Odtlačok


Za internetové stránky zodpovedá

Meno a adresa
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Konatelia
Henning von Boxberg, Henk Becker, Christof Ziegler

Váš kontakt na firmu Bosch
kontakt@bosch.de
+49 711 758-0

Registračné záznamy
Registračný súd: Obvodný súd Stuttgart, číslo listu obchodného registra 756628

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
DE811128452


Právne upozornenia skupiny Bosch (Bosch)

© Copyright

Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafické prvky, zvuk, animácie a videá, ako aj ich usporiadanie na internetových stránkach Bosch podliehajú ochrane autorských práv a iných zákonov na ochranu. Obsah týchto internetových stránok nesmie byť kopírovaný, rozširovaný, menený alebo sprístupnený tretím osobám na komerčné účely. Niektoré internetové stránky firmy Bosch okrem toho obsahujú obrázky, ktoré podliehajú ochrane autorských práv tretej osoby.


Značky

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky značky na internetových stránkach Bosch chránené z hľadiska právnej ochrany značiek. Platí to najmä pre značky Bosch, typové štítky, firemné logá a emblémy. Značky a dizajnové prvky uvedené na našich stránkach sú duševným vlastníctvom spoločnosti Bosch.


Záruky

Táto internetová stránka bola zostavená s čo najväčšou svedomitosťou. Napriek tomu nie je možné poskytnúť záruku bezchybnosti a presnosti obsiahnutých informácií. Akékoľvek ručenie za škody, ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú použitím tejto internetovej stránky, je vylúčené, pokiaľ sa nezakladajú na úmysle al0ebo hrubej nedbanlivosti firmy Bosch.


Licencie

Duševné vlastníctvo obsiahnuté na internetovej stránke Bosch, ako sú patenty, značky a autorské práva, je chránené. Prostredníctvom tejto internetovej stránky nie je udeľovaná žiadna licencia na využitie duševného vlastníctva podnikov skupiny Bosch (Bosch) či tretích osôb.


Informácia o urovnávaní sporov online

Európska komisia poskytuje platformu na urovnávanie sporov on-line (OS). Táto platforma má slúžiť ako prvé kontaktné miesto pre mimosúdne urovnávanie sporov, ktoré sa týkajú zmluvných povinností vyplývajúcich z on-line uzatváraných kúpnych zmlúv a zmlúv o poskytnutí služby.

Platforma je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nezúčastňujeme sa žiadnych mimosúdnych spôsobov riešenia sporov pred rozhodcovskými orgánmi pre spotrebiteľské spory.