klik-methode beschermen wij u ervoor dat uw bezoek aan onze websites standaard door aanbieders van sociale netwerken wordt geregistreerd en geanalyseerd. Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. Pas wanneer u op de beschikbaar gestelde knop klikt, worden de plug-ins geactiveerd. Met deze activering brengt u de verbinding met het desbetreffende sociale netwerk tot stand en geeft u toestemming om uw gegevens door te sturen. Wanneer u op de desbetreffende knop klikt, wordt de dienovereenkomstige informatie door uw browser direct naar het desbetreffende sociale netwerk gestuurd en daar opgeslagen. Als u de overdracht wilt beëindigen, dan moet u de plug-in weer uitschakelen.

10.3 Als u bij een sociaal netwerk bent aangemeld, kan dit bovendien het bezoek linken aan uw account bij dat netwerk. Wanneer u niet wilt dat het betreffende sociale netwerk de bij uw bezoek verzamelde gegevens linkt met uw opgeslagen lidmaatschapsgegevens, dan moet u zich afmelden bij het desbetreffende netwerk, voordat u de sociale plug-inknop activeert.

10.4 Doel en omvang van het verzamelen, verder verwerken en gebruiken van de gegevens door het sociale netwerk evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaringen van het desbetreffende sociale netwerk.


Nieuwsbrief
11.1 Nieuwsbrief met aanmelding; herroepingsrecht

In het kader van ons online-aanbod kunt u zich abonneren op nieuwsbrieven. Wij gebruiken hiervoor de zogenaamde dubbele opt-in-procedure, volgens welke wij u pas een nieuwsbrief per e-mail, mobiele berichtendienst (bijv. WhatsApp), sms of pushbericht zullen toezenden, nadat u de activering van de nieuwsbrief-dienst door het aanklikken van een link in een van ons ontvangen bericht uitdrukkelijk hebt bevestigd. Mocht u op een gegeven moment geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kunt u uw abonnement te allen tijde beëindigen door uw toestemming tot toezending in te trekken. Uw toestemming voor de toezending van e-mail-nieuwsbrieven kunt u intrekken via de in de nieuwsbrief opgenomen link en evt. in de beheerinstellingen van het betreffende online-aanbod. In plaats hiervan kunt u ook contact met ons opnemen zoals aangegeven in de paragraaf Contact.


Externe links
Ons online-aanbod kan links bevatten naar internetpagina's van derden − aanbieders die los van ons staan. Nadat u de link hebt aangeklikt, hebben wij geen invloed meer op de verzameling, de verwerking en het gebruik van eventuele bij het aanklikken van de link aan derden verzonden persoonsgegevens (bijv. het IP-adres of de URL van de pagina waarop de link staat), omdat het gedrag van derden uit de aard der zaak buiten onze controlesfeer valt. Voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door deze derden dragen wij geen verantwoordelijkheid.


Veiligheid
Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die handelen in opdracht van ons, zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving.
Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen en om uw door ons beheerde gegevens in het bijzonder te beschermen tegen de risico's van onbedoelde en onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking resp. onbevoegde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.


Rechten van de gebruikers
Gebruik om u op uw rechten te beroepen, de gegevens in de paragraaf Contact. Zorg er daarbij voor dat wij eenduidig kunnen identificeren wie u bent.

Informatierecht:
U hebt het recht om door ons geïnformeerd te worden over de verwerking van uw gegevens. Hiervoor kunt u zich beroepen op uw recht op informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op rectificatie en verwijdering:
U kunt van ons verlangen dat wij onjuiste gegevens te rectificeren en – voor zover aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – dat wij uw gegevens aanvullen of verwijderen.
Dit geldt alleen voor gegevens die nodig zijn voor afrekenings- en boekhoudingsdoeleinden of waarop de wettelijke bewaarplicht van toepassing is. Voor zover toegang tot dergelijke gegevens niet nodig is, wordt de verwerking daarvan echter beperkt (zie hierna).

Beperking van de verwerking:
U kunt van ons – voor zover aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

Bezwaar tegen gegevensverwerking:
Bovendien hebt u het recht er te allen tijde bezwaar tegen te maken dat wij uw gegevens verwerken. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij wij – volgens de wettelijke voorschriften – kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

Bezwaar tegen direct marketing:
U kunt bovendien te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden. Houd er rekening mee dat het om organisatorische redenen kan gebeuren dat u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens hebt ingetrokken, terwijl deze nog worden gebruikt voor een al lopende campagne.

Bezwaar tegen gegevensverwerking bij de rechtsgrond 'gerechtvaardigd belang':
Bovendien hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons, voor zover dit berust op de rechtsgrondslag 'gerechtvaardigd belang'. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij wij – volgens de wettelijke voorschriften – kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekken van toestemming:
Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment waarop u uw toestemming intrekt, blijft hierdoor onverlet.

Overdraagbaarheid van gegevens:
U hebt bovendien het recht om gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm toegezonden te krijgen resp. – voor zover technisch mogelijk – te verlangen dat de gegevens worden doorgezonden naar een derde.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit waaronder uw woonplaats (resp. uw deelstaat) ressorteert, of tot de toezichthoudende autoriteit waaronder wij ressorteren. Dit is:

Commission for the Protection of Privacy
Rue de la Presse 35, 1000 Brussels

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be


Wijziging van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen op het gebied van de gegevensbeveiliging en -bescherming te wijzigen, voor zover dit vanwege de technische ontwikkeling nodig is. In dergelijke gevallen zullen wij ook onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Neem daarom altijd de actuele versie van onze privacyverklaring in acht.


Contact

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken op het in de paragraaf 'Verwerkingsverantwoordelijke' vermelde adres. Als u zich wilt beroepen op uw rechten of melding wilt maken van incidenten op het gebied van de gegevensbescherming, gebruik dan de volgende link:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Als u suggesties wilt doen of een bezwaar/klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, adviseren wij u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:


Herr
Matthias Goebel
functionaris voor gegevensbescherming
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
DUITSLAND
of
mailto: DPO@bosch.com


Stand: 11.12.2018