Odcisk


Podmiot odpowiedzialny za strony internetowe

Nazwa i adres
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Zarząd
Henning von Boxberg, Henk Becker, Christof Ziegler

Dane kontaktowe
kontakt@bosch.de
+49 711 758-0

Wpis do rejestru
Sąd rejestrowy: Sąd Powszechny w Stuttgarcie HRB 756628

Numer identyfikacji podatkowej
DE811128452


Nota prawna

© Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i filmy, a także ich rozmieszczenie na stronach internetowych firmy Bosch, podlegają ochronie na mocy praw autorskich oraz innych przepisów ochronnych. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie zawartości stron osobom trzecim w celach komercyjnych jest niedozwolone. Ponadto niektóre strony internetowe firmy Bosch zawierają zdjęcia podlegające prawom autorskim osób trzecich.


Marki

O ile nie podano inaczej wszystkie znaki firmowe na stronach internetowych firmy Bosch są chronione na mocy prawa znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności marek, tabliczek znamionowych, logo firmowych oraz emblematów firmy Bosch. Marki oraz elementy kompozycyjne użyte na naszych stronach są własnością intelektualną firmy Bosch.


Gwarancja

Niniejsza strona internetowa została opracowana z największą starannością. Mimo to nie jest możliwe zagwarantowanie poprawności i dokładności zawartych na niej informacji. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania niniejszej strony internetowej, chyba że zostały one spowodowane przez umyślne działanie lub rażące niedbalstwo firmy Bosch.


Licencja

Własność intelektualna zawarta na stronie internetowej firmy Bosch, jak patenty, marki i prawa autorskie, jest chroniona. Poprzez tę stronę internetową nie można otrzymać licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firm Grupy Bosch (Bosch) lub stron trzecich.


Informacja na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online. Platforma ta ma pełnić funkcję miejsca pozasądowego rozstrzygania sporów, które dotyczą umownych zobowiązań wynikających z umów kupna-sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych przez internet.

Platforma jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie angażujemy się w ugody pozasądowe przed organami arbitrażu konsumenckiego.